Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

คำคมคารมปราชญ์5

Download to read offline

คำคมของนักปราชญ์และคนดัง

  • Be the first to like this

คำคมคารมปราชญ์5

  1. 1. “ถ้ามองแต่ความผิดของคนอื่น เธอจะมีแต่ความเกลียด ถ้ามองแต่ความดีของคนอื่น เธอจะมีแต่ความรัก” …ภาษิตตะวันตก…
  2. 2. “ชีวิตเราอาจเปลี่ยนไปตลอดกาลได้ เพราะคนเพียงคนเดียว หรือความคิดเพียงแวบเดียว” … ภาษิตตะวันตก…
  3. 3. “การพูดให้ร้ายไม่ทาให้คนดีเป็นคนเลว เพราะเมื่อน้าลดหินก็ยังอยู่ที่เดิม” …ภาษิตจีน…
  4. 4. “ พูดความจริงแค่ครึ่งเดียว ก็คือการโกหกทั้งหมด” ภาษิตชาวยิว
  5. 5. “ความยโสโอหังเป็นที่มาของบรรดาความทุกข์ยาก” …มหาตมะ คานธี…
  6. 6. “มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต” …อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์…
  7. 7. “ วิธีเดียวที่คุณจะรอดพ้นจากการถูกคนอื่นวิจารณ์คือ ไม่ต้องทา ไม่ต้องพูด และไม่ต้องเป็นอะไรทั้งสิ้น “ อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก
  8. 8. “คนมองโลกในแง่ร้าย มองเห็นความยากลาบากในโอกาสทุกโอกาส คนมองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสในความยากลาบาก ทุกความยากลาบาก” วินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีอังกฤษ

คำคมของนักปราชญ์และคนดัง

Views

Total views

192

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×