ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. รอบคัดเลือกระดับประถมศึกษา ปี 2552

30,141 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
30,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20,222
Actions
Shares
0
Downloads
217
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. รอบคัดเลือกระดับประถมศึกษา ปี 2552

  1. 1. ระดับประถมศึกษา 1 ขอแสดงความยินดีกับผูที่มีความสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรมาสรางสรรคผลงานดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ตอไปนี้เปนขอสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกผูมีความสามารถลําดับที่ 1 และ ลําดับที่ 2 เพื่อไปประกวดระดับประเทศ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน แบงออกเปน 1. สรางผลงานตามที่โจทยกําหนด 90 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมง 2. นําเสนอผลงาน 10 คะแนน เวลา 6 นาที “ อยาลืมจัดแบงเวลาในการทํางาน และการนําเสนอใหเหมาะสม”โจทยสําหรับสรางผลงานของผูเขาแขงขัน ระดับประถมศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552ใหนักเรียนสรางงานและตอบคําถามลงในแบบราง ขอสอบมีทั้งหมด 2 ขอ (ไมตองลอกโจทย)ขอที่ 1. ประกอบดวย 2 ขอยอย ใหทําในแบบรางหนาละ 1 ขอ(คะแนนเต็มขอละ 30 คะแนน)1.1 ใหนักเรียนสรางรูปตามแบบดังรูปที่ 1 โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 1. จุดศูนยกลางของวงกลม A, B และ C อยูในแนวเสนตรงเดียวกัน 2. วงกลม B และ C เปลียนขนาดได ่ โดยขณะที่ขนาดของวงกลมทั้งสองเปลียนไปนั้น วงกลม A ตองไมเปลียนขนาด ่ ่ 3. วงกลม B และ C เคลือนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได ่ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลือนที่รอบวงกลม A นั้น (เชน เปลียนจากรูปที่ 1 ่ ่ ไปเปนรูปที่ 2) ขนาดของวงกลมทั้งสามตองไมเปลียนแปลง ่ 4. มีปุมแสดงการทํางานควบคุมการเคลือนไหวของวงกลม B และ C รอบวงกลมA ่ C B A C A B รูปที่ 1 รูปที่ 2การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตรโดยใช Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจําป 2552
  2. 2. ระดับประถมศึกษา 21.2 ใหนักเรียนสรางรูปตามขั้นตอนตอไปนี้ 1. สรางสวนของเสนตรง XY ยาวพอสมควร 2. สรางสวนของเสนตรง AB ยาวพอสมควร แลวสรางจุด C บนสวนของเสนตรง AB 3. สรางเสนตั้งฉากกับสวนของเสนตรง AB ที่จุด C 4. ใช C เปนจุดศูนยกลางรัศมีเทากับ XY เขียนวงกลมตัดเสนตั้งฉากที่ไดในขอ 3 ที่จุด D และ จุด E 5. สรางสีเหลียม ADBE ่ ่ใหลากจุด C หรือ จุด Y เพื่อสํารวจวา สีเหลียม ADBE เปนรูปสีเหลียมอะไรไดบาง ่ ่ ่ ่และรูปสีเหลียมนั้น ๆ เกิดขึ้นเมื่อลากจุด C หรือจุด Y อยางไร (ใหพิมพคําตอบสัน ๆ ่ ่ ้ในแบบรางหนานี) ้ขอที่ 2. ทําในแบบรางเพียง 1 หนาเทานั้น (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ใหนกเรียนสรางชิ้นงานในหัวขอ "งานสัปดาหวทยาศาสตร" ั ิขอใหโชคดี ในขณะสรางงานอยาลืมบันทึกงานเปนระยะๆ สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 สิงหาคม 2552การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตรโดยใช Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจําป 2552

×