Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 6 โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

1,417 views

Published on

Published in: Education
 • อยากทราบว่าาโครงการวิทย์คณิตจะยกเลิกการจ้างไหมค่ะ และที่สำคัญถ้าจ้างต่อจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 6 โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

 1. 1. จดหมายเปิ ดผนึก ฉบับที่ 6ถึงพีนองชาวแผนและผูสนใจเรื่องแผนที่รกทุกท่านครับ ่ ้ ้ ั ห่ างหายกัน ไปเสีย นาน ทั้ง นี้ เนื่ องจากผมรอความเคลื่ อนไหวบางอย่ างซึ่ ง ยัง ไม่ ค่ อยแน่ น อน คงทราบสิ ค รั บ ว่ าเรื่ องอะไร ก็เ รื่ องงบประมาณและเรื่ องอัต ราจ้ างไง ซึ่ ง วั นนี้ ชั ด เจนหลายเรื่ องแล้ ว จึ ง ได้ เขียนจดหมายถึง ท่านทั้ง หลาย วั น นี้เป็ นวันสุดท้ ายของปี งบประมาณ 2555 มีหลายๆ อารมณ์เกิดขึ้น ในส่วนราชการทุกแหล่ ง มีท้ง สบายใจ โล่ งใจ เครียด ทุกข์ใ จ ัว้ าวุ่ น กัง วล แล้ ว แต่ ว่ าคนๆ นั้ น จะอยู่ ใ นสถานะใด รั บ ผิด ชอบเรื่ องอะไรอยู่ ฉบั บนี้ ขอพูด เรื่ องเก่าสามเรื่ อ ง คื อ วิ ทยฐานะอัตราจ้ าง งบปี 55 และเรื่องใหม่เรื่องหนึ่ง คือ ทิศทางปี 56 เริ่มเลยนะครับวิทยะฐานะ มีผ้ ูบ ริหารและคุณ ครูหลายท่านโทรศัพท์ไปหาผม เพื่ อถามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงิ นตกเบิกวิทยฐานะ ค าตอบยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับ ท่านทีได้ รับคาสั่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จะได้ รับเงินตกเบิกในเดือนตุลาคม 2555 นี้ ่ทาไมผมถึงตอบอย่างมั่นใจจัง ก็เพราะขณะนี้งบประมาณปี 2556 ผ่านสภาฯ เรียบร้ อยแล้ วนะสิครับ สานักงบประมาณจะโอนเงินใน สพฐ. ในราวกลางเดือนตุลาคม จากนั้น สพฐ. จะแจ้ งให้ เขตพื้ นที่เบิกเงินให้ ผ้ ูบริหารและคุณ ครูผ้ ูมีสิทธิได้ รับเงิ นดังกล่ าวสพฐ. เคยแจ้ งในทีประชุม ผู้อานวยการเขตไปแล้ ว ว่าให้ เขตเตรียมการให้ พร้ อมว่า มีใครบ้ างทีจะได้ รับตกเบิกในงวดนี้ และได้ รับ ่ ่คนละเท่าไร เพราะ สพฐ. โดยสานักพัฒนาระบบบริหารและนิติกร (สพร.) ต้ องมีการให้ เขตพื้ นทียืนยันข้ อมูลเพื่ อความถูกต้ อง ่จะเร็วจะช้ าก็ตรงนี้ละครับ ผมคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคม 2555 เงินตกเบิกดังกล่ าวคงเข้ าบัญชีพร้ อมเงินเดือน ถึงแม้ ว่าเงินดังกล่ าวไม่จาเป้ นต้ องรับพร้ อมเงินเดือนก็ตามอัตราจ้าง ขณะนี้ เข้ าใจว่ า น้ องๆ อัต ราจ้ างที่ยัง รั ก และมีค วามสุขในการทางานกั บ สพฐ. ก็ค งต่ อสัญ ญาจ้ างเรี ยบร้ อยแล้ วแต่ ยังเป็ นอัต ราค่ าจ้ างเดิม เพราะอัต ราค่ าจ้ างใหม่ยังรอการพิ จารณาจากคณะรั ฐมนตรีอยู่ ผมเองก็เฝ้ ารอมาหลายอัง คารแล้ วเหมือนกัน ผมเข้ าใจว่ าคณะกรรมการกลั่น กรองเรื่องเข้ าคณะรั ฐมนตรี คงพยายามหาข้ อมู ลให้ ได้ มากทีสุด ทีจะเป็ นประโยชน์ ่ ่ต่ อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพราะการตั ดสินใจครั้งนี้ มีผลกระทบในวงกว้ างทั้งประเทศ กล่ าวคือ อัตราจ้ างของทุกส่ว นราชการจะได้ รับอัตราจ้ างเพิ่มขึ้นเป็ น 9,000 , 12,285 และ 15,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่ าด้ วยการเบิกจ่ ายเงินเพิ่ มค่ าครองชีพชั่ วคราว มีน้องๆ ธุรการหลายคนโทรไปบอกผมว่ า อัต ราจ้ าง อปท. ได้ รับ เงินเพิ่ มค่ าครองชีพแล้ ว ผมคิดว่ าไม่ น่าเป็ นไปได้ ถ้ าได้ ต้องได้ เ หมือนกัน ขณะนี้ท่ได้ เบิ กจ่ ายให้ แล้ วก็จะมีข้าราชการ พนั กงานราชการ และลูกจ้ างประจา ที่ใ ช้ ีงบบุ ค ลากรในการจ้ าง จนถึง ขณะนี้ ผมก็ยัง มีค วามมั่น ใจว่ าน้ องๆ อัต ราจ้ างทีจ้างจากงบด าเนิ น งานทั้ง หลายจะได้ รับ ค่ าจ้ าง ่ตามอัตราใหม่แน่นอน สิ่งทีทาให้ ผมมั่นใจเช่นนี้กเ็ พราะ ประการแรก เรื่องการเพิ่ มค่ าครองชีพเป็ นนโยบายรัฐบาล ประการทีสอง ่ ่งบประมาณปี 2556 ที่ สพฐ. ขอไปโดยกาหนดอัต ราค่ าจ้ างเป็ นสองอัต รา คื อ 9,000 บาท และ 15,000 บาท ซึ่ ง ขณะนี้งบประมาณดั ง กล่ า วผ่ า นสภาเรี ยบร้ อ ยแล้ ว แต่ ยัง สั่ง จ่ ายตามนี้ ไม่ ไ ด้ เพราะคณะรั ฐมนตรี ยัง ไม่ ไ ด้ ตั ด สิน ใจว่ า จะให้ จ่ า ยตามอัตราใหม่ หรือไม่ การตั ดสิน ใจของคณะรั ฐมนตรีคงมี 3 ทางเลื อก ทางเลือกหนึ่ง ไม่ใ ห้ เพิ่ ม ให้ ใช้ อัตราเดิม (เศร้ าสุดๆ)ทางเลื อกทีส องให้ ต้ังแต่ 1 มกราคม 2555 (เยี่ยมทีสุด) ทางเลือกทีสามให้ ต้ัง แต่ 1 ตุลาคม 2555 (ก็ยัง ดีนะ) รออีกนิดนึ ง ่ ่ ่นะครับน้ องๆงบประมาณปี 2555 วัน นี้ เป็ นวั น ปิ ดงบประมาณก็จริ ง แต่ มีง บประมาณหลายรายการที่มีการแจ้ งจั ด สรรช้ ากว่ าปกติ ด้ ว ยสาเหตุ ต่ างๆดูๆ แล้ ว มีหลายรายการเหมือนกัน เช่ น รายการรถยนต์ ต้ ู ครุภัณ ฑ์ส่ิง ก่อสร้ าง การศึกษาอื่น โต๊ ะ -เก้ าอี้ มัธยม เงิ นอุดหนุ นเด็กยากจน และรายการสุดท้ ายคือ งบดาเนินงานทั่วๆ ไป ทีจัดสรรให้ เขตละ 200,000 บาท ไว้ แก้ ปัญหาปลายปี ทุกรายการ ่ทีกล่าวมานี้ สานักคลังและสินทรัพย์ได้ ทาเรื่องกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี เรียบร้ อยแล้ ว ก็เป็ นหลักประกันว่ างบประมาณไม่ตกหล่ น ่แน่นอน เตรียมการได้ ทุกอย่าง แต่จะลงนามในสัญญาจัดซื้อ จัดจ้ างได้ ก็ต่อเมือเห็นใบโอนงวดเงินจากสานักคลั งและสินทรัพย์ ่
 2. 2. ทิศทางปี 56 ปี 56 ทีจะถึงนี้ (1 ตุลาคม 2555) สพฐ. ได้ รับงบประมาณทังสิ้น 294,299 ล้ านบาท หลายๆ กระทรวงอิจฉา สพฐ. ่ ้เพราะทังกระทรวงของเขางบประมาณยังน้ อยกว่าเรา หากจาแนกงบประมาณให้ เห็นอาจจะไม่อิจฉาก็ได้ นะครับ เพราะงบดังกล่ าว ้ส่วนใหญ่ เป็ นงบบุ คลากร ซึ่ง สพฐ. เรามีบุคลากรทั้งหมดประมาณสี่แสนคน ขอสรุปพอสังเขปว่ าปี 56 สพฐ. มี 5 งบรายจ่ าย6 แผนงาน 6 ผลผลิต 9 โครงการ ดังนี้ 5 งบรายจ่าย 1) งบบุคลากร 215,004 ล้ าน 2) งบดาเนินงาน 25,109 ล้ าน 3) งบลงทุน 10,164 ล้ าน 4) งบอุดหนุน 43,514 ล้ าน 5) งบรายจ่ ายอืน ่ 508 ล้ าน 6 แผนงาน 1) แผนงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริต 2) แผนงานแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมภาคิ 3) แผนงานฟื้ นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมภาค ิ 4) แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการศึกษา 5) แผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) แผนงานสร้ างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ ทวถึงและเป็ นธรรม ่ั 6 ผลผลิต 1) ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2) ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3) ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 4) ผลผลิตเด็กพิการได้ รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 5) ผลผลิตเด็กด้ อยโอกาสได้ รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) ผลผลิตเด็กผู้มความสามารถพิเศษได้ รับการพัฒนาศักยภาพ ี 9 โครงการ 1) โครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) โครงการเตรียมความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียน 4) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์พกพา 5) โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) โครงการคืนครูให้ นักเรียน 7) โครงการพัฒนาครูทงระบบเต็มตามศักยภาพ ้ั 8) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 9) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐานจะจั ดทาแผนปฏิบั ติการ ปี 2556ให้ แล้ ว เสร็จในช่ ว งเดือนตุล าคมนี้ซึ่งคงเน้ นภาพความสาเร็จทีต้องการให้ ชัด เปิ ดโอกาสให้ เขตพื้ นทีคิดเองทาเองมากๆ(พูดทุกปี )จัดสรรงบประมาณให้ เขตพื้ นที่ ่ ่และโรงเรียนเป็ นวงเงินรวมมากๆ และก็ไปให้ กาลังใจในการทางานเป็ นช่ วงๆ ทาแบบนี้คงไม่เหนื่อย และสนุ กดี เขตพื้ นทีกคง ่ ็พึงพอใจ จะพยายามทาบัญชีจัดสรรให้ เรียบร้ อย เพื่อให้ ทนแจกในการประชุ มผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นทีเขตพื้ นที่ ช่ วง 7-8 ั ่พฤศจิกายน 2555 ทีขอนแก่นครับ ่
 3. 3. บทส่งท้าย ในส่วนท้ายของจดหมายฉบับนี้ผมใฝ่ ฝันให้ พ่ี น้องชาวแผนเป็ นเสนาธิการตัวจริงของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา โดยนาข้ อมูลสารสนเทศภายในเขตมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ในแง่ มุมต่ างๆและให้ ข้ อเสนอเชิงนโยบายแก่ ผ้ ูอานวยการเขตพื้ นทีการศึกษา หลักง่ ายๆ ในการทางานของผมทีไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนาไปใช้ ก็คือ “รู้อดีต รู้ปัจจุบัน รู้เท่าทันอนาคต ่ ่และท าในสิ่ง ที่ถูก ต้อ งด้วยวิธีการที่ถูกต้อ ง” ท้ ายที่สุด ผมขออวยพรให้ พี่ๆ ทีเ กษียณอายุราชการในปี นี้ จงมีสุขภาพร่ างกาย ่แข็งแรง น้ องๆ จะดีใจมากถ้ าได้ ยนเสียงโทรศัพท์จากพี่ๆ หลังเกษียณไปแล้ วหรือถ้ าแวะเวียนมาหาน้ องๆ บ้ างก็จะดีใจสุดๆ และ ิขอเป็ นกาลังใจให้ ทุกท่านได้ ต่อสู้ ฟั นฝ่ าปั ญหาอุปสรรคทีพานพบ ประสบความสาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดีทุกเรื่อง แล้ วพบกันใหม่ ่นะครับ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

×