Nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi‟i al-Qazwini dari desa Qazwin, Iran.Lahir tahun 209 dan ...
pada tahun 233 hijriah, ketika itu Ibnu Majah berumur sekitar 24 tahun. Maka bisa di tarik kesimpulanbahwa permulaan Ibnu ...
7. „Ali bin Sa‟îd al „Askari8. Ibnu Sibuyah9. Wajdî Ahmad bin IbrahîmDan yang lainnya.Persaksian para ulama terhadap belia...
luas dan kesabaran yang berterusan serta usaha yang gigih dalam ilmu pengriwayatan hadith. Selainitu juga beliau merupakan...
MURID-MURIDAntara murid-murid yang menuntut ilmu dengan Ibn Majah ialah Abu al-Tayyib Ahmad bin Rawh al-Baghdadi, Muhammad...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biografi ibn majah

614 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Biografi ibn majah

  1. 1. Nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi‟i al-Qazwini dari desa Qazwin, Iran.Lahir tahun 209 dan wafat tahun 273. Beliau adalah muhaddits ulung, mufassir dan seorang alim. Beliau memilikibeberapa karya diantaranya adalah Kitabus Sunan, Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah.Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menulis hadits, anatara lain Ray, Basrah, Kufah, Baghdad,Syam, Mesir dan Hijaz.Ia menerima hadit dari guru gurunya antara lain Ibn Syaibah, Sahabatnya Malik dan al-Laits. Abu Ya‟la berkata,”Ibnu Majah seorang ahli ilmu hadits dan mempunyai banyak kitab”.Beliau menyusun kitabnya dengan sistematika fikih, yang tersusun atas 32 kitab dan 1500 bab dan jumlahhaditsnya sekitar 4.000 hadits. Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi menghitung ada sebanyak 4241 hadits didalamnya. Sunan Ibnu Majah ini berisikan hadits yang shahih, hasan, dhaif bahkan maudhu‟. Imam Abul FarajIbnul Jauzi mengkritik ada hampir 30 hadits maudhu di dalam Sunan Ibnu Majah walaupun disanggah oleh as-Suyuthi.Ibnu Katsir berkata,” Ibnu Majah pengarang kitab Sunan, susunannya itu menunjukan keluasan ilmunya dalambidang Usul dan furu‟, kitabnya mengandung 30 Kitab; 150 bab, 4.000 hadits, semuanya baik kecuali sedikitsaja”.Al-Imam al-Bushiri (w. 840) menulis ziadah (tambahan) hadits di dalam Sunan Abu Dawud yang tidak terdapat didalam kitabul khomsah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa‟i dan Sunan Tirmidzi)sebanyak 1552 hadits di dalam kitabnya Misbah az-Zujajah fi Zawaid Ibni Majah serta menunjukkan derajatshahih, hasan, dhaif maupun maudhu‟. Oleh karena itu, penelitian terhadap hadits-hadits di dalamnya amatlahurgen dan penting.Ia wafat pada tahun 273 HDisalin dari riwayat Ibnu Majah dalam Tarikh Ibnu Katsir 11: 66,67Feb 4, 2011 // by Lidwa // Biografi Imam Hadits // Comments OffPertumbuhan beliauNama: Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî.Nama yang lebih familiar adalah Ibnu Mâjah yaitu laqab bapaknya (Yazîd). Bukan nama kakek beliau.Kuniyah beliau: Abu „AbdullâhNasab beliau:1. Ar Rib‟I; merupakan nisbah wala` kepada Rabi‟ah, yaitu satu kabilah arab.2. al Qazwînî adalah nisbah kepada Qazwîn yaitu nisbah kepada salah satu kota yang terkenal dikawasan „Iraq.Tanggal lahir:Ibnu Majah menuturkan tentang dirinya; “aku dilahirkan pada tahun 209 hijirah. Referensi-referensiyang ada tidak memberikan ketetapan yang pasti, di mana Ibnu Majah di lahirkan, akan tetapi masapertumbuhan beliau beradaA di Qazwin. Maka bisa jadi Qazwin merupakan tempat tinggal beliau.Aktifitas beliau dalam menimba ilmuIbnu majah memulai aktifitas menuntut ilmunya di negri tempat tinggalnya Qazwin. Akan tetapi sekalilagi referensi-referensi yang ada sementara tidak menyebutkan kapan beliau memulai menuntutilmunya. Di Qazwin beliau berguru kepada Ali bin Muhammad at Thanafusi, dia adalah seorang yangtsiqah, berwibawa dan banyak meriwayatkan hadits. Maka Ibnu Majah tidak menyia-nyiakankesempatan ini, dia memperbanyak mendengar dan berguru kepadanya. Ath Thanafusi meninggal
  2. 2. pada tahun 233 hijriah, ketika itu Ibnu Majah berumur sekitar 24 tahun. Maka bisa di tarik kesimpulanbahwa permulaan Ibnu Majah menuntut ilmu adalah ketika dia berumur dua puluh tahunan.Ibnu Majah termotivasi untuk menuntut ilmu, dan dia tidak puas dengan hanya tinggal di negrinya,maka beliaupun mengadakan rihlah ilmiahnya ke sekitar negri yang berdampingan dengan negrinya,dan beliau mendengar hadits dari negri-negri tersebut.Rihlah beliauIbnu Majah meniti jalan ahli ilmu pada zaman tersebut, yaitu mengadakan rihlah dalam rangkamenuntut ilmu. Maka beliau pun keluar meninggalkan negrinya untuk mendengar hadits danmenghafal ilmu. Berkeliling mengitari negri-negri islam yang menyimpan mutiara hadits. Bakat danminatnya di bidang Hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapadaerah dan negri guna mencari, mengumpulkan, dan menulis Hadis.Puluhan negri telah ia kunjungi, antara lain:Khurasan; Naisabur dan yang lainnya1. Ar Ray2. Iraq; Baghdad, Kufah, Wasith dan Bashrah3. Hijaz; Makkah dan Madinah4. Syam; damasqus dan Himsh5. MesirGuru-guru beliauIbnu Majah sama dengan ulama-ulama pengumpul hadits lainnya, beliau mempunyai guru yangsangat banyak sekali. Diantara guru beliau adalah;1. „Ali bin Muhammad ath Thanâfusî2. Jabbarah bin AL Mughallas3. Mush‟ab bin „Abdullah az Zubair4. Suwaid bin Sa‟îd5. Abdullâh bin Muawiyah al Jumahî6. Muhammad bin Ramh7. Ibrahîm bin Mundzir al Hizâmi8. Muhammad bin Abdullah bin Numair9. Abu Bakr bin Abi Syaibah10. Hisyam bin „Ammar11. Abu Sa‟id Al AsyajDan yang lainnya.Murid-murid beliauKeluasan „ilmu Ibnu Majah membuat para penuntut ilmu yang haus akan ilmu berkeliling dalam majlisyang beliau dirikan. Maka sangat banyak sekali murid yang mengambil ilmu darinya, diantara merekaadalah;1. Muhammad bin „Isa al Abharî2. Abu Thayyib Ahmad al Baghdadî3. Sulaiman bin Yazid al Fami4. „Ali bin Ibrahim al Qaththan5. Ishaq bin Muhammad6. Muhammad bin „Isa ash Shiffar
  3. 3. 7. „Ali bin Sa‟îd al „Askari8. Ibnu Sibuyah9. Wajdî Ahmad bin IbrahîmDan yang lainnya.Persaksian para ulama terhadap beliau1. Al HafizhAl Khalili menuturkan; “(Ibnu Majah) adalah seorang yang tsiqah kabir, muttafaq „alaih,dapat di jadikan sebagai hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadits,dan hafalan.”2. Al Hafizh Adz Dzahabi menuturkan; “(Ibnu Majah) adalah seorang hafizh yang agung, hujjahdan ahli tafsir.”3. Al Mizzi menuturkan; “(Ibnu Majah) adalah seorang hafizh, pemilik kitab as sunan dan beberapahasil karya yang bermanfa‟at.”4. Ibnu Katsîr menuturkan: “Ibnu Majah adalah pemilik kitab as Sunnan yang Masyhur. Inimenunjukkan „amalnya, „ilmunya, keluasan pengetahuannya dan kedalamannya dalam haditsserta ittibâ‟nya terhadap Sunnah dalam hal perkara-perakra dasar maupun cabangHasil karya beliauIbnu Majah adalah seorang ulama penyusun buku, dan hasil karya beliau cukuplah banyak. Akantetapi sangat di sayangkan, bahwa buku-buku tersebut tidak sampai ke kita. Adapun diantara hasilkarya beliau yang dapat di ketahui sekarang ini adalah:1. Kitab as-Sunan yang masyhur2. Tafsîr al Qurân al Karîm3. Kitab at Tarîkh yang berisi sejarah mulai dari masa ash-Shahâbah sampai masa beliau.Wafatnya beliauBeliau meninggal pada hari senin, tanggal duapuluh satu ramadlan tahun dua ratus tujuh puluh tigahijriah. Di kuburkan esok harinya pada hari selasa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dankeridlaan-Nya kepada beliau.Tags: ibnu majah[+] Share & BookmarkComments are closed. Ibn Majah adalah seorang ulama’ hadith yang terkemuka. Nama sebenar beliauialah Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini. Kunyahnya ialah Abu Abd Allah danbeliau masyhur dengan nama Imam Ibn Majah. Beliau berasal dari kampung Qazwin di cIraq. (HajiDusuki. 1976: 116). Ibn Majah dilahirkan pada tahun 207 Hijrah bersamaan dengan 824 Masihi(Rosmawati Ali. 2005: 314).Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya, Yazid, yang juga dikenali dengan nama Majah MaulaRabcat. Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa Majah adalah ayah dari Yazid. Namundemikian, pendapat pertama adalah lebih rajih. Manakala perkataan al-Qazwini adalah berasaldaripada Qazwin iaitu nama sebuah bandar yang termasyhur di Iraq (HadiMuhsin.1985:158).Kitabnya yang terkenal ialah Sunan Ibn Majah. Kitab ini dianggap sebagai yang keenam dalamsenarai kitab-kitab Sunan Sittah. Oleh kerana dalam kitab tersebut terdapat hadith-hadith yang dacifmaka sebahagian ahli hadith memasukkan al-Muwattac susunan Imam Malik sebagai kitab keenam(Haji Dusuki. 1976: 116).Sesungguhnya Ibn Majah mempunyai keperibadian yang amat istimewa dan mempunyai ilmu yang
  4. 4. luas dan kesabaran yang berterusan serta usaha yang gigih dalam ilmu pengriwayatan hadith. Selainitu juga beliau merupakan Imam dalam pengajian hadith dan kitabnya Sunan Ibn Majah adalah hasilkaryanya yang termasyhur (Ali Yusof Ali. 1998: 117).Imam Ibn Majah wafat pada bulan Ramadan tahun 273 Hijrah. Beliau wafat ketika berumur 64tahun. Namun demikian ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 275 Hijrah. Pada masaitu adiknya Abu Bakr telah menyembahyangkan jenazah beliau bersama anaknya cAbd Allah telahmenguruskan pengkebumiannya. Pada masa itu juga ramai ulama’-ulama’ terkemuka berkatadengan syair-syair menunjukkn kesedihan mereka, di antaranya ialah Muhammad Ibn al-Aswad al-Qazwini yang telah membacakan syairnya yang bermaksud “Sesungguhnya kehilangan Ibn Majahtelah melemahkan kemahkotaan ilmu dan menggoncangkan segala asas-asasnya” (MaulanaHasanudin. 1999: 109).Di sini jelas bahawa Imam Ibn Majah sentiasa disebut-sebut pada zamannya kerana kegigihan beliaudalam mencari ilmu.PENDIDIKANIbn Majah sangat mencintai ilmu pengetahuan dan hadith semenjak kecil lagi. Beliau juga berasaldaripada keluarga yang berminat dengan ilmu pengetahuan. Sejak awal-awal lagi, beliau sudahmenunjukkan bakat dan ketokohannya sebagai seorang ulama’ sebagaimana para ulama’ hadithyang terdahulu.Keinginan mengembara dan mencari ilmu serta pengalaman merupakan usaha utamanya. Antaradaerah yang dikunjungi beliau ialah seperti Basrah, Syam, Iraq, Mesir Kufah, Hijaz dan lain-lain lagi.Setiap daerah yang Ibn Majah kunjungi, beliau akan menemui ulama’ hadith dan mempelajarinya.Beliau juga banyak menghabiskan masa untuk menulis dan berkarya. Antaranya seperti kitab Tafsir,Tarikh dan Sunan (Asmawi Hj Ehsan. 2003:174).Selain itu beliau telah berjumpa dan bermuzakarah dengan syeikh-syeikh serta imam-imam hadith,dan daripada merekalah Ibn Majah menggali sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan juga potensinya(Ali Yusuff 1989: 113). Beliau juga telah mendengar dari sahabat-sahabat, Malik dan al-Laith r.a.sehingga beliau menjadi salah seorang Imam Ilmu al-Hadith al-Nabawi (MaulanaHasanudin1991:110).GURU-GURUDi antara guru-guru Ibn Majah yang sempat beliau temui dan mewarisi ilmunya ialahcAli bin Muhammad (paling banyak hadith daripadanya), Jubarah bin al-Mughallis, Muhammad bincAbd Allah bin Nasir, Muscab bin cAbd Allah al-Zubairi, Suwaid bin Sacid, Ibrahim bin al-Munzir al-Hazami, cAbd Allah bin Mucawiyah, Hisyam bin cUmar, Yazid bin cAbd Allah dan Abu Bakr bin AbiSyaibah (Rosmawati 2005:316-317). Dia belajar membaca al-Qur’an daripada Muhammad Ibn cIsa al-Abhariy, Abu al-Hasan al-Qattan dan lain-lain (Ensiklopedia Dunia (jilid 9). 2005: 15).
  5. 5. MURID-MURIDAntara murid-murid yang menuntut ilmu dengan Ibn Majah ialah Abu al-Tayyib Ahmad bin Rawh al-Baghdadi, Muhammad bin ‘Isa al-Abhari, Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim al-Qattan, Sulaiman bin Yazidal-Qazwini, Ishak bin Muhammad al-Qazwini, Ali bin Sa’id bin Abdullah, Ibrahim bin Dinar al-Jarsyidan ramai lagi (Asmawi Hj Ehsan. 2003: 174).KARYA-KARYAAntara karangan yang sempat dibuat dan ditinggalkan untuk tatapan umat Islam ialahTafsir al-Qur’an, Sunan Ibn Majah (merupakan antara koleksi kitab Sunan Sittah) dan Kitab TarikhQazwayn (mengandungi sejarah sejak zaman sahabat sampai zaman Ibn Majah) (Asmawi Hj Ehsan2003:174).PUJIAN ULAMA’ TERHADAP IBN MAJAHi. Menurut Abu Yacla al-Khalili sebagaimana yang dipetik oleh Ibn Hajr, bahawa Ibn Majah adalahseorang yang thiqah yang kata-katanya boleh dijadikan hujah. Para ulama’ telah bersepakatmenerima pengriwayatannya. Beliau juga mendalami ilmu hadith, seorang hafiz dan banyakmempunyai karya-karya dalam sunnah, tafsir dan tarikh.ii. Menurut Ibn Khalakan, Ibn Majah ialah seorang hafiz yang masyhur dan pengarang kitab sunandalam bidang hadith.iii. Manakala al-Zahabi pula menyifatkan Ibn Majah sebagai seorang hafiz yang agung, seorangmufassir dan muhaddith bagi negerinya (Muhammad Fuad Abd al-Baqi. 1998: 9-10).Currently have 0 comments:

×