Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 6

471 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bab 6

 1. 1. BAB 6 KAEDAH PENILAIAN BAHASAa) Penilaian Melalui Portfolio Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. Rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur memerlukan perancangan, pelaksanaan dan penelitian yang teliti. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk: o Mencapai kefahaman o Mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif o Pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran Memberi peluang secara sistematik kepada pelajar mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman R a Rajah 1 : Tujuan Portfolio
 2. 2. Digunakan untuk Menilai menggambarkan perkembangan keperluan spesifik kemahiran dan dalam kebolehan penyempurnaan gred Menunjukkan Menilai secara kesesuaian sumatif kurikulum dan kejayaan pelajar Rajah 2 : Kegunaan Portfolio Portfolio Dokumen Portfolio Hasil TerbaikPortfolio Kerja Harian Rajah 3 : Jenis-jenis Portfolio
 3. 3. Sesuatu yang MenunjukkanMenggambarkan perlakuan pelajarsejelasnya aktiviti dilaksanakan oleh pelajar secara yang dibimbing pelajar : oleh guru seperti auntentik -Rasional ulasan, komen, dan (Pelajar cadangan harus -Hala tuju menghasilkan kerja direkod untuk -Prosedur kerja melalui menghadapi dan -pengalaman pengalaman sendiri mengatasi sesuatu ketika melakukan tugasan -Harapan kerja lapangan) pembelajaran Membuat catatan Membuat catatan pembimbing yang yang dipilih membantu pelajar diterangkan dan merenung dan dipersetujui membuat refleksi bersama dengan tentang kerja yang pelajar sebagai dibuat untuk pendorong menentukan tindakan susulan Rajah 4 : Ciri-ciri Portfolio
 4. 4. Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota Gambar dan yang foto murid disediakan oleh guru ASPEK YANG PERLU ADA DALAM SESEBUAH PORTFOLIO Refleksi Catatan jurnal kendiri murid Buku log Rajah 5 : Aspek-apsek Yang Perlu Ada Dalam Sesebuah Portfolio Kebaikan Penilaian Portfolio -Penglibatan murid sepenuhnyaGuru dapat banyak Dapat memotivasikan Merupakan satu cara maklumat untuk murid dan untuk menilai tahapmenilai pencapaian meningkatkan perkembangan murid murid kefahaman kendiri Rajah 6 : Kebaikan Penilaian Portfolio
 5. 5. b) Penilaian Melalui Pemerhatian Kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan. Membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Aspek yang diperhatikan : o Kognitif o Afektif o Psikomotor o Faktor-faktor bahan o Persekitaran Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang Rajah 7 : Jenis Pemerhatian
 6. 6. Strategi Pemerhatian Guru boleh menggunakan Kaedah instrumen seperti pemerhatian boleh senarai semak. Menjalankan Berterusan dilakukan secara refod tindakan susulan mengikut global dan anekdot, rubrik terhadap hasilkeperluan yang analitikal yang merangkumi pemerhatian yang dirancang berdasarkan aspek dijalankan objektif guru kognitif, afektif, psi komotor, bahan dan persekitaran Rajah 8 : Strategi Pemerhatian Bentuk Perancangan Jenis-jenis Kualiti Pemerhatian Pemerhatian Aspek yang diambil kiraRajah 9 : Aspek yang diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian
 7. 7. Melihat perkembangan Untuk individu atau menjalankan kumpulan sesuatu tugasan dalam sesuatu seperti projek proses pembelajaran Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran Rajah 10 : Fungsi Pemerhatianc) Penilaian Melalui Kontrak pembelajaran Dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran. Merupakan satu persetujuan dan kontrak antara guru dengan pelajar berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. Penilaian berpusatkan pelajar, tetapi penggredan dikawal oleh guru agar kesahan terjamin. Senarai semak yang dinilai dan bagaimana penggredan dibuat dilampirkan bersama hasilan dan penilaian tugasan. Format senarai semak dibuat mengikut keperluan kursus. Matlamat yang hendak dicapai perlu difikirkan terlebih dahulu. Kontrak akan menjadi dokumen yang akan mengingatkannya tentang objektif dan tujuan kerjanya. Kontrak pembelajaran melatih pelajar membuat refleksi dan andaian terhadap proses dan perancangan tugasan.
 8. 8. Pelajar perlu memilih maklumat yang sesuai dan dibuktikan kesahihannya.Pelajar perlu berfikiran kritis, kreatif dan sedar tentang hala tujupembelajarannya.Persetujuan meliputi beberapa kriteria berikut, iaitu: o Bentuk akhir tugasan yang dihasilkan. o Bagaimana tugasan dilaksanakan sama ada secara individu atau kumpulan. o Tempoh menyiapkan tugasan. o Kaedah penilaian dibuat (secara proses atau pada hasil akhir sahaja). o Tindakan atau akibat yang diterima.Digunakan melalui pelbagai cara iaitu mengikut tahap penglibatan pelajar, iaitu o Penetapan objektif tugasan o Hasil pembelajaran  Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran bentuk tugasan.  Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru. o Penilaian  Menentukan gred dan sistem penggredan  Sistem penggredan dan kaedah pemikiran proses dan hasilan tugasan.  Gred terakhir dibincangkan.  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya serta guru sebagai pemantau. o Format dan bentuk  Keperluan tugasan dan kontrak pembelajaran dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat.  Sesetengah tugasan dan projek memerlukan kontrak yang formal dan dinyatakan dengan jelas.
 9. 9. Bimbing pelajar Meyakini pelajar tentang Tanam rasamerangka, melaksanakan kepentingan kontrak tanggungjawab dan dan menilai kewajaran pembelajaran bagi komited terhadap kontrak pembelajaran membentuk keseluruhan proses kendiri kecemerlangan diri pembelajaran Menyakinkan pelajar Latih pelajar membuat Bimbing pelajar buat bahawa mereka belajar perancangan teliti refleksi pada tahap kemampuan sebelum memulakan sendiri tugasan Rajah 11 : Matlamat Kontrak Pembelajaran
 10. 10. d) Penilaian Melalui Soal Jawab Salah satu teknik yang paling lama. Paling popular dalam kalangan guru. Dapat mengingkatkan interaksi antara guru dengan pelajar. Dapat membina keyakinan diri dalam memberi pandangan,pendapat dan melahirkan perasaan. Melalui soal jawab, murid dapat ; o Menilai murid dalam kelas o Ketahui kelemahan murid dalam sesuatu topik yang diajarkan o Mencari penyelesaian terhadap kelemahan murid o Jika ada murid yang tidak faham, proses pembelajaran akan diulang Soalan hendaklah Guru perlu Guru perlu sesuai dengan menunjukkan merancang jenis- objektif, isi penyoalan jenis soalan pelajaran, umur dan kebolehan murid Perlu ada Kemukan soalan pemeringkatan terlebih dahulu Sebarkan soalan kedaripada senang sebelum sebut seluruh kelas kepada susah namaBerikan masa bagi Pastikan perkataan Pastikan suara gurumurid memikirkan yang digunakan jelas jawapan mudah difahami Rajah 12 : Prinsip Penyoalan
 11. 11. e) Penilaian Melalui Projek Projek merupakan satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa tertentu. Melibatkan kutipan dan analisis data serta penyediaan laporan. Dijalankan secara individu, kumpulan atau kumpulan kecil dalam tempoh masa yang munasabah. Penilaian dijalankan pada setiap proses hingga siap. Ia merupakan integrasi antara pengetahuan, aktiviti dan interaksi guru dengan murid yang berupa bimbingan. Projek dibuat berdasarkan kebolehan, pengetahuan,, kebolehan berfikir dan berketrampilan. Penilaian cara ini berupa aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk ajar. Jenis penilaian: o Berbentuk latihan dan soalan ‘open ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. o ‘Extended task asignment’ seperti menulis puisi, laksanakan dan terangkan keputusan ujian. o Berbentuk portfolio yang merupakan koleksi tugasan. o Tugasan :  Drama  Lakonan  Poster  Model
 12. 12. Mempunyai pelbagai Menunjukkan Peluang menilai reka bentuk peranan sebenar pelajar dalam(lisan, visual, kinesteti dalam situasi sebenar kreativiti k) Pelajar boleh belajar mengkaji, menyelidik, Pelaja perlu terlibat Jangka masa yang secara aktif panjang melaksanakan, meng hasilkan atau membentuk sesuatuPelajar mengamalkan Tugasan secara kemahiran berfikir individu atau dan menyelesaikan kumpulan masalah Rajah 13 : Ciri-ciri Penilaian Projek
 13. 13. CONTOH GARIS PANDUAN c) a) Tunjukkan dengan b) Hubungkaitkan topik dengan Tentukanselengkapnya kerumitan topik pengalaman diri kriteria penilaian g)Tunjukkan d) Elakkan e) Guna kosa contoh sampel perkara yang f)Penyemakan kata/istilah hasil projek terlalu rakan sebaya yang sesuai yang telah abstrak dinilai Rajah 14 : Contoh Garis Panduan Memberi Memberi peluang Menggalakkan kebebasan pelajar pelajar pelajar untuk menggunakanbekerjasama dan menunjukkan bahan sumber memikul kreativiti dan yang terdapat di tanggungjawab inovasi luar bilik darjah Rajah 15 : Tujuan Pembelajaran Projek
 14. 14. Langkah 1 :Penentuan tajuk / skop projek Langkah 2 : Penilaian awal projek Langkah 3 : Pelaksanaan strategi Langkah 4 : Pemprosesan maklumat Langkah 5 : Penilaian hasil projek Rajah 16 : Langkah-langkah menjalankan projek 1)Proses menghasilkan projek Perkara yang dinilai 2) Hasil iaitu persembahan projek Rajah 17 : Dua perkara yang dinilai
 15. 15. f) Penilaian Melalui Kertas Kerja Kertas kerja ditulis dengan tujuan mengutarakan penghujahan tentang alasan dan bukti yang boleh diberikan untuk mendapatkan sesuatu seperti kelulusan untuk satu peruntukan kewangan atau kelulusan bagi menjalankan sesuatu projek dan sebagainya. iii) Isi Utama iv) Kesimpulan ii) Pengenalan v) Cadangan BAHAGIAN- i) Abstrak BAHAGIAN vi) Bibliografi UTAMA Rajah 18 : Bahagian-bahagian Utama Mengetahui Tulis draf dengan topik/perkara Ikut rangka yang cara yang disukai yang ditulis serta telah disediakan dan mudah bahan mencukupi Nomborkan Buat rujukan dan jadual, gambar, ra petikan secara jah dan bebas sebagainya Rajah 19 : Panduan Menulis Kertas Kerja
 16. 16. a) Abstrak iv) Kesimpulan Ringkasan bagi sesebuah Mengandungi rumusan kertas kerja/projek/kajian dan perkara-perkara yang tindakan. telah dibincangkan dalam Ditulis dalam satu perenggan. bahagian isi. Dalam lingkungan 200-250 Ditulis secara ringkas. patah perkataan. Merangkumi tujuan, responden, alatan, dapatan, cadangan kajian dan lain-lain ii) Pengenalan v) Cadangan Memberitahu pembaca Boleh dibuat bersama segala maklumat yang perlu kesimpulan atau untuk memahami diasingkan. perbincangan.iii) Isi Utama vi) Bibliografi Merupakan perbincangan Semasa menulis, pelajar mendalam tentang tajuk perlu membuat rujukan. kertas kerja. Perlu menggunakan Penulisan bahagian ini sumber primer. berrgantung kepada susunan. Bahan yang dirujuk dinyatakan sumbernya. Sumber rujukan ditulis dengan format yang betul. Rajah 20 : Huraian Bahagian-bahagian Utama

×