Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หลักการบริหารงบประมาณ
<ul><li>ด้านการกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>ด้านการมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ </li></ul><u...
แนวทางการบริหารงบประมาณ <ul><li>จัดทำข้อตกลงในการให้บริการสาธารณะ ( Public Service Agreement : PSA)  </li></ul><ul><li>จ...
แนวทางการบริหารงบประมาณ  ( ต่อ ) <ul><li>สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนฯ ที่กำหนด </li></ul><ul><li>5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ...
การบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษา <ul><li>เงินงบประมาณ </li></ul><ul><li>เงินนอกงบประมาณ </li></ul><ul><li>เงิ...
เงินงบประมาณ <ul><li>เงินที่ส่วนราชการได้รับตาม พ . ร . บ . งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินรายจ่ายงบกลาง </li></ul>
การเบิกจ่ายของส่วนราชการ <ul><li>มี 2 ลักษณะ คือ </li></ul><ul><li>  รายจ่ายของส่วนราชการ </li></ul><ul><li>  รายจ่...
รายจ่ายของส่วนราชการ มี 5 ประเภท <ul><li>งบบุคลากร </li></ul><ul><li>งบดำเนินงาน </li></ul><ul><li>งบลงทุน </li></ul><u...
ค่าวัสดุ <ul><li>ราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 5,000 บาท </li></ul><ul><li>ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยละไม่เกิน 20,000 บาท </l...
ค่าครุภัณฑ์ <ul><li>ราคาต่อหน่วย เกิน 5,000 บาท </li></ul><ul><li>ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อหน่วยเกิน 20,000 บาท </li...
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <ul><li>เพื่อซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง </li></ul><ul><li>ติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า ครั้งแรกในอาคาร...
งบเงินอุดหนุน <ul><li>เงินอุดหนุนทั่วไป </li></ul><ul><li>- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ค่าใช้จ่ายรายหัว ) <...
รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ <ul><li> เงินสวัสดิการข้าราชการ - ลูกจ้าง เช่น </li></ul><ul><li> - ค่ารักษาพยาบาล </li></ul...
เงินนอกงบประมาณ <ul><li>เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน </li></ul>
สถานศึกษา มีเงินนอกงบประมาณได้แก่ <ul><li>เงินรายได้สถานศึกษา </li></ul><ul><li>เงินบริจาค </li></ul><ul><li>เงินประกันสัญ...
เงินรายได้ของสถานศึกษา <ul><ul><li>“ บรรดารายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งดำเนินการตามกฎหม...
การบริหารเงินรายได้สถานศึกษา <ul><li>แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน </li></ul><ul><li>การรับเงินต้อง ออก ใบเสร็จรับเงิน...
3. การใช้จ่ายในกิจการของการจัดการศึกษาที่เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา <ul><li>รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ </...
4. การใช้จ่ายที่ต้องขออนุมัติจากเลขาธิการ กพฐ . <ul><li>ค่าจ้างชั่วคราว </li></ul><ul><li>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประ...
5. การก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติจ่ายเงิน <ul><li>ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ผู้อำนวย...
6. การเก็บรักษาเงิน <ul><li>เก็บเงินสดไว้ที่สถานศึกษา </li></ul><ul><li>- ประถม 5,000 บาท </li></ul><ul><li>- มัธยม ...
7. การจัดทำรายงาน <ul><li>จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงิน ส่ง สตง . ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ </li></ul>
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย <ul><li>เงินที่หักไว้จากผู้ขาย หรือผู้รับจ้างเพื่อนำส่งสรรพากร </li></ul><ul><li>1. บุคคลธรรมดา ...
เงินรายได้แผ่นดิน <ul><li> เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับ ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนิติกรร...
การดำเนินงานของสถานศึกษา <ul><li>การรับเงิน </li></ul><ul><li>การเบิกจ่ายเงิน </li></ul><ul><li>การเก็บรักษาเงิน </li></ul...
1. การรับเงิน <ul><li>ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง </li></ul><ul><li>ทุกสิ้นวันทำการตรวจสอบการรับเงินและทะเบียนคุม </li></ul...
2. การเบิกจ่ายเงิน <ul><li>การจ่ายเงินทุกครั้ง มีหลักฐานการจ่าย </li></ul><ul><li>  ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน </li></...
หลักฐานการจ่าย มีสาระสำคัญ <ul><li>ชื่อ สถานที่อยู่ ของผู้รับเงิน </li></ul><ul><li>วัน เดือน ปี รับเงิน </li></ul><u...
กรณีใบสำคัญคู่จ่ายสูญหาย <ul><li>สูญหายก่อนการเบิกจ่ายเงิน </li></ul><ul><li>สูญหายหลังจากเบิกจ่ายเงิน </li></ul>
กรณีสูญหายก่อนการเบิกจ่ายเงิน <ul><li>ถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงิน </li></ul><ul><li>ถ้าเป็นใบสำคัญ...
กรณีสูญหายหลังเบิกจ่ายเงิน <ul><li>ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวน </li></ul><ul><li>ถ้าไม่ทุจริต  </l...
3. การเก็บรักษาเงิน <ul><li>เก็บในตู้นิรภัย </li></ul><ul><li>ฝากธนาคาร </li></ul>
<ul><li>วงเงินในการเก็บรักษา </li></ul><ul><li>เงินรายได้สถานศึกษา </li></ul><ul><li>   มัธยม 10,000 .- </li></ul><ul>...
4. การนำเงินส่งคลัง <ul><li> นำส่งเดือนละ 1 ครั้ง เกิน 10,000.- ส่งภายใน 7 วันทำการ </li></ul>
5. การควบคุมและการตรวจสอบ <ul><li>ตรวจสอบหลักฐานในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก </li></ul><ul><li>ทุกสิ้นวันตรวจสอบหลักฐานการรั...
การยืมเงิน <ul><li>1. ทำสัญญาการยืมเงิน ( มีสภาพเท่าเงินสด ) </li></ul><ul><li>บันทึกทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน </li></u...
การยืมเงิน ( ต่อ ) <ul><li>4. เมื่อส่งใช้เป็นเงินสด </li></ul><ul><li>   บันทึกการเปลี่ยนสภาพ * ในทะเบียนคุมเอกสารแ...
ระบบบัญชีของสถานศึกษา <ul><li>ใช้ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย (2544) </li></ul><ul><li>ไม่ต้องทำใบเบิกเงินเพื่อจ่า...
ทะเบียนคุม <ul><li>ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก </li></ul><ul><li>ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ * ประเภท ... </li></ul><ul><li>ทะ...
การจัดทำรายงาน <ul><li>รายงานเงินคงเหลือประจำวัน </li></ul><ul><li>รายงานรับและนำส่ง หรือ นำฝาก </li></ul><ul><li>งบเทียบย...
ทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ธนาคาร ......................... สาขา ...................... เลขที่บัญชี ..............
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ............... บัญชีเลขที่ .......... ณ วันที่ ........................... สปอ ./ ภ . .............
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร เพื่อรับโอนเงิน  เพื่อนำเงินส่งคลัง ธนาคาร ....................... สาขา ...........................
บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน .............. บาท คืนจากหัวหน้าสถานศึกษา ในวันที่ ........ เดือน ....
โรงเรียน บ้านดอกคูณ โจทย์ฝึกปฏิบัติ การบันทึกรายการควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก <ul><li>รับหลักฐานขอเบิกจากข้าราชการและลูกจ้าง ดังนี้ </li></ul><ul><li>ใบเบิกค่าเช่าบ้านของ น . ...
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก &quot; ช่องหมายเหตุ &quot; ว่าดำเนินการส่ง เบิกหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) เมื่อใด ทำหนังสือขอเบิกเ...
ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ส่งหนังสือขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน มี . ค .48 จำนวน 40,...
ทะเบียนคุมเงินนอก - ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) ว่าได้โอน เงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบ...
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ช่อง &quot; ที่หนังสือ สพท . แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชี &quot; ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .)...
ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก - รับใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก หจก . พงศ์กร 8,000 บาท - รับใบแจ้งหนี้ค...
ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทำหนังสือขอเบิกเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการลูกจ้างในโรงเรียน จำนวน 80,500.- บาท วันท...
ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เสนออนุมัติเบิกเงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนทั่วไป จ่ายให้กับเจ้าหนี้ หจก . พงศ์กร แล...
ทะเบียนคุม  เงินนอก  งบ ประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน สั่งจ่ายเช็คจากธนาคารเงินนอก – เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับเจ้าหนี้ เป็น...
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา - รับเงินค่าเ...
ทะเบียนคุม เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ถอนเงินจากเงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา จ่ายเป็นค่ารับรอง ...
ทะเบียนคุมการรับและนำส่ง รายได้แผ่นดิน ประเภท เงินรายได้เบ็ดเตล็ด รับเงินค่าขายแบบแปลนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน จำนวน 18...
ทะเบียนคุมการรับและนำส่ง รายได้แผ่นดิน นำเงินค่าขายแบบแปลนฯ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 18,000.- บาท วันที่ 24 มี . ค ...
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก - เงินอุดหนุนทั่วไป จ่ายให้กับร้...
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินฝาก รับเงินจาก หจก . เด่นศักดิ์ เป็นค่าประกันสัญญางานก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน จำนวน 50...
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  -  เงินฝาก , สมุดคู่ฝาก นำเงินประกันสัญญาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานผู้เบิก ( สพท ...
- ไม่บันทึกทะเบียนคุมเงินใด ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) ว่าได้เบิกจ่ายเงินเดือน และจ่ายตรงโดยการโอนเงินเข้าบ...
ทะเบียนคุม เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่คงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมา...
สวัสดีค่ะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล

8,437 views

Published on

'งบประมาณ

 • Be the first to like this

หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล

 1. 1. หลักการบริหารงบประมาณ
 2. 2. <ul><li>ด้านการกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>ด้านการมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ </li></ul><ul><li>ด้านความรับผิดชอบ </li></ul>หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
 3. 3. แนวทางการบริหารงบประมาณ <ul><li>จัดทำข้อตกลงในการให้บริการสาธารณะ ( Public Service Agreement : PSA) </li></ul><ul><li>จัดทำแผนปฏิบัติงาน / แผนการใช้จ่ายเงิน </li></ul><ul><li>ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนฯ และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ </li></ul>
 4. 4. แนวทางการบริหารงบประมาณ ( ต่อ ) <ul><li>สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนฯ ที่กำหนด </li></ul><ul><li>5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ / ผลการใช้จ่ายเงิน </li></ul>
 5. 5. การบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษา <ul><li>เงินงบประมาณ </li></ul><ul><li>เงินนอกงบประมาณ </li></ul><ul><li>เงินรายได้แผ่นดิน </li></ul>
 6. 6. เงินงบประมาณ <ul><li>เงินที่ส่วนราชการได้รับตาม พ . ร . บ . งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินรายจ่ายงบกลาง </li></ul>
 7. 7. การเบิกจ่ายของส่วนราชการ <ul><li>มี 2 ลักษณะ คือ </li></ul><ul><li> รายจ่ายของส่วนราชการ </li></ul><ul><li> รายจ่ายงบกลาง </li></ul>
 8. 8. รายจ่ายของส่วนราชการ มี 5 ประเภท <ul><li>งบบุคลากร </li></ul><ul><li>งบดำเนินงาน </li></ul><ul><li>งบลงทุน </li></ul><ul><li>งบเงินอุดหนุน </li></ul><ul><li>งบรายจ่ายอื่น </li></ul>
 9. 9. ค่าวัสดุ <ul><li>ราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 5,000 บาท </li></ul><ul><li>ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยละไม่เกิน 20,000 บาท </li></ul><ul><li>ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง </li></ul><ul><li>- ค่าครุภัณฑ์ หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยละไม่เกิน </li></ul><ul><li>5,000 บาท </li></ul><ul><li>- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่เกินหน่วยละ 50,000 บาท </li></ul>
 10. 10. ค่าครุภัณฑ์ <ul><li>ราคาต่อหน่วย เกิน 5,000 บาท </li></ul><ul><li>ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อหน่วยเกิน 20,000 บาท </li></ul><ul><li>ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ครุภัณฑ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เกินกว่า 5,000 บาท </li></ul>
 11. 11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <ul><li>เพื่อซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง </li></ul><ul><li>ติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า ครั้งแรกในอาคาร </li></ul><ul><li>ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง เกินกว่า 50,000 บาท </li></ul>
 12. 12. งบเงินอุดหนุน <ul><li>เงินอุดหนุนทั่วไป </li></ul><ul><li>- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ค่าใช้จ่ายรายหัว ) </li></ul><ul><li>- รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน </li></ul><ul><li>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ </li></ul><ul><li>- งบวิจัย </li></ul>
 13. 13. รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ <ul><li> เงินสวัสดิการข้าราชการ - ลูกจ้าง เช่น </li></ul><ul><li> - ค่ารักษาพยาบาล </li></ul><ul><li>- เงินช่วยการศึกษาบุตร </li></ul>
 14. 14. เงินนอกงบประมาณ <ul><li>เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน </li></ul>
 15. 15. สถานศึกษา มีเงินนอกงบประมาณได้แก่ <ul><li>เงินรายได้สถานศึกษา </li></ul><ul><li>เงินบริจาค </li></ul><ul><li>เงินประกันสัญญา </li></ul><ul><li>เงินลูกเสือ เนตรนารี เงินยุวกาชาด </li></ul><ul><li>เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย </li></ul>
 16. 16. เงินรายได้ของสถานศึกษา <ul><ul><li>“ บรรดารายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุ และเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ได้แก่ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญากับสถานศึกษา / ผิดสัญญาซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ ที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ” </li></ul></ul>
 17. 17. การบริหารเงินรายได้สถานศึกษา <ul><li>แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน </li></ul><ul><li>การรับเงินต้อง ออก ใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้ง </li></ul>
 18. 18. 3. การใช้จ่ายในกิจการของการจัดการศึกษาที่เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา <ul><li>รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ </li></ul><ul><li>ค่าสาธารณูปโภค </li></ul><ul><li>ค่าครุภัณฑ์ วงต่อหน่วยต่ำกว่า 500,000 บาท </li></ul><ul><li>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 5 ล้านบาท </li></ul><ul><li>สมทบเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง </li></ul>
 19. 19. 4. การใช้จ่ายที่ต้องขออนุมัติจากเลขาธิการ กพฐ . <ul><li>ค่าจ้างชั่วคราว </li></ul><ul><li>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ </li></ul><ul><li>ครุภัณฑ์ วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป </li></ul><ul><li>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป </li></ul>
 20. 20. 5. การก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติจ่ายเงิน <ul><li>ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งละไม่เกิน 3 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 4 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ที่ปรึกษาของ เลขาธิการ กพฐ . ครั้งละไม่เกิน 5 ล้านบาท </li></ul><ul><li>รองเลขาธิการ กพฐ . ครั้งละไม่เกิน 6 ล้านบาท </li></ul><ul><li>เลขาธิการ กพฐ . เกิน 6 ล้านบาทขึ้นไป </li></ul>
 21. 21. 6. การเก็บรักษาเงิน <ul><li>เก็บเงินสดไว้ที่สถานศึกษา </li></ul><ul><li>- ประถม 5,000 บาท </li></ul><ul><li>- มัธยม 10,000 บาท </li></ul><ul><li>นอกนั้นฝากธนาคารฯ </li></ul>
 22. 22. 7. การจัดทำรายงาน <ul><li>จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงิน ส่ง สตง . ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ </li></ul>
 23. 23. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย <ul><li>เงินที่หักไว้จากผู้ขาย หรือผู้รับจ้างเพื่อนำส่งสรรพากร </li></ul><ul><li>1. บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป </li></ul><ul><li> หักร้อยละ 1 ของมูลค้าสินค้า ก่อน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม </li></ul><ul><li>2. นิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป </li></ul><ul><li> หักร้อยละ 1 ของมูลค้าสินค้า ก่อน บวกภาษีมูลค้าเพิ่ม </li></ul>
 24. 24. เงินรายได้แผ่นดิน <ul><li> เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับ ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนิติกรรม หรือนิติเหตุและไม่มีกฎหมายอื่นใดกำหนดให้ส่วนราชการเก็บไว้ </li></ul>
 25. 25. การดำเนินงานของสถานศึกษา <ul><li>การรับเงิน </li></ul><ul><li>การเบิกจ่ายเงิน </li></ul><ul><li>การเก็บรักษาเงิน </li></ul><ul><li>การนำส่งคลัง </li></ul><ul><li>การควบคุมและการตรวจสอบ </li></ul>
 26. 26. 1. การรับเงิน <ul><li>ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง </li></ul><ul><li>ทุกสิ้นวันทำการตรวจสอบการรับเงินและทะเบียนคุม </li></ul><ul><li>จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน </li></ul><ul><li>รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้ สทพ . ทราบ </li></ul>
 27. 27. 2. การเบิกจ่ายเงิน <ul><li>การจ่ายเงินทุกครั้ง มีหลักฐานการจ่าย </li></ul><ul><li> ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน </li></ul><ul><li> ใบสำคัญคู่จ่าย </li></ul><ul><li>ทุกสิ้นวันตรวจสอบหลักฐานการจ่ายกับ ทะเบียนคุม </li></ul>
 28. 28. หลักฐานการจ่าย มีสาระสำคัญ <ul><li>ชื่อ สถานที่อยู่ ของผู้รับเงิน </li></ul><ul><li>วัน เดือน ปี รับเงิน </li></ul><ul><li>รับเงินค่าอะไร </li></ul><ul><li>จำนวนเงิน ตัวเลข + ตัวอักษร </li></ul><ul><li>ลายมือชื่อผู้รับเงิน </li></ul>
 29. 29. กรณีใบสำคัญคู่จ่ายสูญหาย <ul><li>สูญหายก่อนการเบิกจ่ายเงิน </li></ul><ul><li>สูญหายหลังจากเบิกจ่ายเงิน </li></ul>
 30. 30. กรณีสูญหายก่อนการเบิกจ่ายเงิน <ul><li>ถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงิน </li></ul><ul><li>ถ้าเป็นใบสำคัญรับเงินสูญหาย </li></ul><ul><li>  ให้ทำใบรับรองการจ่ายเงิน ชี้แจงเหตุผล พร้อมคำว่า “ไม่เคยนำใบสำคัญจ่ายมาเบิกจ่าย ..........” </li></ul><ul><li>  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติ </li></ul>
 31. 31. กรณีสูญหายหลังเบิกจ่ายเงิน <ul><li>ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวน </li></ul><ul><li>ถ้าไม่ทุจริต </li></ul><ul><li>  ให้ใช้สำเนาชื่อผู้รับเงินรับรองแทนได้ </li></ul><ul><li>  ผู้จ่ายนำใบรับรองการจ่ายเงินฯ </li></ul><ul><li>  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติ </li></ul><ul><li>3. ต้องมีการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และให้มีรายงานประจำวันรับแจ้งของกรมตำรวจเป็นหลักฐานประกอบ </li></ul>
 32. 32. 3. การเก็บรักษาเงิน <ul><li>เก็บในตู้นิรภัย </li></ul><ul><li>ฝากธนาคาร </li></ul>
 33. 33. <ul><li>วงเงินในการเก็บรักษา </li></ul><ul><li>เงินรายได้สถานศึกษา </li></ul><ul><li>  มัธยม 10,000 .- </li></ul><ul><li>  ประถม 5,000 .- </li></ul><ul><li>เงินอุดหนุน </li></ul><ul><li>  10,000 .- </li></ul><ul><li>เงินอาหารกลางวัน </li></ul><ul><li>  20,000 .- </li></ul>
 34. 34. 4. การนำเงินส่งคลัง <ul><li> นำส่งเดือนละ 1 ครั้ง เกิน 10,000.- ส่งภายใน 7 วันทำการ </li></ul>
 35. 35. 5. การควบคุมและการตรวจสอบ <ul><li>ตรวจสอบหลักฐานในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก </li></ul><ul><li>ทุกสิ้นวันตรวจสอบหลักฐานการรับ - จ่าย กับบัญชี / ทะเบียน </li></ul><ul><li>การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน </li></ul>
 36. 36. การยืมเงิน <ul><li>1. ทำสัญญาการยืมเงิน ( มีสภาพเท่าเงินสด ) </li></ul><ul><li>บันทึกทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน </li></ul><ul><li>เมื่อส่งใช้เป็นใบสำคัญ </li></ul><ul><li>  บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ด้านจ่าย </li></ul><ul><li>  บันทึกการเปลี่ยนสภาพ * ในทะเบียนคุมเอกสารแทน </li></ul><ul><li>ตัวเงิน </li></ul><ul><li>  บันทึกหลังสัญญายืม * เป็นใบสำคัญ </li></ul>
 37. 37. การยืมเงิน ( ต่อ ) <ul><li>4. เมื่อส่งใช้เป็นเงินสด </li></ul><ul><li>  บันทึกการเปลี่ยนสภาพ * ในทะเบียนคุมเอกสารแทน ตัวเงิน </li></ul><ul><li>  บันทึกหลังสัญญายืม * เป็นเงินสด </li></ul>
 38. 38. ระบบบัญชีของสถานศึกษา <ul><li>ใช้ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย (2544) </li></ul><ul><li>ไม่ต้องทำใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ </li></ul><ul><li>( แบบ 4244) </li></ul><ul><li> ไม่มีสมุดเงินสด </li></ul><ul><li> ใช้ทะเบียนคุมเงิน </li></ul><ul><li> สมุดคู่ฝาก </li></ul>
 39. 39. ทะเบียนคุม <ul><li>ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก </li></ul><ul><li>ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ * ประเภท ... </li></ul><ul><li>ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ * เงินฝาก ... </li></ul><ul><li>ทะเบียนคุมการรับ และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน </li></ul><ul><li>ทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน </li></ul>
 40. 40. การจัดทำรายงาน <ul><li>รายงานเงินคงเหลือประจำวัน </li></ul><ul><li>รายงานรับและนำส่ง หรือ นำฝาก </li></ul><ul><li>งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร </li></ul>
 41. 41. ทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ธนาคาร ......................... สาขา ...................... เลขที่บัญชี ............... (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) คงเหลือ จ่าย รับ วันที่ เดือน หมายเหตุ ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย จำนวนเงิน รายการ ที่เอกสาร พ . ศ . ...........
 42. 42. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ............... บัญชีเลขที่ .......... ณ วันที่ ........................... สปอ ./ ภ . ....................................................... ลงชื่อ ................................................ ( ) หัวหน้าหน่วยงานย่อย วันที่ ................................................ - X ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - X ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว - X - X X X - X X X - X X X เช็ค เลขที่ ลงวันที่ จำนวน ................. ฉบับ หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน - X รวม - X บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี - X ยอดคงเหลือตามรายงานเงินฝากธนาคาร
 43. 43. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร เพื่อรับโอนเงิน เพื่อนำเงินส่งคลัง ธนาคาร ....................... สาขา .......................... เลขที่บัญชี ...................... (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) คงเหลือ ถอน ฝาก วันที่ เดือน หมายเหตุ ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย จำนวนเงิน รายการ ที่เอกสาร พ . ศ . ...........
 44. 44. บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน .............. บาท คืนจากหัวหน้าสถานศึกษา ในวันที่ ........ เดือน ......... พ . ศ ......... เพื่อจะนำไปจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ( ลงชื่อ )...................................... เจ้าหน้าที่การเงิน (..................................) หมายเหตุ ในช่องรายการให้ระบุว่า ประเภทของเงิน เช่น เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ และระบุด้วยว่าเป็นเงินที่จะจ่ายให้แก่ ผู้ใด เช่น เงินเดือนของนาย ก . เป็นต้น จำนวนเงิน ( ตัวอักษร ) ................................................... ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินดังกล่าว และจะส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายในวันทำการถัดไป ( ลงชื่อ )................................. หัวหน้าสถานศึกษา (.................................) รวมทั้งสิ้น บาท หมายเหตุ จำนวนเงิน รายการ สถานศึกษา .................. อำเภอ .......................... จังหวัด ................... วันที่ ....... เดือน ............. พ . ศ . .......... ข้าพเจ้าได้รับเงินงบประมาณคงเหลือตามรายการดังต่อไปนี้
 45. 45. โรงเรียน บ้านดอกคูณ โจทย์ฝึกปฏิบัติ การบันทึกรายการควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย
 46. 46. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก <ul><li>รับหลักฐานขอเบิกจากข้าราชการและลูกจ้าง ดังนี้ </li></ul><ul><li>ใบเบิกค่าเช่าบ้านของ น . ส . อร 2,400.- บาท </li></ul><ul><li>ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลของนายกร 1,000.- บาท </li></ul><ul><li>ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร นางสมสมร 3,000.- บาท </li></ul>วันที่ 2 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 47. 47. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก &quot; ช่องหมายเหตุ &quot; ว่าดำเนินการส่ง เบิกหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) เมื่อใด ทำหนังสือขอเบิกเงินตามหลักฐานที่รับในวันที่ 2 มี . ค .48 โดยให้หน่วยงาน ผู้เบิก ( สพท .) จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน หนังสือส่งเบิก ที่ ศธ 4012/1 ลว . 5 มี . ค .48 วันที่ 5 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 48. 48. ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ส่งหนังสือขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน มี . ค .48 จำนวน 40,000.- บาท วันที่ 6 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 49. 49. ทะเบียนคุมเงินนอก - ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) ว่าได้โอน เงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกโรงเรียน จำนวนเงิน 40,000 บาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 4015/4 ลว . 7 มี . ค .48 และโรงเรียน ได้นำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับยอด ปรากฏเงินเข้าบัญชีแล้ว ในวันที่ 9 มี . ค . 48 วันที่ 9 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือนปี
 50. 50. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ช่อง &quot; ที่หนังสือ สพท . แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชี &quot; ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) ว่าได้โอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ รับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร รวมเป็นเงิน 6,400 บาทตามหนังสือที่ ศธ 4015/5 ลว . 9 มี . ค .48 วันที่ 10 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 51. 51. ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก - รับใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก หจก . พงศ์กร 8,000 บาท - รับใบแจ้งหนี้ค่าซื้อวัสดุสำนักงานจากร้านดารากร 15,000 บาท ( จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก – เงินอุดหนุนทั่วไป ) วันที่ 15 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 52. 52. ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทำหนังสือขอเบิกเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการลูกจ้างในโรงเรียน จำนวน 80,500.- บาท วันที่ 16 มี . ค . 48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 53. 53. ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เสนออนุมัติเบิกเงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนทั่วไป จ่ายให้กับเจ้าหนี้ หจก . พงศ์กร และ ร้านดารากร วันที่ 17 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 54. 54. ทะเบียนคุม เงินนอก งบ ประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน สั่งจ่ายเช็คจากธนาคารเงินนอก – เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับเจ้าหนี้ เป็นค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หจก . พงศ์กร 8,000 บาท เลขที่เช็ค 89756 หักภาษี ณ ที่จ่าย 80.- บาท จ่ายค่าวัสดุสำนักงานร้านดารากร 15,000 บาท เลขที่เช็ค 89757 หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 150.- บาท วันที่ 18 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วันเดือนปี
 55. 55. - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา - รับเงินค่าเช่าสถานที่จัดงานเลี้ยงจากนางกนกพร 3,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1 เล่มที่ 1 - รับเงินจากบุคคลภายนอกบริจาคเพื่อให้โรงเรียน ใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียน 5,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2 เล่ม 1 วันที่ 19 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 56. 56. ทะเบียนคุม เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ถอนเงินจากเงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา จ่ายเป็นค่ารับรอง 2,000 บาท วันที่ 22 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 57. 57. ทะเบียนคุมการรับและนำส่ง รายได้แผ่นดิน ประเภท เงินรายได้เบ็ดเตล็ด รับเงินค่าขายแบบแปลนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน จำนวน 18,000 บาท ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3 เล่ม 1 ( ได้รับเงินงบประมาณในการก่อสร้าง ) วันที่ 22 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 58. 58. ทะเบียนคุมการรับและนำส่ง รายได้แผ่นดิน นำเงินค่าขายแบบแปลนฯ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 18,000.- บาท วันที่ 24 มี . ค .48 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ รายได้สถานศึกษา นำเงินรายได้สถานศึกษา ฝากธนาคารเงินนอกฯ 6,000 บาท วันที่ 23 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 59. 59. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก - เงินอุดหนุนทั่วไป จ่ายให้กับร้านชัยพาณิชย์ 1,500.- บาท วันที่ 27 มี . ค .48 - ไม่บันทึกทะเบียนคุม รับใบแจ้งหนี้ค่าวัสดุจากร้านชัยพาณิชย์ 1500.- บาท ( จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) วันที่ 25 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 60. 60. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินฝาก รับเงินจาก หจก . เด่นศักดิ์ เป็นค่าประกันสัญญางานก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 4 เล่ม 1 วันที่ 29 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 61. 61. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินฝาก , สมุดคู่ฝาก นำเงินประกันสัญญาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) จำนวน 50,000 บาท วันที่ 30 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 62. 62. - ไม่บันทึกทะเบียนคุมเงินใด ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) ว่าได้เบิกจ่ายเงินเดือน และจ่ายตรงโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของข้าราชการและลูกจ้างของโรงเรียน วันที่ 31 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 63. 63. ทะเบียนคุม เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่คงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ( เงินอุดหนุนทั่วไป ) จำนวน 230.- บาท ส่งสำนักงานสรรพากร วันที่ 31 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วันเดือนปี
 64. 64. สวัสดีค่ะ

×