Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

8,217 views

Published on

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Unit: Myself
Topic: Hobbies

Published in: Education
 • Be the first to comment

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 Unit: Myself Topic: Hobbies สมาชิกในกลุ่ม นางสาววนิดา แก้วพรมภักดี 55010513032 4EN นางสาวศุภลักษณ์ พูนนอก 55010513034 4EN นางสาวอารียา หงษ์สุวรรณ์ 55010513039 4EN
 2. 2. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 Unit: Myself Topic: Hobbies 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงบทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน (While-reading 1// Peer-Assisted Learning Strategies (PALS)// Reading Today, April/May 2012) 2. อ่านแล้วสามารถตอบคาถามได้ (While-reading 2 // Reading grid // 200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ หน้า 90) 3. อ่านแล้วสามารถบอกใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ (Post-reading // Shared reading // 200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ หน้า 96) 2. ตัวชี้วัด ต.1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (While-reading 1) ต.1.1 ป.6/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และ เรื่องเล่า (while-reading 2) ต.1.1 ป.6/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และ เรื่องเล่า (Post-reading) 3. เนื้อหา Vocabulary: ballerina, hobby, dance, camera, great, cooking, creative, actress Structure: Degree of ability - To express ability or possibility: - I can dance. - I can’t answer the phone. - To make request: - Can you open the window please? Example: I can’t play the violin at all. My brother can play chess quite well. They can sing really well.
 3. 3. 4. สื่อการเรียนรู้ 1. Power Point 2. Text 1, 2, 3 3. ใบกิจกรรม While-reading 1: Peer-Assisted Learning Strategies (PALS) 4. ใบกิจกรรม While-reading 2: Reading grid 5. ใบกิจกรรม Post-reading: Shared reading 5. กิจกรรมการเรียนรู้ ครู นักเรียน Pre-reading 1. ครูเปิดเพลง What can you do? เพื่อนาเข้าสู่ บทเรียน 2. ครูถามคาถามเกี่ยวกับเพลงเพื่อตรวจสอบความ เข้าใจของนักเรียน เช่น - What can the man in the video do? 3. ครูแจก text 1 ให้นักเรียนทุกคน แล้วเปิด Power Point อธิบายคาศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 4. ครูทบทวนคาศัพท์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ นักเรียนจากคาอธิบายความหมายของคาศัพท์ 5. ครูแจก Text 2 ให้นักเรียนทุกคน แล้วอธิบาย โครงสร้างไวยากรณ์จาก Power Point ให้นักเรียนฟัง 6. ครูตรวจสอบความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์ ของนักเรียนโดยถามคาถามจาก Power Point 7. ครูแจก Text 3 แล้วพานักเรียนอ่าน จากนั้นให้ นักเรียนอ่านเองและทาความเข้าใจ 8. ครูถามคาถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อ ตรวจสอบความเข้าใจ เช่น - Does Anna like movie? - Can she dance? - Is taking photographs her hobby? 1. นักเรียนฟังเพลง What can you do? 2. นักเรียนตอบคาถามจากเพลง เช่น - He can jump, swim, ride a bike, read, play guitar, and sing a song. 3. นักเรียนรับ text 1 จากครู แล้วฟังครูอธิบาย คาศัพท์และออกเสียงตาม 4. นักเรียนบอกคาศัพท์จากคาอธิบายความหมายของ คาศัพท์ที่ครูให้ 5. นักเรียนรับ text 2 จากครู แล้วฟังและทาความ เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์จากPower Point 6. นักเรียนตอบคาถามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ครูถาม จาก Power Point 7. นักเรียนรับ Text 3 แล้วอ่านตามครู จากนั้นให้ นักเรียนอ่านเองและทาความเข้าใจ 8. นักเรียนตอบคาถามครูจากเรื่องที่ได้อ่านเพื่อ ตรวจสอบความเข้าใจ เช่น - Yes, she does. - Yes, she can. - Yes, it is.
 4. 4. While-reading 1 Peer-Assisted Learning Strategies (PALS) 1. ครูให้นักเรียนทุกคนจับคู่ 2. ครูอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรม ดังนี้ - นักเรียนแต่ละคู่จะได้รับใบบทสนทนาคนละ 1 แผ่น - ให้นักเรียนคนหนึ่งเป็น Coach ที่ทาหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างที่เพื่อนอีกคนหนึ่ง อ่าน และวงกลมคาที่เพื่อนอ่านผิด - นักเรียนอีกคนหนึ่งเป็น Reader เพื่ออ่านบท สนทนาให้ Coach ฟัง - นักเรียนสลับบทบาทกัน - หลังจากนักเรียนแต่ละคู่อ่านครบทุกคนแล้ว ให้นา ผลการอ่านมาเปรียบเทียบกัน เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ว่าตนเองอ่านคาใดผิดบ้าง - ครูเปิดเสียงให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบ ผลการอ่าน 3. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม 4. ครูสังเกตและประเมินผล While-reading 2 Reading grid 1. ครูแจกบทอ่านและใบกิจกรรมให้กับนักเรียนทุก คน 2. ครูอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรม - ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านแล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในตาราง - ครูให้เวลาทากิจกรรม 15 นาที 3. ครูให้สัญญาณเริ่มทากิจกรรม 4. ครูให้สัญญาณหมดเวลาทากิจกรรม 5. ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนใบกิจกรรมกับเพื่อน เพื่อ เฉลยคาตอบ 1. นักเรียนทุกคนจับคู่ 2. นักเรียนทุกคนฟังครูอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรม 3.นักเรียนทุกคนทากิจกรรม 1. นักเรียนทุกคนรับบทอ่านและใบกิจกรรมจากครู 2. นักเรียนตั้งใจฟังขั้นตอนการทากิจกรรม 3. นักเรียนเริ่มทากิจกรรม 4. นักเรียนหยุดทากิจกรรม 5. นักเรียนส่งใบกิจกรรมคืนครู
 5. 5. Post-reading Shared reading 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน 2. ครูอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรม ดังนี้ - ครูแจกบทอ่านให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม - นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่าน Text 3 แล้วช่วยกัน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่า Anna สามารถทา อาชีพที่กาหนดให้ได้หรือไม่ เพราะอะไร - นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคาตอบลงในใบงานที่ กาหนดให้ 3. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม 4. ครูเก็บใบงานไปตรวจและให้คะแนน 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน 2. นักเรียนทุกคนฟังครูอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรม 3. นักเรียนทากิจกรรม 6. การวัดผลประเมินผล กิจกรรมที่จะประเมิน วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน While-reading 1: Peer-Assisted Learning Strategies (PALS) While-reading 2: Reading grid Post-reading: Shared reading ให้คะแนนตามแบบประเมิน ตรวจและให้คะแนน ให้คะแนนตามแบบประเมิน แบบประเมินการออกเสียง - แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็น 7. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................... 8. ความเห็นของผู้บริหาร .............................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................
 6. 6. 9. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 9.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ .............................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................... 9.2 ปัญหาและอุปสรรค .............................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................... 9.3 ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................................
 7. 7. Text 1 Vocabulary hobby (n.) an activity that usually do in free time Ex. Other interests or hobbies? ballerina (n.) a female ballet dancer Ex. You’re ballerina too! dance (v.) movements that match the speed and rhythm of a piece of music. Ex. I can dance quite well. camera (n.) a device that usually use to take photo and record the video Ex. Can you use a video camera?
 8. 8. great (adj.) very good, excellent Ex. I’ve got a great voice. cooking (n.) skill of preparing food by making, mixing, and heating ingredients Ex. I’m good at cooking. creative (adj.) relating to the imagination or original ideas, especially in the production of an artistic work. Ex. Cooking is creative. actress (n.) a main character who is a female Ex. You want to be an actress then?
 9. 9. Text 2 Structure Degree of ability We use can: - To express ability or possibility: - I can dance. - I can’t answer the phone. - To make request: - Can you open the window please? Affirmative Negative I You We They He/ She / It can dance. I You We They He/ She / It can’t (cannot) dance. Question Short answer Full answer Can I You We They He/ She / It dance? Yes, I can. No, I can’t Yes, I can dance. No, I cannot dance.
 10. 10. With can we sometimes use adverbial expressions like well, quiet well, really well, not at all to express varying degrees of ability. They are always put after the verb and/or complement. 0%..................................................................50%...................................................................100% not at all quiet well well really well Ex. I can’t play the violin at all. My brother can play chess quite well. They can sing really well. Pronunciation: can/can’t When can is not stressed, the vowel is weak, shown as /ə/. - I can do it. - Can you come? It can be strong and shown as /æ/ if we want to stress it and when it appears at the end of the sentence - Of course you can! It is a strong vowel, shown as /ɑː/ in negative statements. - I can’t dance at all.
 11. 11. Text 3 Conversation Hannah: Now, Anna, tell me about yourself. Let’s start with films. Why do you want to come to the LAC? Anna: I love the cinema. It’s magic. But I don’t just want to watch films. I want to be in them! Hannah: Really? You want to be an actress then? Can you dance? Anna: Yes, I can dance quite well. I go to modern dance classes on Wednesdays and Saturdays. Hannah: Good. You’re ballerina too! Can you play any musical instruments? Anna: No, I can’t play music at all but I can sing really well. My singing teacher says I’ve got a great voice. Hannah: What about languages? Can you speak any foreign language? Anna: Yes, I can. I can speak French. And I’m learning Italian. Hannah: Really? Other interests or hobbies? Annan: I like making clothes and I enjoy taking photographs. I’m doing photography course at the Arts Centre at the moment. Hannah: Excellent! Can you use a video camera? Anna: No, I can’t, but I’m sure I can learn… Hannah: Right. Is there anything else you can do? Anna: Well… there’s cooking. I can cook very well. I help in the kitchen. Hannah: Okay, cooking is creative. Let’s write that too.
 12. 12. While-reading 1 Peer-Assisted Learning Strategies (PALS) Directions: 1. Get in pairs. 2. Get two pieces of conversation card. 3. A student is a coach who checks a partner’s reading, and circles the words that the partner mispronounces. 4. The other is a reader who read a conversation to the coach. 5. Take turn. When both are done reading, recheck the result of your reading by comparing to the original conversation. Conversation card Anna: I love the cinema. It’s magic. But I don’t just want to watch films. I want to be in them! Hannah: Good. You’re ballerina too! Can you play any musical instruments? Anna: No, I can’t play music at all but I can sing really well. My singing teacher says I’ve got a great voice. Hannah: Really? Other interests or hobbies? Annan: I like making clothes and I enjoy taking photographs. I’m doing photography course at the Arts Centre at the moment.
 13. 13. แบบประเมินการอ่านออกเสียง (While-reading 1) ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน (................................................................) วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ................. ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ความถูกต้องในการ อ่าน น้าเสียง การเว้น วรรคตอน คุณลักษณะ ( มีความมั่นใจใน การใช้ภาษา ) รวม 4 3 2 1 4 3 2 1 2 1.5 1 0.5 10
 14. 14. เกณฑ์การประเมิน 1. ความถูกต้องในการอ่าน คะแนนมี 4 ระดับ (4 คะแนน) 4 คะแนน หมายถึง สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องทั้งหมด 3 คะแนน หมายถึง สามารถอ่านออกเสียงได้เกือบถูกต้องทั้งหมด 2 คะแนน หมายถึง สามารถอ่านได้ อ่านออกเสียงผิดเป็นบางคา 1 คะแนน หมายถึง พยายามอ่านได้บ้าง อ่านออกเสียงผิด 2. น้าเสียง การเว้นวรรคตอน คะแนนมี 4 ระดับ (4 คะแนน) 4 คะแนน หมายถึง สามารถอ่านได้ชัดเจน สื่อความรู้สึกของเรื่องที่อ่านได้ดี 3 คะแนน หมายถึง สามารถอ่านได้ชัดเจน สื่อความรู้สึกของเรื่องที่อ่านได้พอใช้ 2 คะแนน หมายถึง สามารถอ่านได้ค่อนข้างชัดเจน แต่ค่อนข้างช้า ยังสื่อความรู้สึกของ เรื่องได้ไม่ชัดเจน 1 คะแนน หมายถึง พยายามอ่านได้บ้าง น้าเสียงเบา ไม่ชัดเจน ไม่สามารถสื่อ ความรู้สึกของเรื่องได้ชัดเจน 3. คุณลักษณะ (มีความมั่นใจในการใช้ภาษา) คะแนน มี 4 ระดับ (2 คะแนน) 2 คะแนน หมายถึง มีความมั่นใจในการอ่านดี มีการเตรียมตัวมาอย่างดี มั่นใจตนเอง 1.5 คะแนน หมายถึง มีความมั่นใจในการอ่านพอใช้ เตรียมตัวมาอย่างดี ยังประหม่า 1 คะแนน หมายถึง ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าที่ควร มีการเตรียมตัวมาพอใช้ 0.5 คะแนน หมายถึง ขาดความมั่นใจในตนเอง เตรียมตัวมาบ้างแต่ไม่มากนัก สรุปเกณฑ์การประเมิน 8-10 คะแนน หมายถึง ดีมาก 6-7 คะแนน หมายถึง ดี 3-5 คะแนน หมายถึง พอใช้ 1-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง หมายเหตุ ให้คะแนน 4 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
 15. 15. Direction: Read and mark ( / ) the correct answer. What things can Anna do? Yes No I don’t know She can cook. She can do magic. She can swim. She can play music. She can’t sing at all. She can use a video camera. She can speak another language. She can drive a car. She can dance quite well. While-reading 2 Reading grid
 16. 16. Post-reading Shared reading Directions: 1. Make a group of three. 2. Read the conversation in text 3 if Anna can be the following careers. 3. Write down the reasons according to the conversation why she can/cannot be those following careers. Can she be…? Give reasons 1. Can she be an actress? Ex. Yes, she can. Because she can dance very well. 2. Can she be a singer? 3. Can she be an Italian teacher? 4. Can she be a designer? 5. Can she be a chef? Do not forget to use well, quiet well, really well, not at all
 17. 17. แบบประเมินการอ่านสู่การเขียน (Post-reading) ลาดับ ที่ ชื่อ-สกุล ความถูกต้องใน การใช้คาศัพท์ ความถูกต้องใน การใช้โครงสร้าง ความสอดคล้องของ ความคิดเห็น กับเรื่องที่อ่าน รวม 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 10 ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน (................................................................) วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .................
 18. 18. เกณฑ์การประเมิน 1. ความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ คะแนนมี 3 ระดับ (3 คะแนน) 3 คะแนน หมายถึง ใช้คาศัพท์ได้ถูกต้องทั้งหมด สามารถสื่อความ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 2 คะแนน หมายถึง ใช้คาศัพท์ผิดบ้าง แต่สามารถสื่อความ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 1 คะแนน หมายถึง ใช้คาศัพท์ผิด ไม่สามารถสื่อความ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 2. ความถูกต้องในการใช้โครงสร้าง คะแนนมี 3 ระดับ (3 คะแนน) 3 คะแนน หมายถึง ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ได้ถูกต้อง สามารถสื่อความ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 2 คะแนน หมายถึง ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ผิดบ้างเล็กน้อย แต่สามารถสื่อความ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 1 คะแนน หมายถึง ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ผิด ไม่สามารถสื่อความ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 3. ความสอดคล้องของความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่าน คะแนนมี 4 ระดับ (4 คะแนน) 4 คะแนน หมายถึง แสดงความคิดเห็นได้ตรงตามเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ 3 คะแนน หมายถึง แสดงความคิดเห็นตรงตามเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ 2 คะแนน หมายถึง แสดงความความคิดเห็นตรงตามเนื้อหาบ้างเล็กน้อย 1 คะแนน หมายถึง แสดงความคิดเห็นไม่ตรงตามเนื้อหา สรุปเกณฑ์การประเมิน 8-10 คะแนน หมายถึง ดีมาก 6-7 คะแนน หมายถึง ดี 3-5 คะแนน หมายถึง พอใช้ 1-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง หมายเหตุ ให้คะแนน 4 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

×