Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประกาศกำหนดสมัยประชุม

113 views

Published on

www.wangsaphung.go.th

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประกาศกำหนดสมัยประชุม

  1. 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๙ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ......................................................... ตามที่สภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๙ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในคราวการประชุมสภา เทศบาลเมืองวังสะพุง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ จึงกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๔ สมัย ดังนี้ - การประชุมสามัญ สมัยแรก มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ - การประชุมสามัญ สมัยที่สอง มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป - การประชุมสามัญ สมัยสาม มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป - การประชุมสามัญ สมัยที่สี่ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ( นายสมบัติ สุขบัว ) ประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง

×