Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Laungpoo ginnaree

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Luangpoo wan
Luangpoo wan
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 3 Ad
Advertisement

More Related Content

More from MI (20)

Advertisement

Laungpoo ginnaree

  1. 1. สตินี้เป็นสิ่งสำคัญมำก ถ้ำเรำทรำบระเบียบวินัยที่มีอยู่มำกมำยอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้ว และตำมรักษำได้อย่ำงครบถ้วน สติของเรำก็จะต่อเนื่องกัน จิตใจก็จักจดจ่ออยู่ แน่ในข้อวัตรปฏิบัติของตน ไม่มีโอกำสที่จะแส่ส่ำยไปภำยนอก ถ้ำขำดสติ โอกำสที่จิตใจจะวิ่งไปตำมอำรมณ์ภำยนอกมันก็มีมำกขึ้น และอำรมณ์ทั้งหลำยก็ย่อมครอบงำจิตให้หลงไหลมัวเมำได้ง่ำยขึ้น ....
  2. 2. ท่านรู้ไหม... นั่งเย็บผ้านี่ก็ภาวนาได้!" หลวงปูกินรีเมตตาเตือน หลวงปู่ชาเรื่องการทาสมาธิในทุกขณะจิต!!!
  3. 3. ถ้าขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ภายนอก มันก็มีมากขึ้น และอารมณ์ทั้งหลาย ก็ย่อมครอบงาจิตให้หลงไหลมัวเมาได้ง่ายขึ้น

×