Luangpor chumpol

MI
MImedia at MI
คนเราที่ทุกข์ก็เพราะว่าตัวเราไปตั้งอัตตาไว้ให้ทุกข์มันระดมยิง
ไปตั้งเป้าไว้ ถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้ มันยิงมาไม่ถูกอะไรหรอก
เหมือนยิงผ่านควัน ยิงผ่านหมอก
ยิ่งไปตั้งอัตตาใหญ่ กูใหญ่ กูเจ๋ง ใครข่มกูไม่ได้ ใครมาดีเหนือกูไม่ได้
นี่ยิ่งเดือดร้อนเลย เป็นทุกข์ คนคิดน่ะเป็นทุกข์เอง..
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน
คนที่ติเรานั้น อาจเป็นมิตร
คนที่ป้อยอเรานั้น อาจเป็นศัตรู
การขัดสีของตะไบ ทาให้พระพุทธรูปสวยงาม
คาจริงใจระคายหู คาปลิ้นปล้อนฟังไพเราะ
คนที่หวังดีแก่เราที่สุด อาจพูดไม่ไพเราะ
อย่าทาลายตนเองด้วยการเอาใจหู
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ที่บอกว่าเห็นกิเลสแล้ว แต่ยังละไม่ได้
นั่นคือบอกว่า ยังไม่เห็นโทษกิเลสนั่นเอง
ที่เห็นโทษแล้วต้องละได้ ที่ยังละไม่ได้คือไม่เห็นโทษ
ความรู้นั้นอย่างหนึ่ง แต่รู้หลังจากละนั้นคือรู้แจ้งเห็นจริง
รู้ก่อนละคือปัญญา รู้หลังละคือวิมุตติญาณทัสสนะ
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
การสละสมบัติในโลกเพื่อแลกนิพพานสมบัติ
ก็เหมือนสละกองขี้หมู ขี้หมา ขี้วัว ขี้ควาย เพื่อแลกกับทองคา
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
บัณฑิตสละสมบัติในโลกเพื่อแลกอริยทรัพย์
สละความยึดมั่นเพื่อแลกอิสะเสรีทางจิต
เมื่อมองด้วยตาปัญญาแล้ว
สมบัติในโลกไม่มีอันใดควรอาลัย
โลกนี้เป็นทุกข์ นิพพานเป็นสุข
แผนที่มีอยู่แล้ว ให้เร่งเดินทาง
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
การนั่งสมาธินั้นเพื่อสั่งสมความเพียรในการอบรมสติ
อย่าเพียงคิดแค่ว่าจะหาความสงบสบาย
ถ้าต้องการความสงบสบายคือการเชื้อเชิญตัณหามาขี่หัว
จะทาให้ฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นกว่าเดิม
จงตั้งใจสร้างความเพียรในการกาหนดกรรมฐานให้ดี
แต่อย่ารอคอยผล
เมื่อรอคอยจิตจะไม่อยู่กับปัจจุบัน
เมื่อจิตไม่อยู่กับปัจจุบันจึงทาให้สติไม่มั่นคง
ทาให้การประกอบกิจในกรรมฐานล้มเหลว
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน
จงให้ทานเพื่อสละ อย่าให้ทานเพื่อครอบครอง
การให้ทานเพื่อให้ได้ “หัวใจดวงที่คิดสละ”คือการให้ที่สูงสุด
เป็นการให้ที่พระอริยเจ้าทั้งปวงสรรเสริญ
เพราะเป็นการให้ที่ปูทางไปสู่นิพพาน
เนื่องจากความวิมุตติหลุดพ้นคือการสละ
การละ การวาง การหยุดและการพอ
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ถ้ายินดีเมื่อเราวางอุเบกขาได้ก็คือการทาลายอุเบกขาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จงถอนความยึดมั่นในอุเบกขาเสียด้วย
จึงจะละความยินดียินร้ายต่อโลกได้เด็ดขาด
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ผู้ที่ต้องการละสักกายทิฏฐิ
จงมองความไม่เที่ยงของชีวิต
ระลึกถึงความตายให้มาก
เมื่อใดจิตหมดศรัทธาในสังขาร
แต่เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย
ความรู้สึกเช่นนี้เกิดอย่างยิ่งยวด
ย่อมนาพาจิตของผู้นั้น
ออกจากโคตรปุถุชนได้
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
อย่าจากัดการเติบโตของปัญญาไว้ด้วยทิฏฐิ
อย่าปิดบังปัญญาด้วยความคิดเห็นเข้าข้างตนเอง
อย่าบิดเบือนปัญญาด้วยการลาเอียงใดๆ
ปุถุชนมองสิ่งทั้งปวงในขอบเขตที่ตัวเองอยากให้เป็น
พระอริยะมองสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริง
นั่นคือจิตที่พ้นจากสักกายทิฏฐิ
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ความพ่ายแพ้และชัยชนะล้วนเป็นเรื่องมายา
การได้และการสูญเสียล้วนเป็นเรื่องมายา
ถ้าตั้งเงื่อนไขในใจตนว่าต้องชนะเท่านั้น แพ้ไม่ได้
นั่นคือการนาจิตไปใส่กรงที่คับแคบ
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ธรรมแท้จริงนั้นคือภาษาใจ ไม่ใช่ภาษาหนังสือ
รสชาติของธรรมคือการนาไปปฏิบัติ
เมื่อนาไปปฏิบัติแล้วจะสัมผัสผลขึ้นที่ใจ
ความสุขสบายจากผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นสุขสงบเย็น
เป็นสุขที่มีรสชาติประเสริฐ
ผู้นาธรรมไปปฏิบัติให้เข้าถึงเท่านั้นที่จะได้เสพรสชาตินี้
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
สังขารเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้ว
แต่การไม่หยั่งรู้ความเป็นไปแห่งสังขาร จึงถูกปิดบัง
การเจริญสติเป็นเครื่องเปิดเผยความจริงของสังขาร
ฉะนั้นจงอย่าท้อถอยในการเจริญสติปัฏฐาน
สติปัฏฐานนั่นแหละ นาบุคคลไปสู่อมตะ
เป็นสาเหตุแห่งการพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ธรรมะที่แท้จริงเป็นของไร้ภาษา เพราะว่าภาษาทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นมายา
การเทศนาธรรม คือการอาศัยใช้มายา เพื่อชักจูงให้คนเข้าถึงสัจธรรม
การแจ่มแจ้งในสัจจะ ต้องเกิดพุทธิภาวะขึ้นในใจของผู้ฟังเอง
ฉะนั้น การจะรู้แจ้งสัจธรรม ผู้ฟังต้องเอาใจมาฟัง มิใช่หู
ผู้ฟังต้องรู้เอง แจ้งเอง เห็นเอง ละเอง ที่ใจของตน
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด ก็คือ บุคคลที่ไม่ยินดียินร้ายไปตามโลก
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน กิเลสมุ่งมั่นในการเกาะยึด...
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
จิตดวงที่มีความรักย่อมคัดค้านความไม่เที่ยง
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
จิตดวงที่มีความรักย่อมคัดค้านความเป็นทุกข์
สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตา
จิตดวงที่มีความรักย่อมคัดค้านความเป็นอนัตตา
จิตดวงที่มีความรัก ย่อมกลัวการปรากฏขึ้นของความจริง
จิตดวงที่มีความรัก เมื่อความจริงปรากฏขึ้น ย่อมมีโศก
จิตดวงที่ไม่ยอมรับความจริงย่อมมีความกลัว ย่อมมีความโศก
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า พระองค์แสดงธรรมประดุจเรือ
เมื่อบุคคลอาศัยเรือมาถึงฝั่ง ก็ทิ้งเรือขึ้นฝั่ง
ไม่ต้องแบกหาบหามเรือตามไปบนฝั่งด้วย
เพราะว่าพระองค์แสดงธรรมเพื่อเกื้อหนุนการละวาง
มิได้แสดงธรรมเพื่อเกื้อหนุนความยึดมั่น
เพราะการยึดมั่นทั้งปวงมีโทษทั้งสิ้น
แม้กระทั่งการยึดมั่นในธรรม
จงอาศัยธรรมเพื่อเป็นเครื่องข้ามฝั่ง
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
1 of 18

Recommended

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก by
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกMI
780 views10 slides
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก by
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกMI
1.6K views10 slides
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต by
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตMI
726 views10 slides
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ by
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญMI
829 views10 slides
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน by
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนMI
2K views10 slides
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ by
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำMI
963 views7 slides

More Related Content

More from MI

Luangpoo lar by
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo larMI
616 views10 slides
Luangpoo jarm by
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarmMI
469 views10 slides
Luangta 11 by
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11MI
363 views10 slides
Buddha's quotes by
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotesMI
166 views10 slides
Luangpor intawai 20 by
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
179 views10 slides
Luangpor intawai 20 by
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
119 views10 slides

More from MI(20)

Luangpoo lar by MI
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
MI616 views
Luangpoo jarm by MI
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI469 views
Luangta 11 by MI
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI363 views
Buddha's quotes by MI
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI166 views
Luangpor intawai 20 by MI
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI179 views
Luangpor intawai 20 by MI
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI119 views
Luangpor intawai113 by MI
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI249 views
Luangpor intawai112 by MI
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI263 views
Great dharma masters1 by MI
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI185 views
Luangta mahabua3 by MI
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI218 views
Luangta Mahabua2 by MI
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
MI351 views
Luangta mahabua1 by MI
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI271 views
Light of buddhism1 by MI
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI240 views
Luangpor intawai19 by MI
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
MI205 views
Luangpor intawai 18 by MI
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI209 views
Luangpor intawai17 by MI
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
MI308 views
Luangpor intawai16 by MI
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
MI192 views
Luangpor intawai15 by MI
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
MI172 views
Luangpor intawai14 by MI
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14
MI180 views
Luangpor intawai12 by MI
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
MI185 views

Luangpor chumpol