SlideShare a Scribd company logo

โครงสร้างหลักสูตรประถม

W
W

โครงสร้างหลักสูตรประถม

1 of 3
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท11101 ภาษาไทย 1 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5
3 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ11101 ศิลปะ 1 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
9 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1
10 ท11201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท12101 ภาษาไทย 2 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5
2 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5
3 ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ12101 ศิลปะ 2 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
9 อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1
10 ท12201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 2
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท13101 ภาษาไทย 3 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5
2 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5
3 ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ13101 ศิลปะ 3 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
9 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1
10 ท13201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท14101 ภาษาไทย 4 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4
2 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4
3 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ14101 ศิลปะ 4 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2
9 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2
10 ท14201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท15101 ภาษาไทย 5 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4
2 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4
3 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ15101 ศิลปะ 5 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2
9 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2
10 ท15201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท16101 ภาษาไทย 6 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4
2 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4
3 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ16101 ศิลปะ 6 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2
9 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2
10 ท16201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6

Recommended

โครงสร้างหลักสูตรมัธยม
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมโครงสร้างหลักสูตรมัธยม
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมwangasom
 
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6Jaar Alissala
 
แบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆNaphachol Aon
 
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์Lamai Fungcholjitt
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการsomdetpittayakom school
 

More Related Content

What's hot

เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เกษสุดา สนน้อย
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจDuangnapa Inyayot
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบssuserf8d051
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบworapanthewaha
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
 
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Thanawut Rattanadon
 
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินpupphawittayacom
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้เทวัญ ภูพานทอง
 
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1gchom
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะKodchaporn Siriket
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)Napadon Yingyongsakul
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานpacharawalee
 
142968777910465
142968777910465142968777910465
142968777910465YingZaa TK
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์สมศรี หอมเนียม
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1KruKaiNui
 
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่งหนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่งMapowzee Dahajee
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
 

What's hot (20)

เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
 
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
 
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
 
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
 
142968777910465
142968777910465142968777910465
142968777910465
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
 
หนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่งหนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 

Viewers also liked

หน่วยการเรียนรู้ประถม
หน่วยการเรียนรู้ประถมหน่วยการเรียนรู้ประถม
หน่วยการเรียนรู้ประถมPignoi Chimpong
 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3Mam Chongruk
 
โครงสร้างสาระวิทย์ป.5
โครงสร้างสาระวิทย์ป.5โครงสร้างสาระวิทย์ป.5
โครงสร้างสาระวิทย์ป.5supphawan
 
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐานพรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐานpiyanut2534
 
องค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรองค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรSunisa199444
 
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6singha_koy
 
หลักสูตรมาตรฐานสากลสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5
หลักสูตรมาตรฐานสากลสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5หลักสูตรมาตรฐานสากลสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5
หลักสูตรมาตรฐานสากลสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5wichsitb
 
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาparinya poungchan
 
โครงสร้างสาระวิทย์ป.6
โครงสร้างสาระวิทย์ป.6โครงสร้างสาระวิทย์ป.6
โครงสร้างสาระวิทย์ป.6supphawan
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์Nattapon
 
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษาจารุวรรณ ชื่นใจชน
 
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป 3
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป 3วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป 3
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป 3Mam Chongruk
 
5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษาnang_phy29
 
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นInmylove Nupad
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...Prachoom Rangkasikorn
 
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์Nomjeab Nook
 

Viewers also liked (17)

หน่วยการเรียนรู้ประถม
หน่วยการเรียนรู้ประถมหน่วยการเรียนรู้ประถม
หน่วยการเรียนรู้ประถม
 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
 
โครงสร้างสาระวิทย์ป.5
โครงสร้างสาระวิทย์ป.5โครงสร้างสาระวิทย์ป.5
โครงสร้างสาระวิทย์ป.5
 
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐานพรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
องค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรองค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร
 
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
 
หลักสูตรมาตรฐานสากลสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5
หลักสูตรมาตรฐานสากลสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5หลักสูตรมาตรฐานสากลสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5
หลักสูตรมาตรฐานสากลสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5
 
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
 
โครงสร้างสาระวิทย์ป.6
โครงสร้างสาระวิทย์ป.6โครงสร้างสาระวิทย์ป.6
โครงสร้างสาระวิทย์ป.6
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
 
แผนการสอน..
แผนการสอน..แผนการสอน..
แผนการสอน..
 
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป 3
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป 3วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป 3
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป 3
 
5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา
 
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
 
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
 

Similar to โครงสร้างหลักสูตรประถม

ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)Nattayaporn Dokbua
 
D2 งานชิ้นที่2 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยคอร์เนล)
D2 งานชิ้นที่2 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยคอร์เนล)D2 งานชิ้นที่2 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยคอร์เนล)
D2 งานชิ้นที่2 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยคอร์เนล)Aorsuwanee
 
บทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯบทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯsupanyasaengpet
 
หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56krupornpana55
 
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555Ssr รร 2555
Ssr รร 2555supphawan
 
งานอาจารย์ฤดี
งานอาจารย์ฤดีงานอาจารย์ฤดี
งานอาจารย์ฤดีSutat Inpa
 
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยมนำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยมkrupawit
 
ตารางเรียน 2 2557 -003
ตารางเรียน 2 2557 -003ตารางเรียน 2 2557 -003
ตารางเรียน 2 2557 -003Suriyawut Sisod
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)somdetpittayakom school
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)somdetpittayakom school
 
ตารางสอน ชั้น 8/1 ภาคจิตตะ-วิมังสา 2557
ตารางสอน ชั้น 8/1 ภาคจิตตะ-วิมังสา 2557ตารางสอน ชั้น 8/1 ภาคจิตตะ-วิมังสา 2557
ตารางสอน ชั้น 8/1 ภาคจิตตะ-วิมังสา 2557Orange Wongwaiwit
 
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56docหลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56dockrupornpana55
 
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1].ppt
 พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1].ppt พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1].ppt
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1].ppt Jarunee Maneekul
 
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]Jarunee Maneekul
 
FacultyEducationDev.ppt
 FacultyEducationDev.ppt FacultyEducationDev.ppt
FacultyEducationDev.ppt ajarnjarunee
 
faculty of Education: Trend & Development
faculty of Education: Trend & Developmentfaculty of Education: Trend & Development
faculty of Education: Trend & DevelopmentJarunee Maneekul
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)wasan
 

Similar to โครงสร้างหลักสูตรประถม (20)

ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
 
D2 งานชิ้นที่2 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยคอร์เนล)
D2 งานชิ้นที่2 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยคอร์เนล)D2 งานชิ้นที่2 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยคอร์เนล)
D2 งานชิ้นที่2 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยคอร์เนล)
 
Focus3
Focus3Focus3
Focus3
 
บทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯบทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯ
 
หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56
 
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
 
งานอาจารย์ฤดี
งานอาจารย์ฤดีงานอาจารย์ฤดี
งานอาจารย์ฤดี
 
งานอาจารย์ฤดี
งานอาจารย์ฤดีงานอาจารย์ฤดี
งานอาจารย์ฤดี
 
Songserm
SongsermSongserm
Songserm
 
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยมนำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
 
ตารางเรียน 2 2557 -003
ตารางเรียน 2 2557 -003ตารางเรียน 2 2557 -003
ตารางเรียน 2 2557 -003
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
 
ตารางสอน ชั้น 8/1 ภาคจิตตะ-วิมังสา 2557
ตารางสอน ชั้น 8/1 ภาคจิตตะ-วิมังสา 2557ตารางสอน ชั้น 8/1 ภาคจิตตะ-วิมังสา 2557
ตารางสอน ชั้น 8/1 ภาคจิตตะ-วิมังสา 2557
 
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56docหลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
 
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1].ppt
 พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1].ppt พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1].ppt
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1].ppt
 
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]
พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]
 
FacultyEducationDev.ppt
 FacultyEducationDev.ppt FacultyEducationDev.ppt
FacultyEducationDev.ppt
 
faculty of Education: Trend & Development
faculty of Education: Trend & Developmentfaculty of Education: Trend & Development
faculty of Education: Trend & Development
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
 

More from wangasom

ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมwangasom
 
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมwangasom
 
ตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลwangasom
 
ตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลwangasom
 
ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมwangasom
 
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมwangasom
 

More from wangasom (6)

ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยม
 
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถม
 
ตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคล
 
ตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคล
 
ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยม
 
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถม
 

โครงสร้างหลักสูตรประถม

 • 1. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท11101 ภาษาไทย 1 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5 2 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5 3 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ11101 ศิลปะ 1 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 9 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1 10 ท11201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท12101 ภาษาไทย 2 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5 2 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5 3 ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ12101 ศิลปะ 2 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 9 อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1 10 ท12201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 2
 • 2. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท13101 ภาษาไทย 3 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5 2 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5 3 ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ13101 ศิลปะ 3 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 9 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1 10 ท13201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท14101 ภาษาไทย 4 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4 2 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4 3 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ14101 ศิลปะ 4 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2 9 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2 10 ท14201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3
 • 3. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท15101 ภาษาไทย 5 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4 2 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4 3 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ15101 ศิลปะ 5 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2 9 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2 10 ท15201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท16101 ภาษาไทย 6 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4 2 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4 3 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ16101 ศิลปะ 6 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2 9 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2 10 ท16201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 5 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6