หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมแนวข้อสอบ กสพท. ชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆ ที่จะสอบ กสพท. ในปี 255...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมเมื่อปี 2553 – 2554 ข้อสอบชีวะได้รวมกับข้อสอบฟิสิกส์ เคมี ในข้อสอบวิทย์ฉบับเดียวกัน...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมสารชีวโมเลกุล  - การทดลองใช้น้าลายย่อยแป้งกับน้าตาล ควรจะมีการใช้ตัวแปรควบคุมอย่าง...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมระบบลาเลียง  - ถ้าฉีดผงถ่านเข้าหลอดน้าเหลืองจะไปพบที่ไหน (ม้ามเพราะเป็นต่อมน้าเหล...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม- อวัยวะรับสัมผัส ลิ้น ถามบริเวณรับรสของลิ้นจุดไหนบ้างต้องรู้หมดนาย ก. กินสัปปะรดแล...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมระบบสืบพันธุ์   - ให้ภาพมดลูก รังไข่ ส่วนใดที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิสนธิ   - ให้ภ...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม  - ให้ Pedigree มา 5 อันแล้วถามว่าอันไหนน่าจะเป็น G-6-PD X-linked Recessive (ง่าย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Conc bio กสพท54

2,572 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conc bio กสพท54

 1. 1. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมแนวข้อสอบ กสพท. ชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆ ที่จะสอบ กสพท. ในปี 2555 นี้ขอทาความเข้าใจก่อนว่า ชุดนี้ไม่ใช่ข้อสอบที่น้องจะท่องจาเข้าไปตอบได้อย่างเป๊ะๆ และขอให้น้องๆ นาไปทบทวน ลองอ่านและทาความเข้าใจดูนะครับ ปรับปรุงในส่วนที่ตนเองยังไม่ได้ปล.โจทย์อาจจะรวบรวมมาไม่ครบทุกข้อและฉบับต้นขั้วไม่มีช้อยส์มาให้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณ เพื่อนๆในคณะแพทย์ที่เก็บรวบรวมข้อสอบไว้หลังจากช่วงสอบเสร็จ และหนังสือชีววิทยาของพี่เต๊นและหนังสือชีววิทยาของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยย่นระยะเวลาในการเฉลยโจทย์และคาอธิบายในบางข้อ ตั้งใจ อดทน มีสติ สู้ๆ ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีครับ
 2. 2. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมเมื่อปี 2553 – 2554 ข้อสอบชีวะได้รวมกับข้อสอบฟิสิกส์ เคมี ในข้อสอบวิทย์ฉบับเดียวกัน โดยจะมี 2ฉบับๆละ 90 คะแนน (รวม180คะแนนแล้วคิดสัดส่วนเป็น 28%) โดยจะแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ให้เวลาฉบับละ 2 ชั่วโมง โดยมีชีวะ ฉบับละ 30 ข้อๆละ 1 คะแนน รวม 2 ฉบับก็เป็น 60 คะแนน ดังนั้นจึงข้อสอบชีวะแต่ละข้อจะมีผลต่อคะแนนรวมสุดท้ายข้อละ 0.15 คะแนนส่วนปี 2555 นี้ข้อสอบแยกเป็น 7 วิชา แยกสอบชีวะตังหาก โดยจะมี 100 ข้อๆละ 1 คะแนน และให้เวลา1 ชม. ครึ่ง ดังนั้นแต่ละข้อจะมีผลต่อคะแนนรวมสุดท้ายข้อละ 0.093 คะแนนแนวข้อสอบที่รวบรวมมาจะเป็นรวมทั้ง 2 ฉบับ ทั้งเช้าและบ่าย และแยกเป็นเรื่องๆไว้นะครับกล้องจุลทรรศน์ - ให้แยกความแตกต่างของกล้องแบบใช้แสงกับแบบอิเล็กตรอน (แบบอิเล็กตรอน จะเห็นชัดกว่า ละเอียดกว่า เพราะมีการใช้ลาแสงอิเล็กตรอน มีกาลังขยายมากกว่า และมีการเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า ทาให้ลาแสงอิเล็กตรอนเข้มขึ้นในการตกกระทบวัตถุ)เซลล์ - การทางานของ Contractile Vacuole (ควบคุมสมดุลของน้าจืด) - ส่วนของ Cell Membrane ที่ผลต่อการเกิดหมู่เลือด ABO ซึ่งก็คือ Carbohydrate Membrane แบ่งได้ 2 อย่างคือ Glycoprotein กับ Glycolipid - ออร์กาเนลล์ใดบ้างมีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น (Chloroplast, Mitochondria) - มีการสันนิษฐานว่า Chloroplast พัฒนามาจาก Bacteria เพราะอะไร (จาลองตนเองได้โดยไม่อาศัย นิวเคลียส มี 70s ribosome และมีการพับทบคล้ายกับ mesosome ของพวก Prokaryote) - ให้รูปเซลล์เม็ดเลืองแดงแช่สารละลายมา ตอบคาถาม ง่ายๆ แค่แยกให้เป็น - ยูกลีนาใช้อะไรการเคลื่อนที่บ้าง (เลือกตอบ) (Flagellum, Microtubule)
 3. 3. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมสารชีวโมเลกุล - การทดลองใช้น้าลายย่อยแป้งกับน้าตาล ควรจะมีการใช้ตัวแปรควบคุมอย่างไร (วิเคราะห์ น้าลายจะมี Amylase ไว้ย่อยกลายเป็น Maltose แต่ยังไม่ได้ Monosaccharide ดังนั้นควรควบคุม Enzyme ที่ จะมาย่อยให้เหมือนกัน จะได้แยกความแตกต่างของสารที่ถูกย่อยได้)การสลายอาหารระดับเซลล์ - กลูโคส 10 โมเลกุล หายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจน จะได้กี่ ATP (20) - ขั้นตอนใดของ Glycolysis ที่ให้พลังงาน (เมื่อกลูโคสถูกเปลี่ยนเป็น PGA 2 โมเลกุลจะได้ 2 ATP)อนุกรมวิธาน - ให้เหตุว่าทาไมสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินกับสาหร่ายสีเขียว จึงไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เพราะ สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเป็น Prokaryote ส่วนสาหร่ายสีเขียวเป็น Eukaryote) - ฝึกทาไดโคโตมัสคีย์ให้เป็น ปี 54 ออก 1 ข้อ แยกลักษณะสัตว์แต่ละประเภท - แยกแผนผังที่แตกออกจากพวก Chordate เป็น Mammal Aves Amphibian Reptileระบบย่อยอาหาร - ถ้าย่อย Lactose ไม่ได้ อวัยวะใดผิดปกติ (ลาไส้เล็ก เพราะผลิต Lactase) - ถ้าถูกตัดถุงน้าดี ควรกินอาหารประเภทใด (อาหารไขมันต่าหรือไม่มีไขมัน เพราะไม่มน้าดีช่วยตีไขมัน ี แตกเป็นชิ้นเล็กๆ ลาไส้เล็กจะทางานหนัก) - ให้รูปฟันมาและดูว่าอุดฟันกรามไปกี่ซี่ (ดูสูตร I:C:P:M ให้เป็น เรียง Incisor (ตัด) : Canine (ฉีก): Premolar (บด) : Molar (กราม) ของผู้ใหญ่จะเป็น 2:1:2:3 )
 4. 4. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมระบบลาเลียง - ถ้าฉีดผงถ่านเข้าหลอดน้าเหลืองจะไปพบที่ไหน (ม้ามเพราะเป็นต่อมน้าเหลืองมีหน้าที่กาจัดสิ่ง แปลกปลอมที่อยู่ในน้าเหลิอง) - เมื่อถูกทิ่มด้วยของแหลม จะเกิดการปวด อักเสบ เพราะเกิดจากอะไร (การตอบสนองจากภูมิคุ้มกัน non specific defense immune) - เมื่อเหยียบถูกปะการัง แล้วมีชิ้นส่วนของปะการังฝังอยู่ในผิวหนังจะเป็นอย่างไร (มีการอักเสบ บวม แดง มีหนอง เนื่องจากเม็ดเลือดขาวมีการทาลายสิ่งแปลกปลอม) - ออกเรื่องเกี่ยวกับ Neutrophil - ปลูกถ่ายอวัยวะผิดจะเกิดอะไรขึ้น (ถูก Antibody ของร่างกายต่อต้าน)ระบบขับถ่ายออกผสมกับเรื่องต่อมไร้ท่อ ออกเรื่องหน่วยไต ถามติดกัน 2 ข้อ - ฮอร์โมนใดที่มีผลต่ออวัยวะในภาพนี้ (3) (A มีผลต่อไต B มีผลต่อ Metabolism)A- ACTH B- Cortisol C- Aldosterone D- Vasopressin1. A,B 2. B,C 3. C,D 4. A,B,C 5. B,C,D- จากฮอร์โมนในข้อที่แล้ว มีผลต่อส่วนใดในภาพ (4) (Distal tubule กับ Collecting duct)1. ก,ข 2. ก,ข,ค 3. ค,ง 4. จ,ฆ 5. จ,ง,ฆ- ถามว่าหน่วยไตทาหน้าที่ใดบ้าง (กรองสาร ดูดสารที่มีประโยชน์กลับ และขับสารที่เป็นของเสียออก)ระบบประสาท- ยาชา ที่ใช้ระงับความเจ็บปวด มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง (2)A. ทาให้ Na+ Channel ไม่เปิด B. โมเลกุลของยาชาจะไปช่วยจับกับสารสื่อประสาทC. ทาให้แคลเซียมไอออนภายในเซลล์ประสาทเปลี่ยนแปลง1. A เท่านั้น 2. A และ B 3. B และ C 4. A และ C 5. A และ B และ C(ข้อ C ผิดเพราะแคลเซียมไอออนจะคงอยู่เท่าเดิม แต่ทางานได้น้อยลงเพราะถูกโมเลกุลยาชาแย่งจับ)
 5. 5. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม- อวัยวะรับสัมผัส ลิ้น ถามบริเวณรับรสของลิ้นจุดไหนบ้างต้องรู้หมดนาย ก. กินสัปปะรดและดื่มกาแฟเข้มไม่ใส่น้าตาล ลิ้นบริเวณใดที่รับรสบ้าง (1) 1. บริเวณ A และ B 2. บริเวณ B และ C 3. บริเวณ A และ C 4. บริเวณ A และ D 5. บริเวณ A และ B และ D(บริเวณ A-D รับขม เปรี้ยว เค็ม หวานตามลาดับ กาแฟเข้มรสขม โจทย์ใบ้ว่าไม่ใส่น้าตาลแสดงว่าไม่เอารสหวาน สัปปะรดรสเปรี้ยว ดังนั้นจึงตอบแค่รสขมกับเปรี้ยว) - อวัยวะรับสัมผัส ตา การเพ่งมองวัตถุใกล้-ไกล เวลาตาเพ่งมองสิ่งที่อยู่ไกลระยะอนันต์ ส่วนใดของตาที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง (3) 1. V และ W และ X 2. X และ Y และ Z 3. V และ W และ X และ Z 4. U และ X และ Y และ Z 5. V และ W และ Y และ Z (เพ่งมองไกล กล้ามเนื้อม่านตา(V) จะคลายตัว เอ็นยึดเลนส์(W)จะตึง เลนต์ตา(X) จะแบน ม่านตา(Z) จะขยาย) เพิ่มเติม : เป็นระบบประสาท sympathetic ใช้ในที่มืดระบบต่อมไร้ท่อ - ฮอร์โมนของผู้หญิงตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง (เลือกตอบ) (HCG, Estrogen, Progesterone) - สิ่งมีชีวิตใดที่สร้างฮอร์โมนแบบเดียวกับผึ้งได้ (ผึ้งสามารถสร้าง Estrogen ได้) - ปัจจัยใดมีผลต่อการสังเคราะห์ T4 (ไอโอดีน เพราะเป็นสารตั้งต้นในการสร้าง Thyroid Hormone) - ให้เรียงลาดับขั้นตอนเหตุการณ์สลาย Glycogen ของตับ (4) A – ตับสั่งสลายไกลโคเจน B – กลูโคสในกระแสเลือดลดลง C - ตับอ่อนหลั่งฮอร์โมนกลูคากอน D – กลูโคสในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น 1. A-B-C-D 2. A-D-C-B 3. C-B-A-D 4. B-C-A-D 5. D-A-C-Bพฤติกรรมสัตว์ - ออก 1 ข้อ ถามเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้ (มี 5 อย่าง ความเคยชิน,ฝังใจ,ใช้เหตุผล,ลองสุ่ม,มีเงื่อนไข)
 6. 6. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมระบบสืบพันธุ์ - ให้ภาพมดลูก รังไข่ ส่วนใดที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิสนธิ - ให้ภาพอัณฑะมา ให้บอกเส้นทางเดินของอสุจิเป็นขั้นตอนๆ - เรื่องการเจริญเติบโต Blastocyst จะฝังที่มดลูกใน 7 วันหลังปฏิสนธิ และให้จาเนื้อเยื่อ 3 ชั้นในระยะ Gastrulation เปลี่ยนไปเป็นระบบ อวัยวะใดบ้างพืช - การสังเคราะห์แสงจะได้ O2 จาก เลือกตอบ(น้าหรือคาร์บอนไดออกไซด์) และจะขับออกทาง เลือกตอบ (เส้นใบ ปากใบ หรือเลนติเซล) ตอบ O2 เกิดจากการแตกตัวของน้า และการขับ O2 เป็น การ Transpiration ซึ่งจะขับรูปแบบแก๊สซึ่งจะออกทางปากใบ ผิวใบ เลนติเซล ส่วนการขับใน รูปแบบหยดน้าหรือ Guttation นั้นจะขับตรงรูผิวใบ ปลายผิวใบ - บอกลักษณะของใบพืชในที่แห้งแล้ง (มีใบน้อย ลดจานวนการคายน้า ปากใบอยู่ต่ากว่า Epidermis มี ชั้น Cuticle ปกคลุม รากลึก ลาต้นเตี้ยหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงจากใบเป็นหนาม) - พืชที่อยู่ในสภาวะที่มีควันพิษมากๆ จะมีปากใบกับการสร้างผลึกเป็นอย่างไร (ปากใบมากเนื่องจาก ต้องคายน้าเป็นการกาจัดสารพิษออกได้อีกทางหนึ่ง และการสร้างผลึกมากเนื่องจากจะเก็บสะสมพิษ ไว้ใน Sap Vacuole) - ออกเรื่องส่วนประกอบของดอกแรกแย้ม อันนี้เหมือนความรู้รอบตัว - ฮอร์โมนใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ด (Abscisic Acid กับ Gibberellin) - ให้รูปกระถางต้นไม้คว่าหัวมา ส่องแสงใส่ Auxin โดยให้บอกว่าทิศทางของรากและยอดไปทิศใด (สังเกตง่ายๆ รากหนีแสง ยอดเข้าหาแสง) - การเปลี่ยนสีของใบไม้จากสีน้าเงินไปเป็นสีแดง เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เพราะอะไรพันธุศาสตร์ - ออกเรื่อง Linkage Gene ของแมลงหวี่ ให้ Genotype DdBb x ddbb แล้วให้ดูว่ารุ่นลูกข้อไหน เป็นไปได้น้อยที่สุด (หลักการคิดคือยีน 2 ยีนนั้นจะอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกัน ไปด้วยกันตลอด ให้ คิดพ่วงกันไปเลย) - ให้คารีโอไทป์ของคนมา ถามว่าเป็นโรคอะไร ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็น (ดูเพศก่อน คู่ 23 ถ้าเป็นหญิงจะ แท่งใหญ่ทั้งคู่ XX ส่วนชายจะแท่งใหญ่กับเล็ก XY จากนั้นก็ให้ดูที่ความผิดปกติ เทอร์เนอร์ X ขาด ไคลเฟลเตอร์ X เกิน คริชูดาร์ คู่ที่ 5 พาทัวร์ คู่ที่ 13 เอดเวิร์ด คู่ที่ 18 ดาวน์คู่ที่ 21 ฝึกดูให้เป็น)
 7. 7. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม - ให้ Pedigree มา 5 อันแล้วถามว่าอันไหนน่าจะเป็น G-6-PD X-linked Recessive (ง่ายๆ ส่วนมาก ผู้ชายจะเป็น ก็ดูว่าอันไหนที่แม่เป็น ลูกชายต้องเป็น) - กระบวนการ PCR ของแบคทีเรียต่างกับคนอย่างไร (ของคนใช้การจาลอง DNA Replication ด้วย RNA primer ส่วนของแบคทีเรียใช้ DNA primer) - สารพันธุกรรมของไวรัส มีเปอร์เซ็นต์ของเบส A และ C และ G มา ส่วนอีกตัวให้แค่ % แต่ไม่บอกว่า เบสอะไร ให้สรุปว่าข้อไหนเป็นไปได้น้อยที่สุด (ใช้กฎของ ChaGraff แยกออกมาให้ได้ว่าเป็น DNA หรือ RNA แล้ววิเคราะห์ช้อย ต้องรู้ว่าเบสใดมีกี่วง ทา H-bond กี่พันธะด้วย เป็นน้าตาลอะไร)วิวัฒนาการ - ให้รูปฟอสซิลปลาในชั้นดิน 3 ชั้นแล้วให้สรุปว่าอย่างไร - ให้ภาพสายวิวัฒนาการว่าสายใดที่จะใกล้ชิดกันมากที่สุดระบบนิเวศ - ถามว่าควายกับนกเอี้ยงมีความสัมพันธ์คล้ายกับอะไรในช้อย (เป็น Proto-cooperation คืออยู่กันดี ทั้ง 2 ฝ่ายแยกกันก็ไม่เป็นอะไรเช่น มดดากับเพลี้ย ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล ม้าลายกับ นกกระจอกเทศ ปลาจิ้มฟันจระเข้กับจระเข้) - ลักษณะของต้นป่าโกงกาง (ความรู้รอบตัว เนื่องจากเป็นบริเวณป่าชายเลน ดังนั้นเมล็ดจะงอกในดินที่ ขังด้วยน้าไม่ได้ เมล็ดจึงสามารถงอกและเติบโตบนต้นได้เลย) - ให้เรียงลาดับไบโอมจากเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วโลก เรียงดังนี้ (ไบโอมป่าดิบชื้น ไบโอมสะวันนา ไบโอม ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น ไบโอมไทกา ไบโอมทุนดรา) - ถามเรื่องการจัดกลุ่มร่วมกันของพืชเช่น (พืชกับมอส มอสกับฟังไจ ไลเคนส์ ไปทบทวนมาด้วยนะครับ)หลังจากอ่านจบแล้ว น้องๆบางคนอาจจะคิดว่าโจทย์ง่าย แต่ว่าในสภาพตอนสอบจริงๆ โจทย์ไม่ได้มีช้อยตอบให้ตรงๆ เหมือนตอนนีนะครับ จะเป็นคาตอบแบบ ก. ข. ค. ข้อไหนถูกบ้าง ผิดบ้าง ถูกผิดกี่ข้อ ซึ่งทา ้ให้ลังเลใจที่จะตอบและจะเสีย Self ทาให้ลนได้นะครับ ขอให้น้องๆ ตั้งใจ มีสติและอย่าประมาท ให้กลับไปทบทวนในจุดที่เรายังไม่ได้ จะได้ไม่พลาดซ้าในวันสอบจริง ขอให้นองๆ โชคดีครับ ้ เปลวเทียนน้อยๆ ในค่ำคืนไม่มีแสง เปลวเทียนน้อยๆ แม้ลมแรงไม่หวันไหว เพือคนมำกมำย เพือโรคร้ำยได้สิ้นไป เพือชีวิตทีฝำกไว้ในมือเธอ

×