Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luangpoo sam

41 views

Published on

คำสอนหลวงปู่สาม อกิญจโน

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Luangpoo sam

  1. 1. บุคคลชอบอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่าปรารถนา) ก็ชื่อว่าชอบทุกข์นั่นเอง เมื่อชอบทุกข์ ก็ชื่อว่าไม่เบื่อหน่ายในทุกข์...
  2. 2. ขึ้นชื่อว่า ทุกข์ ย่อมเป็นที่เบื่อหน่ายด้วยกันทั้งสิ้น แต่ความเข้าใจผิดจึงสาคัญทุกข์เป็นสุข ถึงเจตนาของบุคคลก็ยินดีสุข แต่กลายเป็นยินดีทุกข์ เพราะไม่รู้จักทุกข์
  3. 3. ดับทุกข์ด้วย ๓ ไม่ “ไม่ฝืนธรรมชาติ ไม่ลุอานาจความโกรธ ไม่โลดแล่นไปตามความอยาก”
  4. 4. เราจะต้องเพียรพยายาม พิจารณา ภาวนาให้จิตและอารมณ์เป็นหนึ่งให้ได้ตลอดเวลา ตั้งสติให้ดี สมาธิก็จะเกิดขึ้นเอง
  5. 5. ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ อยากได้ยิ่งหนี อยากมียิ่งยาก ฉะนั้น บุคคลผู้มีปัญญาพึงตัดคาว่า อยาก ออกเสียก่อนที่จะลงมือกระทาการใด จะช่วยให้งานนั้นเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

×