Bezrobocie; struktura i rynek pracy

9,827 views

Published on

Żaneta Pietrzak
Magda Mańkiewicz
Łukasz Pawlików
Radosław Kozieł

Published in: Education
 • Bezrobocie i jego struktura przy obecnym kryzysie nie za szybko sie zmieni do tego międzynarodowy rynek pracy też powoli się skurcza. Choć Preply ostatnio oferuje prace dla nauczycieli http://przywodztwo.businesstimes.pl/jak-zdobyc-miedzynarodowe-kontakty-czyli-tzw-international-networking
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bezrobocie; struktura i rynek pracy

 1. 1. Struktura zawodowa i rynek pracy - ujęcie teoretyczne. <ul><li>Kurs: Bezrobocie w perspektywie socjologicznej </li></ul>Obowiązkowa literatura na zajęcia: Maria Danecka, Bezrobocie i instytucje rynku pracy , Warszawa 2005, s. 41-74.
 2. 2. Definicje <ul><li>Struktura zawodowa {occupational structure} -> całościowy rozkład zawodów w społeczeństwie.
 3. 3. STRUKTURA ZAWODOWA
 4. 4. Kształtowana przez różne czynniki:
 5. 5. a) gospodarkę; b) technologię; c) biurokrację; d) rynek pracy; e) status i prestiż ; f)zamknięcie społeczne danego zawodu; </li></ul>
 6. 6. Definicje C.D <ul><li>Praca – działalność człowieka </li></ul>Przekształcanie przyrody za pomocą narzędzi Zgodnie z pragnieniami i potrzebami
 7. 7. Definicje C.D.2 <ul><li>Rynek pracy -> z wykładu dr Nieroby wiemy, że rynek pracy można definiować:
 8. 8. Ekonomicznie: siła robocza jako towar, który jest sprzedawany i kupowany na warunkach kontraktowych, o tym szerzej za chwilę powie koleżanka .
 9. 9. Socjologicznie: 4 czynniki, które rozważa socjologia: a) jaka powinna być zadowalająca ilość pracy za wypełnienie kontraktu; b) kwestia nierówności płac i warunków pracy; c) związki zawodowe tworzą wewnętrzne rynki pracy; d) bezsilność i brak organizacji w wielkich firmach </li></ul>
 10. 10. Podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy Rynek pracy - obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem podaży pracy i popytu na pracę. Może być rozpatrywany w trzech wymiarach: 1. wymiarze krajowym 2. wymiarze regionalnym 3. wymiarze lokalnym
 11. 11. Siła robocza Zasoby siły roboczej - stanowi je ludność w wieku produkcyjnym, czyli osoby aktywne zawodowo , do których zaliczamy jednostki pracujące i bezrobotnych . Osoby aktywne zawodowo to ludzie zdolni do wykonywania prac zarobkowych. Na aktywność zawodową wpływają warunki demograficzne, ekonomiczne, socjalne i społeczne. Bezrobotni - osoby niezatrudnione, które nie posiadają dochodu z tytułu zatrudnienia lub wykonywania innej zarobkowej pracy. Osoby, które są gotowe do podjęcia zatrudnienia, nie uczące się w systemie dziennym, a także zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania urzędzie pracy. Ludność bierna zawodowo - to osoby, które nie wykonują żadnej pracy, nie są zatrudnione i nie poszukują pracy.
 12. 12. Instrumenty rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy - to środek stosowany przez państwo do kreowania optymalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich. 2. Prywatne instytucje pośrednictwa pracy - organizacje lub instytucje, które mają zgodę Prezesa Krajowego Urzędu Pracy do prowadzenia pośrednictwa pracy. 3. Poradnictwo zawodowe - to profesjonalna pomoc udzielana przez doradcę zawodowego, który pomaga klientowi dokonać wyboru odpowiedniego zawodu lub zmienić zatrudnienie, czy też osiągnąć właściwe dostosowanie zawodowe. Jest świadczone w formie porad indywidualnych i grupowych. 4. Prace interwencyjne - związane są z zatrudnieniem bezrobotnego przez pracodawcę w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, jeżeli zatrudnienie to nastąpiło w wyniku umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy. 5. Szkolenia dla bezrobotnych- to przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji oraz nauka umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.
 13. 13. Bezrobocie na polskim rynku pracy <ul><li>Koniunkturalne
 14. 14. Strukturalne
 15. 15. Sezonowe
 16. 16. Frykcyjne
 17. 17. Technologiczne
 18. 18. Jawne
 19. 19. Ukryte
 20. 20. Krótkotrwałe
 21. 21. Długotrwałe
 22. 22. Powszechne
 23. 23. Regionalne </li></ul>
 24. 24. Niepełnosprawni na polskim rynku pracy Zapisy ustawodawcze dotyczące osób niepełnosprawnych: <ul><li>Konstytucja RP, art. 67. – gwarancja zabezpieczenia społecznego ze względu na inwalidztwo: pomoc w zakresie opieki zdrowotnej, zabezpieczenie egzystencji oraz przysposobienie do pracy
 25. 25. Ustawa z 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 26. 26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 sierpnia 1997 roku, w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych. </li></ul>Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki : <ul><li>Jest niezdolny do pracy.
 27. 27. Ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy.
 28. 28. Niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia. </li></ul>
 29. 29. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy <ul><li>Zezwolenie na zatrudnienie wydaje starosta powiatu.
 30. 30. Obywatel Polski ma pierwszeństwo pracy.
 31. 31. 14- dniowa oferta pracy. </li></ul>
 32. 32. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE RYNKU PRACY <ul><li>Konstytucja RP
 33. 33. Kodeks Pracy są w nim uregulowane następujące kwestie: podstawowe zasady prawa pracy; zawarcie stosunku pracy; rozwiązanie umowy o pracę; wygaśnięcie umowy o pracę; wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; obowiązki pracodawcy i pracownika; odpowiedzialność materialna pracowników; czas pracy; urlopy pracownicze; ochrona pracy kobiet; zatrudnianie młodocianych; bezpieczeństwo i higiena pracy; układy zbiorowe pracy; rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, przedawnienie roszczeń; grupowa organizacja pracy
 34. 34. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku. </li></ul>
 35. 35. Podmioty działające na rynku pracy Podmioty polityki rynku pracy są to osoby prawne, organy i instytucje, które w swoim obszarze kompetencji mają całokształt spraw związanych z problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
 36. 36. Międzynarodowe podmioty rynku pracy: A) Międzynarodowa Organizacja Pracy B) Rada Europy - Europejski Kodeks Zabezpieczenia Europejskiego - Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym - Europejska Konwencja o Pomocy Społecznej i Medycznej - Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących C) Wspólnota Europejska - Traktat założycielski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej - Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej - Traktat o Unii Europejskiej
 37. 37. Krajowe podmioty rynku pracy A) Podmioty ustawodawcze - Sejm i Senat - Komisja Polityki Społecznej B) Podmioty wykonawcze - Minister Pracy i Polityki Społecznej - Departament Polityki Rynku Pracy - Departament Polityki Sektorowej i Restrukturyzacji - Departament Polityki Strukturalnej i Regionalnej - Departament Dialogu Społecznego - Departament Prawa Pracy - Departament Warunków Pracy - Departament Wynagrodzeń - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych. - Krajowy Urząd Pracy - Minister Sprawiedliwości
 38. 38. Krajowe podmioty rynku pracy C) Organy Kontrolne - Najwyższa Izba Kontroli - Państwowy Instytut Pracy - Policja Pracy D) Podmioty sądownicze - Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych E) Podmioty opiniodawczo-doradcze - Naczelna Rada Zatrudnienia - Wojewódzka Rada Zatrudnienia - Powiatowa Rada Zatrudnienia F) Lokalne podmioty rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy - Powiatowy Urząd Pracy - Centrum Informacji Zawodowej - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 39. 39. Prestiż zawodów w Polsce <ul><li>Badania CBOS ze stycznia 2009 roku (www.cbos.pl)
 40. 40. CBOS prestiżowe zawody: szczególnie użyteczne, wymagające większego wysiłku, umiejętności, większej odpowiedzialności,
 41. 41. Ankietowani oceniali zawody posługując się pięciopunktową skalą. Ich zadaniem było określenie, czy darzą je bardzo dużym, dużym, średnim, małym czy też bardzo mały poważaniem; na potrzeby opisu dwie pierwsze i dwie ostatnie oceny zostały zsumowane. </li></ul>
 42. 42. Prestiż <ul><li>Największe poważanie mają zawody takie jak:
 43. 43. Profesor uniwersytetu, strażak, górnik, pielęgniarka, lekarz, inżynier, nauczyciel
 44. 44. Najmniejszym poważaniem wyróżniają się:
 45. 45. Działacz partii politycznej, poseł na sejm, radny gminy, minister, starosta, makler, burmistrz, ksiądz. </li></ul>
 46. 46. Bibliografia <ul><li>Katarzyna Głąbicka, &quot;Wybrane elementy rynku pracy&quot;, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2001.
 47. 47. Janusz Sztumski, &quot;Socjologia pracy&quot;, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1999.
 48. 48. Gordon Marshall, Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005.
 49. 49. Michał Feliksiak, Prestiż zawodów – komunikat z badań CBOS, Warszawa 2009. </li></ul>

×