Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luangpoo kongmar

46 views

Published on

คำสอนหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Luangpoo kongmar

  1. 1. การที่เราต้องการอยากจะพ้นทุกข์ เราต้องเข้าหาทุกข์
  2. 2. ถ้าเรากลัวทุกข์ เราก็พ้นทุกข์ไม่ได้
  3. 3. จะทา จะพูด จะคิดสิ่งใด ก็จงทา พูดคิดแต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์ แก่ตน และผู้อื่นเถิด
  4. 4. ถ้าโยมไม่รู้สรณะพุทธะ พระไม่รู้ กรรมฐาน ศาสนาจะตั้งอยู่ไม่ได้เลย

×