Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำคมคารมปราชญ์5

159 views

Published on

คำคมของนักปราชญ์และคนดัง

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

คำคมคารมปราชญ์5

  1. 1. “ถ้ามองแต่ความผิดของคนอื่น เธอจะมีแต่ความเกลียด ถ้ามองแต่ความดีของคนอื่น เธอจะมีแต่ความรัก” …ภาษิตตะวันตก…
  2. 2. “ชีวิตเราอาจเปลี่ยนไปตลอดกาลได้ เพราะคนเพียงคนเดียว หรือความคิดเพียงแวบเดียว” … ภาษิตตะวันตก…
  3. 3. “การพูดให้ร้ายไม่ทาให้คนดีเป็นคนเลว เพราะเมื่อน้าลดหินก็ยังอยู่ที่เดิม” …ภาษิตจีน…
  4. 4. “ พูดความจริงแค่ครึ่งเดียว ก็คือการโกหกทั้งหมด” ภาษิตชาวยิว
  5. 5. “ความยโสโอหังเป็นที่มาของบรรดาความทุกข์ยาก” …มหาตมะ คานธี…
  6. 6. “มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต” …อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์…
  7. 7. “ วิธีเดียวที่คุณจะรอดพ้นจากการถูกคนอื่นวิจารณ์คือ ไม่ต้องทา ไม่ต้องพูด และไม่ต้องเป็นอะไรทั้งสิ้น “ อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก
  8. 8. “คนมองโลกในแง่ร้าย มองเห็นความยากลาบากในโอกาสทุกโอกาส คนมองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสในความยากลาบาก ทุกความยากลาบาก” วินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีอังกฤษ

×