Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Luangpoo sam

Download to read offline

คำสอนหลวงปู่สาม อกิญจโน

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Luangpoo sam

  1. 1. บุคคลชอบอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่าปรารถนา) ก็ชื่อว่าชอบทุกข์นั่นเอง เมื่อชอบทุกข์ ก็ชื่อว่าไม่เบื่อหน่ายในทุกข์...
  2. 2. ขึ้นชื่อว่า ทุกข์ ย่อมเป็นที่เบื่อหน่ายด้วยกันทั้งสิ้น แต่ความเข้าใจผิดจึงสาคัญทุกข์เป็นสุข ถึงเจตนาของบุคคลก็ยินดีสุข แต่กลายเป็นยินดีทุกข์ เพราะไม่รู้จักทุกข์
  3. 3. ดับทุกข์ด้วย ๓ ไม่ “ไม่ฝืนธรรมชาติ ไม่ลุอานาจความโกรธ ไม่โลดแล่นไปตามความอยาก”
  4. 4. เราจะต้องเพียรพยายาม พิจารณา ภาวนาให้จิตและอารมณ์เป็นหนึ่งให้ได้ตลอดเวลา ตั้งสติให้ดี สมาธิก็จะเกิดขึ้นเอง
  5. 5. ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ อยากได้ยิ่งหนี อยากมียิ่งยาก ฉะนั้น บุคคลผู้มีปัญญาพึงตัดคาว่า อยาก ออกเสียก่อนที่จะลงมือกระทาการใด จะช่วยให้งานนั้นเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

คำสอนหลวงปู่สาม อกิญจโน

Views

Total views

61

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×