วิธีการทางประวัติศาสตร์ ม.1

6,064 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิธีการทางประวัติศาสตร์ ม.1

 1. 1. คือ การศึกษาเรื่องราวหรือประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีต จากหลักฐานการจดบันทึกไว้ หรือ จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานประกอบคำาบอกเล่า เช่น ตำานาน นิทานพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ อักษรยูนิฟอร์ม หรืออักษรรูปลิ่ม ชาวซูเมเรียนประดิษฐ์ขึ้นราว 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช อักษรหลักศิลาจารึกหลักที่ 1
 2. 2. ามสำาคัญของประวัติศาสตร์ บิดาวิชาประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก เฮโรโตตุส (ประมาณ 484-420 ปีก่อน ค.ศ. นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก ผู้บันทึก สงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซีย ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรม รูปแบบใหม่ เพราะมีการเรียงลำาดับ เรื่อง มีการตั้งประเด็นปัญหา ซึ่งก่อ ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ พฤติกรรมมนุษย์และคำาว่า “Historic” ที่เขาในงานเขียน ซึ่ง ก่อนหน้านี้มีความหมายว่า “วิจัย” เพียงอย่างเดียว ได้กลายเป็นคำา ใหม่คือคำาว่า “ประวัติศาสตร์” นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก ผู้บันทึก สงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซีย ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรม รูปแบบใหม่ เพราะมีการเรียงลำาดับ เรื่อง มีการตั้งประเด็นปัญหา ซึ่งก่อ ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ พฤติกรรมมนุษย์และคำาว่า “Historic” ที่เขาในงานเขียน ซึ่ง ก่อนหน้านี้มีความหมายว่า “วิจัย” เพียงอย่างเดียว ได้กลายเป็นคำา ใหม่คือคำาว่า “ประวัติศาสตร์”
 3. 3. ามสำาคัญของประวัติศาสตร์ บิดาวิชาประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออก ซือ หม่า เซียน (ประมาณ 145-85 ปีก่อน ค.ศ. นักประวัติศาสตร์ชาวจีน สมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ตรงกับรัช สมัย จักรพรรดิฮั่นอู๋ตี้ เป็นผู้ ประพันธ์หนังสือ “สื่อจี้” ซึ่งแปล ว่า “บันทึกของนักประวัติศาสตร์” โดยได้บันทึกสภาพการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ ในระยะเวลา 3’000 ปี ตั้งแต่บรรพกาลถึง ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก นับเป็น หนังสือประวัติศาสตร์รวมหลาย ยุคสมัยเล่มแรกของจีน นักประวัติศาสตร์ชาวจีน สมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ตรงกับรัช สมัย จักรพรรดิฮั่นอู๋ตี้ เป็นผู้ ประพันธ์หนังสือ “สื่อจี้” ซึ่งแปล ว่า “บันทึกของนักประวัติศาสตร์” โดยได้บันทึกสภาพการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ ในระยะเวลา 3’000 ปี ตั้งแต่บรรพกาลถึง ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก นับเป็น หนังสือประวัติศาสตร์รวมหลาย ยุคสมัยเล่มแรกของจีน
 4. 4. ามสำาคัญของประวัติศาสตร์ บิดาวิชาประวัติศาสตร์ไทย สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ พ.ศ. 2405 - 2486 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอม มารดาชุ่ม ทรงประกอบพระ กรณียกิจต่างๆมากมาย ซึ่งล้วน เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง และ ทรงเป็นบุคคลแรกๆที่ให้ความ สนใจประวัติศาสตร์ไทย โดยได้ ทรงพยายามค้นหาหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อแต่งตำารา เผยแพร่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การ ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมาก ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอม มารดาชุ่ม ทรงประกอบพระ กรณียกิจต่างๆมากมาย ซึ่งล้วน เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง และ ทรงเป็นบุคคลแรกๆที่ให้ความ สนใจประวัติศาสตร์ไทย โดยได้ ทรงพยายามค้นหาหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อแต่งตำารา เผยแพร่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การ ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมาก
 5. 5. (Historical Method) การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความจาก หลักฐานแล้วนำามาเปรียบเทียบ อย่างเป็นระบบ วิธีการทางประวัติศาสตร์
 6. 6. ความสำาคัญของวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ความสำาคัญเพื่อใช้เป็น แนวทางสำาหรับผู้ศึกษา ประวัติศาสตร์ หรือผู้ฝึกฝน ทางประวัติศาสตร์จะได้นำาไป ใช้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ลำาเอียง และ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
 7. 7. "เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต" (What) "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่" (When) "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน" (Where) "ทำาไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น" (Why) "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร" (How) กษาประวัติศาสตร์เริ่มจากการตั้งคำาถามพื้นฐานหล คำาถาม คือ และ “ใครทำาให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต" (Who) "เหตุการณ์นั้นมีใครเกี่ยวข้องบ้าง" (Who participat)
 8. 8. 1.กำาหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา วิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน * จะค้นคว้าเรื่องอะไร * เป็นเรื่องราวของใคร * มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกิดขึ้น เมื่อไร ที่ไหนสิ่งที่เกิดนั้นคืออะไร
 9. 9. . การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ให้ ข้อมูล มีทั้งหลักฐานที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร มีทั้งที่เป็น หลักฐานชั้นต้น(ปฐมภูมิ) และ หลักฐานชั้นรอง(ทุติยภูมิ)
 10. 10. 1. การตรวจสอบหลักฐาน - อายุของหลักฐาน - ผู้สร้างหรือผู้เขียน - จุดมุ่งหมายของการสร้างหลักฐาน 2.การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
 11. 11. 4. การตีความหลักฐาน - การตีความขั้นต้น - การตีความขั้นลึก การประเมินคุณค่าของหลักฐาน (ต่อ) 5.การเรียบเรียงและการนำาเสนอ
 12. 12. กิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนเลือก ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ใดเรื่องหนึ่งโดยใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์
 13. 13. 4. นำาเสนออย่างไร อธิบายอย่างละเอียด 1. กำาหนดหัวเรื่อง ให้เหตุผลว่าทำาไมจึง เลือก 2. หาข้อมูลจากแห่งใดประเภทใด 3. ประเมินหลักฐานอย่างไร
 14. 14. 2. พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เคยเสด็จไปเมือ จีนจริงหรือไม่ วอย่างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 1. นางนพมาศมีจริงหรือไม่และเป็นบุคคลใน สมัย สุโขทัยจริงหรือ
 15. 15. 6. พระราชประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราช 3. พระเจ้าอู่ทองอพยพจากที่ใด 5. การส่งราชทูตไปเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 4. สงครามยุทธหัตถีมีขึ้นที่ใด
 16. 16. 21 8. การประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร ในสงครามโลกครั้งที่ 2 7. การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
 17. 17. ซาหวัดดี

×