ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. ระดับประถมศึกษา ปี 2554

65,450 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
65,450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34,349
Actions
Shares
0
Downloads
562
Comments
3
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. ระดับประถมศึกษา ปี 2554

  1. 1. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับประถมศึกษา สอบวันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมวินเซอรสวีท กทม.1. เด็กชายตอยเดินทางทองเที่ยวไปในถ้ําแหงหนึ่ง พบกระดาษแผนหนึ่งตกอยูในถ้ํา มีขอความในกระดาษเขียนไววา " รูปหลายเหลียมลูหาดอง เปนรูปหลายเหลียม ่ ่ ที่มผลบวกของขนาดของมุมภายในเทากับครึ่งหนึ่งของผลบวกของขนาดของมุมภายใน ี ของรูปหกเหลียม นอกจากนี้รูปหลายเหลียมลูหาดองยังมีดานที่ประชิดกัน ่ ่ ยาวเทากันอยางนอย 2 ดาน แตไมเกิน 3 ดาน และมีอยูอยางนอย 1 ดาน ที่มความยาวเปนสองเทาของความยาวของอีกดานหนึ่ง " ี เมือเด็กชายตอยกลับมาบานไดกลับมาคนหาความหมายของคําวารูปหลายเหลียม ่ ่ จากพจนานุกรมศัพทคณิตศาสตร พบความหมายดังนี้ รูปหลายเหลียม เปนรูปบนระนาบซึงประกอบดวยสวนของเสนตรงตั้งแต 3 เสนขึ้นไป ่ ่ โดยที่สวนของเสนตรงเหลานั้นทําใหเกิดบริเวณปดเพียงบริเวณเดียว  ทั้งนี้จดที่สวนของเสนตรงพบกันเกิดจากสวนของเสนตรงเพียง 2 เสนเทานั้น ุ  และพบกันที่ปลายของสวนของเสนตรง เรียกสวนของเสนตรงวา ดาน และเรียกจุดที่สวนของเสนตรงพบกันวา จุดยอด  เรียกรูปหลายเหลียมที่มี 3 ดานวา รูปสามเหลียม ่ ่ เรียกรูปหลายเหลียมที่มี 4 ดานวา รูปสีเหลียม ่ ่ ่ เรียกรูปหลายเหลียมที่มี 5 ดานวา รูปหาเหลียม ่ ่ เรียกรูปหลายเหลียมที่มี n ดานวา รูป n เหลียม ่ ่ 1) รูปหลายเหลียมลูหาดอง เปนรูปกี่เหลียม เพราะเหตุใด ่ ่ 2) ใหนักเรียนสรางรูปหลายเหลียมลูหาดองรูปนี้ที่สามารถปรับเปลียนขนาดได ่ ่ 3) ใหระบุวาดานใดยาวเทากับดานใดบาง 4) ใหระบุวาดานใดยาวเปนสองเทาของดานใด คะแนนเต็ม 25 คะแนน 1 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอสอบ GSP ระดับประเทศ 2554
  2. 2. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับประถมศึกษา สอบวันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมวินเซอรสวีท กทม.2. ใหนักเรียนสรางงานตามที่กําหนดใหในแตละขอตอไปนี้ 1) ใหสรางรูปสี่เหลี่ยม ABCD ใด ๆ 2) บนดานทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD สรางจุดกึ่งกลาง E, F, G และ H 3) สรางรูปสี่เหลี่ยม EFGH ใหนักเรียนสํารวจรูปที่สรางขึ้นแลวตอบคําถามตอไปนี้ ก) รูปสี่เหลี่ยม EFGH เปนรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด ดวยเหตุผลใด ข) รูปสี่เหลี่ยม EFGH และ รูปสี่เหลี่ยม ABCD มีความสัมพันธกันอยางไร คะแนนเต็ม 25 คะแนน3. รูปสี่เหลี่ยมดานขนานรูปหนึ่งมีเสนทแยงมุมยาว 10 เซนติเมตร และ 8 เซนติเมตร และมุมมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมนี้มีขนาด 105 องศา ใหนักเรียนสํารวจหาวา 1) ขนาดของมุมที่เกิดจากเสนทแยงมุมตัดกันเทากับกี่องศา 2) ความยาวของเสนรอบรูปของสี่เหลี่ยมรูปนี้ เปนกี่เทาของ ความยาวของเสนทแยงมุมเสนสั้น คะแนนเต็ม 25 คะแนน 2 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอสอบ GSP ระดับประเทศ 2554
  3. 3. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับประถมศึกษา สอบวันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมวินเซอรสวีท กทม.4. จากรูป คลิกปุมแสดงการทํางาน เริ่มตน เพื่อตังนาฬิกาไวที่เวลา 12 : 00 น. ้ ใหนกเรียนสํารวจแลวตอบคําถามตอไปนี้ ั 1) เริ่มจากเวลา 12 : 00 น. เข็มนาทีและเข็มชั่วโมง จะตังฉากกันครั้งแรกเวลาอะไร ้ 2) เริ่มจากเวลา 12 : 00 น. เมื่อเข็มนาทีและเข็มชั่วโมงตังฉากกันเปนครั้งที่สอง ้ การตังฉากกันครั้งที่สองนีจะหางจากครั้งแรกกี่ชั่วโมง กี่นาที กี่วนาที ้ ้ ิ 3) เริ่มจากเวลา 12 : 00 น. ในเวลา 12 ชั่วโมง มีโอกาสที่เข็มทั้งสาม จะตังฉากซึงกันและกันในเวลาเดียวกันหรือไม ้ ่ ถามี เข็มทั้งสามจะตังฉากซึงกันและกันครั้งแรกเวลาอะไร ้ ่ t = 0.00 เริ่ มตน 12 11 1 เดินปกติ เดินเร็ ว เดินเร็ ว พิเ ศษ 10 2 9 3 8 4 7 5 6 คะแนนเต็ม 25 คะแนน5. ใหนักเรียนสรางงานตามที่กําหนดใหในแตละขอตอไปนี้ 1) สรางรูปสามเหลี่ยมดานเทาที่มีความยาวดานเทากับ 3 ซม. แลวสรางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนแตละดานของรูปสามเหลี่ยมดานเทารูปนี้ หลังจากนั้น ลากเสนเชื่อมตอจุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหเกิดเปนรูปหลายเหลี่ยม ลอมรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตรัสทั้งสามรูป (รูปหลายเหลี่ยมที่ได มุมภายในแตละมุม ุ ตองมีขนาดไมเกิน 180 องศา) 2) ใหนักเรียนตอเติมจากรูปที่ไดในขอ 1) เปนรูปตามความคิดสรางสรรคของนักเรียน โดยใหรูปที่สรางตองอยูภายในกรอบหนาจอเทานั้น ไมมีการเลื่อน scroll bar(ขอนี้ไมมีการบรรยายประกอบในการนําเสนอ)(ถามีปุมแสดงการทํางาน ใหเรียงลําดับปุมตามลําดับการใชงานในแนวดิ่ง และกําหนดปายชื่อปุมแสดงการทํางาน โดยในปายชื่อมีตัวเลขเรียงตามลําดับการใชงานนําหนาชื่อ) คะแนนเต็ม 25 คะแนน 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอสอบ GSP ระดับประเทศ 2554

×