Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Luangpor chumpol

Ad

คนเราที่ทุกข์ก็เพราะว่าตัวเราไปตั้งอัตตาไว้ให้ทุกข์มันระดมยิง
ไปตั้งเป้าไว้ ถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้ มันยิงมาไม่ถูกอะไรหรอก
เห...

Ad

คนที่ติเรานั้น อาจเป็นมิตร
คนที่ป้อยอเรานั้น อาจเป็นศัตรู
การขัดสีของตะไบ ทาให้พระพุทธรูปสวยงาม
คาจริงใจระคายหู คาปลิ้นปล้...

Ad

ที่บอกว่าเห็นกิเลสแล้ว แต่ยังละไม่ได้
นั่นคือบอกว่า ยังไม่เห็นโทษกิเลสนั่นเอง
ที่เห็นโทษแล้วต้องละได้ ที่ยังละไม่ได้คือไม่...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 18 Ad
1 of 18 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Luangpor chumpol

 1. 1. คนเราที่ทุกข์ก็เพราะว่าตัวเราไปตั้งอัตตาไว้ให้ทุกข์มันระดมยิง ไปตั้งเป้าไว้ ถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้ มันยิงมาไม่ถูกอะไรหรอก เหมือนยิงผ่านควัน ยิงผ่านหมอก ยิ่งไปตั้งอัตตาใหญ่ กูใหญ่ กูเจ๋ง ใครข่มกูไม่ได้ ใครมาดีเหนือกูไม่ได้ นี่ยิ่งเดือดร้อนเลย เป็นทุกข์ คนคิดน่ะเป็นทุกข์เอง.. พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน
 2. 2. คนที่ติเรานั้น อาจเป็นมิตร คนที่ป้อยอเรานั้น อาจเป็นศัตรู การขัดสีของตะไบ ทาให้พระพุทธรูปสวยงาม คาจริงใจระคายหู คาปลิ้นปล้อนฟังไพเราะ คนที่หวังดีแก่เราที่สุด อาจพูดไม่ไพเราะ อย่าทาลายตนเองด้วยการเอาใจหู พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 3. 3. ที่บอกว่าเห็นกิเลสแล้ว แต่ยังละไม่ได้ นั่นคือบอกว่า ยังไม่เห็นโทษกิเลสนั่นเอง ที่เห็นโทษแล้วต้องละได้ ที่ยังละไม่ได้คือไม่เห็นโทษ ความรู้นั้นอย่างหนึ่ง แต่รู้หลังจากละนั้นคือรู้แจ้งเห็นจริง รู้ก่อนละคือปัญญา รู้หลังละคือวิมุตติญาณทัสสนะ พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 4. 4. การสละสมบัติในโลกเพื่อแลกนิพพานสมบัติ ก็เหมือนสละกองขี้หมู ขี้หมา ขี้วัว ขี้ควาย เพื่อแลกกับทองคา พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 5. 5. บัณฑิตสละสมบัติในโลกเพื่อแลกอริยทรัพย์ สละความยึดมั่นเพื่อแลกอิสะเสรีทางจิต เมื่อมองด้วยตาปัญญาแล้ว สมบัติในโลกไม่มีอันใดควรอาลัย โลกนี้เป็นทุกข์ นิพพานเป็นสุข แผนที่มีอยู่แล้ว ให้เร่งเดินทาง พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 6. 6. การนั่งสมาธินั้นเพื่อสั่งสมความเพียรในการอบรมสติ อย่าเพียงคิดแค่ว่าจะหาความสงบสบาย ถ้าต้องการความสงบสบายคือการเชื้อเชิญตัณหามาขี่หัว จะทาให้ฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นกว่าเดิม จงตั้งใจสร้างความเพียรในการกาหนดกรรมฐานให้ดี แต่อย่ารอคอยผล เมื่อรอคอยจิตจะไม่อยู่กับปัจจุบัน เมื่อจิตไม่อยู่กับปัจจุบันจึงทาให้สติไม่มั่นคง ทาให้การประกอบกิจในกรรมฐานล้มเหลว พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน
 7. 7. จงให้ทานเพื่อสละ อย่าให้ทานเพื่อครอบครอง การให้ทานเพื่อให้ได้ “หัวใจดวงที่คิดสละ”คือการให้ที่สูงสุด เป็นการให้ที่พระอริยเจ้าทั้งปวงสรรเสริญ เพราะเป็นการให้ที่ปูทางไปสู่นิพพาน เนื่องจากความวิมุตติหลุดพ้นคือการสละ การละ การวาง การหยุดและการพอ พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 8. 8. ถ้ายินดีเมื่อเราวางอุเบกขาได้ก็คือการทาลายอุเบกขาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จงถอนความยึดมั่นในอุเบกขาเสียด้วย จึงจะละความยินดียินร้ายต่อโลกได้เด็ดขาด พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 9. 9. ผู้ที่ต้องการละสักกายทิฏฐิ จงมองความไม่เที่ยงของชีวิต ระลึกถึงความตายให้มาก เมื่อใดจิตหมดศรัทธาในสังขาร แต่เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย ความรู้สึกเช่นนี้เกิดอย่างยิ่งยวด ย่อมนาพาจิตของผู้นั้น ออกจากโคตรปุถุชนได้ พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 10. 10. อย่าจากัดการเติบโตของปัญญาไว้ด้วยทิฏฐิ อย่าปิดบังปัญญาด้วยความคิดเห็นเข้าข้างตนเอง อย่าบิดเบือนปัญญาด้วยการลาเอียงใดๆ ปุถุชนมองสิ่งทั้งปวงในขอบเขตที่ตัวเองอยากให้เป็น พระอริยะมองสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริง นั่นคือจิตที่พ้นจากสักกายทิฏฐิ พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 11. 11. ความพ่ายแพ้และชัยชนะล้วนเป็นเรื่องมายา การได้และการสูญเสียล้วนเป็นเรื่องมายา ถ้าตั้งเงื่อนไขในใจตนว่าต้องชนะเท่านั้น แพ้ไม่ได้ นั่นคือการนาจิตไปใส่กรงที่คับแคบ พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 12. 12. ธรรมแท้จริงนั้นคือภาษาใจ ไม่ใช่ภาษาหนังสือ รสชาติของธรรมคือการนาไปปฏิบัติ เมื่อนาไปปฏิบัติแล้วจะสัมผัสผลขึ้นที่ใจ ความสุขสบายจากผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นสุขสงบเย็น เป็นสุขที่มีรสชาติประเสริฐ ผู้นาธรรมไปปฏิบัติให้เข้าถึงเท่านั้นที่จะได้เสพรสชาตินี้ พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 13. 13. สังขารเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้ว แต่การไม่หยั่งรู้ความเป็นไปแห่งสังขาร จึงถูกปิดบัง การเจริญสติเป็นเครื่องเปิดเผยความจริงของสังขาร ฉะนั้นจงอย่าท้อถอยในการเจริญสติปัฏฐาน สติปัฏฐานนั่นแหละ นาบุคคลไปสู่อมตะ เป็นสาเหตุแห่งการพ้นจากทุกข์ทั้งปวง พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 14. 14. ธรรมะที่แท้จริงเป็นของไร้ภาษา เพราะว่าภาษาทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นมายา การเทศนาธรรม คือการอาศัยใช้มายา เพื่อชักจูงให้คนเข้าถึงสัจธรรม การแจ่มแจ้งในสัจจะ ต้องเกิดพุทธิภาวะขึ้นในใจของผู้ฟังเอง ฉะนั้น การจะรู้แจ้งสัจธรรม ผู้ฟังต้องเอาใจมาฟัง มิใช่หู ผู้ฟังต้องรู้เอง แจ้งเอง เห็นเอง ละเอง ที่ใจของตน พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 15. 15. บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด ก็คือ บุคคลที่ไม่ยินดียินร้ายไปตามโลก พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 16. 16. ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน กิเลสมุ่งมั่นในการเกาะยึด... พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 17. 17. สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง จิตดวงที่มีความรักย่อมคัดค้านความไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ จิตดวงที่มีความรักย่อมคัดค้านความเป็นทุกข์ สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตา จิตดวงที่มีความรักย่อมคัดค้านความเป็นอนัตตา จิตดวงที่มีความรัก ย่อมกลัวการปรากฏขึ้นของความจริง จิตดวงที่มีความรัก เมื่อความจริงปรากฏขึ้น ย่อมมีโศก จิตดวงที่ไม่ยอมรับความจริงย่อมมีความกลัว ย่อมมีความโศก พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
 18. 18. พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า พระองค์แสดงธรรมประดุจเรือ เมื่อบุคคลอาศัยเรือมาถึงฝั่ง ก็ทิ้งเรือขึ้นฝั่ง ไม่ต้องแบกหาบหามเรือตามไปบนฝั่งด้วย เพราะว่าพระองค์แสดงธรรมเพื่อเกื้อหนุนการละวาง มิได้แสดงธรรมเพื่อเกื้อหนุนความยึดมั่น เพราะการยึดมั่นทั้งปวงมีโทษทั้งสิ้น แม้กระทั่งการยึดมั่นในธรรม จงอาศัยธรรมเพื่อเป็นเครื่องข้ามฝั่ง พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

×