Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Light of buddhism3

153 views

Published on

แสงแห่งธรรมชุดที่3

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Light of buddhism3

  1. 1. แสงแห่งธรรม3
  2. 2. หลวงปู่ดูลย์ อตุโล “สิ่งเหล่านั้นไม่จาเป็นเท่าไรหรอก เรามีหน้าที่ปฏิบัติกิจวัตรเท่านั้นเอง บิณฑบาต ฉัน แล้วก็นั่งภาวนา เดินจงกรม ทาความสะอาดลานวัด เคร่งครัดตามธรรมวินัย แค่นี้ก็พอแล้ว การก่อสร้างอะไร ๆ มันแล้วแต่ญาติโยม เขาจะทาหรือไม่ทา ก็แล้วแต่เขา”
  3. 3. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคาน้อย อุดรธานี ชีวิตของพวกเรา เหมือนกับเมล็ดงาอยู่บนปลายเข็มที่ แหลมๆไม่รุ้จะตกวันไหน ที่มันอยู่มันก็อยู่ได้ แต่ที่มันจะลง มันจะลงเวลาไหน ไม่มีใครรับประกันได้ ฉะนั้นอย่าประมาท ให้สั่งสมคุณงามความดี ให้ทาน รักษาศีล ภาวนาเอาไว้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้ภาวนา

×