Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Luangpoo kasem

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 6 Ad

Luangpoo kasem

  1. 1. หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลาปาง
  2. 2. "ถ้าต้องพูดกับคนทุกคนแล้ว คงไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแน่ การเห็นเป็นเหตุแห่งการคิด การคิดเป็นเหตุแห่งการเห็น ถ้าคิดดีก็เป็นทางเย็น ถ้าคิดเป็นก็เย็นสบาย ตายเป็นเหม็นเน่า เราเขาเหมือนกัน อยู่ไปทุกวันใครได้ก็ดี ใครมีก็ได้"
  3. 3. “อิทัง กุศลกัมมัง มยา กะตัง” กรรมอันเป็นกุศลนี้ อันข้าพเจ้าได้กระทาแล้ว ขอจงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสบายใจ แม้นจะคิดสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ ขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว และขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการด้วยเถิด ประการหนึ่ง ด้วยเดชะบุญอันข้าพเจ้าได้กระทานี้ ข้าพเจ้าเกิด มาภพใด ชาติใด ก็ขอให้เกิดพระพุทธศาสนา ของ พระพุทธเจ้าทุกชาติ และขอให้พบนักปราชญ์เจ้า ผู้ใจบุญ ขอให้รู้คุณวิเศษ แท้ดีหลีเถิด ประการหนึ่ง ข้าพเจ้าเกิดมาภพใดก็ดี ข้าพเจ้าขออย่าได้พบ กรรมอันไม่ดีทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้า ได้เว้นจากบาป ความชั่วร้ายทุกชนิดเถิด 1.
  4. 4. ประการหนึ่ง ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทามานี้ ข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวไปมาในวัฏสงสารหลายกาเนิด ยังไม่ได้ถึงพระนิพพานเจ้านั้น ข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนา ได้มีใจมั่นคงทุกชนิด และข้าพเจ้าเกิดมาชาติใด มีอะไรขอให้เสมอใจทุกประการ และขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมทุกชนิด ขอให้ได้ทาบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ทุกชนิดและขอให้พ้น จากกิเลส บาป ความชั่วร้ายทั้งมวล เที่ยงแท้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงนิพพาน อันเป็นสุดยอดของความสุขทั้งปวงด้วยเถิด คาปรารถนา (ผาถนา) ของข้าพเจ้ามีดังนี้แล้ว ขอให้สมปณิธาน ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้อย่าได้คลาดแคล้วสูญหาย เที่ยงแท้แด่เทอญนิพพาน 2. ปัจจะโย โหตุ เม นิจจัง (ว่า 3 หน)
  5. 5. " ...ความหลุดพ้นที่มนุษย์ทุกคนพึงหานั้น อยู่ที่ตนเอง หากตนเองมุ่งปฏิบัติตามคาสอน ของพระพุทธเจ้า ก็จะได้พบไม่ยาก ขอให้มุ่งปฏิบัติเถิด การหลุดพ้นนั้น จะต้องทาจิดใจของตนให้หมดกิเลส หมดสิ้นจากทุกข์ทุกอย่าง หมดสิ้นจากสิ่งที่อยากได้ สิ่งที่เรียกว่า โลภ โกรธ หลง ตัดสิ่งนี้ให้หมดสิ้น และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จึงได้พบทางหลุดพ้น... "
  6. 6. กินอิ่มเต็มท่า ภาวนาเต็มที ระหว่างเดือนยี่ แผ่เมตตาท่า

×