Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

คำสอนหลวงพ่อชุด1

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Luangpoo boonyarid
Luangpoo boonyarid
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Viewers also liked (10)

Similar to คำสอนหลวงพ่อชุด1 (20)

Advertisement

More from MI (20)

Advertisement

คำสอนหลวงพ่อชุด1

  1. 1. คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวำย สันตุสสโก วัดป่ ำนำคำน้อย อุดรธำนี ชุด 1
  2. 2. ชีวิตของพวกเราเหมือนกับ เมล็ดงาอยู่บนปลายเข็มที่ แหลมๆ ไม่รู้จะตกวันไหน ที่มันอยู่มันก็อยู่ได ้แต่ที่มัน จะลง มันจะลงเวลาไหน ไม่มีใครรับประกันได ้ ฉะนั้นอย่าประมาทให ้สั่งสม คุณงามความดี ให ้ทาน รักษาศีล ภาวนาเอาไว ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให ้ภาวนา
  3. 3. ที่ กิเลสอยู่ที่ใจ ให้ดูที่ใจ แก้ที่ใจ ปล่อยวางที่ใจ และหลุดพ้นที่ใจ
  4. 4. สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็ นทุกข์ สิ่งไหนเป็ นทุกข์สิ่งนั้นเป็ นอนัตตำ ไม่ใช่ตัวตนของเรำ
  5. 5. ถ้ำในโลกนี้ไม่มีใครประพฤติปฏิบัติธรรม หนีออกจำกธรรมะทั้งหมด ข้ำพเจ้ำคนเดียวจะอยู่ ใครทั้งโลกจะไม่ทำก็ตำม ข้ำพเจ้ำต้องทำ จะสั่งสมคุณควำมดี สั่งสมบุญกุศล สู่จิตใจ ข้ำพเจ้ำเชื่อมั่นต่อคุณงำมควำมดี ต่อหลักเหตุผล ในพระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน หลับ ตื่น จะระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดี ขอมอบกำยถวำยชีวิตเป็ นอจินไตย ข้ำพเจ้ำจะไม่เป็ นอื่น ข้ำพเจ้ำจะต้องปฏิบัติ…ให้ได้
  6. 6. ถือศีล ๕.. ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นนิจศีล เพื่อจะได้คืบหน้าเป็นศีล ๘ต่อไป รักษาศีลคือรักษาใจ สารวมอยู่ที่ใจ ซึ่งขณะยังอยู่ในโลกนี้ก็อยู่อย่างสันติ ไม่เบียดเบียนใคร เมื่อจากโลกนี้ไป อย่างน้อยก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มี อายุยืน ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เพราะศีล๕ คือ มนุษยธรรม เป็นการควบคุม กาย วาจา ใจ ตั้งแต่ในโลกนี้ต่อเนื่องถึงภพต่อไป
  7. 7. มรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ใจ ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจ ความทุกข์อยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจ เพราะฉะนั้น เรื่องความสุขความทุกข์นี่ก็เหมือนกับ ความโง่ความฉลาด มันอยู่ที่ไหน มันอยู่ในจุดเดียวกัน เมื่อเราเรียนรู้ ความโง่ก็หายไป ความฉลาดจะขึ้นมาแทนที่
  8. 8. ตามหลักธรรมคาสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าแล้ว พวกเราติดทางโลกไม่เป็นอย่างอื่น จึงเป็นคนโง่ เป็นโมฆะภิกษุ โมฆะสตรี โมฆะบุรุษทั้งนั้น ไปให้ความสาคัญ ในสิ่งที่ไม่ควรจะให้ความสาคัญ ไม่ให้ความสาคัญในสิ่งที่มีความสาคัญ สิ่งที่สาคัญคืออะไร การพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง ตามหลักธรรมคาสั่งสอน ท่านให้พิจารณา ให้มีสติอยู่กับตัว อันนี้ความสาคัญ

×