Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Luangpor Intawai

Download to read offline

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

Luangpor Intawai

 1. 1. “กรรมชั่วเราไม่ต้องคิดถึง เพราะมันผ่านไปแล้ว แก้ไขไม่ได้แล้ว ต่อไปนี้เราจะทาคุณงามความดีเท่านั้น.. ตั้งต้นใหม่” หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 2. 2. “การแสวงหาสิ่งภายนอก มีแต่เรื่องวุ่นวาย แต่การแสวงหาธรรมในใจ มีแต่ร่มเย็นเป็นสุข” หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 3. 3. พวกเรา อย่าไปหาตาหนิคนอื่นเขา ให้ตาหนิตัวเองไว้ก่อน ทาไมเราจึงมาเกิด มันต้องมองตนเอง ไม่ใช่มองคนอื่น ถ้ามองคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุด คนนี้เป็นอย่างนี้ คนนั้นเป็นอย่างนั้น ตัวเองไม่มองตนเอง ทาไมเราจึงมาเกิด ทาไมเราจึงเป็นอย่างนี้ ทาไมเราจึงไม่ตัดกิเลสพ้นทุกข์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ พระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้ในโลก ทาไมเราจึงไม่พ้นทุกข์ ทาไมเราจึงเสือกมาถึงขนาดนี้ ต้องถามตัวเอง ต้องมองตัวเอง อย่าไปมองคนอื่นว่าคนนั้นผิด คนนี้ผิด มันผิดมันถูกก็จริงอยู่ แต่เราก็ไม่ควรใส่ใจจนเป็นทุกข์เป็นร้อนจนทะเลาะวิวาทลงหมัดลงมวยกัน กัดกันยิ่งกว่าหมา ต้องโอปนยิโก มองตัวเองไว้ก่อน มีอะไรเกิดขึ้น เพราะอะไร เพราะเรามาเกิด ถ้าเราไม่เกิดมันก็หมดเรื่อง หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 4. 4. ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ ให้เชื่อไว้ก่อน ถ้าเราปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องเชื่อใคร เชื่อตนเอง เหมือนกับเด็กใหม่ๆจะไม่อาศัยผู้ใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้ พออาศัยผู้ใหญ่จนเป็นกฏเป็นเกณฑ์แล้ว ก็พึ่งตัวเอง เชื่อตนเอง มันก็เป็นไปตามขั้นตอน นี้ก็เหมือนกัน เราก็ต้องเชื่อในหลักธรรมคาสอน ของพระพุทธเจ้า ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ก่อน เมื่อปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้ว เราจึงพิจารณาได้ด้วยตนเอง ถ้ายังรู้ไม่ได้ด้วยตนเองก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ไปก่อน
 5. 5. จะเป็นพระก็ตาม จะเป็นชีก็ตาม จะเป็นโยมก็ตาม มันไม่ดีทั้งนั้นเรื่องทะเลาะวิวาทกัน ให้พร้อมเพรียงสามัคคีกัน อย่างไหนดีรู้จักไหม ถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วก็ไม่รู้จะเดินทางไหนเหมือนกัน ถ้ารู้จักดีรู้จักชั่วเราก็จะรู้จักทางเดิน รู้จักหลบหลีก ไม่ใช่ว่าเดินไปเจอต้นไม้ ก็จะโค่นต้นไม้เสียก่อน เจอจอมปลวกก็จะขุดจอมปลวกเสียก่อนให้มันลาดเสียก่อน แล้วจึงจะเดินไป ไปเจอแม่น้าก็จะทาเรือเสียก่อน เรารู้จักหลบรู้จักหลีกไหม ถ้าเจอต้นไม้ก็รู้จักหลบซะ ไปถึงจอมปลวกก็หลีกซะ ต่อไปเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็ว เพราะรู้จักหลบหลีกปลีกตัว ทาอย่างไรใจเราจึงจะเป็นสมาธิ ทาอย่างไรใจเราจึงจะเกิดปักญญา พิจารณาเห็นไตรลักษณ์อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนบอกกล่าว 1/2
 6. 6. วัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งสั่งสมคุณงามความดี เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสถานที่พ่นน้าลายใส่กัน เป็นเวทีบ๊อกซิ่งกัน ใครอยากจะไปบ๊อกซิ่งกัน ไปลุมพินี ราชดาเนิน เขาสมัครนักมวยอยู่แล้ว วัดของเรารับผู้ปฏิบัติธรรม ใครอยากปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม ทาจิตใจให้สงบ มา เข้ามา ถ้ามาปล่อยหมัดปล่อยมวยที่นี่ แปลว่าผิดที่ ถ้าไปเวทีราชดาเนินไปนั่งภาวนา มันก็ผิดที่เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ เราไปณสถานที่ใดให้รู้จักกาล สถานที่ บุคคล ถ้าเราปฏิบัติตนถูก อยู่กับโลกสมมติ มันก็ไปได้ ถ้าปฏิบัติตนไม่ถูก มันขวางเขา 2/2
 7. 7. เย ธัมมา เหตุปปภวา : ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุฯ “ ทุกสิ่งสาคัญที่ต้นเหตุ สร้างเหตุดี ผลย่อมดี ทาเหตุชั่ว ผลย่อมชั่ว บุคคลพึงได้รับผลที่ตนกระทา โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพราะบุญ-บาป นั้น เที่ยงตรงคงที่ ตลอดกาลเวลา ทุกยุคทุกสมัย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง”
 8. 8. “ ให้พวกเราก้าวเดินตามหลักธรรม คาสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยความมั่นใจ ให้เชื่อไว้เสมอว่า ตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกแน่นอน ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ผู้มีธรรมเป็นหลักจิต เปรียบประดุจชีวิตติดหางเสือ ย่อมเป็นผู้ประพฤติ กาย วาจา ใจ สุจริตด้วยธรรม เฉกเช่นเรือมีหางเสือ สามารถนาพาผู้เดินทาง ให้ไปสู่หนทางที่สมปรารถนา หรือภพภูมิที่ตนประสงค์จานงหมายได้”
 9. 9. มองโลกให้มองต่า มองธรรมให้มองสูง “ให้มองดูรอบข้างตัวเรา คนที่ด้อยโอกาสกว่าเรายังมีอีกมาก”
 10. 10. อย่าไปน้อยเนื้อต่าใจกับตนเองมากเกินไป พึงทาวิกฤติให้เป็นโอกาส ทาผ้าขาดให้เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง คือการมองโลกให้มองต่า ส่วนการมองธรรมให้มองสูง หมั่นประคับประคองชีวิตของตน ให้อยู่ในคุณงามความดียิ่งๆขึ้นไป อย่าพึงพอใจเพียงคุณงามความดีระดับต้นๆ เพราะคุณงามความดีอื่นๆ ที่ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่แต่เพียงแค่นี้”
 11. 11. หนทางไกล เตรียมเสบียงบุญเครื่องอุ่นใจ “ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว อย่ามัวสับสน รู้ด้วยตนเอง บุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า สายธารไม่ไหลกลับคืน ความชั่วไม่ควรฝ่าฝืนทา เพราะเป็นเหมือนการกลืนก้อนเหล็กร้อน เป็นทุกข์โดยแท้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงควรทาดี เป็นดุจเสบียงเดินทาง แม้หนทางไกลก็ยังอุ่นใจว่าเรามีสิ่งพึ่งพิงอิงอาศัยอยู่”
 • MongkolWongnarm

  Jun. 25, 2019

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

Views

Total views

412

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×