Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luangpoo bua

41 views

Published on

คำสอนหลวงปู่บัว สิริปุญโณ

Published in: Spiritual
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Luangpoo bua

  1. 1. ที่มา http://www.dhammajak.net
  2. 2. ของทุกอย่าง ขอให้มี “สติ” ตัวเดียว ถ้ามีสติตัวเดียวแจ้งหมดโลก ที่มา http://owatdhamma.blogspot.com
  3. 3. บุคคลที่มีสติอยู่เสมอ เวลาฝึกสมาธิ จิตจะรวมสงบได้ง่าย เพราะความฟุ้ งซ่านมีน้อยเป็นปรกติอยู่แล้ว เมื่อจิตรวมสงบง่าย การปฏิบัติก็ไม่ต้องลาบากมาก เป็นไปแบบสบายๆ แบบนี้เข้าท่าดีมั้ยล่ะ ไม่อย่างนั้นก็ต้องมาฝึกกันแบบเข้มข้น ทรมานต่างๆ นานา เพื่อฝึกให้จิตสงบ พระบางองค์ถึงกับให้อดอาหาร ๓ วันบ้าง อดนอน ๕ วันบ้าง แบบนี้ไหวกันมั้ย ถ้าไม่อยากทาถึงขนาดนั้นก็ต้องฝึกกันให้บ่อยๆ รีบทากันเสียตั้งแต่วันนี้ จะได้ดีในภายภาคหน้า
  4. 4. เพราะสตินี้จะเป็นฐานสู่ความสงบของจิต จนเข้าสู่กระแสของปัญญาได้โดยง่าย... ทาไมต้องมีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะไปที่วัดไหน สานักไหน ก็มีการให้ฝึกสมาธิ ฝึกเพื่ออะไร ก็ฝึกเพื่อให้สติเรากล้าแข็งนี่แหละ เมื่อเรามีสติอยู่เสมอ จะทาการทางาน หรือคิดอะไรก็เป็นของง่ายไปหมด จึงเป็นที่มาของคาว่า "สติมา ปัญญาเกิด"

×