Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ukur kejuruteraan

1,791 views

Published on

ukur tekimetri

Published in: Education
 • Be the first to comment

ukur kejuruteraan

 1. 1. Tekimetri C2343/UNIT 5/ 1 UNIT 5 PEMBUKUAN & PEMPROSESAN DATA TEKIMETRI OBJEKTIF Objektif am: Mempelajari serta memahami cara membuku, membuat pengiraan dan mempelot data-data tekimetri sesuai dengan perkembangan terkini. Objektif khusus: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-  Membuat pengiraan, pembukuan dan plotan dari data-data tekimetri menggunakan kaedah manual dan bantuan perisian komputer.  Menerangkan secara ringkas perkembangan terkini peralatan Tekimetri.
 2. 2. Tekimetri C2343/UNIT 5/ 2 INPUT 5.1 Pengenalan Di dalam unit ini, kita akan mempelajari selok-belok pembukuan semasa menjalankan kerjaluar di padang. Pembukuan adalah satu bahagian yang amat penting dimana segala data-data akan dituliskan di dalam buku kerjaluar atau direkodkan ke dalam kad peringatan. Apabila kita selesai melakukan kerjaluar, hasil kerja ini akan dibukukan dan dibuat pembetulan. Merujuk kepada nilai-nilai muktamad yang diperolehi hasil daripada hitungan dan pembetulan tadi, bolehlah kita membuat satu plotan yang menggambarkan butiran di padang. 5.2 Pembukuan Dan Pengiraan Cara pembukuan perlulah sistematik. Pelbagai sistem pembukuan boleh digunakan. Semua maklumat dalam ruangan cerapan direkodkan di lapangan, ruangan selebihnya akan dihitung di pejabat. Nilai-nilai cerapan ufuk dan pugak yang dibaca terus dari alat perlu dimasukkan ke ruangan tersendiri. Pelarasan bacaan sudut pugak perlu dilakukan. Jarak mengufuk perlu dicatitkan hampir kepada 0.01m. Butiran secara amnya ialah merupakan ciri-ciri yang ada di atas atau di bawah aras tanah dan juga pada aras tanah. Antara butiran yang biasa diambil: i) ii) iii) butiran linear : pagar, jalan raya, sungai, landasan keretapi dll butiran yang terpencil : pokok, bangunan, menara dll ketinggian selerak. Borang pembukuan juga perlu menggabungkan lakaran yang menunjukkan titiktitik staf didirikan. Sebagai tambahan, lakaran ini juga perlu dimasukkan maklumat – maklumat seperti jenis tanaman, lebar lorong dan jalan raya, ketinggian serta jenis pagar dan sebagainya.
 3. 3. Tekimetri C2343/UNIT 5/ 3 Contoh Pengiraan: Merujuk kepada jadual pembukuan tekimetri, data-data yang diperolehi terus daripada lapangan adalah terdiri daripada tingggi alat, sudut mendatar, sudut pugak dan bacaan stadia. Manakala data-data yang lain perlulah dibuat pengiraan. Dalam pengiraan di bawah anggapkan angkatap campur = 0 dan angkatap darab = 100 Jarak Cerun D = Ks+C = 100(2.925-1.185) + 0 = 100(1.740) = 174 m Bacaan Stadia Tengah = (2.925 + 1.185) / 2 = 2.055 Jarak Mendatar H = 100 s cos2θ = 100 (1.74) cos2 0° 20’ 00” = 173.994 = 174.0 m Jarak Pugak V = ½ 100s Sin 2θ = ½ [100] 1.74 Sin (2 x 0° 20’ 00”) =1.012 m Beza Tinggi ∆ h = V – Bacaan Stadia Tengah = 1.012 – 2.055 = -1.043 m Aras Laras pada Staf RLs = RLa + H.I + ∆ h = 27.91 + 1.57 + (-1.043) = 28.437 m
 4. 4. Tekimetri No. Stesen dan Tinggi Alat (m) C2343/UNIT 5/ 4 B (1.570m) 27.91 Stesen Staf Sudut Ufuk Sudut Pugak (θ) A 59°28’40” +0°20’00” 5 68°16’00” +4°00’00” 6 147°00’00” 0°00’00” 7 147°00’00” 8°40’00” C Ketinggian Aras Laras Alat (m) 320°37’40” 0°40’00” Jadual 5.1 : Contoh pembukuan Bacaan Stadia Atas Tengah dan Bawah 2.925 2.055 1.185 2.250 1.745 1.240 1.200 0.910 0.625 1.465 1.080 0.700 3.195 2.425 1.660 D= Ks + C = 100s Bacaan Stadia Tengah (Semak an) Jarak mendatar H = 100s cos2 θ (m) Jarak Pugak V=1/2 100sSin 2θ (m) ∆ h= VBacaan Stadia Tengah Aras Laras pada Staf Catatan 174.0 2.055 174.0 1.012 -1.043 28.437 Bering Belakan g (R.O) 101.0 1.745 100.5 6.96 5.243 33.15 Pokok 57.5 0.910 57.5 0 -0.91 27.00 GL 76.5 1.080 74.8 11.4 10.32 38.23 Pagar 153.5 2.425 153.5 1.78 -0.64 27.27 Stesen C
 5. 5. Tekimetri 5.3 C2343/UNIT 5/ 5 Plotan 5.3.1 Cara Manual Pertama sekali jaringan stesen kawalan diplot terlebih dahulu. Bagi memelot butiran dan titik-titik tinggi, kita perlukan jangka sudut dan pembaris skala. Dengan merujuk kepada gambar rajah dan jadual, prosidur untuk memelot butiran yang ditentukan kedudukannya daripada stesen adalah seperti berikut : (1) Lekatkan jangka sudut kepada pelan ukur dengan menggunakan pelekat supaya pusatnya berada di atas stesen. Orientasikan jangka sudut ini supaya memberi bacaan yang sama dengan T.R. (2) Plot kedudukan bacaan bering ufuk yang diambil terhadap titik-titik butiran pada sekeliling tepian jangka sudut. Nyatakan setiap arah butiran kedudukan staf ini sebagai D1, D2, D3 dan seterusnya. (3) Alihkan jangka sudut. Sambungkan titik stesen dengan D1, D2, D3 dan seterusnya dengan garis yang lembut dan halus. Panjangkan garis-garis tersebut. (4) Dengan memberikan skala pelan kepada nilai-nilai jarak mengufuk yang dikira daripada jadual, ukur jarak ini daripada titik stesen mengikut garisan ke arah setiap titik butiran untuk menetapkan kedudukan pelan butiran-butiran tersebut. (5) Tulis nilai aras terlaras yang diambil daripada jadual dengan setiap titik butiran yang berkenaan. (6) Dengan berpandukan lakaran di lapangan, butiran antara titik-titik ini dilengkapkan. Garis kontur juga dilukis dengan cara interpolas. Semua tanda binaan dihapuskan setelah ditambah butiran dan garis kontur ini. Gambarajah 5.2: Contoh pelotan manual Sumber : Ilmu Ukur Untuk Jurutera (J. Uren dan W.F. Price)
 6. 6. Tekimetri C2343/UNIT 5/ 6 5.3.2 Pelan Ukur yang Sempurna Sebuah pelan berasaskan lokasi jaringan terabas. Terkandung dalam blok tajuk adalah butiran lokasi ukur, petunjuk bagi simbol dan huruf ringkas yang digunakan, skala, tarikh ukur, dan nama-nama jurukur yang terlibat dalam menghasilkan pelan. Di atas pelan yang telah disiapkan itu, tanda arah utara ditambah dan maklumat grid koordinat dipindahkan ke garis sempadan pelan. Garis kontur ditunjukkan di atas permukaan semulajadi sahaja dan tidak dilukiskan melalui tambakan atau benteng-benteng dan juga potonganpotongan yang mana butiran ini mempunyai simbol tersendiri seperti dinyatakan dalam petunjuk. Garis-garis terabas dipadamkan. Tetapi kedudukan stesen-stesen terabas ditunjukkan kerana ia akan diperlukan bagi kegunaan masa depan. Dari segi praktik, pelan ukur asal disediakan dengan tangan oleh jurukur yang melakukan kerjaluar. Pelan ini biasanya tidak mempunyai blok tajuk atau garis sempadan. Walau bagaimanapun, setelah siap lukisan induk yang disediakan oleh jurukur, diserahkan pula ke pejabat lukisan. Di sini semua butiran disurih dengan dakwat ke atas filem plastik dan ditambah pula dengan blok tajuk serta garis sempadan. Salinan foto lukisan yang disurih selalunya dibawa untuk kegunaan di tapak. Dengan itu perhatian yang serius perlu diambil terhadap penyediaan surihan kerana sebarang selisih ke atasnya akan dipindahkan kesemuanya ke salinan foto yang dibuat. 5.3.3 Plotan Bantuan Komputer Dalam bab sebelum ini, kaedah-kaedah yang diberikan untuk plotan butiran skala besar adalah dengan tangan. Proses manual bagi pelanpelan ukur sangat merumitkan dan kebanyakan jurukur atau jurutera tidak mempunyai kebolehan untuk mencapai tahap persembahan yang tinggi dalam kerja berdakwat. Masalah ini biasanya diatasi dengan menyerahkan lakaran ke bahagian lukisan untuk penyurihan dan membuat catatan. Tetapi cara ini menambahkan kos dan masa yang diambil juga adalah agak lama. Sejak kebelakangan ini, beberapa kemajuan telah dicapai dalam teknologi komputer yang mana komputer meja berkeupayaan tinggi boleh didapati dengan perisian-perisian ukur yang canggih. Dengan menggunakan peralatan ini, banyak firma ukur menubuhkan sistem plotan ukur berkomputer persendirian di pejabat mereka.
 7. 7. Tekimetri C2343/UNIT 5/ 7 S is t e m P e lo t a n B a n t u a n K o m p u t e r a la t a r a s p it a s t a d ia s is t e m g a b u n g a n t e o d o lit d a n E D M / T o t a l S t a t io n buku k e r ja lu a r t e k im e t r i e le k t r o n ik u n it p e r a k a m ( u n it s t o r a n d a t a ) P e n g a m b ila n D a t a K o m p u te r P em acu c e k a ra s to ra n p e m p e lo t a n P e m p ro s e s a n d a ta la y a r g r a fik p a p a ra n s k r in O u tp u t d a ta 5.4 Perkembangan Terkini Alat Tekimetri Di dalam arus perkembangan teknologi khususnya di dalam bidang elekronik, turut mempengaruhi bidang ukur terutama terhadap peralatan ukur serta perisian-perisian komputer. Kebanyakan peralatan yang berada di pasaran kini adalah berbentuk elektronik sepenuhnya. Ini memudahkan dan mempercepatkan proses pengukuran. Hasil pengukuran yang diperolehi juga adalah lebih bermutu. Dengan adanya peralatan berelektronik ini, pengambilan data tidak lagi menggunakan buku sebaliknya hanya menggunakan unit storan data. Data-data ini dapat disalurkan terus kepada komputer untuk tujuan pemprosesan. Semasa di dalam komputer, semua data disimpan dalam sebuah fail cerapan lapangan. Dengan bantuan perisian yang direka khas , pengendali komputer dapat membuat hitungan secara automatik. Seterusnya data-data ini dapat diproses untuk menghasilkan satu pelan. Gambarajah 5.3: Data-data dipindah turun daripada Alat Total Station ke Komputer Ihsan : Sokkisa
 8. 8. Tekimetri C2343/UNIT 5/ 8 AKTIVITI 5 AKTIVITI 5  Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya…?  Sila semak jawapan anda pada maklumbalas di halaman berikutnya. Soalan 1. Senaraikan ruangan cerapan dan hitungan pada buku kerja luar ? 2. Apakah yang dimaksudkan istilah butiran ? 3. Apakah perbezaan antara plotan secara manual dengan bantuan berkomputer ? 4. Senaraikan 4 perkara yang penting di dalam sesuatu pelan ?
 9. 9. Tekimetri C2343/UNIT 5/ 9 M L AK UM B AS 5 AL Jawapan 1. Di dalam ruangan cerapan mestilah dicatitkan terus daripada data-data di lapangan. Antaranya ialah sudut ufuk, sudut pugak, bacaan stadia dan catatan. Manakala ruangan hitungan pula ialah jarak cerun, jarak mendatar dan aras laras butiran. 2. Maksud istilah butiran ialah ciri-ciri yang ada di atas atau di bawah aras tanah dan juga pada aras tanah. Antara butiran yang diambil : i. ii. iii. butiran linear : pagar, jalan raya, sungai, landasan keretapi dll butiran yang terpencil : pokok, bangunan, menara dll ketinggian selerak. 3. Perbezaan antara plotan manual dengan bantuan komputer ialah cara manual masih menggunakan tangan serta peralatan lukisan seperti pen, pembaris dan lain-lain, manakala cara bantuan komputer hanya menggunakan peralatan komputer serta perisiannya sahaja. 4. Empat perkara penting di dalam menghasilkan pelan ialah : i. ii. iii. iv. Arah utara Petunjuk simbol Tajuk Skala
 10. 10. Tekimetri C2343/UNIT 5/ 10 PENILAIAN KENDIRI Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam penilaian kendiri ini. Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda. Selamat mencuba. Semoga berjaya!!! 5. Daripada data-data yang dicerap di lapangan. Sila isikan setiap ruangan yang akan dihitung nanti ? Stesen : 3 Stesen belakang : 4 bering : 0° 00’ Stesen aras : 35.87 Stesen hadapan : 5 bering : 92° 57’ Tinggi alat : 1.35 Paksi : 37.22 Titik Staf 1 12 13 19 2.891 1.092 1.258 1.165 Stadia Tengah 2.660 1.005 1.088 0.917 Stadia Bawah 2.446 0.918 0.915 0.665 Sudut Pugak 93° 00’ 99° 20’ 100° 40’ 93° 00’ Sudut Ufuk 142° 40’ 180° 00’ 210° 00’ 300° 00’ 22 1.355 1.192 1.029 88° 40’ 330° 00’ 25 1.222 1.118 1.014 88° 40’ 359° 20’ Stadia Atas Catatan Pagar Pagar Jalan Pokok Bucu rumah Menara Dengan menggunakan kertas kosong sila lukiskan satu jadual pembukuan tekimerti dan isikan ruangan hitungan berkenaan.
 11. 11. Tekimetri C2343/UNIT 5/ 11 M L AK UM B AS K P AL E ADA P NIL E AIAN K NDIR E I Jawapan 5. Di dalam jawapan ini, ruangan hitungan sahaja yang ditunjukkan semula. Anda perlu menunjukkan keseluruhan jadual ini. Sela Stadia (∆ h) (stadia atas – bawah) 0.445 0.174 0.343 0.500 0.326 0.208 Jarak Ufuk (H) Beza pugak (V) V – stadia tengah Aras laras 44.4 16.9 33.1 49.9 32.6 20.6 -2.33 -2.78 -6.23 -2.62 0.76 1.92 -4.99 -3.78 -7.32 -3.54 -0.43 0.80 32.32 33.44 29.90 33.68 36.79 38.02 * Sekiranya terdapat masalah sila berbincang dengan pensyarah anda.

×