Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Luangpoo sam

Ad

บุคคลชอบอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่าปรารถนา) ก็ชื่อว่าชอบทุกข์นั่นเอง
เมื่อชอบทุกข์ ก็ชื่อว่าไม่เบื่อหน่ายในทุกข์...

Ad

ขึ้นชื่อว่า ทุกข์ ย่อมเป็นที่เบื่อหน่ายด้วยกันทั้งสิ้น
แต่ความเข้าใจผิดจึงสาคัญทุกข์เป็นสุข
ถึงเจตนาของบุคคลก็ยินดีสุข แต่...

Ad

ดับทุกข์ด้วย ๓ ไม่
“ไม่ฝืนธรรมชาติ ไม่ลุอานาจความโกรธ ไม่โลดแล่นไปตามความอยาก”

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Luangpoo singha
Luangpoo singha
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 6 Ad
1 of 6 Ad

More Related Content

Luangpoo sam

  1. 1. บุคคลชอบอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่าปรารถนา) ก็ชื่อว่าชอบทุกข์นั่นเอง เมื่อชอบทุกข์ ก็ชื่อว่าไม่เบื่อหน่ายในทุกข์...
  2. 2. ขึ้นชื่อว่า ทุกข์ ย่อมเป็นที่เบื่อหน่ายด้วยกันทั้งสิ้น แต่ความเข้าใจผิดจึงสาคัญทุกข์เป็นสุข ถึงเจตนาของบุคคลก็ยินดีสุข แต่กลายเป็นยินดีทุกข์ เพราะไม่รู้จักทุกข์
  3. 3. ดับทุกข์ด้วย ๓ ไม่ “ไม่ฝืนธรรมชาติ ไม่ลุอานาจความโกรธ ไม่โลดแล่นไปตามความอยาก”
  4. 4. เราจะต้องเพียรพยายาม พิจารณา ภาวนาให้จิตและอารมณ์เป็นหนึ่งให้ได้ตลอดเวลา ตั้งสติให้ดี สมาธิก็จะเกิดขึ้นเอง
  5. 5. ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ อยากได้ยิ่งหนี อยากมียิ่งยาก ฉะนั้น บุคคลผู้มีปัญญาพึงตัดคาว่า อยาก ออกเสียก่อนที่จะลงมือกระทาการใด จะช่วยให้งานนั้นเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

×