Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงการแกล้งดิน

5,645 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

โครงการแกล้งดิน

 1. 1. 6608101 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นายวันชัย ซันประสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 540258004 หลักสูตรปร . ด . สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 /2554
 2. 2. <ul><li>ความเป็นมา </li></ul><ul><li>ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>หลักการการใช้คุณประโยชน์ </li></ul><ul><li>การเผยแพร่ </li></ul><ul><li>ปัญหา อุปสรรค </li></ul><ul><li>แนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อสืบสานพระราชดำริ </li></ul><ul><li>กรณีศึกษา & กำหนดปัญหาหัวข้องานวิจัย </li></ul>ประเด็นในการนำเสนอ
 3. 3. <ul><li>ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักวางแผนและนักจัดการ </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักคำนวณ </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักการศึกษา </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักดนตรี </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักกีฬา </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักปรัชญา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักเกษตร หรือเป็น “กษัตริยเกษตร” </li></ul><ul><li>ทรงเป็นนักจัดการเทคโนโลยี </li></ul>พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 4. 4. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย วันเทคโนโลยีของไทย ( ครม . มีมติ เมื่อ 12 ธันวาคม 2543 ) วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี ที่มา : เมื่อ 19 ตุลาคม 2515 สาธิตการทำฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ . เพชรบุรี
 5. 5. หลักการทรงงาน <ul><li>ทรงมองแบบองค์รวม </li></ul><ul><li>ระเบิดจากข้างใน </li></ul><ul><li>ประชาวิจารณ์ / รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น </li></ul><ul><li>การพัฒนาตามลำดับขั้น </li></ul><ul><li>การพัฒนาตามสภาพภูมิสังคม </li></ul><ul><li>การศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ </li></ul><ul><li>ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด </li></ul><ul><li>การพึ่งตนเอง </li></ul><ul><li>การพออยู่พอกิน เศรษฐกิจพอเพียง </li></ul><ul><li>ขาดทุนคือกำไร </li></ul>
 6. 6. <ul><li>โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ทรงศึกษาทดลองโดยพระองค์ </li></ul><ul><li>โครงการทดลอง เป็นโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำลำธาร </li></ul><ul><li>โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโครงการที่พระราชทาน </li></ul><ul><li>ข้อแนะนำและแนวพระราชดำริให้เอกชนดำเนินการ </li></ul><ul><li>โครงการตามพระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ </li></ul><ul><li>เป็นโครงการที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้เป็นเบื้องต้นเท่านั้น </li></ul><ul><li>ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ </li></ul>ความหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 7. 7. ประกอบด้วยโครงการ 8 ประเภท คือ 1. การเกษตร 2. สิ่งแวดล้อม 3. สาธารณสุข 4. ส่งเสริมอาชีพ 5. การพัฒนาแหล่งน้ำ 6. คมนาคมสื่อสาร 7. สวัสดิการสังคม 8. โครงการอื่นๆ ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 8. 8. <ul><li>เทคโนโลยีด้านการเกษตร </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านพลังงาน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านการศึกษา </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา ( ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ) </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul>ประเภทของเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 9. 10. <ul><li>การแก้ไขปัญหาตามสภาพความเป็นจริงที่แตกต่างกัน </li></ul><ul><li>2. การแลกเปลี่ยนสื่อสารร่วมกัน ( ราษฎร จนท . และนักวิชาการ ) </li></ul><ul><li>3. การพัฒนาแบบผสมผสาน </li></ul><ul><li>4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ </li></ul><ul><li>5. เป็นศูนย์รวมในการให้บริการประชาชน </li></ul>แนวทางและวัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
 10. 12. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้อย่างยั่งยืน ” การแกล้งดิน ( ดินโกรธ ) ดินพรุ
 11. 13. โครงการเด่น : @ โครงการแกล้งดิน @ โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม @ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ @ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ - โคกใน @ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกกระท่อม @ โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ @ โครงการปลาน้ำสามรส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 12. 14. การเกษตร ประเภทของการจัดการเทคโนโลยี ดิน น้ำ ความก้าวหน้าของระดับเทคโนโลยี หญ้าแฝก แกล้งดิน เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งที่ประชาชนได้รับ พื้นบ้าน ปานกลาง สูง สูงมาก
 13. 15. โครงการพระราชดำริ แกล้งดิน แก้มลิง น้ำ การเกษตร ดิน
 14. 16. ทำการศึกษาวิจัยและปรับปรุงดิน โดยวิธีการ “ แกล้งดิน ” คือทำให้ดินเปรี้ยว เป็นกรดจัด รุนแรงที่สุด กล่าวคือ การทำให้ดินแห้ง และเปียก โดยนำน้ำเข้า แปลงทดลองระยะหนึ่ง และระบายน้ำออกให้ดินแห้งระยะหนึ่งสลับกัน จะ เป็นการกระตุ้นให้เกิดกรดมากยิ่งขึ้น วิธีการ : เลียนแบบสภาพธรรมชาติ ( ฤดูแล้ง ฤดูฝน ) ปล่อยให้ดินแห้ง 1 เดือน และขังน้ำให้ดินเปียกนาน 2 เดือน สลับกันไป เกิด ภาวะดินแห้งและดินเปียก 4 รอบต่อ 1 ปี หลังจากนั้นหาวิธีการปรับสภาพ ฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะเพาะปลูกได้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 15. 17. “ ให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้ง และศึกษา วิธีการแกล้งดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ให้แก่ราษฎรที่มีปัญหา เรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ทำโครงการศึกษา ทดลอง ในกำหนด 2 ปี และพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าว ” ( เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2527 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ) พระราชดำริ เกี่ยวกับ เรื่อง “ แกล้งดิน ” ความว่า ...
 16. 18. พระราชดำริ เกี่ยวกับ เรื่อง “ แกล้งดิน ” ความว่า ...        “ ... โครงการแกล้งดินนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่พูดมา 3 ปีแล้วหรือ 4 ปีกว่า แล้ว ต้องการน้ำสำหรับ มาให้ดินทำงาน ดินทำงานแล้ว ดินจะหายโกรธ อันนี้ ไม่มีใครเชื่อ แล้วก็มาทำที่นี่แล้ว มันได้ผล ดังนั้น ผลงานของเรา ที่นี่เป็นงาน สำคัญที่สุด เชื่อว่าชาวต่างประเทศ เขามาดูเราทำอย่างนี้แล้ว เขาพอใจ เขามี ปัญหาแล้ว เขาก็ไม่ได้แก้ หาตำราไม่ได้ ... ” ( เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2538 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง )
 17. 19. ความเป็นมา : แกล้งดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระราชดำริ ให้ศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการศึกษา ทดลองเพื่อหาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา ผลการทดลอง การแกล้งดิน เป็นการเร่งทำให้ดินเปรี้ยวเป็นกรดจัดรุนแรงที่สุด จนไม่ สามารถปลูกพืช เศรษฐกิจได้ จากนั้นหาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดรุนแรง ที่สุด ให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้โดยอาศัยวิธีการต่างๆ
 18. 20. ภาพแสดง ... สภาพพื้นที่พรุที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ &quot; พรุ &quot; เป็นภาษาทางภาคใต้ หมายถึง บริเวณที่ลุ่มชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง ดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ ( Organic soil ) ซึ่งเกิดจากการสลายตัว ผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนาถัดจากชั้นดินอินทรีย์ ลงเป็น ชั้นดินเลน ที่มี สารไพไรท์สะสมอยู่ ในปริมาณมาก ซึ่งหากถูกกับอากาศจะ ปลดปล่อยกรดกำมะถันออกมา ทำให้ดินในบริเวณนั้นเป็นกรดจัด ซึ่งพบมากบริเวณขอบพรุที่ถูกระบายน้ำออก
 19. 21. ทฤษฎี &quot;แกล้งดิน&quot; อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน เริ่มจาก &quot; แกล้งดินให้เปรี้ยว &quot; ด้วยการ ทำให้ดินแห้ง และเปียกสลับกันไป ถึงขั้น &quot; แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด &quot; จนกระทั่งถึงจุดที่ พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าว ให้สามารถ ปลูกพืชได้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 20. 22. การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน เน้นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการสมัยใหม่ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยากจน
 21. 23. @ มีการศึกษา ทดลอง และขยายผลอย่างต่อเนื่อง @ เป็นแหล่งองค์ความรู้แนวพระราชดำริ ขยายผลสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง @ ราษฎรพึ่งตนเองได้ @ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน หลักการการใช้คุณประโยชน์ : แกล้งดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 22. 24. การเผยแพร่ : แกล้งดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ( เว็ปไซด์ ) @ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา @ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง @ เอกสาร หนังสือ ตำรา @ การศึกษาดูงาน @ การจัดนิทรรศการงาน
 23. 25. ปัญหา อุปสรรค : แกล้งดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @ ขาดการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ @ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอ
 24. 26. แนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @ มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบมากขึ้น @ สนับสนุนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึง @ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ @ มีระบบการติดตามและประเมินผล @ สนับสนุนรูปแบบการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 25. 27. <ul><li>เทคโนโลยีด้านการเกษตร </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ </li></ul><ul><li>และพัฒนาแหล่งน้ำ </li></ul><ul><li>4. เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>5. เทคโนโลยีด้านพลังงาน </li></ul><ul><li>6. เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>7. เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ </li></ul><ul><li>8. เทคโนโลยีด้านการศึกษา </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา </li></ul><ul><li>( ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ) </li></ul><ul><li>10. เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul>ประเภทของเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul><li>เทคโนโลยีการเกษตร </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีการศึกษา </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีการสื่อสาร </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม </li></ul>ประเภทของเทคโนโลยี ตามหลักสูตร ปร . ด . การจัดการเทคโนโลยี
 26. 28. <ul><li>การเลือกสรรเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การปรับใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การประดิษฐ์เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การถ่ายทอดเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การซ่อมบำรุงเทคโนโลยี </li></ul>ประเภทของการจัดการเทคโนโลยี
 27. 29. การถ่ายทอดเทคโนโลยี กรณีศึกษา & กำหนดหัวข้องานวิจัย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา ( ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ) ตัวอย่างหัวข้องานวิจัย : รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการแกล้งดินสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
 28. 30. สวัสดี ... ???????????? ถาม – ตอบ ????????????

×