Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

字字珠璣。人生智慧

951 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

字字珠璣。人生智慧

 1. 1. 珠璣 字 字
 2. 2. 修己以清心 為 要 涉世以慎言 為 先
 3. 3. 從來 富 貴 都是 夢 未有 聖賢 不 讀書
 4. 4. 心清水 現 月 意定天 無雲
 5. 5. 處 世 讓 一步 為 高 退步即 進 步的 張 本待人 寬 一分是福 利人 實 利己的根基
 6. 6. 風來 疏竹 風過 而竹不留 聲 雁度寒潭雁 過 而潭不留影 故君子事 來 而心始 現 事去而心随空
 7. 7. 爭 先的 徑 路窄 退 後 一步自 寬 平一步 濃艷 的滋味短 清淡一分自悠 長 一分
 8. 8. 生命的 榮 枯 全 視 你 怎麼 去栽培
 9. 9. 生命的目的 是以所有的形式去表 現 愛
 10. 10. 精思生智慧
 11. 11. 事能知足心常惬人到 無 求品自高
 12. 12. 世间大福德 人必能容人所不能容 忍人所不能 容( 忍 )
 13. 13. 會 心不在 遠 , 得趣不在多。 盆池拳石间便居然有萬 里山川之 勢;片言隻語内便宛然見千古聖賢之心 。
 14. 14. 積 德 雖無 人 見 存心自有天知
 15. 15. 路 徑 窄 處 留一步 與 人行 滋味 濃 的减三分 讓 人食 此是涉世一 極樂 法
 16. 16. 無 眼耳鼻舌身意 一 塵不染 如夢幻泡影露電 萬 法( 物 ) 皆空
 17. 17. 寵 辱不 驚閒 看庭前花 開 花落 去留 無 意漫 隨 天外 雲捲雲 舒
 18. 18. 去日之非不可留今日之是不可 執
 19. 19. 豈 能 盡 如人意 但求 無 愧 於 心
 20. 20. 能受苦方 為 志士肯吃 虧 不是痴人
 21. 21. 家勤 則與 人勤 則 健 能勤能 儉 永不 貧賤
 22. 22. 切 實 功夫 須從難處 做去 真正 學問 都自苦中得 來
 23. 23. 泰山不 讓 土壤故能成其大河海不 擇細 流故能成其深
 24. 24. 君子尊 賢 而容 眾 嘉善而矜不能
 25. 25. 神怡心静
 26. 26. 以 鏡 自照 見 形容以人自照 見 吉凶
 27. 27. 至 誠 通感
 28. 28. 謝謝觀賞

×