Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Luangpoo buddha

Ad

เชื่อธรรม อย่าเชื่อคน เพราะคนแปลว่ายุ่ง
ส่วนพระธรรมนั้น แม้พระพุทธเจ้ายังเคารพในพระธรรม
พระธรรมไม่เกิดไม่ตาย คนยังเกิดตายอ...

Ad

หญิงคนหนึ่งเล่าให้หลวงปู่ฟังว่า
เธอเกลียดแม่ของเธอมาก เพราะแม่ไปมีผัวใหม่
และแม่ไปรักผัวมากกว่าลูก หลวงปู่จึงบอกว่า
“แม่ไป...

Ad

"ศีล 5 ก็เข้าโลกุตตระได้ ศีล 8 ศีล 10 มันก็ถึงได้ทั้งนั้นแหละ
โกนผมก็ได้ ไม่โกนผมก็ได้ ผมไม่สาคัญหรอก
สาคัญที่...จิตหมดกิเ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 16 Ad
1 of 16 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Luangpoo buddha

 1. 1. เชื่อธรรม อย่าเชื่อคน เพราะคนแปลว่ายุ่ง ส่วนพระธรรมนั้น แม้พระพุทธเจ้ายังเคารพในพระธรรม พระธรรมไม่เกิดไม่ตาย คนยังเกิดตายอยู่ พระธรรมเป็นสุดยอดของความดีในโลก .หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 2. 2. หญิงคนหนึ่งเล่าให้หลวงปู่ฟังว่า เธอเกลียดแม่ของเธอมาก เพราะแม่ไปมีผัวใหม่ และแม่ไปรักผัวมากกว่าลูก หลวงปู่จึงบอกว่า “แม่ไปมีผัวใหม่ก็เรื่องของเค้าซิ ให้เอาส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเรา ที่เขาอุ้มท้องเรามา ๙ เดือน เราตอบแทนได้คุ้มค่าเหนื่อยหรือเปล่าล่ะ! มารดาบิดานั้นเป็นหลายอย่าง เป็นบุพการีแก่ บุตรธิดาด้วย เป็นพรหมของบุตรด้วย เป็นเทวธรรมด้วย อุปถัมภกธรรมด้วย มารดาบิดาเป็นเนยยะบุคคล เป็นอรหันต์ของลูกสาว ลูกชาย อย่าข้ามสารับท่าน อย่าข้ามหัวพระ ให้พระทั้ง ๒ องค์ ก่อนให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้น” คาสอน : หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 3. 3. "ศีล 5 ก็เข้าโลกุตตระได้ ศีล 8 ศีล 10 มันก็ถึงได้ทั้งนั้นแหละ โกนผมก็ได้ ไม่โกนผมก็ได้ ผมไม่สาคัญหรอก สาคัญที่...จิตหมดกิเลส ต่างหากล่ะ " หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี
 4. 4. ..มารดาบิดาเป็นเนยยะบุคคล เป็นอรหันต์ของบุตร ลูกสาวลูกชาย อย่าข้ามสารับ ข้ามหัวพระ ให้พระทั้ง ๒ องค์นั้น ก่อนให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้น ขอฝากไว้... " หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 5. 5. อย่ายึดติดในตัวบุคคล อย่ายึดติดในครูบาอาจารย์ จงพิจารณาและเคารพในพระธรรมคาสอน หลวงปู่บุดดา
 6. 6. คนทาทานมา ๒๐ ปี ฟังเทศน์มา ๒๐ ปี ภาวนามา ๒๐ ปีทาไมถึงไม่หายหลง เพราะมันไม่ถึงจิต แค่ถึงกายมันเนิ่นช้า คนเดินทางอ้อมไม่ถึงจิต เพราะติดวัตถุเป็นใหญ่ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 7. 7. จิตของผู้ฝึกดีแล้ว จะรายงานบอกตัวเองเสร็จสรรพ ว่าสิ่งไหนควรรู้ สิ่งไหนไม่ควรรู้ อาการเก็บสิ่งสัมผัสส่งเดช ไม่มีในจิตของท่านผู้รู้ อย่าไปคิดนะว่า จิตของท่านไม่มีความรู้สึก ยิ่งฝึกจิตดีเท่าไหร่ อะไรมากระทบสัมผัส ยิ่งรู้สึกได้ดีและแม่นยาปานนั้น หากแต่จิตของท่านละเอียด สามารถแยกธรรมที่เป็นสาระ ออกจากธรรมที่ไม่เป็นสาระได้
 8. 8. เอ็งจงดูและศึกษาปฏิปทาของท่านผู้รู้ว่าเป็นอย่างไร จิตจึงจักเป็นผู้รู้ได้ การสารวมอายตนะ ๖ จุดสาคัญ คือ สารวมที่จิต ทาจิตให้สงบด้วยอานาปานัสสติ ระงับนิวรณ์ ๕ ประการ ก็คือระงับความปรุงแต่งของจิต ไม่ให้ไหวไปตามอายตนะสัมผัสทั้งปวง หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 9. 9. เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด ขอให้จิตอยู่ในความสงบ อยู่ในอารมณ์พระกรรมฐานก็แล้วกัน แยกกายสังขารให้เป็น แยกจิตสังขารให้เป็น วางเฉย ให้อยู่ในอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ คือทุกข์กายต้องระงับ แต่จิตไม่เกาะติดอยู่กับมัน ยอมรับสภาวะทุกข์ของกายโดยดุษฏี บอกมันไว้เสมอๆ ว่า มึงตายเมื่อไหร่ กูสบายเมื่อนั้น หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 10. 10. จิตสดใสร่าเริงในธรรมคือจิตที่มีกาลัง คือจิตที่ผ่องใส ตามคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เอ็งต้องลง “ตัวธรรมดา” ให้ได้ และทาจิตให้เป็นธรรมดาของโลกุตระวิสัยให้ได้ จิตเอ็งถึงจะร่าเริงสดใสในธรรมนั้นๆ ได้ อย่าลืมเอาจิตอยู่กับกาย เอากายอยู่กับจิตให้มากๆ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 11. 11. สุข เพราะไม่เบียดเบียน สุข เพราะปราศจากราคะก้าวก่าย ข้ามกามเสียได้ สุขอย่างยอดคือ การนาความถือตัวออกเสีย หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 12. 12. ปุจฉา :- หลวงปู่ครับ ปฏิบัติสิ้นทุกข์โดยเร็วทายังไงครับ วิสัชชนา :- ก็รู้ทุกข์แล้ว โยนน้าเสียก็แล้วกัน ก็สิ้นทุกข์ไป ปุจฉา :- อยากทาตามหลวงปู่ไวๆ จะทาอย่างไรครับ? วิสัชชนา :- อยากตามไวๆ ก็ตามปัจจุบันซี่ ! เออ ! โง่อย่างไรล่ะ ! ตามอดีตอนาคตก็โค้งไปโค้งมาซี่ ! ... ดูกายดูใจปัจจุบันบ่อยๆ ซี่ ! ถึงเองแหละ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 13. 13. ผู้ปฏิบัติจะพ้นได้ ต้องสารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของตน อย่าได้ยินดียินร้ายและมั่นคงในศีล ๕ และกรรมบถ ๑๐ เมื่อเจตนาละเว้นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม บริสุทธิ์ทั้ง ๓ ไม่ทาบาปในที่ลับและที่แจ้ง เจตนาทาบาปไม่มี จึงพ้นอบายภูมิ เราพาตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เข้าสู่บารมี ทศบารมี ทศอุปปารมี ทศปรมัตถปารมี ให้เต็มรอบเพียงใด เราก็จะพ้นภัยเกิดตายนั่นเอง หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 14. 14. กาย วาจา ใจ เป็นสมาธิ คือไม่หวั่นไหวไปตามรูปที่ดีและที่ชั่วที่มากระทบในตา เสียงดีเสียงชั่ว กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมไม่เป็นไปตามอารมณ์ ให้เป็นสมาธิอยู่ที่ใจ ...ทุกลมหายใจเข้าออกและเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบัน หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 15. 15. จุดมุ่งหมายของพระองค์มุ่งสอนคนให้พ้นทุกข์ เพื่อไปพระนิพพาน จึงสอนเพื่อละ ไม่สอนเพื่อยึด สอนให้เหมาะกับจริตในหมู่ชนที่พระองค์ทราบดีว่า สอนแล้วมีผล เขารับฟัง แล้วสามารถไปถึงนิพพานได้ แต่ในหมู่ชนที่พระองค์เห็นว่าเขาไปไม่ได้ ยังมีกาลังบารมีไม่พอ พระองค์ก็สอนให้เขาละความชั่ว ทาแต่ความดี แล้วพยายามทาจิตให้ผ่องใสไว้เสมอเพื่อกันนรก สาหรับผู้ที่ไปได้ก็สอนด้วยหลักเดียวกัน คือ ให้ละชั่ว-ทาดี-ทาจิตให้ผ่องใส แต่สอนให้ละเอียดขึ้นว่า แม้แต่ความดีก็จงอย่ายึดถือ (จงทาดีแต่อย่าติดในความดี) เพราะผู้ที่ทาบุญ (ทาดี) แล้วติดบุญ ก็ไปได้แค่สวรรค์ ผู้ทาจิตให้สงบแล้วติดในความสงบ ก็ไปได้แค่พรหม หากจะไปนิพพานนั้นต้องละทุกอย่าง จึงจะไปได้ถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 16. 16. ชีวิตของคน เหมือนขึ้นสะพาน ต้องข้ามโค้งไปอีกทาง จะถึงโลกุตตรภูมิ ถ้าไม่สละโลกีย์ สละอดีต จะไม่มีวันถึงนิพพาน.. หลวงปู่บุดดา ถาวโร

×