Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ยุคหิน

1,425 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ยุคหิน

 1. 1. P aleolithic A ge or O ld S tone A ge) ยุ ค นี ้ ม นุ ษ ย์ ร ู ้ จ ั ก ประดิ ษ ฐ์ เ ครื ่ อ งใช้ ที ่ ท ำ ำ ด้ ว ยหิ น อย่ ำ งหยำบๆที ่ เ รี ย กว่ ำ เครื ่ อ งมื อ หิ น กะเทำะ  หรื อ ทำ ำ จำกกระดู ก สั ต ว์ ด ำ ำ รงชี ว ิ ต ด้ ว ยกำรเก็ บ หำผลไม้ ใ น ป่ ำ และล่ ำ สั ต ว์ เ ป็ น อำหำร จึ ง ต้ อ งอพยพ ติ ด ตำมฝู ง สั ต ว์ ไ ปเรื ่ อ ยๆ  ทำ ำ ให้ ไ ม่ เ กิ ด ชุ ม ชนขนำดใหญ่ และเพื ่ อ สะดวกในกำร เคลื ่ อ นย้ ำ ยก็ จ ะอำศั ย ตำมถำ ้ ำ ชะง่ อ นผำ  
 2. 2. เริ ่ ม รู ้ จ ั ก ใช้ ไ ฟเพื ่ อ ให้ ค วำมอบอุ ่ น แก่ร่ ำ งกำย ให้ แ สงสว่ ำ ง และหุ ง ต้ มอำหำรนอกจำกนี ้ ย ั ง พบหลั ก ฐำนว่ ำ มีกำรประกอบพิ ธ ี ก รรมฝั ง ศพคนในคนตำยพวกนี ้ ม ี ค วำมชำ ำ นำญในกำรวำดภำพ และกำรแกะสลั ก โดยเฉพำะกำรวำดภำพ ตำมผนั ง ถำ ้ ำ
 3. 3. เริ ่ ม ตั ้ ง แต่ 8, 000 ปี ถ ึ ง 6, 000 ปีe s olithic ตกำล มนุ ษ ย์Middleตั ว ให้ เ ข้ ำ ก่ อ นคริ ส A ge or ร ู ้ จ ั ก ปรั บ S tone Ag กั บ สภำพแวดล้ อ มที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป เช่ น รู ้ จ ั ก สร้ ำ งบ้ ำ นสร้ ำ งเรื อ น ที ่ อ ยู ่ อ ำศั ย ด้ ว ย ไม้ แทนกำรอำศั ย อยู ่ ใ นถำ ้ ำ เหมื อ นสมั ย ก่ อ น เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้ ก ็ ร ู ้ จ ั ก ปรั บ ปรุ ง ให้ ด ี ขึ ้ น และมี ม ำกชนิ ด ขึ ้ น เริ ่ ม รู ้ จ ั ก เลี ้ ย งสั ต ว์ เลี ้ ย ง คื อ สุ น ั ข ซึ ่ ง ได้ ช ื ่ อ ว่ ำ เป็ น สั ต ว์ เ ลี ้ ย ง ชนิ ด แรกของมนุ ษ ย์ ด ้ ว ยโดยเลี ้ ย งไว้ ช ่ ว ย ระวั ง ภั ย
 4. 4. และช่ ว ยในกำรล่ ำ สั ต ว์ เริ ่ ม รู ้ จ ั ก ทำ ำ เกษตรกรรมอย่ ำ งง่ ำ ย ๆ  รู ้ จั ก ปั ้ น หม้ อ ไหอย่ ำ งหยำบๆ ด้ ว ยดิ น เหนี ย วและนำ ำ ไปตำกแห้ ง
 5. 5. Ne olithic Aประมำณ 5,New 000tone A ge ) ยุ ค หิ น ใหม่ ge or 000-2, S ปี ล ่ ว งมำ แล้ ว มนุ ษ ย์ ใ นยุ ค นี ้ อ ำศั ย รวมกั น อยู ่ เ ป็ น หมู ่ บ ้ ำ น ดำ ำ รงชี ว ิ ต ด้ ว ยกำรเพำะปลู ก และเลี ้ ย งสั ต ว์ กำร เพำะปลู ก ได้ เ ปลี ่ ย นวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของมนุ ษ ย์ จ ำกสั ง คม ล่ ำ สั ต ว์ ม ำเป็ น สั ง คมเกษตรกรรม ที ่ ต ั ้ ง ถิ ่ น ฐำนเป็ น หลั ก แหล่ ง มี ก ำรสร้ ำ งที ่ พ ั ก อำศั ย ถำวรเป็ น กระท่ อ มดิ น เหนี ย ว และตั ้ ง หลั ก แหล่ ง ตำมบริ เ วณลุ ่ ม นำ ้ ำ
 6. 6. ยุ ค หิ น ใหม่ เ ป็ น ยุ ค เกษตรกรรม พื ช เพำะปลู ก ที ่ ส ำ ำ คั ญ ในยุ ค นี ้ คื อ ข้ ำ ว และพื ชอื ่ น ๆ เช่ น ถั ่ ว ฟั ก บวบ ส่ ว นสั ต ว์ เ ลี ้ ย งได้ แ ก่ สุ น ั ข แพะ แกะ และยั ง คงล่ ำ สั ต ว์เช่ น กวำง กระต่ ำ ย ตะพำบ กำรประมงเป็ น ต้ น
 7. 7. สภำพชี ว ิ ต มนุ ษ ย์ ใ นยุ ค หิ น ใหม่ ไ ด้เปลี ่ ย นแปลงชี ว ิ ต ตำมควำมเป็ น อยู ่ จ ำกที ่ ส ู ง มำอยู ่ ท ี ่ ร ำบใกล้ แ หล่ ง นำ ้ ำ โดยอยู ่ ร วมกั น เป็ น กลุ ่ มเป็ น หมู ่ บ ้ ำ นบนเนิ น และดำ ำ รง ชี ว ิ ต ตำมเศรษฐกิ จ ใหม่ ได้ แ ก่ เกษตรกรรม กำรเพำะปลู ก และเลี ้ ย งสั ต ว์ รู ้ จ ั ก กำรทำ ำ เครื ่ อ งปั ้ น ดิ น เผำ กำรทำ ำ เครื ่ อ งจั ก รสำน กำรทอผ้ ำ เป็ น ต้ น
 8. 8. มนุ ษ ย์ ย ุ ค นี ้ ร ู ้ จ ั ก นำ ำโลหะมำหลอม และ ยุ ค โลหะประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อเครื ่ อ งใช้ ที ่ ม ี ค ุ ณ ภำพมำกขึ ้ น มี พ ั ฒ นำ กำรทำงสั ง คม เศรษฐกิ จ และกำรปกครอง กล่ ำ วคื อ ชุ ม ชนมนุ ษ ย์ยุ ค โลหะมี ก ำรจั ด ตั ้ ง เป็ นสั ง คมเมื อ งอย่ ำ งเป็ น ระบบมี ล ั ท ธิ ศ ำสนำ รู ้ จ ั ก กำรเดิ น เรื อ รวมถึ ง มี ค วำมรู ้เกี ่ ย วกั บ ดำรำศำสตร์
 9. 9. คโลหะนี ้ สำมำรถแยกย่ อ ยออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ยุ ค สำ ำ ริ ด ประมำณ 2, 500 – 4, 000 ปี ม ำแล้ ว มนุ ษ ย์ ท ี ่ อ ำศั ย ในดิ น แดนประเทศไทยได้ น ำ ำ แร่ ทองแดงและดี บ ุ ก มำหล่ อ เป็ น สำ ำ ริ ด สำ ำ หรั บ ทำ ำ เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้ ร วมถึ ง ทำ ำ เป็ น เครื ่ อ ง ประดั บ ด้ ว ย
 10. 10. ยุ ค เหล็ ก ประมำณ 1, 500–2, 500 ปี ม ำแล้ ว มนุ ษ ย์ อ ำศั ย ในดิ น แดนประเทศไทยนำ ำ แร่เหล็ ก ที ่ ม ี ค วำมทนทำนกว่ ำ สำ ำ ริ ด มำประดิ ษ ฐ์ เ ป็ นเครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้ ในขณะเดี ย วกั น ก็ ย ั ง คงมีกำรใช้ ส ำ ำ ริ ดในกำรทำ ำ เป็ น เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้ แ ละเครื ่ อ งประดั บ อื ่ น ๆอี ก ด้ ว ย
 11. 11. แหล่ำง ค้ น พบในท ะ-เขำป่ หนำม บ้ ำ นแม่ และบ้ ำ นประเทศไทยำดอนมู ล ยุ ค หิ น เก่ จั ง หวั ด ลำ ำ ปำง-ถำ ำ ำ วิ ม ำนนำคิ น ทร์ อำ ำ เภอดอนสำร จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ-ถำ ำ ำ จอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่-ถำ ำ ำ พระ จั ง หวั ด เชี ย งรำย- ตำ ำ บลบ้ ำ นเก่ ำ จั ง หวั ดกำญจนบุ ร ี-อำ ำ เภอเชี ย งแสน จั ง หวั ดเชี ย งรำย-ถำ ำ ำ พระ อำ ำ เภอไทรโยค จั ง หวั ด
 12. 12.   ยุ ค หิ น กลำง ถำ ำ ำ ผี จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน ถำ ำ ำ พระขอม อำ ำ เภอไทรโยค ถำ ำ ำ อองบะ อำ ำ เภอศรี ส วั ส ดิ ์ จั ง หวั ด กำญจนบุ ถำ ำ ำ หลั ง โรงเรี ย น และถำ ำ ำ หมอเขี ย ว จั ง หวั ด กระบี ่ ถำ ำ ำ ใกล้ เ ขำจอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ดอยถำ ำ ำ เขำพระ อำ ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งรำย เขำสนำมแจง อำ ำ เภอบ้ ำ นหมี จั ง หวั ด ลพบุ ร ี เนิ น ใกล้ ถ ำ ำ ฤำษี อำ ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด รำชบุ ร ี ถำ ำ ำ ที ่ เ ขำแก้ ว อำ ำ เภอโปงนำ ำ ำ ร้ อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี เป็ น ต้ น
 13. 13. จำ ำ งหวั ด ลำ ำ ปำง- บ้ ำ นเก่ ำ จั ง หวั ด กำญจนบุ ร ี- ผำแต้ มหิ ง หวั ด ยุ ค จั น ใหม่อุ บ ลรำชธำนี- ถำ ำ ำ พระ จั ง หวั ด กำญจนบุ ร ี- โคกเจริ ญ ในเขตลุ ่ ม แม่ น ำ ำป่ ำ สั ก อำ ำ เภอไชยบำดำล จั ง หวั ดลพบุ ร ี- ถำ ำ ำ สิ ง ขร อำ ำ เภอคี ร ี ร ั ฐ นิ ค มจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี- โคกพนมดี ใ นเขตชำยฝั ่ งทะเลเดิ ม อำ ำ เภอพนั ส นิ ค ม จั ง หวั ดชลบุ ร ี-โนนนกทำ อำ ำ เภอภู เ วี ย ง
 14. 14. - ออบหลวง จั ง หวั ดเชี ย งใหม่- โคกพลั บ อำ ำ เภอบำงแพ ยุ ค โลหะ ร ี จั ง หวั ด รำชบุ- โนนนกทำ อำ ำ เภอภู เ วี ย งจั ง หวั ด ขอนแก่ น- บ้ ำ นเชี ย ง บ้ ำ นนำดีจั ง หวั ด อุ ด รธำนี- ศู น ย์ ก ำรทหำรปื น ใหญ่จั ง หวั ด ลพบุ ร ี- อำ ำ เภอตำคลี จั ง หวั ดนครสวรรค์-อำ ำ เภอเชี ย งดำว จั ง หวั ดเชี ย งใหม่-บ้ ำ นดอนตำเพชร อำ ำ เภอพนมทวน

×