SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
ชื่องานวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ
      โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
      โรงเรี ยนบ้านโนนระเวียง จังหวัดนครราชสี มา
ผู้วจัย
  ิ    นางวราภรณ์ หลายทวีวฒน์ั
ปี การศึกษา 2553
                       บทคัดย่อ

        การวิจยครั้งนี้มีวตถุประสงค์เพื่อ (1) การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์
           ั     ั
เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ก่อนและหลังเรี ยน (2) เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์
เรื่ อง สมการและการแก้สมการ (3) เพื่อหาดัชนีประสิ ทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์
เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มี
ต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์
        กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนบ้าน
โนนระเวียง จังหวัดนครราชสี มา จานวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ที่ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
                ั
แบบมัลติพอยท์เมาส์เป็ นสื่ อการเรี ยน (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
สมการและการแก้สมการ (3) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้
สมการ และ(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติ
พอยท์เมาส์ วิเคราะห์ขอมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent)
               ้
และการหาประสิ ทธิภาพ E1/ E2
        ผลการวิจยพบว่า (1) นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์มี
              ั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                                           ั
(2) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 88.89/89.47 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ จึงสามารถนาไปใช้
ได้ (3) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ มีค่าดัชนี
ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.85 แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 และ
(4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการ
             ่
และการแก้สมการ อยูในระดับมากที่สุด

More Related Content

What's hot

Abstracts
AbstractsAbstracts
Abstractskruwaeo
 
วิจัยในชั้นเรียน ครูอรรคชัย วิจิตร การสร้างและพัฒนาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาเคมี
วิจัยในชั้นเรียน ครูอรรคชัย วิจิตร การสร้างและพัฒนาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาเคมีวิจัยในชั้นเรียน ครูอรรคชัย วิจิตร การสร้างและพัฒนาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาเคมี
วิจัยในชั้นเรียน ครูอรรคชัย วิจิตร การสร้างและพัฒนาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาเคมีพัน พัน
 
ตอบโจทย์ปัญหา PBL1
ตอบโจทย์ปัญหา PBL1ตอบโจทย์ปัญหา PBL1
ตอบโจทย์ปัญหา PBL1Hathaichon Nonruongrit
 
Report1 5
Report1 5Report1 5
Report1 5kruwaeo
 
นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1
นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1
นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1Sutichate Sroisuwan
 
สถิติและข้อมูล
สถิติและข้อมูลสถิติและข้อมูล
สถิติและข้อมูลpeesartwit
 
ถ่านไม้รีไซเคิล
ถ่านไม้รีไซเคิลถ่านไม้รีไซเคิล
ถ่านไม้รีไซเคิลChao Chao
 
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 01
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 01นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 01
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 01Art Nan
 
หลักสูตร51
หลักสูตร51หลักสูตร51
หลักสูตร51nattayos paluang
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Panit Jaijareun
 
สถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นParn Parai
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)Aon Narinchoti
 
วิจัย
วิจัยวิจัย
วิจัยkrukon
 

What's hot (19)

Abstarct
AbstarctAbstarct
Abstarct
 
Abstracts
AbstractsAbstracts
Abstracts
 
วิจัยในชั้นเรียน ครูอรรคชัย วิจิตร การสร้างและพัฒนาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาเคมี
วิจัยในชั้นเรียน ครูอรรคชัย วิจิตร การสร้างและพัฒนาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาเคมีวิจัยในชั้นเรียน ครูอรรคชัย วิจิตร การสร้างและพัฒนาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาเคมี
วิจัยในชั้นเรียน ครูอรรคชัย วิจิตร การสร้างและพัฒนาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาเคมี
 
ตอบโจทย์ปัญหา PBL1
ตอบโจทย์ปัญหา PBL1ตอบโจทย์ปัญหา PBL1
ตอบโจทย์ปัญหา PBL1
 
Report1 5
Report1 5Report1 5
Report1 5
 
นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1
นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1
นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1
 
Present วิจัยในชั้นเรียน
Present วิจัยในชั้นเรียนPresent วิจัยในชั้นเรียน
Present วิจัยในชั้นเรียน
 
Chapter 8 อิอิ
Chapter 8 อิอิChapter 8 อิอิ
Chapter 8 อิอิ
 
บทคัดย่อ(เอนก)
บทคัดย่อ(เอนก)บทคัดย่อ(เอนก)
บทคัดย่อ(เอนก)
 
สถิติและข้อมูล
สถิติและข้อมูลสถิติและข้อมูล
สถิติและข้อมูล
 
ถ่านไม้รีไซเคิล
ถ่านไม้รีไซเคิลถ่านไม้รีไซเคิล
ถ่านไม้รีไซเคิล
 
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 01
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 01นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 01
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 01
 
หลักสูตร51
หลักสูตร51หลักสูตร51
หลักสูตร51
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
Ch1
Ch1Ch1
Ch1
 
สถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)
 
ข้อสอบวิช..
ข้อสอบวิช..ข้อสอบวิช..
ข้อสอบวิช..
 
วิจัย
วิจัยวิจัย
วิจัย
 

Viewers also liked

ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อsukanya5729
 
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์Jiraporn
 
002 บทคัดย่อวิจัยวัสดุพื้นถิ่น 2550
002 บทคัดย่อวิจัยวัสดุพื้นถิ่น 2550002 บทคัดย่อวิจัยวัสดุพื้นถิ่น 2550
002 บทคัดย่อวิจัยวัสดุพื้นถิ่น 2550Jenwit Penjamrat
 
บทคัดย่อสารบัญ
บทคัดย่อสารบัญบทคัดย่อสารบัญ
บทคัดย่อสารบัญpeter dontoom
 
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556Jaturapad Pratoom
 
โครงงานเสร็จสมบูรณ์
โครงงานเสร็จสมบูรณ์โครงงานเสร็จสมบูรณ์
โครงงานเสร็จสมบูรณ์Yuporn Tugsila
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อWisan Butsaman
 
บทที่ 2วิจัยการอ่าน
บทที่ 2วิจัยการอ่านบทที่ 2วิจัยการอ่าน
บทที่ 2วิจัยการอ่านKanjana Pothinam
 
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขโครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขN'Pop Intrara
 
วิทยาศาสตร์ ป.5 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
วิทยาศาสตร์ ป.5 สัตว์มีกระดูกสันหลังวิทยาศาสตร์ ป.5 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
วิทยาศาสตร์ ป.5 สัตว์มีกระดูกสันหลังKrupookie Tip
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศPanatda Maraphong
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อnarinchoti
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะmayureesongnoo
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueNattakorn Sunkdon
 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58renusaowiang
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทSittidet Nawee
 

Viewers also liked (20)

ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
 
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
 
บทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำบทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำ
 
002 บทคัดย่อวิจัยวัสดุพื้นถิ่น 2550
002 บทคัดย่อวิจัยวัสดุพื้นถิ่น 2550002 บทคัดย่อวิจัยวัสดุพื้นถิ่น 2550
002 บทคัดย่อวิจัยวัสดุพื้นถิ่น 2550
 
บทคัดย่อสารบัญ
บทคัดย่อสารบัญบทคัดย่อสารบัญ
บทคัดย่อสารบัญ
 
วิจัย
วิจัยวิจัย
วิจัย
 
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
 
3 บทคัดย่อ
3 บทคัดย่อ3 บทคัดย่อ
3 บทคัดย่อ
 
โครงงานเสร็จสมบูรณ์
โครงงานเสร็จสมบูรณ์โครงงานเสร็จสมบูรณ์
โครงงานเสร็จสมบูรณ์
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
 
บทที่ 2วิจัยการอ่าน
บทที่ 2วิจัยการอ่านบทที่ 2วิจัยการอ่าน
บทที่ 2วิจัยการอ่าน
 
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขโครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
 
วิทยาศาสตร์ ป.5 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
วิทยาศาสตร์ ป.5 สัตว์มีกระดูกสันหลังวิทยาศาสตร์ ป.5 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
วิทยาศาสตร์ ป.5 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
 

Similar to บทคัดย่อ มัลติพอยท์เมาส์

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอpranee Dummang
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอpranee Dummang
 
สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยดีระดับภาคกลางปี 52
สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยดีระดับภาคกลางปี 52สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยดีระดับภาคกลางปี 52
สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยดีระดับภาคกลางปี 52Om Piang
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...Nattapon
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูกนกศักดิ์ บัวทอง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูกนกศักดิ์ บัวทองเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูกนกศักดิ์ บัวทอง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูกนกศักดิ์ บัวทองกนกศักดิ์ บัวทอง
 
เนื้อหาสอบคอม2
เนื้อหาสอบคอม2เนื้อหาสอบคอม2
เนื้อหาสอบคอม2poomarin
 
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพบทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพrubtumproject.com
 
Course Outline ม.6 ปี
Course Outline ม.6 ปี Course Outline ม.6 ปี
Course Outline ม.6 ปี Khemjira_P
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ
บทคัดย่อ krupat9
 
2บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
2บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน2บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
2บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียนJeeraJaree Srithai
 
4บทคัดย่อ html
4บทคัดย่อ html4บทคัดย่อ html
4บทคัดย่อ htmlJeeraJaree Srithai
 
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยี ชั้น ป.3
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยี ชั้น ป.3คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยี ชั้น ป.3
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยี ชั้น ป.3inkkuaoy1
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ
บทคัดย่อ krupat9
 
Rahe model เรื่อง เลขยกกำลัง
Rahe model เรื่อง เลขยกกำลังRahe model เรื่อง เลขยกกำลัง
Rahe model เรื่อง เลขยกกำลัง8752584
 
ติว O net คณิตศาสตร์ สาระที่ 6
ติว O net คณิตศาสตร์ สาระที่ 6ติว O net คณิตศาสตร์ สาระที่ 6
ติว O net คณิตศาสตร์ สาระที่ 6ครู กรุณา
 

Similar to บทคัดย่อ มัลติพอยท์เมาส์ (20)

บทคัดย่อ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
 
บทคัดย่อ พัฒนา
บทคัดย่อ พัฒนาบทคัดย่อ พัฒนา
บทคัดย่อ พัฒนา
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นำเสนอ
 
สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยดีระดับภาคกลางปี 52
สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยดีระดับภาคกลางปี 52สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยดีระดับภาคกลางปี 52
สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยดีระดับภาคกลางปี 52
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูกนกศักดิ์ บัวทอง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูกนกศักดิ์ บัวทองเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูกนกศักดิ์ บัวทอง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูกนกศักดิ์ บัวทอง
 
เนื้อหาสอบคอม2
เนื้อหาสอบคอม2เนื้อหาสอบคอม2
เนื้อหาสอบคอม2
 
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพบทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
 
Course Outline ม.6 ปี
Course Outline ม.6 ปี Course Outline ม.6 ปี
Course Outline ม.6 ปี
 
3
33
3
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
 
2บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
2บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน2บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
2บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
 
4บทคัดย่อ html
4บทคัดย่อ html4บทคัดย่อ html
4บทคัดย่อ html
 
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยี ชั้น ป.3
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยี ชั้น ป.3คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยี ชั้น ป.3
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยี ชั้น ป.3
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
 
Rahe model เรื่อง เลขยกกำลัง
Rahe model เรื่อง เลขยกกำลังRahe model เรื่อง เลขยกกำลัง
Rahe model เรื่อง เลขยกกำลัง
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
 
ติว O net คณิตศาสตร์ สาระที่ 6
ติว O net คณิตศาสตร์ สาระที่ 6ติว O net คณิตศาสตร์ สาระที่ 6
ติว O net คณิตศาสตร์ สาระที่ 6
 

More from วราภรณ์ หลายทวีวัฒน์ (7)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
บทคัดย่อ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
 
สมการ ชุดที่ 1
สมการ ชุดที่ 1สมการ ชุดที่ 1
สมการ ชุดที่ 1
 
ชุดที่ 1 ตัวประกอบ
ชุดที่ 1 ตัวประกอบชุดที่ 1 ตัวประกอบ
ชุดที่ 1 ตัวประกอบ
 
ชุดที่ 1 ตัวประกอบ
ชุดที่ 1 ตัวประกอบชุดที่ 1 ตัวประกอบ
ชุดที่ 1 ตัวประกอบ
 
ชุดที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบ
ชุดที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบชุดที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบ
ชุดที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบ
 

บทคัดย่อ มัลติพอยท์เมาส์

 • 1. ชื่องานวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านโนนระเวียง จังหวัดนครราชสี มา ผู้วจัย ิ นางวราภรณ์ หลายทวีวฒน์ั ปี การศึกษา 2553 บทคัดย่อ การวิจยครั้งนี้มีวตถุประสงค์เพื่อ (1) การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ ั ั เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ก่อนและหลังเรี ยน (2) เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ (3) เพื่อหาดัชนีประสิ ทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์ เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มี ต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนบ้าน โนนระเวียง จังหวัดนครราชสี มา จานวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ที่ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ั แบบมัลติพอยท์เมาส์เป็ นสื่ อการเรี ยน (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ (3) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้ สมการ และ(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติ พอยท์เมาส์ วิเคราะห์ขอมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) ้ และการหาประสิ ทธิภาพ E1/ E2 ผลการวิจยพบว่า (1) นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์มี ั ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ั (2) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 88.89/89.47 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ จึงสามารถนาไปใช้ ได้ (3) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.85 แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 และ (4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการ ่ และการแก้สมการ อยูในระดับมากที่สุด