SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
3
Access
Entry
Assessment Investigation
Diagnosis
Plan of Care Discharge Plan
Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment
Discharge
Continuity of Care
ตามรอย วิเคราะห์ วิจัย
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
Medication
Nutrition
Operation
Rehabilitation
ตามรอย ค้นหาสิ่งดีๆ โอกาสพัฒนา
กระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย
สิ่งที่ทำาได้ดี
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
ความต้องการผู้
ป่วย มีระบบ
ชัดเจน และมี
ผลลัพธ์
โอกาสพัฒนา
เข้าถึง เข้ารับ
บริการ
การประเมิน
การวางแผนดูแล 4
ภาพใหญ่ของการ
จัดการองค์กรVISIONVISION
MISSIONMISSION
GOALGOAL
BRAND / STRATEGY
ศูนย์ต่างๆ กลุ่มผู้
ป่วยต่างๆ
ระบบงาน
ต่างๆ
TRACER & ORG. SUCCESS
TRACER TRACERTRACER
สรพ.
VISIONVISION
MISSIONMISSION
GOALGOAL
BRAND / STRATEGY
ศูนย์ต่างๆ กลุ่มผู้
ป่วยต่างๆ
ระบบงาน
ต่างๆ
Clinical Tracer คือ
อะไร
• คือการติดตามประเมินคุณภาพสภาวะ
ทางคลินิกในแง่มุมต่างๆ ได้แก่
– กระบวนการดูแลผู้ป่วย (Patient Care
Process)
– กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (Quality
Improvement Process)
– องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
• สภาวะทางคลินิกที่ใช้ติดตามอาจจะ
เป็น
– โรค
– หัตถการ
– ปัญหาสุขภาพ
7
Clinical Tracer มี
ประโยชน์อย่างไร
•เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจน
•เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
•ตามรอยคุณภาพได้ทุกองค์
ประกอบ
•นำาไปสู่ Clinical CQI
•แต่ละสภาวะช่วยเสริมมุมมองที่
แตกต่างกัน ทำาให้มองได้ความ
สมบูรณ์ขึ้น 8
Thai HA Clinical Tracer
• เป็นการตามรอยสภาวะทางคลินิกหรือ
กลุ่มผู้ป่วย คู่กับระบบ
• เน้นการทบทวนโดยทีมของโรงพยาบาล
• จุดมุ่งหมายทั้ง
– เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพที่ทำาได้ดีแล้ว
– หาโอกาสพัฒนาต่อเนื่อง
• เน้นการพัฒนาคุณภาพโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายพร้อมๆ กัน
• นำา Core Value & Concept ที่สำาคัญมา
ใช้ เช่น
– Focus on Results
– Management by Fact 9
Clinical Tracer เป็น
หน้าที่ของใคร
•เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ในการดูแลสภาวะทางคลินิกนั้น
•อาจเรียกว่าเป็น Clinical QI Team
หรือ Patient Care Team ซึ่ง
Clinical Lead Team จะช่วยดูใน
ภาพรวมของการ trace quality ใน
สาขานั้น
•ใน รพ.ขนาดเล็ก อาจเป็นหน้าที่
ของ Clinical Lead Team/Patient
Care Team (ตามแต่ รพ.จะเรียก)
10
จะเลือกประเด็นอย่างไร
จำานวนเท่าไร
• สภาวะทางคลินิกที่เลือกขึ้นมา ควรเป็นเรื่องที่
ทีมมีความเข้าใจดี และมีความสำาคัญพอสมควร
– เป็นสิ่งที่ทีมทำาได้ดี (good clinical outcome)
– เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง (high risk/high cost)
– เป็นประชากรทางคลินิกส่วนใหญ่ (high volume)
– เป็นสิ่งที่มีโอกาสพัฒนาอีกมาก : ผลลัพธ์ไม่ดี, ต้อง
ประสานกัน, ยืดเยื้อ
• เมื่อทำาเสร็จแล้ว ให้ถามว่ามีเรื่องอะไรที่สำาคัญ
กว่าเรื่องที่ทำาไปแล้วอีกบ้าง เพื่อคัดเลือกเรื่อง
เหล่านั้นมาทำาต่อ ถ้าไม่มีก็เลือกเรื่องที่มีความ
สำาคัญรองลงมา
• จำานวนเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาความ
สมดุลของประโยชน์ (ครอบคลุมผู้ป่วยและมุม 11
จะมีวิธีเลือกเรื่องที่จะทำา Clinical
Tracer อย่างไร
• เรื่องที่ทำาต้องเป็นเรื่องที่ทีมงานให้ความ
สำาคัญ
• ถ้าเริ่มทำา Clinical Tracer ใหม่ ๆ เลือกทำา
โรคที่พัฒนาการดูแลได้ดีแล้วระดับนึงก่อน
เช่น มี CQI , มีการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ใน
การดูแลผู้ป่วยที่ดีพอสมควรก่อน จะเขียนได้
เข้าใจง่ายกว่า
• เรื่องต่อ ๆ ไป ค่อย เอาเรื่องที่ท้าทาย เป็นโรค
ฉุกเฉิน , โรคเรื้อรังซับซ้อน โรคที่ยังเกิด
ผลลัพธ์ในการรักษาที่ไม่ดี เพราะพอเริ่ม
วางแผนที่จะทำาก็จะเห็นโอกาสพัฒนาที่จุด
Step ของการทำา clinical tracerกับ
concept 3P
1. พิจารณาบริบทของ Tracer
2. ประเด็นสำาคัญ (problems)
3. เป้าหมายและเครื่องชี้วัด (Purpose)
4. ตามรอยคุณภาพ
• กระบวนการดูแลผู้ป่วย (patient care
process)
• กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (CQI)
• ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
5. ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้า 13
1. พิจารณาบริบทของ
Tracer
•What: บริบทในที่นี้คือลักษณะ
เฉพาะของ tracer ซึ่งสัมพันธ์กับ
รพ. และกลุ่มผู้รับบริการของ รพ.
•Why: การพิจารณาบริบททำาให้เห็น
ประเด็นสำาคัญของ tracer ได้
ชัดเจนขึ้น
•How:
14
1. พิจารณาบริบทของ
Tracer
•How: พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
– ลักษณะสำาคัญของ tracer โดยสรุป
– สาเหตุที่ tracer นี้มีความสำาคัญ
สำาหรับโรงพยาบาล / ปริมาณผู้ป่วย
– ระดับการจัดบริการที่โรงพยาบาล
สามารถจัดได้
– ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่มี
– ความสัมพันธ์กับสถานบริการ
สาธารณสุขอื่น
– ลักษณะของกลุ่มผู้รับบริการและความ
ต้องการของผู้รับบริการ
15
บริบท ผู้ป่วย ACS
โรงพยาบาล xxx เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30
เตียง รับผิดชอบประชากรประมาณ 36,000 คน มี
แพทย์ประจำา 3 คน ไม่มีอายุรแพทย์ ไม่มียา
Streptokinase สามารถตรวจ Trop – T ได้ การ
รักษาที่เกินศักยภาพจะ ส่งต่อโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่ง
มีระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาเดินทาง 50-60 นาที
หรือส่งต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
จากการรวบรวมข้อมูล ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดที่มารับบริการที่โรงพยาบาล มีผู้ป่วย ACS
เข้ารับการรักษาประมาณปีละ 10-20 ราย เสียชีวิต
ที่ โรงพยาบาลปีละ 1-2 ราย จากการทบทวน
ปัญหาจากการดูแล พบว่าระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่ม
เจ็บถึงโรงพยาบาลช้า ผู้ป่วยไม่ได้มาทันทีเมื่อเกิด16
บริบท ผู้ป่วย ACS
• มีปัญหาจากการประสานงานการส่งต่อใน
ส่วนของระยะเวลา door to refer
ต้องใช้เวลานาน ในกรณีที่ consult กับ
รพ. ทั่วไป แล้วอายุรแพทย์พิจารณาให้
ส่งต่อ รพ. มอ. ต้องใช้เวลาในการ
ประสานงาน และการส่งต่อผล EKG ให้
แพทย์เฉพาะทาง ของ รพ.มอ
17
ประเด็นสำาคัญ
(problems)/ความเสี่ยง
สำาคัญ1 .การเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว
2. การคัดกรอง และการประเมินแรก
รับที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
3.การวินิจฉัย การดูแลรักษา ที่ถูกต้อง
4. การส่งต่อที่รวดเร็ว
5. การประสานงาน การดูแลต่อเนื่อง
ถึงชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนซำ้า
18
3. เป้าหมายและเครื่องชี้วัด
• นำาประเด็นสำาคัญมากำาหนดเป้าหมาย
ของการดูแลสภาวะนี้
• กำาหนดเครื่องชี้วัดตามเป้าหมายและ
ประเด็นสำาคัญ
• เลือกเครื่องชี้วัดสำาคัญในจำานวนที่เหมาะ
สม
• ทบทวนว่าเครื่องชี้วัดนี้พอเพียงสำาหรับ
– การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา
– การวัดความสำาเร็จในการดูแลผู้ป่วย
• พิจารณาคำาจำากัดความของเครื่องชี้วัด
และวิธีการเก็บข้อมูล 19
เป้าหมายและเครื่องชี้วัด
(Purpose)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ลดระยะตั้งแต่เริ่มเจ็บอก จน
มาถึง รพ.
อัตราการเสียชีวิตก่อน
ถึง รพ
ร้อยละผู้ป่วยเจ็บ
หน้าอกมาถึงโรง
พยาบาลภายใน 1
ชั่วโมง
ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง และทำา
EKG ที่รวดเร็ว
door to EKG
ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น
ที่รวดเร็ว
door to doctor
อัตราการเสียชีวิต ด้วย
ACS ที่ ER
ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อถึงโรง door to refer 20
4. ตามรอยคุณภาพ
•คุณภาพของกระบวนการดูแลผู้ป่วย
(patient care process)
•กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
(quality tools)
•ระบบงานที่เกี่ยวข้อง (key work
systems) ตอน II
21
22
ช้ตัวตามรอย (tracer) เพื่อทบทวนคุณภาพการดูแลผ
เข้าสู่ระบบประเมิน วางแผน ดูแล จำาหน่าย ติดตาม
สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
เสริมพลัง
บันทึกข้อมูล
ขั้นตอนใดที่มีความสำาคัญสูงเป็นพิเศษในการดูแลสภาวะ/โ
าทำาอย่างไรเพื่อให้การดูแลในขั้นตอนนั้น เกิดประโยชน์ส
วามสัมพันธ์ที่โยงใยกันนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด
ลลัพธ์ทางคลินิกเป็นไปตามที่คาดหวังเพียงใด
ผลลัพธ์ทางคลินิก
23
เป้าหมาย
ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้
ติดตามเครื่องชี้วัดสำาคัญ
มาช่วยกันดูหลายๆ
รุมดูแลแบบองค์รวม
สวมความรู้วิชาการใช้อุบัติการณ์มาวิเคราะห์
เจาะหาจุดอ่อนจากบันทึก
ศึกษาจากผู้เยี่ยมยุทธ์
Evidence-based Practice
Holistic Care
Multidisciplinary TeamBenchmarking
Root cause Analysis from Incidence
Medical Record/Bedside Review
KPI Monitoring
วตามรอย (tracer) เพื่อทบทวนกระบวนการพัฒนา
พิจารณาการพัฒนาที่ผ่านมาว่าเน้นที่จุดใด ได้
ผลสำาเร็จอย่างไร
พิจารณาว่าจะนำาแนวทางการพัฒนาอื่นๆ เข้ามา
• ให้ PCT อธิบายว่าในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มที่ PCT ได้ตามรอย PCT ใช้อะไรในใน
กระบวนการพัฒนา เช่น
– clinical practice guideline, care map,
discharge planning
– ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในทีมสหสาขามาร่วมหรือไม่
เชิญใคร
– ได้ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม หรือไม่
– ได้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อะไรในการดูแลผู้ป่วย
– ได้ทำา RCA หรือไม่ ถ้าทำาสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
แก้ปัญหาอย่างไรหรือมีการปรับระบบการดูแลผู้ป่วย
อย่างไรหลังจากทำา RCA
– ได้มีการทบทวนเวชระเบียนในกลุ่มผู้ป่วยที่ตามรอย
หรือไม่เพื่อหาจุดอ่อน หรือโอกาสพัฒนา
– ได้ทำา Benchmarking กับหน่วยงานอื่นๆหรือโรง
24
วตามรอย (tracer) เพื่อทบทวนกระบวนการพัฒนา
25
4.3 ใช้ตัวตามรอย (tracer)
เพื่อทบทวนระบบงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
รณาว่าสภาวะทางคลินิกที่ใช้เป็นตัวตามรอยน
วข้องกับระบบหรือองค์ประกอบสำาคัญใด
วนว่าจะทำาให้ระบบหรือองค์ประกอบนั้นมาเก
ดูแลสภาวะ/โรค นั้นให้มากขึ้นได้อย่างไร
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับเป้าหมาย (performance)
26
6. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
•ระบุว่ามีแผนที่จะพัฒนาในเรื่องนี้ต่อ
เนื่องอย่างไร มีวัตถุประสงค์และ
กำาหนดเวลาอย่างไร
27
Clinical tracer highlight
1. บริบท
2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงสำาคัญ
3. เป้าหมายการพัฒนา (purpose)
4. กระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพ
(process highlight)
5. ผลการพัฒนา (performance)
6. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
28
วิเคราะห์ clinical tracer
highlight2 ประเด็น
คุณภาพ/ค
วามเสี่ยง
3 เป้าหมาย 4
กระบวนกา
ร
(Process
highlight)
5 ตัวชี้วัด
กระบวนกา
ร
ผู้ป่วยเข้าถึง
บริการช้า
เพิ่มความ
รวดเร็วใน
การเข้าถึง
บริการ
ระบบ EMS
EMS
member
club
ACS
mapping
การคัดกรอง
ที่ด่านหน้า
ระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มเจ็บ
อก จนถึงรพ.
29
Quality dimension
input Patient care
process
Assess-plan-
care-discharge
Outcome
Competency Responsiveness Acceptability
Accessibility Appropriateness Coverage
Timeliness Equity
Holistic Efficiency
Continuity Effectiveness
Safety
Clinical tracer highlight
31
Clinical tracer highlight
32
33
34
Clinical tracer highlight
35

More Related Content

What's hot

การพยาบาลผู้ป่วย CAD IHD & VHD edition 131059
การพยาบาลผู้ป่วย CAD IHD & VHD edition 131059การพยาบาลผู้ป่วย CAD IHD & VHD edition 131059
การพยาบาลผู้ป่วย CAD IHD & VHD edition 131059Aphisit Aunbusdumberdor
 
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57 งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57 Yanee Tongmanee
 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI หรือ Acute c...
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI หรือ Acute c...โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI หรือ Acute c...
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI หรือ Acute c...Utai Sukviwatsirikul
 
เลิกบุหรี่ในเคสเยี่ยมบ้าน
เลิกบุหรี่ในเคสเยี่ยมบ้านเลิกบุหรี่ในเคสเยี่ยมบ้าน
เลิกบุหรี่ในเคสเยี่ยมบ้านZiwapohn Peecharoensap
 
การประเมินระบบไหลเวียนเลือดและความดันโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระยะเฉียบพลันเ...
การประเมินระบบไหลเวียนเลือดและความดันโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระยะเฉียบพลันเ...การประเมินระบบไหลเวียนเลือดและความดันโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระยะเฉียบพลันเ...
การประเมินระบบไหลเวียนเลือดและความดันโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระยะเฉียบพลันเ...Chutchavarn Wongsaree
 
Clinical practice guidelines for anaphylaxis 2017
Clinical practice guidelines for anaphylaxis 2017Clinical practice guidelines for anaphylaxis 2017
Clinical practice guidelines for anaphylaxis 2017Utai Sukviwatsirikul
 
Monitor traumatic shock 16 พค.58
Monitor traumatic shock  16 พค.58Monitor traumatic shock  16 พค.58
Monitor traumatic shock 16 พค.58Krongdai Unhasuta
 
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็กแนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็กUtai Sukviwatsirikul
 
Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke 2012
Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke 2012Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke 2012
Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke 2012Utai Sukviwatsirikul
 
คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ Rcpt 2013
คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ Rcpt 2013คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ Rcpt 2013
คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ Rcpt 2013Utai Sukviwatsirikul
 
118+heap4+dltv54+550209+a+สไลด์ การปฐมพยาบาล (1 หน้า)
118+heap4+dltv54+550209+a+สไลด์ การปฐมพยาบาล (1 หน้า)118+heap4+dltv54+550209+a+สไลด์ การปฐมพยาบาล (1 หน้า)
118+heap4+dltv54+550209+a+สไลด์ การปฐมพยาบาล (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
การวางแผนจำหน่ายและการส่งต่อ
การวางแผนจำหน่ายและการส่งต่อการวางแผนจำหน่ายและการส่งต่อ
การวางแผนจำหน่ายและการส่งต่อCAPD AngThong
 
Suandok ethical risk model test
Suandok ethical risk model testSuandok ethical risk model test
Suandok ethical risk model testKedGedsana
 

What's hot (20)

Service Profile Anesthesia Care Md.KKU 2013
Service Profile Anesthesia Care Md.KKU 2013Service Profile Anesthesia Care Md.KKU 2013
Service Profile Anesthesia Care Md.KKU 2013
 
Thai nihss
Thai nihssThai nihss
Thai nihss
 
การพยาบาลผู้ป่วย CAD IHD & VHD edition 131059
การพยาบาลผู้ป่วย CAD IHD & VHD edition 131059การพยาบาลผู้ป่วย CAD IHD & VHD edition 131059
การพยาบาลผู้ป่วย CAD IHD & VHD edition 131059
 
4.ภาระงาน
4.ภาระงาน4.ภาระงาน
4.ภาระงาน
 
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57 งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
 
3 p quality for facilitator
3 p quality for facilitator3 p quality for facilitator
3 p quality for facilitator
 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI หรือ Acute c...
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI หรือ Acute c...โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI หรือ Acute c...
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction, AMI หรือ Acute c...
 
เลิกบุหรี่ในเคสเยี่ยมบ้าน
เลิกบุหรี่ในเคสเยี่ยมบ้านเลิกบุหรี่ในเคสเยี่ยมบ้าน
เลิกบุหรี่ในเคสเยี่ยมบ้าน
 
การประเมินระบบไหลเวียนเลือดและความดันโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระยะเฉียบพลันเ...
การประเมินระบบไหลเวียนเลือดและความดันโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระยะเฉียบพลันเ...การประเมินระบบไหลเวียนเลือดและความดันโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระยะเฉียบพลันเ...
การประเมินระบบไหลเวียนเลือดและความดันโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระยะเฉียบพลันเ...
 
Clinical practice guidelines for anaphylaxis 2017
Clinical practice guidelines for anaphylaxis 2017Clinical practice guidelines for anaphylaxis 2017
Clinical practice guidelines for anaphylaxis 2017
 
Monitor traumatic shock 16 พค.58
Monitor traumatic shock  16 พค.58Monitor traumatic shock  16 พค.58
Monitor traumatic shock 16 พค.58
 
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็กแนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก
 
Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke 2012
Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke 2012Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke 2012
Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke 2012
 
CAUTI
CAUTICAUTI
CAUTI
 
Septic Shock
Septic ShockSeptic Shock
Septic Shock
 
คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ Rcpt 2013
คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ Rcpt 2013คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ Rcpt 2013
คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ Rcpt 2013
 
ACLS 2010
ACLS 2010ACLS 2010
ACLS 2010
 
118+heap4+dltv54+550209+a+สไลด์ การปฐมพยาบาล (1 หน้า)
118+heap4+dltv54+550209+a+สไลด์ การปฐมพยาบาล (1 หน้า)118+heap4+dltv54+550209+a+สไลด์ การปฐมพยาบาล (1 หน้า)
118+heap4+dltv54+550209+a+สไลด์ การปฐมพยาบาล (1 หน้า)
 
การวางแผนจำหน่ายและการส่งต่อ
การวางแผนจำหน่ายและการส่งต่อการวางแผนจำหน่ายและการส่งต่อ
การวางแผนจำหน่ายและการส่งต่อ
 
Suandok ethical risk model test
Suandok ethical risk model testSuandok ethical risk model test
Suandok ethical risk model test
 

Viewers also liked

Ha and er
Ha and erHa and er
Ha and ertaem
 
ก้าวทันคุณภาพ Ha
ก้าวทันคุณภาพ Haก้าวทันคุณภาพ Ha
ก้าวทันคุณภาพ HaSuradet Sriangkoon
 
12 กิจกรรมทบทวน
12 กิจกรรมทบทวน12 กิจกรรมทบทวน
12 กิจกรรมทบทวนSuradet Sriangkoon
 
ใบงานที่ 9 - 16 ใบงานคู่
ใบงานที่ 9 - 16 ใบงานคู่ใบงานที่ 9 - 16 ใบงานคู่
ใบงานที่ 9 - 16 ใบงานคู่Burasakorn Srithanakij
 
ACTEP2014: ED accreditation HA JCI TQA
ACTEP2014: ED accreditation HA JCI TQAACTEP2014: ED accreditation HA JCI TQA
ACTEP2014: ED accreditation HA JCI TQAtaem
 
Ppt. ตัวอย่าง 12 กิจกรรมทบทวน
Ppt. ตัวอย่าง 12 กิจกรรมทบทวนPpt. ตัวอย่าง 12 กิจกรรมทบทวน
Ppt. ตัวอย่าง 12 กิจกรรมทบทวนPrachaya Sriswang
 

Viewers also liked (7)

Ha and er
Ha and erHa and er
Ha and er
 
Ppt. service profile
Ppt. service profilePpt. service profile
Ppt. service profile
 
ก้าวทันคุณภาพ Ha
ก้าวทันคุณภาพ Haก้าวทันคุณภาพ Ha
ก้าวทันคุณภาพ Ha
 
12 กิจกรรมทบทวน
12 กิจกรรมทบทวน12 กิจกรรมทบทวน
12 กิจกรรมทบทวน
 
ใบงานที่ 9 - 16 ใบงานคู่
ใบงานที่ 9 - 16 ใบงานคู่ใบงานที่ 9 - 16 ใบงานคู่
ใบงานที่ 9 - 16 ใบงานคู่
 
ACTEP2014: ED accreditation HA JCI TQA
ACTEP2014: ED accreditation HA JCI TQAACTEP2014: ED accreditation HA JCI TQA
ACTEP2014: ED accreditation HA JCI TQA
 
Ppt. ตัวอย่าง 12 กิจกรรมทบทวน
Ppt. ตัวอย่าง 12 กิจกรรมทบทวนPpt. ตัวอย่าง 12 กิจกรรมทบทวน
Ppt. ตัวอย่าง 12 กิจกรรมทบทวน
 

Similar to Clinical tracer highlight 2013

Ambulatory care sensitive conditions
Ambulatory care sensitive conditionsAmbulatory care sensitive conditions
Ambulatory care sensitive conditionsNeung Arnat
 
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลNawanan Theera-Ampornpunt
 
การทำปฏิบัติการนอกสถานที่ (Out room lab diagnosis)
การทำปฏิบัติการนอกสถานที่ (Out room lab diagnosis)การทำปฏิบัติการนอกสถานที่ (Out room lab diagnosis)
การทำปฏิบัติการนอกสถานที่ (Out room lab diagnosis)Mahidol University, Thailand
 
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง Tuang Thidarat Apinya
 
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (June 9, 2016)
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (June 9, 2016)ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (June 9, 2016)
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (June 9, 2016)Nawanan Theera-Ampornpunt
 
Proparsol upper respiratory tract infection
Proparsol upper respiratory tract infectionProparsol upper respiratory tract infection
Proparsol upper respiratory tract infectionklanarong ratidech
 
"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรคnoodeejideenoodeejid
 
Loadแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
 Loadแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค Loadแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
Loadแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรคnawaporn khamseanwong
 
Referral Center สู่ยุค IT 3.0-4.0
Referral Center สู่ยุค IT 3.0-4.0Referral Center สู่ยุค IT 3.0-4.0
Referral Center สู่ยุค IT 3.0-4.0Nawanan Theera-Ampornpunt
 
Interhospital transfer
Interhospital transfer Interhospital transfer
Interhospital transfer taem
 
การทบทวนสถานการณ์และกลไกจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพ
การทบทวนสถานการณ์และกลไกจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพการทบทวนสถานการณ์และกลไกจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพ
การทบทวนสถานการณ์และกลไกจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพThira Woratanarat
 

Similar to Clinical tracer highlight 2013 (20)

Ambulatory care sensitive conditions
Ambulatory care sensitive conditionsAmbulatory care sensitive conditions
Ambulatory care sensitive conditions
 
(16 มิ.ย. 56) service profile update
(16 มิ.ย. 56) service profile update(16 มิ.ย. 56) service profile update
(16 มิ.ย. 56) service profile update
 
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
 
(20 พ.ค 56) service profile (ส่งเจี๊ยบ)
(20 พ.ค 56) service profile (ส่งเจี๊ยบ)(20 พ.ค 56) service profile (ส่งเจี๊ยบ)
(20 พ.ค 56) service profile (ส่งเจี๊ยบ)
 
การทำปฏิบัติการนอกสถานที่ (Out room lab diagnosis)
การทำปฏิบัติการนอกสถานที่ (Out room lab diagnosis)การทำปฏิบัติการนอกสถานที่ (Out room lab diagnosis)
การทำปฏิบัติการนอกสถานที่ (Out room lab diagnosis)
 
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
 
9816 20607-1-sm
9816 20607-1-sm9816 20607-1-sm
9816 20607-1-sm
 
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (June 9, 2016)
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (June 9, 2016)ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (June 9, 2016)
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (June 9, 2016)
 
Proparsol upper respiratory tract infection
Proparsol upper respiratory tract infectionProparsol upper respiratory tract infection
Proparsol upper respiratory tract infection
 
Thai2009 2
Thai2009 2Thai2009 2
Thai2009 2
 
"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
"Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
 
Handbook chapter33 34
Handbook chapter33 34Handbook chapter33 34
Handbook chapter33 34
 
สปสช.การบริหารAsthma&copd57
สปสช.การบริหารAsthma&copd57สปสช.การบริหารAsthma&copd57
สปสช.การบริหารAsthma&copd57
 
Loadแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
 Loadแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค Loadแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
Loadแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
 
Referral Center สู่ยุค IT 3.0-4.0
Referral Center สู่ยุค IT 3.0-4.0Referral Center สู่ยุค IT 3.0-4.0
Referral Center สู่ยุค IT 3.0-4.0
 
Ppt.clinical tracer
Ppt.clinical tracerPpt.clinical tracer
Ppt.clinical tracer
 
เทคนิค ชลบุรี
เทคนิค ชลบุรีเทคนิค ชลบุรี
เทคนิค ชลบุรี
 
Interhospital transfer
Interhospital transfer Interhospital transfer
Interhospital transfer
 
Fact sheet cataract
Fact sheet cataractFact sheet cataract
Fact sheet cataract
 
การทบทวนสถานการณ์และกลไกจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพ
การทบทวนสถานการณ์และกลไกจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพการทบทวนสถานการณ์และกลไกจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพ
การทบทวนสถานการณ์และกลไกจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพ
 

Clinical tracer highlight 2013