Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

คำคมคารมปราชญ์9

Download to read offline

คำคมของนักปราชญ์

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

คำคมคารมปราชญ์9

 1. 1. ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทาให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะเราคิดมาก ทาให้เกิดความทุกข์
 2. 2. ถ้้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้้ให้ช่วยทา ถ้าทาไม่ได้้ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้้ให้กาลังใจ แม้ให้กาลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง
 3. 3. ละได้้ใจก็สะอาด วางได้้ใจก็โล่ง ปลงได้้ใจก็เย็น อภัยได้้ใจก็สงบ
 4. 4. ต่างคนต่างความคิด้ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูกความคิดใคร้้ถ้าความคิดต่าง
 5. 5. อ่านหนังสือออก้สาคัญ อ่านเหตุการณ์ออก้สาคัญกว่า อ่านคนออก้สาคัญยิ่ง อ่านตนเองออก้สาคัญที่สุด
 6. 6. จ ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทาทุกสิ่งให้ได้ดังใจ แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่าไม่มีอะไร ที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด
 7. 7. เมื่อวาน ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้้้ให้เราได้ทาสิ่งดีๆต่อไป
 8. 8. ข เงาจันทร์เกิดจากความนิ่งของน้า้ฉันใด ปัญญาเกิดจากความนิ่งของใจ้ฉันนั้น
 9. 9. ห หาที่สงบร้อยที่้ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตน รู้จักคนร้อยคน้ไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียว
 10. 10. เมื่อมีจงรู้จักให้้้เมื่อได้จงรู้จักพอ เมื่อขอจงรู้คุณค่า้คนเราเกิดมา้้ ถึงเวลา้ก็ต้องจากไป
 11. 11. ไฟไม่ได้ร้อน้ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ ทุกข์ใดๆก็ไม่ทาให้เราหนัก ถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปแบก
 12. 12. อ กาลังใจอาจหาได้จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็ง้เราต้องสร้างมันขึ้นเอง
 13. 13. เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้า ก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาทึ่จะต้องพบเจอ
 14. 14. ทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจกัน ไม่ผิดที่จะโกรธ แต่ผิดที่เราไม่ขอโทษกัน
 15. 15. คนมีปัญญา มักมองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหา คนขาดปัญญา มักมองเห็นปัญหาในทุกๆโอกาส

คำคมของนักปราชญ์

Views

Total views

176

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×