Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Luangpor indawai

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 14 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Luangpor indawai

 1. 1. ถ้าคนเราส่งสินค้าขายออกนอกประเทศ จะได้แต่กาไร แต่ถ้าเราส่งจิตส่งใจออกนอกจะเป็นใจที่มีแต่ขาดทุน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 2. 2. พวกเรานี้เหมือนกับมดแดงกัดเด็ก พอมันกัดขึ้นมาก็ร้องไห้ แล้วก็ขยับไปหน่อยหนึ่ง มดแดงก็ไล่กัดอีก ก็ขยับไปหน่อยหนึ่ง อย่างนั้นล่ะพวกเรา มันไม่เบื่อในโลกจริง ยังมองว่ามีความสุขจุดใดจุดหนึ่งอยู่ ถ้าเบื่อหน่ายคลายแล้วจะหลุดพ้น ... นั่นคือพระอริยเจ้าที่ท่านเบื่อหน่าย คลาย แล้วก็หลุดพ้นจากอาสวกิเลส แต่พวกเรานี่มันไม่เบื่อจริง เบื่อๆ อยากๆ มันก็เลยลาบากอย่างทุกวันนี้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก
 3. 3. คนมีสติ เหมือนมีสิ่งนำโชค ตลอดเวลำ หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 4. 4. หำกสติเรำดี ทันในควำมคิด ถึงเรำจะไปอยู่ในสถำนที่ใดก็ตำม ถึงจะออกจำกครูบำอำจำรย์ไปอยู่ตำมลำพัง อำรมณ์มันจะไม่เข้ำมำเหยียบย่ำทำลำยจิตใจ เพรำะเรำมีสติ รู้ทันในอำรมณ์ หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 5. 5. ใจของเรำเป็นมำตรฐำนแล้วหรือยัง ใจของเรำเป็นอริยบุคคลแล้วหรือยัง ใจของเรำเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยัง เรำมั่นใจหรือยังว่ำจะไม่มำเวียนว่ำยตำยเกิดอีก ถ้ำยังไม่มั่นใจต้องเตรียมพร้อม ถ้ำกลับมำเกิดอีกก็ต้องกลับมำแก่เจ็บตำยอีก ไม่เป็นอย่ำงอื่น หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 6. 6. กำรตั้งสติอยู่กับตัวเอง เป็นกุญแจดอกแรกสู่มรรคผล ถ้ำกุญแจดอกนี้ยังเปิดไม่ได้ อย่ำหวังเลยจะรู้แจ้งเห็นจริงในอรรถในธรรม ที่จะพ้นทุกข์ ในวัฏสงสำรถึงแดนพระนิพพำน มองไม่เห็นทำง . . . หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 7. 7. กำรฟังพระธรรมเทศนำต้องฟังด้วยควำมเคำรพ ตั้งใจฟัง ถ้ำเรำตั้งใจฟัง พระธรรมเทศนำของพ่อแม่ครูอำจำรย์จะหยั่งลึกเข้ำสู่จิตใจของพวกเรำ แต่ถ้ำฟังอย่ำงที่ว่ำ ฟังมำกก็เคยชินไปเรื่อยๆ ผลที่สุดก็ฟังเหมือนเสียงนกเสียงกำ พระธรรมเทศนำของพ่อแม่ครูบำอำจำรย์หลวงปู่หลวงตำไม่ใช่ของเล็กน้อย ถ้ำตั้งใจฟังก็จะสำเร็จสมประสงค์ สมควำมมุ่งมำดปรำรถนำ เหมือนในสมัยพุทธกำลที่ท่ำนสำเร็จมรรคสำเร็จผลจำกกำรฟัง หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 8. 8. ถ้ำเรียนเรื่องใจจบแล้ว ท่ำนว่ำ นั่นแหละ พระอเสขะ ผู้ไม่ต้องศึกษำ จบในกำรศึกษำ แต่ถ้ำนอกจำกนั้นแล้ว ถึงจะเรียนปริญญำเอกกี่ร้อยกี่พันใบก็ยังไม่จบ ยังเป็นเสขะอยู่ ยังต้องศึกษำศึกษำเรื่องนั้น ศึกษำเรื่องนี้ ศึกษำตะครุบเงำไปเรื่อย หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 9. 9. เวลำนั่งภำวนำ อย่ำตั้งควำมอยำก ให้ตั้งเหตุเอำไว้ ทำเหตุให้พอ ผลจะเกิด ถ้ำมีควำมอยำกอยู่อย่ำงนั้น มันจะไม่สงบ หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 10. 10. อย่ำเพิ่งให้คะแนนตัวเองเร็วเกินไป และอย่ำไปปรักปรำตัวเองจนหมดกำลังใจ บำงคนเพียงจิตใจสงบ ก็คิดว่ำตัวเองได้มรรคผล อีกสักวันก็ขี้ทุกข์อย่ำงเก่ำ หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 11. 11. ศีลทั้งหมดพระพุทธเจ้ำย่นย่อลงมำมีหนึ่งคือ ให้รักษำใจ ถ้ำรักษำศีลทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยุ่งยำก ให้รักษำใจของตนเองเท่ำนั้นพอ อย่ำไปคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง... อย่ำไปคิดออกนอกลู่นอกทำง ให้ดูใจของตนเองอยู่เสมอตลอด 24 ชั่วโมง ดูใจ นึกพุทโธ...ๆ ให้มีสติอยู่กับกำรเคลื่อนไหวของตัวเอง รักษำเพียงอันเดียวพอ ย่นย่อลงแล้ว คือ รักษำใจ หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนตุสสโก
 12. 12. วิชำทำงโลกเหมือนมดไต่กระด้ง มดไต่ขอบกะละมัง ว่ำตนเดินไปไกลแสนไกล แต่ที่แท้วนในโลกวัฏสงสำร เวียนว่ำยในโลกวัฏสงสำรไม่มีที่สุด ไม่มีประมำณ แต่ธรรมของพระพุทธเจ้ำตัดลัดออกจำกขอบกระด้ง ขอบกะละมัง เดินเข้ำสู่นิพพำน หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 13. 13. ชีวิตของพวกเรำเหมือนกับเมล็ดงำ อยู่บนปลำยเข็มที่แหลมๆ ไม่รู้จะตกวันไหน ที่มันอยู่มันก็อยู่ได้ แต่ที่มันจะลง มันจะลงเวลำไหน ไม่มีใครรับประกันได้ ฉะนั้น อย่ำประมำท ให้สั่งสมคุณงำมควำมดี ให้ทำน รักษำศีล ภำวนำเอำไว้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “ให้ภำวนำ” หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก
 14. 14. กำรปฏิบัติธรรมมีสิ้นสุด รู้แจ้งเห็นจริง ปล่อยวำงที่ใจ หลุดพ้นที่ใจ ใจของเรำเป็นนักท่องเที่ยว วนเวียน เวียนเกิดเวียนตำยในวัฏสงสำร ไม่มีที่สิ้นสุด ลุ่มๆ ดอนๆ สูงๆ ต่ำๆ วกวนเวียน พลิกคว่ำพลิกหงำย พวกเรำพิจำรณำให้ดี ไม่เบื่อบ้ำงหรือ เรำจะอยู่อย่ำงนั้นไปถึงเท่ำไร เรำจะทำยังไงให้ใจของเรำสั้นเข้ำ คือให้รู้เห็นตำมควำมเป็นจริง สลัดกิเลสออกจำกจิตใจ เป็นพระอรหันต์แล้วก็จบ ไม่มำเวียนว่ำยตำยเกิดเป็นอนันตกำล หลวงพ่ออินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก

×