Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงสร้างหลักสูตรประถม

318,569 views

Published on

โครงสร้างหลักสูตรประถม

  1. 1. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระเวลาเรียน/ปีนาหนัก1 ท11101 ภาษาไทย 1 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 52 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 53 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 24 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 25 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 16 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 27 ศ11101 ศิลปะ 1 พื้นฐาน ศิลปะ 80 28 ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 19 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 110 ท11201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระเวลาเรียน/ปีนาหนัก1 ท12101 ภาษาไทย 2 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 52 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 53 ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 24 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 25 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 16 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 27 ศ12101 ศิลปะ 2 พื้นฐาน ศิลปะ 80 28 ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 19 อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 110 ท12201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 2
  2. 2. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระเวลาเรียน/ปีนาหนัก1 ท13101 ภาษาไทย 3 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 52 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 53 ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 24 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 25 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 16 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 27 ศ13101 ศิลปะ 3 พื้นฐาน ศิลปะ 80 28 ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 19 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 110 ท13201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระเวลาเรียน/ปีนาหนัก1 ท14101 ภาษาไทย 4 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 42 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 43 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 24 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 25 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 16 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 27 ศ14101 ศิลปะ 4 พื้นฐาน ศิลปะ 80 28 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 29 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 210 ท14201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3
  3. 3. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระเวลาเรียน/ปีนาหนัก1 ท15101 ภาษาไทย 5 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 42 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 43 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 24 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 25 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 16 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 27 ศ15101 ศิลปะ 5 พื้นฐาน ศิลปะ 80 28 ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 29 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 210 ท15201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระเวลาเรียน/ปีนาหนัก1 ท16101 ภาษาไทย 6 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 42 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 43 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 24 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 25 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 16 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 27 ศ16101 ศิลปะ 6 พื้นฐาน ศิลปะ 80 28 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 29 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 210 ท16201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 5โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6

×