Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pra Arjarn Charnchai

Ad

หากสามารถควบคุมให้จิตหยุดคิดได้อย่างช่าชอง
จนจิตเข้าสู่ความสว่างหรือความประภัสสรของจิตได้แล้ว
การรู้เห็นสิ่งต่างๆ ของชีวิต...

Ad

..ความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุด และสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการก็ไม่มีจริงในโลก
เช่น ต้องการให้สิ่งที่ตนรักพอใจดารงอยู่เช่นน...

Ad

พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า สุข-ทุกข์เป็นของที่อยู่ด้วยกัน หากเราถือเอาสุข ก็ย่อมถือเอาความทุกข์ไว้ด้วย
เมื่อไม่วางสุขก...

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Luangpoo parom
Luangpoo parom
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 7 Ad
1 of 7 Ad

More Related Content

Pra Arjarn Charnchai

  1. 1. หากสามารถควบคุมให้จิตหยุดคิดได้อย่างช่าชอง จนจิตเข้าสู่ความสว่างหรือความประภัสสรของจิตได้แล้ว การรู้เห็นสิ่งต่างๆ ของชีวิตตามความเป็นจริงก็จะตามมา จิตจะละความหลงที่เคยโง่เขลา หลงยึดมั่นสิ่งต่างๆ เป็นเหตุให้ตัณหาเข้าไปอาศัย ครอบงาจิตอยู่อย่างยืดเยื้อยาวนาน จนเกิดอุปาทานยินดีพอใจต่อการเกิดในภพน้อยภพใหญ่ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
  2. 2. ..ความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุด และสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการก็ไม่มีจริงในโลก เช่น ต้องการให้สิ่งที่ตนรักพอใจดารงอยู่เช่นนั้นตลอดไป ไม่ต้องการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพอใจ ความต้องการเช่นนี้ไม่มีอยู่จริง เพราะทุกๆ สิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะร่างกายของเรา เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย จิตใจของคนอันสะท้อนออกมาเป็นนิสัยใจคอและพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปตามกิเลสตัณหาที่คอยบงการ จะยึดถือว่าต้องเหมือนเดิมไม่ได้เลย ส่วนวัตถุสิ่งของที่ตนครอบครองอยู่ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเก่า ความชารุดทรุดโทรม ที่สุดก็ต้องพังลงไปเป็นธรรมดา ชีวิตของปุถุชนจึงมาด้วยความทุกข์... พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
  3. 3. พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า สุข-ทุกข์เป็นของที่อยู่ด้วยกัน หากเราถือเอาสุข ก็ย่อมถือเอาความทุกข์ไว้ด้วย เมื่อไม่วางสุขก็เท่ากับไม่วางทุกข์นั่นเอง เหมือนเหรียญมีสองด้าน คือ ด้านหัวกับด้านก้อย ถือด้านใดด้านหนึ่งก็ถืออีกด้านเอาไว้ด้วย จะเอาแต่ด้านเดียวไม่ได้เลย การเห็นและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติ และวางใจให้เที่ยงธรรมไม่มีอคติในเรื่องต่างๆ จะช่วยรักษาใจให้พ้นทุกข์ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
  4. 4. ความเห็นผิดประการต่อมาคือ เห็นว่าชีวิตนี้เป็นสุขหรือสุขขัง แท้จริงแล้วความสุขจริงๆ ไม่มี มีแต่ความทุกข์ ที่เราเห็นว่าเป็นสุขเพราะหลงในอารมณ์ กล่าวคือ เมื่อยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หลงว่าเป็นความสุข แท้จริงแล้วมีความทุกข์อยู่ในสิ่งนั้น เช่น สตรีอยากมีลูก เมื่อตั้งครรภ์ก็ยินดีมีความสุข เมื่อคลอดลูกออกมาก็ยิ่งดีใจมีความสุข การตั้งครรภ์และการคลอดลูกเป็นความทุกข์ เป็นความเจ็บปวดของร่างกายอย่างสาหัส แต่ความยินดีอยากได้ลูกบดบังความทุกข์เอาไว้โดยสิ้นเชิง พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
  5. 5. จิตจะสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิต เรามีหน้าที่ทาความเพียร พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
  6. 6. ในการฝึกจิตนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรบังคับจิตให้อยู่นิ่งๆ เพราะจิตใช้กาลังบังคับไม่ได้ เพียงแต่ประคองจิตให้รู้ชัดถึงลมหายใจที่เข้า-ออก เมื่อลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาว สั้นก็รู้ว่าสั้น และเมื่อลมหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาว สั้นก็รู้ว่าสั้น หากจิตเผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไร เอากลับมารับรู้ลมหายใจใหม่เผลออีกก็เอากลับมาอีกไม่ท้อถอย อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียร พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
  7. 7. บุคคลชอบทาร้ายตนอยู่เสมอ ด้วยความคิดของตนเอง การไม่ศึกษาธรรม ไม่รู้ธรรม จึงไม่รู้จักคาว่าปล่อยวาง ไม่รู้ความเป็นจริงตามหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นเหตุให้ใจยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) ห่วงหาอาลัยในของรักของตน จึงสร้างทุกข์ให้กับตน พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

×