Googleappssocialnetworkfore commerce-121109104157-phpapp02

374 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Googleappssocialnetworkfore commerce-121109104157-phpapp02

 1. 1. Google Apps & Social Network for E-Commerce
 2. 2. วิทยากร อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ ● ผลงานหนังสือ ○ "ปฏิวัติการบริหารงานองค์กรด ้วย Google Apps" ● อาจารย์พิเศษ ม.หอการค ้าไทย ○ คณะวิทยาศาสตร์ วิชาการพัฒนาเทคโนโลยีบนเว็บ ○ คณะบริหารธุรกิจ วิชาการตลาดผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ● การศึกษา ○ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สารสนเทศทางการบัญชี ม. หอการค ้าไทย ○ วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม. หอการค ้าไทย
 3. 3. ติดต่อ อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ ● facebook: facebook.com/nuisaran ● website: saran.yuwanna.com ● twitter: @nuisaran ● email: nuisaran@gmail.com ● about.me/nuisaran
 4. 4. หนังสือ Google Apps
 5. 5. Online for floods http://onlineforfloods.blogspot.com
 6. 6. วิทยากรประจํารายการ Elife Ebiz
 7. 7. E-Business คือ การดําเนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ”ต่างๆ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ การใช ้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสือสารและอินเทอร์เน็ต เพือทําให ้กระบวนการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต ้องการของคู่ค ้า และลูกค ้าให ้ตรงใจ และรวดเร็วและเพือลดต ้นทุน และขยายโอกาสทางการค ้า และการบริการ
 8. 8. E-Business E-Business ธุรกรรมอิเลกทรอนิค Telecommunication Network โครงข่ายโทรคมนาคม Communication and Collaboration การติดต่อสือสารและทํางานร่วมกัน E-Commerce การพาณิชย์อิเลกทรอนิค Internal Business System ระบบธุรกิจภายในองค์กร
 9. 9. Digital Economy E-Commerce E-Business Digital Economy
 10. 10. E-Business BI = Business Intelligence: ● การรวบรวมข ้อมูลข่าวสารด ้านตลาด ข ้อมูลลูกค ้า และ คู่แข่งขัน EC = E-Commerce: ● เทคโนโลยีทีช่วยทําให ้เกิดการสังซือ การขาย การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
 11. 11. E-Business CRM = Customer Relationship Management: ● การบริหารจัดการ การบริการ และการสร ้างความสัมพันธ์ทีทําให ้ลูกค ้าพึงพอใจ กับทังสินค ้า บริการ และบริษัท ● ระบบ CRM จะใช ้ไอทีช่วยดําเนินงาน และ จัดเตรียมข ้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการบริการลูกค ้า
 12. 12. E-Business SCM = Supply Chain Management: ● การประสาน ห่วงโซ่ทางธุรกิจ ตังแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค ้าส่ง ผู้ค ้าปลีก จนถึงมือผู้บริโภค
 13. 13. E-Business ERP = Enterprise Resource Planning: ● กระบวนการของสํานักงานส่วนหลัง และการผลิต เช่น การรับใบสังซือการจัดซือ การจัดการใบส่งของ การจัดสินค ้าคงคลัง การวางแผนและการจัดการการผลิต ● ระบบ ERP จะช่วยให ้ประบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และลดต ้นทุน
 14. 14. E-Business การนําเทคโนโลยีออนไลน์มาช่วยธุรกิจ ลดขันตอนการทํางานและเพิมประสิทธิภาพ ในการทํางานขององค์กร
 15. 15. E-Business E-Business Tools Communication and Collaboration Email, Calendar, Cloud Data, Online Document E-Commerce Domain name, Web site, Social Network, eMarketing Internal Business System BI, CRM, SCM, ERP, Project Management, Intranet web,
 16. 16. E-Commerce คือ เว็บไซต์ขายสินค ้าทีมี ● ระบบจัดการสินค ้า ● ระบบตระกร ้าสินค ้า ● ระบบการชําระเงิน ● ระบบการคํานวณค่าขนส่ง/ส่วนลด ● ระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ● ระบบช่วยในการทํา SEO ● Social Media Plugin
 17. 17. Website E-Commerce เว็บสําเร็จรูป ● tarad.com ● weloveshopping.com ● readyplanet.com
 18. 18. การทําตลาด (eMarketing) ● แบนเนอร์ (Banner Ads) ● การเป็นผู้สนับสนุนเว็บไซต์ (Site Sponsorships) ● ประกาศโฆษณา Classified Ads ● การตลาดผ่านเครืองมือค ้นหา (Search Engine Marketing : SEM) ● การตลาดแบบเชือมโยง (Affiliate Marketing) ● Email Marketing ● Webboard Marketing ● Blog Marketing ● Social Media Marketing
 19. 19. Banner Ads เป็นป้ายโฆษณา on-line ทีอยู่บน Web site อาจมีลักษณะเป็นภาพนิง, ภาพเคลือนไหว หรือ Clip video โดยเนือหาจะเป็นข ้อความเชิญชวน และรูปภาพทีน่าสนใจ เพือกระตุ้นให ้ผู้พบเห็น Click ทีตัว Banner เพือ Link ไปยัง Web site ของเจ ้าของ Banner ทีลงโฆษณา เช่น ● การแลกเปลียนแบนเนอร์ (ไม่มีค่าใช ้จ่าย เป็นการตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่ าย) ● การลงแบรนเนอร์ในเว็บไซต์ทีตรงกับกลุ่มเป้าหมา ยของเรา โดยการจ่ายค่าโฆษณา
 20. 20. Banner Ads อัตราค่าโฆษณา ● CPM = Cost per Mile ● CPC = Cost per Click ● Fixed Rate
 21. 21. Site Sponsorships เป็นลักษณะทีทาง Web site เปิดโอกาสให ้ธุรกิจเข ้า มาเป็นผู้สนับสนุน Web siteในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทังนีการเป็นผู้สนับสนุนนันมุ่งหวังเพือสร ้างภาพพจน์ (Brand image) และชือเสียงมากกว่าทีจะเน้นในเรือง ของยอดขาย ● เช่น www.sanook.com มีกิจกรรมให ้ผู้เข ้าร่วม ได ้ตอบคําถามเพือชิงรางวัล โดยมีผู้สนับสนุนมอบสินค ้าและบริการต่างๆ เป็นของรางวัล เป็นต ้น
 22. 22. Classified Ads มีลักษณะเหมือนการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ โดยเปลียนรูปแบบเป็นการประกาศโฆษณาผ่าน Web site คือมีเนือทีให ้เขียนโฆษณา ซึงเนือหาทีโฆษณานันเป็นได ้ทังข ้อความ, รูปภาพ รวมทังสือผสม (Multimedia) อืนๆ เช่น เสียง, Video เป็นต ้น โดยทัวไปการประกาศโฆษณานีจะถูกแบ่งตามหมวด หมู่สินค ้า และบริการต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, งาน, รถยนต์ เป็นต ้น ซึงการประกาศนันสามารถทําได ้ทังประกาศซือ และประกาศขาย
 23. 23. Search Engine Marketing “การทําการตลาดผ่านเครืองมือค ้นหาบนอินเทอร์เน็ต” ● SEO (Search Engine Optimization) ● PPC (Pay Per Click)
 24. 24. Search Engine Marketing SEO (Search Engine Optimization) ● คือการเพิมอันดับของเว็บไซต์ในส่วนของ ผลการค ้นหาทัวไปในหน้า Search Result Page โดยการปรับเปลียนโครงสร ้างภายในเว็บไซต์ให ้ เป็นไปตามกฏของ Search Engine นันๆ
 25. 25. Search Engine Marketing PPC (Pay Per Click) ● คือ ส่วนของพืนทีโฆษณาซึงอยู่ในหน้า Search Result Page เช่นกัน แต่ต ้องจ่ายเงินเมือมีการคลิกเปิดเข ้าไปดูเว็บไซต์ ● PPC มีข ้อแตกต่างกับ SEO ตรงทีสามารถ แสดงผลในลําดับต ้นๆได ้ง่ายและรวดเร็ว โดยทีไม่ต ้องปรับเปลียนโครงสร ้างในเว็ปไซด์ เพียงแค่ประมูล Keyword ทีต ้องการมา เว็บไซต์ก็สามารถแสดงอยู่ในอันดับต ้นๆได ้
 26. 26. Search Engine Marketing
 27. 27. Affiliate Marketing ● เว็บไซต์ A ต ้องการเพิมยอดขาย โดยสร ้างโปรแกรมเชือมโยง ● เว็บไซต์ B ได ้นําสินค ้าจากเว็บไซต์ A มาไว ้หน้าเว็บไซต์ของตนเอง และติดโค๊ดโปรแกรมซึงจะสร ้างลิงค์ทีสามารถ เชือมโยงจากเว็บไซต์ B ไปยังเว็บไซต์ A ● ถ ้าลูกค ้าเข ้ามาดูในเว็บไซต์ B แล ้วคลิกทีลิงค์เข ้าสู่เว็บของ A และซือสินค ้าจากเว็บ A เว็บ B จะได ้ค่าคอมมิชชันจากยอดขายทีเกิดขึน
 28. 28. Email Marketing เพือส่ง ● Promotion ● Newsletter ● Event ● Announcement
 29. 29. Email Marketing Software ช่วยในการส่งและตรวจสอบ ● อัตราตีกลับ (Bounce Rate) ● อัตราการเปิดอีเมล (Open Rate) ● อัตราการคลิก (Click-Through Rate)
 30. 30. Webboard Marketing ● สร ้างตัวตนในเว็บชุมชนใหญ่ ● สร ้างชุมชนเฉพาะด ้านในเว็บของตัวเอง ● ทําให ้คนเข ้ามาพูดคุยในเว็บเราเยอะๆ ● ให ้สมาชิกช่วยกันดูแล ● มีการ Meeting อย่างสม่ําเสมอ
 31. 31. กลยุทธการสร้าง Webboard กรณีศึกษา "มันคง Gadget" ● ตอนที 1 http://youtu.be/1Vi0dRUJydg ● ตอนที 2 http://youtu.be/o4Dw7uNgZZs ● ตอนที 3 http://youtu.be/B6VmjA1V4kw ● ตอนที 4 http://youtu.be/Tgvndtpal1g
 32. 32. ตัวอย่างชุมชน Webboard ● ไทยเสียวบอร์ด thaiseoboard.com ● ไทยแลนด์สู้ๆ thailandsusu.com ● Nissan March Club (ประเทศไทย) thaimarch. com ● เว็บไซต์สําหรับคนรักปลาสวยงาม ninekaow. com ให ้นักศึกษายกตัวอย่างเพิมเติม
 33. 33. Blog Marketing ● Blogvertorial คือการทีเราให ้Blogger ทีเป็น Influencer ให ้ออกความเห็นเกียวกับ Product ของเรา ● Business Blog เป็น Blog ที บริษัทใช ้ติดต่อสือสารกับลูกค ้าโดยจะคอย Update ข่าวสาร, activities ของบริษัท ● Faux Blog คือ Blog ทีบริษัทได ้แอบแฝงตัวเป็น Consumer หรือ Blogger เข ้ามาวิจารณ์เป็น Positive Feedback
 34. 34. Social Media Marketing "86% ของคนทัวไปมักไม่เชือสิงทีสินค ้าหรือ Brand พูดถึงตัวเอง แต่ 78% ของคนทัวไปมักเชือในสิงที คนอืนพูดถึง Brand"
 35. 35. Social Media Marketing บทวิจัยของ Nielsen Global Online Consumer Survey ในเรืองของความเชือถือในสือประเภทต่างๆพบว่า ● เชือถือคําแนะนําจากคนรู้จัก 90% ● เชือความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ 70% ● เชือโทรทัศน์ 62% ● เชือหนังสือพิมพ์ 61% ● เชือวิทยุ 55%
 36. 36. Social Media Marketing ดังนันการสือสารผ่าน Social Network 1. ไม่ควรสือสารตรงๆ จากสินค ้าหรือ Brand เกียวกับสินค ้าหรือบริการตรงๆ เพราะคนจะไม่ค่อยติดตาม และให ้ความสนใจกับสิงทีเจ ้าของสินค ้าหรือ brand พูดมากเท่าไร 2. การกระตุ้นหรือมีกลยุทธทีให ้คนทีมีอิทธิพล (Influencer) ในการพูดถึงสินค ้าหรือ Brand ของคุณแทน จะทําให ้คนทัวไปสนใจ และพูดถึงสินค ้าหรือ Brand ของคุณ
 37. 37. Social Media for E-Commerce
 38. 38. Google Apps Google Apps คือชุดเครืองมือบนเว็บทีประกอบด ้วย Gmail สําหรับธุรกิจ, Google Calendar, Google Docs และ Google Sites http://onlineforfloods.blogspot.com/2011/12/google-apps.html
 39. 39. Google Apps ● Google Apps เป็นซอฟต์แวร์ในลักษณะบริการ (SaaS) ออนไลน์ผ่านเว็บเพือการสือสารประสานงานและจัดการเอกสาร สําหรับองค์กรทุกขนาด ด ้วย domain name ขององค์กรเอง ● บริการทังหมดทํางานอยู่บนเซิรฟเวอร์ cloud ของ Google ทําให ้สามารถเริมต ้นใช ้งานได ้อย่างรวดเร็ว ● ลดภาระในการดูแลรักษา ลดต ้นทุนทางด ้านไอที และมันใจได ้ในความเสถียรและความปลอดภัยของข ้อมูล
 40. 40. Who take care of your business data? http://www.osdev.co.th/google-apps
 41. 41. องค์ประกอบของ Google Apps Application รายละเอียด Gmail ระบบอีเมลทีเป็นมากกว่าอีเมล ปฎิทิน อัปเดตทุกเรืองราวกับทีมของคุณ ไดรฟ์ เก็บได ้ครบ แบ่งปันได ้ทุกอย่าง เอกสาร ทํางานร่วมกันได ้ดียิงขึน Sites พืนทีทํางานทีแบ่งปันกันในทีมของคุณ ห ้องนิรภัย* เพิมการเก็บถาวรและการค ้นพบแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน Google Apps *ห ้องนิรภัย เป็นตัวเลือก และจะเพิมความสามารถในการเก็บถาวร การค ้นพบทางอิเล็กทรอนิกส์ และการกํากับดูแลข ้อมูลโดยมีค่าบริการเพิม $5/ผู้ใช ้/เดือน http://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html
 42. 42. องค์ประกอบของ Google Apps
 43. 43. Gmail Gmail เป็นบริการเว็บเมลของ Google ซึงได ้รวมอยู่ใน Google Apps คุณจะได ้อีเมลของเว็บไซต์ทีมีคุณสมบัติเหมือน Gmail ทุกประการ แต่ลงท ้ายด ้วยชือเว็บไซต์ของคุณเอง โดยทีคุณสามารถเพิมผู้ใช ้ได ้ไม่เกิน 10 บัญชี นอกจากนีคุณยังสามารถแชทกับเจ ้าของอีเมลทีกําลังออนไน์อยู่ได ้ทันที
 44. 44. บริการส่ง SMS จาก Gmail ● ฟรี (เฉพาะ dtac และ trumove) ● เครดิต 50 ครัง ● ได ้เครดิตคืน 5 ครัง ถ ้ามีคนตอบกลับจากมือถือ ● Google จะเพิมเครดิตให ้คุณ 1 ครังทุกๆ 24 ชัวโมง ● ผู้ทีตอบกลับ SMS จะเสียค่าบริการ ตามแพกเก็จทีใช ้บริการอยู่ http://www.google.com/mail/help/intl/th/sms.html
 45. 45. Google+ ● VDO แนะนําการใช ้งาน ● การสมัคร ● แวดวง ● การแชร์ข ้อความ ภาพ วีดีโอ
 46. 46. Google+ http://www.google.com/+/learnmore/
 47. 47. Google Contacts http://www.google.com/contacts
 48. 48. Google Sync http://www.google.com/mobile/sync/
 49. 49. Google Drive คือ บริการแชร์ไฟล์ของ Google รูปแบบเดียวกับ Dropbox, iCloud, SkyDrive
 50. 50. Google Drive ทํางานร่วมกัน : กรณีทีเป็นเอกสารทีแก ้ไขได ้ จะแก ้ไขได ้ในตัวทันที แต่ถ ้าแก ้ไม่ได ้ก็ยังสามารถคอมเมนต์ร่วมกันได ้ ทํางานได้ทุกที : ทังบน PC, Mac, iOS, Android (Google Drive รองรับ Android ตังแต่ 2.1 ขึนไป) รวมถึงโปรแกรมอ่านเอกสารออกเสียงสําหรับคนตาบอด ค้นหาได้ทุกอย่าง : ทังไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ และไฟล์เสียง โดยผ่านระบบ OCR แปลงเป็นตัวอักษร และระบบรับรู้ว่าสิงของภายในภาพนันคืออะไร
 51. 51. Google Drive Google Drive ให ้พืนทีเริมต ้นฟรีที 5GB เมืออัพเกรดแล ้ว Gmail จะได ้พืนที 25GB ไปพร ้อมกัน 5GB ฟรี 25GB 2.49 ดอลลาร์ต่อเดือน 100GB 4.99 ดอลลาร์ต่อเดือน 1TB 49.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
 52. 52. Google Drive เปิดใช ้ ● http://drive.google.com ติดตัง ● http://tools.google.com/dlpage/drive
 53. 53. ● เอกสาร ● งานนําเสนอ ● สเปรดชีต ● แบบฟอร์ม ● ภาพประกอบ ● โฟลเดอร์
 54. 54. Google Docs
 55. 55. Google Docs ● Google Docs เป็นระบบจัดการเอกสารออนไลน์ คุณสามารถจัดการเอกสาร ตารางคํานวณ งานนําเสนอ ได ้โดยไม่ต ้องติดตังโปรแกรมทีเครือง ● เพียงคุณเชือมต่ออินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถใช ้งาน Google Docs ทีไหนก็ได ้คุณไม่ต ้องกลัวว่าเอกสารคุณจะหายไปทีไหน เพราะข ้อมูลทังหมดจะถูกเก็บไว ้ในระบบออนไลน์
 56. 56. จุดเด่นของ Google Docs ● สามารถค ้นหาเอกสารได ้ง่ายด ้วยระบบค ้นหาของ Google ● สามารถแชร์เอกสารเพือทํางานร่วมกันได ้ ● มีระบบบันทึกอัตโนมัติ ● สามารถตรวจสอบย ้อนหลังว่าใครเข ้ามาทํางาน และแก ้ไขอะไรไปบ ้าง
 57. 57. Google Calendar
 58. 58. Google Calendar ● Google Calendar เป็นส่วนหนึงของ Google Apps ทีช่วยให ้ธุรกิจของคุณอยู่ในตารางเวลา ● ช่วยให ้พนักงานของคุณประหยัดเวลาและพลังงาน โดยมีการตังเวลานัดหมายทีรวดเร็วและใช ้งานง่าย ● การจัดการประชุมทีมีคนหลายคนมักจะใช ้เวลานานและยุ่งยาก แต่ด ้วย Google Calendar คุณจะเห็นตารางการทํางานของพวกเขาวางซ ้อนกันอยู่ และสามารถเลือกเวลาทีเหมาะสมเพือจัดประชุมได ้ง่าย ● เมือมีการเชิญประชุม คําเชิญจะไปปรากฏทีปฏิทินของทุกคนทีถูกเชิญ และส่งไปทางอีเมล คุณสามารถรู้ได ้ว่าใครมาหรือไม่มา (RSVPs)
 59. 59. Google Calendar ● คุณสามารถตังค่าให ้เตือนผ่าน SMS ได ้ และยังสามารถ Sync Calendar กับอุปกรณ์มือถือได ้ ● คุณสามารถสร ้างปฏิทินกลุ่ม โดยให ้สิทธิคนในกลุ่มสามารถดูหรือแก ้ไขได ้ ● สามารถกําหนดสีให ้กับปฏิทินแต่ละอันได ้ ● นอกจากนีคุณยังสามารถสร ้างปฏิทินสาธารณะ เพือให ้ธุรกิจของคุณเชือมโยงกับชุมชนรอบๆ ตัวคุณ
 60. 60. http://www.google.com/+/learnmore/events/
 61. 61. http://www.google.com/intl/th_ALL/+/learnmore/hangouts/
 62. 62. Google Sites Sites พืนทีทํางานทีแบ่งปันกันในทีมของคุณ http://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html#sites
 63. 63. Google Sites สร้างง่าย สร ้างเว็บไซต์ของโครงการได ้โดยไม่ต ้องเขียนรหัสแม ้สักบรรทัดเดียว ง่ายเหมือนเขียนเอกสาร และเพือประหยัดเวลายิงขึนอีก คุณสามารถเลือกเทมเพลตทีสร ้างไว ้แล ้วได ้อีกเป็นร ้อย จัดระเบียบได้ง่าย ใช ้ไซต์ของทีมเพือจัดระเบียบทุกอย่าง ตังแต่ปฏิทินไปจนถึงเอกสารและงานนําเสนอหรือวิดีโอ การค ้นหาในตัวทีขับเคลือนโดย Google ทําให ้คุณค ้นพบสิงทีต ้องการได ้ในภายหลัง แบ่งปันได้เร็ว แบ่งปันไซต์กับทีมของคุณ คนทังบริษัทหรือแม ้แต่ลูกค ้าหรือพันธมิตรด ้วยการคลิกปุ่ มเพียงครังเดียว คุณเป็นผู้ควบคุมว่าใครสามารถแก ้ไขไซต์ และคุณสามารถปรับการตังค่าได ้ในภายหลัง
 64. 64. E-Business E-Business Tools Communication and Collaboration Email, Calendar, Cloud Data, Online Document E-Commerce Domain name, Web site, Social Network, eMarketing Internal Business System BI, CRM, SCM, ERP, Project Management, Intranet web, Google Apps Google Apps, Google Sites Facebook, Twitter, Google+, Pinterest Google Apps Market Place, Google Sites
 65. 65. Slide Update Google Apps & Social Network for E- Commerce ● http://goo.gl/KUs2Y Slide อืนๆ ● http://pinterest.com/nuisaran/slide ● http://www.slideshare.net/nuisaran

×