Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เพลี้ย

149 views

Published on

นายกฤษญา เงาแก้ว 6/9 เลขที่15

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

เพลี้ย

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2558 ชื่อโครงงาน กำาจัดปริมาณเพลี้ยโดยใช้พืชสมุนไพร ชื่อผู้ทำาโครงงาน นายกฤษญา เงาแก้ว เลขที่ 15 ชั้น ม. 6 ห้อง 9 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการ ศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม นายกฤษญา เงาแก้ว เลขที่ 15 ชั้น ม.6 ห้อง 9 คำาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อ ไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) กำาจัดปริมาณเพลี้ยโดยใช้พืชสมุนไพร ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) The Aphids killer ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทำาโครงงาน นายกฤษญา เงาแก้ว ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และ เหตุผล ของการทำาโครงงาน) เพลี้ยกระโดดสีนำ้าตาลเป็นศัตรูข้าวอันดับหนึ่งของ ประเทศไทยในปัจจุบัน ดังเช่นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2533-2534 เพลี้ยกระโดดสีนำ้าตาลได้ระบาดอย่างหนักและทำาความเสียหายให้ กับนาข้าวทำาให้เกษตรกรบางรายถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว สาเหตุ สำาคัญที่ทำาให้เพลี้ยกระโดดสีนำ้าตาลระบาดคือ เกษตรกรใช้พันธุ์ ข้าวที่ให้ผลผลิตมาก แต่ความต้านทานตำ่าและใช้สารเคมีกำาจัด เพลี้ยกระโดดสีนำ้าตาล ซึ่งสารเคมีนี้มีผลกระทบกับตัวห้าที่เป็นศัตรู ตามธรรมชาติของเพลี้ยกระโดดสีนำ้าตาล จึงทำาให้เพลี้ยกระโดดสี นำ้าตาลไม่มีศัตรูตามธรรมชาติถ่วงสมดุล
  3. 3. 3 ทางผู้จัดทำาจึงมีความคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน ซึ่งพบว่า สารสกัดจากสะเดามีผลทำาให้กระบวนการสร้างสาร “ไค ติน“ ซึ่งเป็นสารประกอบสำาคัญของเปลือกห่อหุ้มตัวแมลงผิดปกติ ไป ผู้จัดทำาจึงนำาสารที่สกัดจากสะเดามาทำาการทดลองกับเพลี้ย กระโดดสีนำ้าตาล วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทำาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อเป็นสื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกำาจัดเพลี้ย 2. เพื่อเป็นแบบเรียนออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง 3. เพื่อให้ลดปัญหาเพลี้ยของเกษตรกรลดลง ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจำากัดของการ ทำาโครงงาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทำา โครงงาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________ วิธีดำาเนินงาน
  4. 4. 4 แนวทางการดำาเนินงาน _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ งบประมาณ _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ ____________________________________________________________ _______ _______________________________________________________ ___________ _______________________________________________________ ____________
  5. 5. 5 ขั้นตอนและแผนดำำเนินงำน ลำำ ดับ ที่ ขั้นตอน สัปดำห์ที่ ผู้รับผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 คิดหัวข้อโครงงำน 2 ศึกษำและค้นคว้ำ ข้อมูล 3 จัดทำำโครงร่ำงงำน 4 ปฏิบัติกำรสร้ำง โครงงำน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 กำรทำำเอกสำร รำยงำน 7 ประเมินผลงำน 8 นำำเสนอโครงงำน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกำรทำำ โครงงำน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ สถำนที่ดำำเนินกำร ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
  6. 6. 6 ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ แหล่งอ้ำงอิง (เอกสำร หรือแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ที่นำำมำใช้กำรทำำโครง งำน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________
  7. 7. 6 ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครง งาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________

×