Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World Class  Standard  School ) ดร . เสาวนิตย์ ชัยมุสิก
International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) ศิลปะ วิทยาศาสตร์ทดลอง คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคลและสังค...
World Class Standard School Curriculum ศิลปะ วิทยาศาสตร์ทดลอง คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคลและสังคม ภาษา A 1 ภ...
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโล...
โครงสร้างหลักสูตร วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มส...
<ul><li>ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen )  1.1 เป็นเลิศวิชาการ ,  1.2 สื่อสารสองภาษา ,  1.3 ล้ำหน้าทาง...
หลักสูตรความเป็นสากล <ul><li>Theory of Knowledge </li></ul><ul><li>Extended essay </li></ul><ul><li>CAS ( Creativity , a...
หลักสูตรความเป็นสากล <ul><li>Theory of Knowledge ว่าด้วยการค้นคว้าหาความรู้ </li></ul><ul><li>Extended essay ว่าด้วยการเ...
เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 1. สร้างพลโลก ด้านวัฒนธรรม ภาษาและการเรียนรู้  เพื่อการดำรงชีพร่วมกัน ( Developing c...
เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 2. เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์และความรักหวงแหนในวัฒนธรรม ( Building and reinforcing s...
เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและพัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ( Fosteri...
เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 4. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและปลูกฝังนิสัยการค้นคว้าหาความ...
เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่นและ...
เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 6. กำหนดเนื้อหาสาระที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและความสนใจ ( Providing interna...
เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 7. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและยืดหยุ่น ( Encouraging di...
เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 8. กำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ( Providing appropriate form...
Learner Profile : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลโลก Inquirers Knowledgeable Thinkers ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รอบรู้ นักคิด Commun...
Theory of Knowledge : TOK ( ทฤษฎีความรู้ )
การออกแบบการเรียนการสอนสาระทฤษฎีความรู้ ( Theory of Knowledge )
หลักสูตรความเป็นสากล <ul><li>Theory of Knowledge ว่าด้วยการค้นคว้าหาความรู้ </li></ul>
<ul><li>งานกลุ่ม </li></ul><ul><li>เข้ากลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul>
<ul><li>งานกลุ่ม </li></ul><ul><li>- เข้ากลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>กำหนดประเด็นความรู้  ( Knowledge...
<ul><li>งานกลุ่ม </li></ul><ul><li>- เข้ากลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>กำหนดประเด็นความรู้  ( Knowledge...
ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ - กำหนดประเด็นความรู้ (knowledge issues ) หรือหัวข้อ ( Topics ) สำหรับให้ผู้เรียนควรค้นคว้าเพ...
ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ - กำหนดประเด็นความรู้ (knowledge issues ) หรือหัวข้อ ( Topic ห ) สำหรับให้ผู้เรียนควรค้นคว้าเ...
Theory of Knowledge TOK เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่องประเด็นความรู้ต่างๆ ( Knowledge Issues ) องค์ความรู้ ( Body...
ขอบข่ายของความรู้ Areas of Knowledge มุ่งพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ Critical Thinking วิถีของการรู้ Ways of Knowing...
Theory of Knowledge Diagram ตัวผู้รู้ KNOWER(S ) [email_address]
Theory of Knowledge : TOK วัตถุประสงค์ : 1. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้ (TOK is prim...
Theory of Knowledge : TOK 2. ให้ผู้เรียนได้พิสูจน์สมมติฐานความรู้ (Challenge the assumption of knowledge )
Theory of Knowledge : TOK 3. ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของความรู้ที่ยอมรับกันอยู่ (examine the re...
Theory of Knowledge : TOK 4. ให้ผู้เรียนได้รู้จักรับรู้เชิงวัฒนธรรมและการใช้ความรู้สึก (consider different cultural and ...
Theory of Knowledge : TOK 5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระหว่างชาติ (Foster international understanding)
ผลการเรียนรู้ TOK : ผู้เรียน  be able to สามารถ ... <ul><li>ระบุคุณค่าของการตัดสินและประเด็นความรู้ที่เหมาะสม </li></u...
ผลการเรียนรู้ TOK  : ผู้เรียน  be able to สามารถ ... 7. แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว คำตัดสินแล...
ผลการเรียนรู้ TOK  : ผู้เรียน  be able to สามารถ ... <ul><li>ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดในการสื่อความคิดอย่างชัดเจน Use ora...
กระบวนการจัด TOK ( ทฤษฎีความรู้ ) โรงเรียนทำอะไร <ul><li>แต่งตั้งครูที่ปรึกษาสำหรับ TOK </li></ul><ul><li>มอบหมายให้ครู...
ตัวอย่างหัวข้อ  ( Topics) <ul><li>เปรียบเทียบบทบาทของการให้เหตุผล  (reason )  และการจินตนาการ </li></ul><ul><li>( ima...
เมื่อนักคณิตศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ พูดว่าพวกเขาได้อธิบายบางสิ่งบางอย่างไปแล้ว การพูดเช่นนี้ เขาเหล่าน...
อภิปราย คำพูดของเฮ็นรี่ ปวงกาเร่ ( Henri Poincaré ) ที่ว่า วิทยาศาสตร์สร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกันกับบ้าน ...
<ul><li>วรรณคดีสามารถบอกความจริงได้ดีกว่าศาสตร์ </li></ul><ul><li>ด้านศิลปะ หรือสาขาวิชาอื่นๆหรือไม่ </li></ul><ul><li>( C...
ในกรณีที่มีผู้กล่าวว่า ทั้งการจำแนกความรู้ออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ และการแบ่งผืนโลกออกเป็นประเทศต่างๆบนแผนที่เป็นสิ่งที่ ถูกส...
<ul><li>ความรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร </li></ul><ul><li>( How is human knowledge figured ? ) </li></ul>
<ul><li>อะไรคือความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง </li></ul><ul><li>คำอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ กับคำอธิบาย </li></ul><ul><li>เ...
<ul><li>เครื่องจักรสามารถรับรู้ได้หรือไม่  ( Can a machine know ?) </li></ul><ul><li>เครื่องจักรสามารรับรู้ได้เช่นเดียว...
เอกสารรวบรวมรายชื่อหัวข้อการค้นคว้า สาระเพิ่มเติม ทฤษฎีการเรียนรู้ ( Theory of Knowledge )
นักเรียนทำอะไร <ul><li>เลือกหัวข้อเรื่อง เพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม </li></ul><ul><li>ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน </li></ul><...
<ul><li>การวัดและประเมินผล </li></ul><ul><li>เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ... </li></ul><ul><ul><li>การสอบข้อเขียน ( งานนิพนธ์...
<ul><li>- CONTENT : Think : Knowledge issues </li></ul><ul><li>( เนื้อหา : คิด เกี่ยวกับประเด็นความรู้ ) </li></ul><u...
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended – Essay)
Extended essay การเขียนความเรียงขั้นสูง ( Extended Essay ) เป็นสาระการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ...
Aims ของการเรียนรู้ EE  : ผู้เรียน  be able to <ul><li>Pursue independent research on a focus topic. </li></ul><ul><...
<ul><li>ครูสอนอะไร </li></ul><ul><li>วิธีการค้นคว้าหาความรู้  2 เรื่อง ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. กระบวนการวิจัยเบื้อ...
Research ( การค้นคว้า ) Topic ชื่อเรื่อง Search for Sources ค้นหาแหล่งค้นคว้า Focus ร้อยรัดชื่อ / กระชับ Research Ques...
Writing ( การเขียน ) ( เขียนโครงร่าง ) Shaping the Outlines Basic Outline Skeleton Outline Supporting Details จัดทำฉบั...
Writing ( การเขียน ) ( เขียนโครงร่าง ) Shaping the Outlines Basic Outline Skeleton Outline Supporting Details 1.
Writing ( การเขียน ) จัดทำฉบับร่าง ( เขียน / เรียบเรียงส่วนต่างๆ ) - Rough Draft - Title Page - Abstract - Contents -...
Writing ( การเขียน ) ( ทบทวนและตรวจสอบ ) Revising& Editing
Writing ( การเขียน ) ( อ่านตรวจทาน ) Proofreading ( จัดทำฉบับจริง ) Final Copy
Writing ( การเขียน ) ( เขียนโครงร่าง ) Shaping the Outlines Basic Outline Skeleton Outline Supporting Details จัดทำฉบ...
สำหรับสาระการเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended-Essay) ให้นักเรียนคิดและกำหนดหัวข้อเรื่องด้วยตนเอง
เกณฑ์การประเมิน (Criteria)
<ul><li>- CONTENT : Think : Knowledge issues </li></ul><ul><li>( เนื้อหา : คิด เกี่ยวกับประเด็นความรู้ ) </li></ul><u...
<ul><li>รูปแบบ ( Form ) </li></ul><ul><li>Introduction : คำนำ </li></ul><ul><li>Paragraphs: เนื้อเรื่อง </li></ul><ul>...
- CONTENT : Think : Knowledge issues คิด : ประเด็นความรู้ ที่เป็นหลักวิชาการ
<ul><li>Understanding knowledge issues </li></ul><ul><li>( ความเข้าใจประเด็นความรู้ ) </li></ul><ul><li>- Focus on knowl...
CREATIVITY : Think : Personal thought ( ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่เป็นของตนเอง )
<ul><li>มุมมองของผู้รู้ : Knower’s perspective  </li></ul><ul><li>ความคิดที่เป็นอิสระของตนเอง : Independent thinking ...
CRITICAL THINKING : Think : Arguments ( ความคิดเชิงวิเคราะห์ การให้เหตุผลโต้แย้งและสนับสนุน )
Analysis of knowledge issues - Insight and depth - Main points justified - Arguments - Assumptions and  implications
CLARITY : Think : Well- Structured essay
<ul><li>Organization of ideas : </li></ul><ul><li>- โครงสร้าง ( Well – Structures ) </li></ul><ul><li>การอธิบายความคิดห...
CAS : Creativity, Action, Service กิจกรรมสร้างสรรค์สู่การกระทำนำไปสู่บริการสังคม
CAS ( Creativity , action , services ) เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สร้างสรรค์โครงงานและปฏิบัติจริง 3 กิ...
ผลการเรียนรู้ CAS  : ผู้เรียน  have <ul><li>increased their awareness of their own strengths </li></ul><ul><li>and ...
ผลการเรียนรู้ CAS  : ผู้เรียน  have 2. Undertaken new challenges.
ผลการเรียนรู้ CAS  : ผู้เรียน  have 3. planned and initiated activities.
ผลการเรียนรู้ CAS  : ผู้เรียน  have 4. Worked collaboratively with others.
ผลการเรียนรู้ CAS  : ผู้เรียน  have <ul><li>shown perseverance and commitment in their activitie s </li></ul>
ผลการเรียนรู้ CAS  : ผู้เรียน  have 6. engaged with issues of global importance.
ผลการเรียนรู้ CAS  : ผู้เรียน  have 7. considered the ethical implications of their actions.
ผลการเรียนรู้ CAS  : ผู้เรียน  have 8. Developed new skills.
Global Education การจัดการเรียนการสอนมี 8 เนื้อสาระ ได้แก่ - การเป็นพลเมืองโลก  ( Global citizenship ) - การแก้ปัญห...
โลกศึกษาคืออะไร ? ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ และมีปฏิสัมพันธ์กัน ในโลกยุคโลกาภิวัตน์มากขึ้น (Globalized world)
<ul><li>การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทาง หรือ   พัฒนาหารูปแบบวิธีการในการแก...
Social justice ความเป็นธรรมในสังคม Diversity ความหลากหลาย Interdependence การพึ่งพาอาศัยกัน Sustainable Development การพัฒ...
ขอบข่ายเนื้อหาสาระโลกศึกษา โลกศึกษาเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) ไม่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาใหม่ ๆ แต่เน้นการเพิ่มพูน...
1.  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโลกาภิวัตน์และการพัฒนาสังคมโลก
2. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  (Conflict Resolution)   ความรู้ความเข้าใจ ธรรมชาติของความขัดแย้ง มีขันติ อดทน อดกลั้นต่อ...
<ul><li>ความเป็นธรรมในสังคม  (Social Justice)  </li></ul><ul><li>ความสำนึกตระหนักในความสำคัญของความเสมอภาคและความยุติธร...
4.  ค่านิยมและการตระหนักรู้สภาพการณ์ การรู้จักประเมินสถานการณ์ ผลกระทบต่อประชาชน เจตคติและการสร้างคุณค่าให้กับมนุษยชน
5. การพัฒนายั่งยืน  (Sustainable Development )  มีความรู้ เข้าใจความจำเป็น ในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ทำลาย...
6. สิทธิมนุษยชน  ( Human rights)  ความเป็นมนุษยชาติ  ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เศรษฐศาสตร์ ความยุติธรรมในสังคม  การค้า...
<ul><ul><li>การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  (Interdependence) </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน...
<ul><ul><li>การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  (Interdependence) </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน...
8.  ความหลากหลาย (Diversity) ความรู้ความเข้าใจการยอมรับและตระหนัก ในความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม...
จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนวิธี  Issues – Based Learning
<ul><li>สาระเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>- General English </li></ul><ul><li>Basic English </li></ul><ul><li>Eng...
<ul><li>สาระเพิ่มเติมภาษาต่างประเทศที่ 2 </li></ul><ul><li>- ฝรั่งเศส  เยอรมัน  สเปญ </li></ul><ul><li>จีน  ญี่ปุ่น ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

31,084 views

Published on

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดร. เสาวนิตย์ ชัยมุสิก

Published in: Education

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

 1. 1. การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World Class Standard School ) ดร . เสาวนิตย์ ชัยมุสิก
 2. 2. International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) ศิลปะ วิทยาศาสตร์ทดลอง คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคลและสังคม ภาษา A 1 ภาษาที่สอง TOK : Theory of Knowledge EE: Extended Essay CAS: Creativity, Action, Services
 3. 3. World Class Standard School Curriculum ศิลปะ วิทยาศาสตร์ทดลอง คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคลและสังคม ภาษา A 1 ภาษาที่สอง TOK : Theory of Knowledge GE : Global Education EE: Extended Essay CAS: Creativity, Action, Services
 4. 4. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก Smart Communicator Thinker Global Citizenship Innovator [email_address]
 5. 5. โครงสร้างหลักสูตร วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระเพิ่มเติมสากล ( TOK-EE-CAS-GE ) โครงสร้างหลักสูตรสากล
 6. 6. <ul><li>ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen ) 1.1 เป็นเลิศวิชาการ , 1.2 สื่อสารสองภาษา , 1.3 ล้ำหน้าทางความคิด , 1.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ , 1.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก </li></ul>
 7. 7. หลักสูตรความเป็นสากล <ul><li>Theory of Knowledge </li></ul><ul><li>Extended essay </li></ul><ul><li>CAS ( Creativity , action , services ) </li></ul><ul><li>Global Education </li></ul><ul><li>ภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>ภาษาต่างประเทศที่ 2 </li></ul>
 8. 8. หลักสูตรความเป็นสากล <ul><li>Theory of Knowledge ว่าด้วยการค้นคว้าหาความรู้ </li></ul><ul><li>Extended essay ว่าด้วยการเขียนความเรียงชั้นสูง </li></ul><ul><li>CAS ( Creativity , action , services ) </li></ul><ul><li>ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบสังคม </li></ul><ul><li>Global Education ว่าด้วยสถานการณ์และความเป็นไป ของ เหตุการณ์ต่างๆในโลก </li></ul><ul><li>ภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>ภาษาต่างประเทศที่ 2 </li></ul>
 9. 9. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 1. สร้างพลโลก ด้านวัฒนธรรม ภาษาและการเรียนรู้ เพื่อการดำรงชีพร่วมกัน ( Developing citizens of the world – culture, language, and learning to live together )
 10. 10. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 2. เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์และความรักหวงแหนในวัฒนธรรม ( Building and reinforcing students’s sense of identity and culture awareness )
 11. 11. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและพัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ( Fostering students’s recognition and development of universal human values )
 12. 12. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 4. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและปลูกฝังนิสัยการค้นคว้าหาความรู้รวมทั้งการเรียนรู้ อย่างมีความสุข ( Stimulating curiosity and inquiry in order to foster a spirit of discovery and enjoyment of learning )
 13. 13. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่นและสามารถใช้ทักษะและความรู้ที่ได้รับในการแสวงหาความรู้ต่างๆ ( Equipping students with the skills to learn and to acquire knowledge, individually or collaboratively and to apply these skills and knowledge accordingly across a broad range of areas )
 14. 14. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 6. กำหนดเนื้อหาสาระที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและความสนใจ ( Providing international content while responding to local requirement and interest )
 15. 15. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 7. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและยืดหยุ่น ( Encouraging diversity and flexibility in pedagogy approaches )
 16. 16. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 8. กำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ( Providing appropriate forms of assessment and international benchmarking )
 17. 17. Learner Profile : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลโลก Inquirers Knowledgeable Thinkers ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รอบรู้ นักคิด Communicators Principled Open-minded สื่อสาร มีวินัย ใจกว้าง Caring Risk-takers Well-Balanced Reflective เอื้ออาทร กล้าตัดสินใจ วุฒิภาวะ มีวิจารณญาณ
 18. 18. Theory of Knowledge : TOK ( ทฤษฎีความรู้ )
 19. 19. การออกแบบการเรียนการสอนสาระทฤษฎีความรู้ ( Theory of Knowledge )
 20. 20. หลักสูตรความเป็นสากล <ul><li>Theory of Knowledge ว่าด้วยการค้นคว้าหาความรู้ </li></ul>
 21. 21. <ul><li>งานกลุ่ม </li></ul><ul><li>เข้ากลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul>
 22. 22. <ul><li>งานกลุ่ม </li></ul><ul><li>- เข้ากลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>กำหนดประเด็นความรู้ ( Knowledge issues ) ที่ผู้เรียนควรค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม </li></ul>
 23. 23. <ul><li>งานกลุ่ม </li></ul><ul><li>- เข้ากลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>กำหนดประเด็นความรู้ ( Knowledge issues ) ที่ผู้เรียนควรค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม </li></ul>
 24. 24. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ - กำหนดประเด็นความรู้ (knowledge issues ) หรือหัวข้อ ( Topics ) สำหรับให้ผู้เรียนควรค้นคว้าเพิ่มเติม
 25. 25. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ - กำหนดประเด็นความรู้ (knowledge issues ) หรือหัวข้อ ( Topic ห ) สำหรับให้ผู้เรียนควรค้นคว้าเพิ่มเติม - รวบรวมหัวข้อทั้งหมด ส่งงานโรงเรียน ( งานวิชาการ ) เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นเล่ม
 26. 26. Theory of Knowledge TOK เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่องประเด็นความรู้ต่างๆ ( Knowledge Issues ) องค์ความรู้ ( Body of Knowledge ) และทฤษฎีความรู้ ( Theory ) ของสาระการเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมด ( Interdisciplinary ) ในเชิงบูรณการ
 27. 27. ขอบข่ายของความรู้ Areas of Knowledge มุ่งพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ Critical Thinking วิถีของการรู้ Ways of Knowing เป็นวิชา สหวิทยาการ Interdisciplinary Course [email_address] How do we know? What do we ( claim to ) know?
 28. 28. Theory of Knowledge Diagram ตัวผู้รู้ KNOWER(S ) [email_address]
 29. 29. Theory of Knowledge : TOK วัตถุประสงค์ : 1. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้ (TOK is primarily concerned with problem of knowing )
 30. 30. Theory of Knowledge : TOK 2. ให้ผู้เรียนได้พิสูจน์สมมติฐานความรู้ (Challenge the assumption of knowledge )
 31. 31. Theory of Knowledge : TOK 3. ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของความรู้ที่ยอมรับกันอยู่ (examine the realibility of critical sources )
 32. 32. Theory of Knowledge : TOK 4. ให้ผู้เรียนได้รู้จักรับรู้เชิงวัฒนธรรมและการใช้ความรู้สึก (consider different cultural and emotional perceptions )
 33. 33. Theory of Knowledge : TOK 5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระหว่างชาติ (Foster international understanding)
 34. 34. ผลการเรียนรู้ TOK : ผู้เรียน be able to สามารถ ... <ul><li>ระบุคุณค่าของการตัดสินและประเด็นความรู้ที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับท้องถิ่นและประเด็นที่เกี่ยวกับโลก </li></ul><ul><li>( Identify values underlying judgements and knowledge </li></ul><ul><li>claims pertinent to local and global issues. ) </li></ul>
 35. 35. ผลการเรียนรู้ TOK : ผู้เรียน be able to สามารถ ... 7. แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว คำตัดสินและความเชื่อที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้ของ ตนเองและต่อผู้อื่น ( Demonstrate an understanding that personal views, judgments and beliefs may influence their knowledge claims and those of others.)
 36. 36. ผลการเรียนรู้ TOK : ผู้เรียน be able to สามารถ ... <ul><li>ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดในการสื่อความคิดอย่างชัดเจน Use oral and written language to formulate and communicate ideas clearly. </li></ul>
 37. 37. กระบวนการจัด TOK ( ทฤษฎีความรู้ ) โรงเรียนทำอะไร <ul><li>แต่งตั้งครูที่ปรึกษาสำหรับ TOK </li></ul><ul><li>มอบหมายให้ครูผู้สอนกำหนดประเด็นความรู้ ( Knowledge issues ) สำหรับการค้นคว้าให้ผู้เรียน </li></ul>- จัดทำเอกสาร รวบรวมหัวข้อเรื่องสาระ TOK จำแนกสำหรับแต่ละระดับชั้น ( ระดับชั้นประถมศึกษา ม . ต้น และ ม . ปลาย )
 38. 38. ตัวอย่างหัวข้อ ( Topics) <ul><li>เปรียบเทียบบทบาทของการให้เหตุผล (reason ) และการจินตนาการ </li></ul><ul><li>( imagination ) ในสาระการเรียนรู้ 2 สาระเป็นอย่างน้อย </li></ul><ul><li>( Compare the roles played by reason and imagination in at least two Area of Knowledge ) </li></ul>
 39. 39. เมื่อนักคณิตศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ พูดว่าพวกเขาได้อธิบายบางสิ่งบางอย่างไปแล้ว การพูดเช่นนี้ เขาเหล่านั้น ใช้คำว่า “ อธิบาย ” ในความหมายเดียวกันหรือไม่ ( When mathematicians, historians and scientists say that they have explained something, are they using the word “ explain ” in the same way ? )
 40. 40. อภิปราย คำพูดของเฮ็นรี่ ปวงกาเร่ ( Henri Poincaré ) ที่ว่า วิทยาศาสตร์สร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกันกับบ้าน ที่สร้างด้วยอิฐ แต่การสะสมข้อเท็จจริงต่างๆไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ มากไปกว่าผนังอิฐของบ้าน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ ความรู้สาขาวิชาอื่นๆอย่างน้อยอีก 1 วิชา ( Science is built of facts the way a house is built of bricks but an accumulation of facts is no more science than a pile of Bricks is a house : ( Henri Poincaré ) Discuss in relation to Science and at least one other area of knowledge )
 41. 41. <ul><li>วรรณคดีสามารถบอกความจริงได้ดีกว่าศาสตร์ </li></ul><ul><li>ด้านศิลปะ หรือสาขาวิชาอื่นๆหรือไม่ </li></ul><ul><li>( Can literature “ tell the truth” better than </li></ul><ul><li>Other Arts or Areas of Knowledge ? </li></ul>
 42. 42. ในกรณีที่มีผู้กล่าวว่า ทั้งการจำแนกความรู้ออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ และการแบ่งผืนโลกออกเป็นประเทศต่างๆบนแผนที่เป็นสิ่งที่ ถูกสร้างขึ้น ในความคิดเห็นของท่าน มีความหมายว่าอย่างไร และอะไรคือธรรมชาติของเครื่องกั้น / พรมแดนระหว่างสาขา วิชาต่างๆ ( If someone claims that both the division of knowledge into disciplines and the division of the world into countries on a map are artificial, what does this mean ? What is the Nature of the boundaries between Areas of Knowledge, in your view. )
 43. 43. <ul><li>ความรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร </li></ul><ul><li>( How is human knowledge figured ? ) </li></ul>
 44. 44. <ul><li>อะไรคือความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง </li></ul><ul><li>คำอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ กับคำอธิบาย </li></ul><ul><li>เชิงวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>( What similaities and differences are there </li></ul><ul><li>between historical and scientific explanation ?) </li></ul>
 45. 45. <ul><li>เครื่องจักรสามารถรับรู้ได้หรือไม่ ( Can a machine know ?) </li></ul><ul><li>เครื่องจักรสามารรับรู้ได้เช่นเดียวกับมนุษย์หรือไม่ </li></ul><ul><li>( Can a machine know as human knows ? ) </li></ul>
 46. 46. เอกสารรวบรวมรายชื่อหัวข้อการค้นคว้า สาระเพิ่มเติม ทฤษฎีการเรียนรู้ ( Theory of Knowledge )
 47. 47. นักเรียนทำอะไร <ul><li>เลือกหัวข้อเรื่อง เพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม </li></ul><ul><li>ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน </li></ul><ul><li>ปรึกษาครูที่ปรึกษา </li></ul><ul><li>รวบรวมความคิด ค้นคว้าหาความรู้ </li></ul><ul><li>แสดงความคิดเห็นของตนเอง </li></ul><ul><li>ลำดับความคิดของตนเอง </li></ul>- เขียนความเรียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ตนเลือก
 48. 48. <ul><li>การวัดและประเมินผล </li></ul><ul><li>เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ... </li></ul><ul><ul><li>การสอบข้อเขียน ( งานนิพนธ์ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การสอบปากเปล่า (Oral) </li></ul></ul>
 49. 49. <ul><li>- CONTENT : Think : Knowledge issues </li></ul><ul><li>( เนื้อหา : คิด เกี่ยวกับประเด็นความรู้ ) </li></ul><ul><li>CREATIVITY : Think : Personal thought </li></ul><ul><li>( ความคิดสร้างสรรค์ : คิด ความคิดส่วนตัว ) </li></ul><ul><li>CRITICAL THINKING : Think : Arguments </li></ul><ul><li>( การคิดวิเคราะห์ : คิด : การโต้แย้งคัดค้านและสนับสนุน </li></ul><ul><li>CLARITY : Think : Well- Structured essay </li></ul><ul><li>( ความชัดเจน : คิด : การเรียบเรียงถูกต้อง </li></ul>
 50. 50. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended – Essay)
 51. 51. Extended essay การเขียนความเรียงขั้นสูง ( Extended Essay ) เป็นสาระการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง องค์ประกอบที่ใช้สำหรับการเขียนความเรียงขั้นสูง ( Extended Essay ) วิธีการเขียนชื่อเรื่อง ( Title ) การเขียนคำนำ ( Introduction ) การเขียนเนื้อเรื่อง ( Body Of Knowledge ) และ การเขียนบทสรุป ( Conclusion )
 52. 52. Aims ของการเรียนรู้ EE : ผู้เรียน be able to <ul><li>Pursue independent research on a focus topic. </li></ul><ul><li>Develop research and communication skills. </li></ul><ul><li>Develop the skills of creative and critical thinking . </li></ul><ul><li>Engage in a systematic process of research appropriate </li></ul><ul><li>to the subject. </li></ul><ul><li>5. Experience the excitement of intellectual discovery. </li></ul>
 53. 53. <ul><li>ครูสอนอะไร </li></ul><ul><li>วิธีการค้นคว้าหาความรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. กระบวนการวิจัยเบื้องต้น </li></ul><ul><li>กระบวนการเขียน ... สาระนิพนธ์ </li></ul><ul><li>(The Research and writing Process) </li></ul>
 54. 54. Research ( การค้นคว้า ) Topic ชื่อเรื่อง Search for Sources ค้นหาแหล่งค้นคว้า Focus ร้อยรัดชื่อ / กระชับ Research Question เรียบเรียงชื่องานวิจัยค้นคว้า Preparatory Reading อ่านเพื่อเตรียมการ Working Outline กำหนดโครงร่าง Assemble Sources / Materials รวบรวมข้อมูล Recording info.& data บันทึกข้อมูล
 55. 55. Writing ( การเขียน ) ( เขียนโครงร่าง ) Shaping the Outlines Basic Outline Skeleton Outline Supporting Details จัดทำฉบับร่าง ( เขียน / เรียบเรียงส่วนต่างๆ ) Rough Draft Title Page Abstract Contents Introduction Body/Methods/Results Conclusion Illustrations Appendix Documentation ( ทบทวนและตรวจสอบ ) Revising& Editing ( ตรวจทาน ) Proofreading ( จัดทำฉบับจริง ) Final Copy
 56. 56. Writing ( การเขียน ) ( เขียนโครงร่าง ) Shaping the Outlines Basic Outline Skeleton Outline Supporting Details 1.
 57. 57. Writing ( การเขียน ) จัดทำฉบับร่าง ( เขียน / เรียบเรียงส่วนต่างๆ ) - Rough Draft - Title Page - Abstract - Contents - Introduction - Body/Methods/Results - Conclusion - Illustrations - Appendix - Documentation
 58. 58. Writing ( การเขียน ) ( ทบทวนและตรวจสอบ ) Revising& Editing
 59. 59. Writing ( การเขียน ) ( อ่านตรวจทาน ) Proofreading ( จัดทำฉบับจริง ) Final Copy
 60. 60. Writing ( การเขียน ) ( เขียนโครงร่าง ) Shaping the Outlines Basic Outline Skeleton Outline Supporting Details จัดทำฉบับร่าง ( เขียน / เรียบเรียงส่วนต่างๆ ) Rough Draft Title Page Abstract Contents Introduction Body/Methods/Results Conclusion Illustrations Appendix Documentation ( ทบทวนและตรวจสอบ ) Revising& Editing ( ตรวจทาน ) Proofreading ( จัดทำฉบับจริง ) Final Copy
 61. 61. สำหรับสาระการเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended-Essay) ให้นักเรียนคิดและกำหนดหัวข้อเรื่องด้วยตนเอง
 62. 62. เกณฑ์การประเมิน (Criteria)
 63. 63. <ul><li>- CONTENT : Think : Knowledge issues </li></ul><ul><li>( เนื้อหา : คิด เกี่ยวกับประเด็นความรู้ ) </li></ul><ul><li>CREATIVITY : Think : Personal thought </li></ul><ul><li>( ความคิดสร้างสรรค์ : คิด ความคิดส่วนตัว ) </li></ul><ul><li>CRITICAL THINKING : Think : Arguments </li></ul><ul><li>( การคิดวิเคราะห์ : คิด : การโต้แย้งคัดค้านและสนับสนุน </li></ul><ul><li>CLARITY : Think : Well- Structured essay </li></ul><ul><li>( ความชัดเจน : คิด : การเรียบเรียงถูกต้อง </li></ul>
 64. 64. <ul><li>รูปแบบ ( Form ) </li></ul><ul><li>Introduction : คำนำ </li></ul><ul><li>Paragraphs: เนื้อเรื่อง </li></ul><ul><li>Conclusion : สรุป </li></ul>
 65. 65. - CONTENT : Think : Knowledge issues คิด : ประเด็นความรู้ ที่เป็นหลักวิชาการ
 66. 66. <ul><li>Understanding knowledge issues </li></ul><ul><li>( ความเข้าใจประเด็นความรู้ ) </li></ul><ul><li>- Focus on knowledge issues ( ตรงประเด็น ) </li></ul><ul><li>Relevent Links and comparision ( ความเชื่อมโยงการเปรียบเทียบ ) </li></ul><ul><li>Sophisticated understanding ( ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ) </li></ul>
 67. 67. CREATIVITY : Think : Personal thought ( ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่เป็นของตนเอง )
 68. 68. <ul><li>มุมมองของผู้รู้ : Knower’s perspective </li></ul><ul><li>ความคิดที่เป็นอิสระของตนเอง : Independent thinking </li></ul><ul><li>ความตระหนักรู้ในเรื่องที่ศึกษา : Self-awareness </li></ul><ul><li>การสะท้อนความคิดในมุมมองต่างๆ : Different perspectives </li></ul><ul><li>การยกตัวอย่างประกอบ : Varied examples </li></ul>
 69. 69. CRITICAL THINKING : Think : Arguments ( ความคิดเชิงวิเคราะห์ การให้เหตุผลโต้แย้งและสนับสนุน )
 70. 70. Analysis of knowledge issues - Insight and depth - Main points justified - Arguments - Assumptions and implications
 71. 71. CLARITY : Think : Well- Structured essay
 72. 72. <ul><li>Organization of ideas : </li></ul><ul><li>- โครงสร้าง ( Well – Structures ) </li></ul><ul><li>การอธิบายความคิดหลัก ( Key concepts explained ) </li></ul><ul><li>ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ( Factual accuracy ) </li></ul><ul><li>การอ้างอิง ( References ) </li></ul>
 73. 73. CAS : Creativity, Action, Service กิจกรรมสร้างสรรค์สู่การกระทำนำไปสู่บริการสังคม
 74. 74. CAS ( Creativity , action , services ) เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สร้างสรรค์โครงงานและปฏิบัติจริง 3 กิจกรรม หลัก ๆ ที่ประกอบไปด้วย การสร้างสรรค์โครงงาน ( Creativity ) โดยใช้ความรู้จากสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงานที่สร้างขึ้น ( Action ) และ เข้าร่วม กิจกรรรมโครงงานสาธารณะประโยชน์ ( Service )
 75. 75. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have <ul><li>increased their awareness of their own strengths </li></ul><ul><li>and areas of growth. </li></ul>
 76. 76. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 2. Undertaken new challenges.
 77. 77. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 3. planned and initiated activities.
 78. 78. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 4. Worked collaboratively with others.
 79. 79. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have <ul><li>shown perseverance and commitment in their activitie s </li></ul>
 80. 80. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 6. engaged with issues of global importance.
 81. 81. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 7. considered the ethical implications of their actions.
 82. 82. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 8. Developed new skills.
 83. 83. Global Education การจัดการเรียนการสอนมี 8 เนื้อสาระ ได้แก่ - การเป็นพลเมืองโลก ( Global citizenship ) - การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ( Conflict resolution ) - ความเป็นธรรมทางสังคม ( Social Justice ) - ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ ( Value and perception )
 84. 84. โลกศึกษาคืออะไร ? ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ และมีปฏิสัมพันธ์กัน ในโลกยุคโลกาภิวัตน์มากขึ้น (Globalized world)
 85. 85. <ul><li>การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทาง หรือ พัฒนาหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบ </li></ul>
 86. 86. Social justice ความเป็นธรรมในสังคม Diversity ความหลากหลาย Interdependence การพึ่งพาอาศัยกัน Sustainable Development การพัฒนาอย่างยั่งยืน Human Rights สิทธิมนุษยชน Conflict Resolution การแก้ปัญหาความขัดแย้ง Values &Perceptions ค่านิยม และการสัมผัสรับรู้ Global Citizenship ความเป็นพลเมืองโลก GLOBAL DIMENSION [email_address]
 87. 87. ขอบข่ายเนื้อหาสาระโลกศึกษา โลกศึกษาเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) ไม่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาใหม่ ๆ แต่เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอดและเนื้อหาสาระ
 88. 88. 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโลกาภิวัตน์และการพัฒนาสังคมโลก
 89. 89. 2. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ความรู้ความเข้าใจ ธรรมชาติของความขัดแย้ง มีขันติ อดทน อดกลั้นต่อความแตกต่างขัดแย้ง สามารถเจรจาต่อรอง เชื่อมประสาน เพื่อลด ปัญหาหรือคลายปมขัดแย้ง โดยปราศจาก การใช้ความรุนแรง
 90. 90. <ul><li>ความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice) </li></ul><ul><li>ความสำนึกตระหนักในความสำคัญของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้าง ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม </li></ul>
 91. 91. 4. ค่านิยมและการตระหนักรู้สภาพการณ์ การรู้จักประเมินสถานการณ์ ผลกระทบต่อประชาชน เจตคติและการสร้างคุณค่าให้กับมนุษยชน
 92. 92. 5. การพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development ) มีความรู้ เข้าใจความจำเป็น ในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ทำลายโลก รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร ตระหนักในประโยชน์และคุณค่าของแหล่งธรรมชาติ รับผิดชอบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
 93. 93. 6. สิทธิมนุษยชน ( Human rights) ความเป็นมนุษยชาติ ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เศรษฐศาสตร์ ความยุติธรรมในสังคม การค้าที่เป็นธรรม ความเสมอภาคทางเพศ สันติภาพและความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมือง ความหลากหลาย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน สุขภาพอนามัยและความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 94. 94. <ul><ul><li>การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนโลก </li></ul></ul>
 95. 95. <ul><ul><li>การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนโลก </li></ul></ul>
 96. 96. 8. ความหลากหลาย (Diversity) ความรู้ความเข้าใจการยอมรับและตระหนัก ในความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งความหลากหลาย ทางชีวภาพตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
 97. 97. จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนวิธี Issues – Based Learning
 98. 98. <ul><li>สาระเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>- General English </li></ul><ul><li>Basic English </li></ul><ul><li>English for Academic Purposes </li></ul><ul><li>English for Business </li></ul><ul><li>English for Further Studies </li></ul><ul><li>English for High School Preparation </li></ul><ul><li>English Plus Activities </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>
 99. 99. <ul><li>สาระเพิ่มเติมภาษาต่างประเทศที่ 2 </li></ul><ul><li>- ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปญ </li></ul><ul><li>จีน ญี่ปุ่น เกาหลี </li></ul><ul><li>ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ( เวียดนาม ลาว พม่า </li></ul><ul><li>เขมร มาเลย์ / ยาวี ฯลฯ ) </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>

×