Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Luangpoo louis

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 9 Ad
Advertisement

More Related Content

More from MI (20)

Advertisement

Luangpoo louis

  1. 1. ราคะ โทสะ โมหะนี้เป็นพิษร้ายนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค บอกให้สาวกทั้งหลาย ภาวนาพิจารณาๆนะ ให้ของร้ายอัปรีย์จัญไร ให้คายออกจากดวงจิตนี้ หลวงปู่หลุย จันทสาโร
  2. 2. บุญนั้นเป็นแก้วสารพัดนึก ความทุกข์บางอย่าง ถ้าไม่มีบุญแล้วช่วยไม่ได้จริงๆ
  3. 3. สุขในโลกกับสุขในธรรม ต่างกันฟ้ากับดิน สุขในโลกจริงๆ ไม่มี เช่น สุขในกาม-กิน-นอน ล้วนไม่ถาวร สุขจากโลกธรรม เป็นมายาหลอกคนโง่ สุขทางโลกจึงมีสภาพ ยิ่งสุขก็ยิ่งทุกข์ ตายแล้วสูญ เอาอะไรไปไม่ได้เลย ส่วนสุขในธรรมนั้นประเสริฐนัก เพราะเป็นของจริง ติดใจเราไปได้ ทั้งขณะยังไม่ตาย และเมื่อตายแล้ว
  4. 4. งานของศาสนาดีกว่างานทางโลก งานทางโลก ทาไร่ ทานา หลายร้อยปี ทาแล้ว ก็ตกเป็นของคนอื่นหมด ส่วนงานทางศาสนา เช่น ทาทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพียงแม้เล็กน้อย ชั่วครู่ยามต่อวัน กลับให้กุศลเป็นผลบุญ อยู่นานตั้งกัปทีเดียว
  5. 5. การประหาร กิเลส ที่ดีที่สุด คือ การไม่ยึดถือสิ่งใดเลย
  6. 6. “ ติดดี”ก็เป็ นทุกข์เพราะความดี คือบุญก็ไม่เที่ยง.. ตัวยินดี “ติดดี” เท่ากับราคะ เป็ นกามฉันทะ ฉันทะกับราคะในอวิชชา คือ ยังโง่กว่ากิเลสอยู่นั่นเอง
  7. 7. ให้วางสุข วางทุกข์นั้น มีบุญก็ไม่เอา มีบาปก็ไม่เอา เอารู้สุข รู้ทุกข์รู้บุญ รู้บาป เข้าสายกลางเป็นยอดแห่งความสุขเสมอไป
  8. 8. จิตวิบัติก่อน จึงรู้ธรรมเห็นธรรมต่างๆ ได้ เท่ากับต้องพบทุกข์ เห็นทุกข์ด้วยใจตนเองก่อน จึงจะเห็นธรรมได้ ดังนั้น มาร หรือ กิเลส จึงเหมือนเป็นครูของเรา หากไม่มีกิเลส ก็ไม่มีครูผู้ทดสอบอารมณ์ของเรา เหมือนพระพุทธเจ้า หากไม่มีท่านเทวทัตทดสอบ อารมณ์ ก็คงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้
  9. 9. จิตวิปัสสนาก็เพื่อให้รู้เท่าทันสังขาร ไม่ติด ไม่หลงในสังขาร จนเกิดเบื่อหน่าย ไม่ติดในธาตุ ในขันธ์ทั้งหลาย บริสุทธิ์ด้วยไตรลักษณ์

×