Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Luangpoo boonmee

Download to read offline

คำสอนหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Luangpoo boonmee

  1. 1. หลวงปู่ บุญมี ปริปุณโณ
  2. 2. ธรรมที่ได้ยิน ได้เห็น ได้ฟังมา ยังเป็นธรรมนอกอยู่ ธรรมใดที่เกิดจากความรู้ของตัวเอง แม้เท่าเมล็ดงาก็มีรสชาติ จึงว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง
  3. 3. “คนเราทุกวันนี้ ถ้าเป็นคนที่มีธรรม จะคิด จะพูด จะทาอะไรก็เป็นธรรม แต่ถ้าเป็นคนไม่มีธรรม เอาเรื่องโลกมาคิด มาพูด มาทา ก็มีแต่โลกทั้งนั้น ให้เราทั้งหลายช่วยกันทานุบารุงพระพุทธศาสนา เห็นการกระทาอะไรที่ไม่ดีให้ช่วยกันบอก สอนแก้ไขให้ถูกให้ควร อย่าปล่อยให้คนทาผิดซ้าแล้วซ้าเล่า
  4. 4. อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่อาตมาพูดว่าดี ว่าถูก ว่าควรแล้ว ให้นาไปไตร่ตรองดูเสียก่อน หากพิจารณาว่าดี ว่าถูก ว่าควร แล้วจึงค่อยเชื่อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ พ่อแม่ครูจารย์ก็เคยเตือนให้พึง ระวังเรื่องอายตนะ ๖ กาย ใจ ตา หู จมูก และลิ้น ไม่ให้นาสิ่งไม่ดีเข้ามา ให้คะลา ภาษาอีสาน คะลา หมายถึง หลีกเลี่ยง อย่าเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในตัว หากรู้ว่าไม่ดีให้หลีกหนีให้ไกล”

คำสอนหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

Views

Total views

60

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×