Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cervical cervix by RTAFNC

230 views

Published on

มะเร็งปากมดลูก โดยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 57

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cervical cervix by RTAFNC

 1. 1. มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer
 2. 2. มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของหญิงไทยเป็นอันดับ 2 รองมาจากมะเร็งเต้านม ซึ่งพบได้ตั้งแต่อายุก่อน 30 ปี จนถึงอายุ 80 ปี อุบัติการณ์ อ้างอิงจาก : สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย, 2559 โดยทุก ๆ 2 นาที จะมีผู้หญิงเสียชีวิต 1 คน ขณะที่หญิงไทย มีอัตราการเสียชีวิต 14 คน/วัน หรือเสียชีวิตประมาณ 4,500 คน/ปี
 3. 3. สาเหตุ ติดเชื้อไวรัส HPV (Human papillomavirus)
 4. 4. การติดเชื้อ HPV เพศสัมพันธ์ ไม่หาย หาย เซลล์มะเร็ง ปากมดลูผิดปกติ มะเร็ง ปากมดลูก ติดเชื้อ HPV
 5. 5. ปัจจัยส่งเสริมทาให้เกิดมะเร็งปากมดลูก การสูบบุหรี่ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เช่น โรคเอดส์) การมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุยังน้อย การมีคู่นอนหลายคน การมีลูกหลายคน
 6. 6. มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด มีอาการตกขาวผิดปกติ ตรวจพบแผลหรือก้อนที่ปากมดลูก อาการ ระยะแรกที่ติดเชื้อ จะยังไม่มีอาการใดๆ มะเร็งมีการลุกลามและแพร่กระจายทาให้ยากแก่การรักษา
 7. 7. การวินิจฉัย • การตรวจแปปสเมียร์ Pap smear เป็นวิธีตรวจหาเซลล์ผิดปกติของเยื่อบุบริเวณปากมดลูก ซึ่งสามารถตรวจหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่เริ่มมีความผิดปกติ จนถึงระยะที่เป็นมะเร็งโดยสอดเครื่องมือเข้าไปในช่องคลอด ใช้ไม้ขนาดเล็ก ขูดเบาๆที่ปากมดลูก เพื่อเก็บเซลล์มาป้ายลงบนแผ่นกระจก และนาไป ตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติ
 8. 8. การตรวจแปปสเมียร์ (Pap smear)
 9. 9. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก • ควรเริ่มตรวจภายใน 3 ปีหลังจากเริ่มมีเพศสัมพันธ์หรือตั้งแต่อายุ 21 ปีเป็นต้นไป • ควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง • ตั้งแต่อายุ 30 ปีเป็นต้นไป ถ้ามีผลตรวจที่ปกติติดต่อกัน 3 ครั้ง อาจตรวจ 2-3 ปี ต่อครั้ง ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ • หลังการผ่าตัดเอามดลูกและปากมดลูกออก การตรวจอาจไม่จาเป็น เว้นแต่เป็น การผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งปากมดลูก
 10. 10. ติดเชื้อ HPV ขึ้นอยู่กับ ความรุนแรง มะเร็งปากมดลูกเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ ผ่าตัด ใส่แร่ ฉายรังสี เคมีบาบัด มะเร็งปากมดลูกรักษาหายขาดได้ ถ้าตรวจพบเจอในระยะแรกๆ ขึ้นอยู่กับชิ้นเนื้อ และระยะของโรคส่วนใหญ่หาย ได้เอง ตรวจซ้า ส่องกล้อง ตรวจชิ้นเนื้อ การจี้หรือการผ่าตัดส่วนที่ผิดปกติ การรักษา
 11. 11. •มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และมีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงวัยอันควร •มีคู่นอนคนเดียวไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย •การใช้ถุงยางอนามัย •งดสูบบุหรี่ •การตรวจแปปสเมียร์ •การฉีดวัคซีนHPV การป้องกัน
 12. 12. ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีน HPV • วัคซีน HPV สามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนใกล้บ้าน •วัคซีน HPV สามารถป้องกันเชื้อ HPV ชนิดสาคัญที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปาก มดลูกประมาณ 70 - 80% จึงยังมีเชื้อ HPV บางส่วนที่วัคซีนยังไม่สามารถให้ การป้องกันได้ วัคซีน HPVสามารถเริ่มให้ได้ในเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป • วัคซีน HPV เป็นวัคซีนสาหรับป้องกัน จึงไม่สามารถใช้ในการรักษาผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้ว •การฉีดวัคซีน HPV จะฉีดที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน จานวน 3 เข็ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่1ให้ฉีดตามที่กาหนด ครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 1-2 เดือน ครั้งที่ 3 ห่างจากเข็มแรกประมาณ 6 เดือน • ปัจจุบันมีวัคซีน HPV 2 ชนิด คือ ชนิด 2 สายพันธุ์ และชนิด 4 สายพันธุ์ ซึ่งจะสามารถให้การป้องกัน ต่อเชื้อ HPV และครอบคลุมโรคได้แตกต่างกันไป
 13. 13. วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ (ป้องกัน HPV ชนิด 6, 11, 16, 18) วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ (ป้องกัน HPV ชนิด 16, 18) สามารถป้องกัน • มะเร็งปากมดลูก • มะเร็งช่องคลอด • มะเร็งปากช่องคลอด • หูดอวัยวะเพศ สามารถป้องกัน • มะเร็งปากมดลูก รู้จักเรื่องวัคซีน HPV ปัจจุบันมีวัคซีนHPV ที่ได้รับอนุมัติการใช้ จากองค์การอาหารและยา2 ชนิด สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 14. 14. แหล่งอ้างอิง http://www.nci.go.th/th/Knowledge/pakmodluk.html http://www.phyathai.com/women_cancer.html http://med.mahidol.ac.th/cancer_center/th/protfolio/knowledge/gyne/servix http://www.paolohospital.com/home/risk-assessment/women-health-6/ http://www.chularat.com/healthrisk.php?lang=th&hid=8
 15. 15. จัดทาโดย นพอ.วาสนา ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 40 นพอ.สุชาวดี ดวงใจ เลขที่ 42 นพอ.สุณัฏฐา เทียนปลั่ง เลขที่ 43 นพอ.สุธาทิพย์ อภัยพงค์ เลขที่ 45 ชั้นปีที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา นาวาอากาศเอกหญิงวัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ นาวาอากาศโทหญิงเกษร เกษมสุข วิชา สารสนเทศทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2559
 16. 16. ขอบคุณค่ะ

×