Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luangpor intawai13

83 views

Published on

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Luangpor intawai13

  1. 1. กายกับใจนี้มันเป็นคนละอันกัน เพียงอาศัยกันอยู่ เมื่อเรารู้แล้วอย่างนั้น เราก็นาใจนั้นแหละ ตัวรู้มาพิจารณาร่างกาย ร่างกายนี้จะเป็นอยู่ได้นานสักเท่าใด หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  2. 2. ใจของเราให้ความสาคัญกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไปยึดสิ่งต่างๆเข้ามาสู่จิตใจ ใจเราเลยเป็นทุกข์ ด้วย ราคะ โทสะ โมหะ ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด ให้พิจารณาดู ขนาดร่างกายของตนเองแท้ๆ ยังไม่ใช่ตัวตนของเรา เราจะไปยึดเอาความทุกข์ ความวุ่นวายเข้ามาให้จิตให้ใจอีกทาไม ให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายสลัดทิ้งที่ใจ เบื่อหน่ายที่ใจ คลายที่ใจ หลุดพ้นที่ใจ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  3. 3. เมื่อจิตมีสติแล้ว แม้มรณภัยเข้ามาปลิดชีพเรา เราก็อาลาจากร่างด้วยความองอาจกล้าหาญ ไปแบบมีสติ บุญกุศลใดที่เราสั่งสมเอาไว้ บุญกุศลนั้นก็จะเข้ามาครองใจของเรา ให้ไปสู่ภพภูมิที่เราพึงปรารถนา หลวงพ่ออินทร์ ถวายสันตุสสโก
  4. 4. พระพุทธเจ้าทรงให้คิด ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง เห็นอนิจจังของไม่เที่ยง ทุกขังเป็นทุกข์ อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา ให้ดูที่ใจ รู้ที่ใจ ปล่อยวางที่ใจ หลุดพ้นที่ใจ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  5. 5. บางสิ่งบางอย่างทาแทนกันได้ แต่บางอย่างก็ทาแทนกันไม่ได้ เรื่องเอาธรรมเข้าสู่จิตใจ ศีล สมาธิ ปัญญา ของพระพุทธเจ้านี้ ต้องทาด้วยตนเอง คนอื่นทาแทนไม่ได้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  6. 6. ก่อนที่สมาธิจะเกิดขึ้นมาได้นั้น อันดับแรกเลยคือ ต้องมีสติเสียก่อน สติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัว รู้ตัวอยู่ตลอดนี่ละบ่อเกิดแห่งสมาธิเบื้องต้น หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  7. 7. รูปกับนาม กายกับใจ ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นคนละอันกัน เปรียบเทียบให้ได้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมา ร่างกายเหมือนกับรถ แต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถ รถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน ในหลักธรรมคาสอน ท่านให้ความสาคัญคนขับรถมากกว่ารถ แต่เราให้ความสาคัญรถมากกว่าคนขับรถ กายกับใจ รถกับคนขับรถ คนขับรถของพวกเรา มันพาขับไปทางไหน ทางดีหรือทางชั่ว ให้คิดดูนะ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  8. 8. กรรมชั่วอย่าทาเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อกระทาลงไปแล้ว จะให้ผลเป็นความเดือดร้อนในภายหลัง สิ่งใดที่มันไม่ดีอย่าทา เราทาดีแล้วจะได้ชั่วได้อย่างไร ถ้าเราทาชั่วแล้วจะดีได้อย่างไร เราได้ทากรรมสิ่งไหนไว้บ้าง ที่มันไม่ดี ทาสิ่งไหนที่มันดี ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเอง หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

×