Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Luangpoo la

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Luangpoo mun
Luangpoo mun
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 7 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from MI (20)

Advertisement

Recently uploaded (19)

Luangpoo la

  1. 1. "การเตือนตนให้รีบสร้างความดีให้เร็วด่วนทวีขึ้นนี้ เป็นคาสอนคาสั่งของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เวลาวันคืนกลืนกินชีวาของผู้มีปัญญาทรามไป เป็นวันเวลาไร้สาระของท่านผู้นั้นโดยแท้ วันคืนเวลาย่อมกลืนกินชีวาของสัตว์โลกทั่วไปโดยไม่ลาเอียง หมู่มนุษย์เทวามารพรหม ที่จมอยู่ในโลกียวิสัย ท่านผู้ที่มีกิเลสเบาบางไปบ้างก็ดี ย่อมดารงข้อวัตร ประหยัดเวลา ไม่ให้ผ่านเลยไปเปล่า"
  2. 2. "จิตผู้พ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้ว จะภาวนาหรือไม่ภาวนามิได้สงสัยในจิตใจตนเอง เพราะเหตุว่าหมดการที่จะทาจิตใจให้ดีให้ชั่วไปแล้ว การเดินจงกรมภาวนา ก็เป็นเพียงเปลี่ยนอิริยาบถของขันธวิบากเท่านั้น ไม่ได้หวังว่าจะเพื่อละกิเลสไปในตัวแต่อย่างใดเลย จึงเป็นของเหลือวิสัยที่เอามาวิจัย"
  3. 3. 1 ตายคาภาวนา ยังดีกว่าตายคานึกถึงสิ่งของ เวลาเราจะตาย เรานึกถึงสิ่งของอันใด ใจขาดด้วย ก็ไปเป็นเขียดกะปาดบ้าง อยู่ตามรั้วอยู่ตามไร่ตามนา ถ้าเรานึกถึงหลานคนนั้นคนนี้ แล้วก็ใจขาดคาที่นั่น เราไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เขา หรือเป็นหลานเขา เวลาจะตายสาคัญ อสัญกรรม กรรมเมื่อจวนเจียน 1/3
  4. 4. เวลาใกล้จะตายเห็นแสงไฟ ปรากฏเห็นแสงไฟมา ยังไม่คิดไปทางอื่นแล้วก็เลยตายในขณะนั้นก็ไปเกิดในนรก ถ้าเวลาใกล้จะตายปรากฏเห็นท่าน้าหรือป่าไม้ แล้วก็สิ้นลมปราณในเวลานั้นยังไม่คิดไปทางอื่น ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เวลาใกล้จะตายปรากฏว่ามืดมนอนธกาล มองไม่เห็นอะไรเลยคล้ายๆว่ากลางคืน สิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเปรต เวลาใกล้จะตาย ได้ปรากฏเห็นวิมาน และปรากฏเห็นเทวบุตรเทวดา แล้วก็สิ้นลมปราณในขณะนั้น ก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหม อยู่ในสรวงสวรรค์หรือพรหมโลก เวลาใกล้จะตาย ปรากฏเห็นครรภ์มารดา ก็ไปถือปฏิสนธิเกิดอีกในครรภ์ 2/3
  5. 5. ส่วนพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เวลาใกล้จะตายก็มาเห็นกายเราส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ลมหายใจเข้าออกเป็นต้น หรือกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งเป็นต้น หรือผม ขน เล็บ ฟัน อันใดอันหนึ่งเป็นต้น หรือธาตุน้าอันใดอันหนึ่งในสกลร่างกายเป็นต้น มีดี เสลด น้าเลือด เหงื่อ น้ามันข้น น้าลาย ไขข้อ น้ามูตร หรืออันใดอันหนึ่งเป็นต้น ต่อจากนั้นแล้วท่านก็พลิกจิต ไม่ได้ติดอยู่ในผู้รู้ทั้งหลาย ทั้งอดีต อนาคต ปัจจุบันด้วย ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปซะ หาธรรมอันไม่ตาย ถ้าเราไม่หัดไว้ทีนี้ใกล้จะตายมาพุทโธๆแด่เด้อพุทโธๆเด้อ พุทโธๆยังไงเมื่อมีชีวิตอยู่มันก็ยังไม่ภาวนา เดี๋ยวจะเจ็บอันนั้นปวดอันนี้ ร้องครางไปสารพัดแล้วไม่หัดไว้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ จาเป็นต้องหัดไว้ ถ้าตายคาภาวนาพุทโธ ถึงจะมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกก็ตาม เราก็ไปสุคตินานอยู่เหมือนกัน3/3

×