01 Mja1013 Pengenalan Sains Sosial

41,340 views

Published on

Published in: Technology, Business

01 Mja1013 Pengenalan Sains Sosial

 1. 1. MJA1013 Pengantar Sains Sosial Pengenalan Sains Sosial
 2. 2. Pengenalan <ul><li>Ilmu adalah suatu keperluan dalam kehidupan manusia. </li></ul><ul><li>Ini kerana darjat & martabat manusia itu diukur berdasarkan tahap pengetahuan yang mereka kuasai. </li></ul><ul><li>Justeru bagi mengangkat diri maka manusia perlu menguasai ilmu yang ada dipersekitaran mereka. </li></ul>
 3. 3. Samb… <ul><li>Secara umumnya ilmu oleh diperolehi melalui 2 kaedah: </li></ul><ul><ul><li>Kaedah Formal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proses pembelajaran dengan kurikulum tertentu spt di sekolah dsb. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kaedah Tidak Formal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proses pembelajaran tanpa ada kurikulum spt pembacaan, pergaulan dsb. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Pembahagian Ilmu <ul><li>Umum membahagikan ilmu kepada 2 bahagian: </li></ul><ul><ul><li>Ilmu Sains </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ilmu yang menggunakan kaedah kajian secara saintifik bagi menerangkan sebab musabab sesuatu perkara itu berlaku. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ilmu Kemanusiaan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ilmu yang melibatkan nilai kejiwaan dan nilai estetika dalam diri manusia </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Pembahagian Ilmu Sains <ul><li>Ilmu sains pula dibahagikan kepada 2 kumpulan: </li></ul><ul><ul><li>Sains Tulen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kajian tentang fisiologi keidupan & alam semulajadi spt struktur tubuh badan manusia, kajian saraf dsb. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sains Sosial </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kajian tentang fenomena & isu yang berlaku ke atas diri dan kelompok manusia spt kemiskinan, pengangguran, keciciran dsb. </li></ul></ul></ul><ul><li>Namun kedua-dua ilmu ini menggunakan kaedah SAINTIFIK & SISTEMATIK bagi membuktikan kesahihan kajian yang dilakukan. </li></ul>
 6. 6. Apa Itu Sains Sosial? <ul><li>Sains Sosial – kelompok ilmu yang mengkaji fenomena sosial (hubungan) manusia dengan menggunakan metodologi kajian secara saintifik & sistematik. </li></ul><ul><li>Ia wujud akibat dari hubungan & interaksi manusia yang berlaku secara kompleks. </li></ul><ul><li>Ini menyebabkan timbulnya fenomena (masalah) sosial manusia </li></ul><ul><li>Dan fenomena inilah yang dikaji mengikut disiplin sains sosial dengan menggunakan kaedah yang saintifik & sistematik </li></ul>
 7. 7. Samb… <ul><li>Kaedah saintifik & sistematik dalam kajian sains sosial merangkumi 2 komponen utama: </li></ul><ul><ul><li>Penemuan pola (corak) tertentu sebagai sebahagian bukti bagi menentukan objektif kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Penghasilan generalisasi sebagai andaian umum tentang wujudnya sesuatu isu atau fenomena. </li></ul></ul>
 8. 8. Kajian Sosial & Kaedah Saintifik <ul><li>Kajian sains sosial dianggap mempunyai AUTORITI ia dijalankan secara saintifik dengan menggunakan data-data empirik. </li></ul><ul><li>Ia juga sebagai alternatif dalam mengubah tanggapan pemikiran manusia yang terlalu bergantung kepada ilmu kemanusiaan (ilmu teologi & ilmu falsafah) semasa Zaman Gelap (dark age) Eropah. </li></ul>
 9. 9. Fenomena Sosial & Fenomena Fizikal <ul><li>Fenomena Sosial juga disebut masalah sosial spt penagihan dadah, diskriminasi, jenayah, penceraian, kemiskinan dsb. </li></ul><ul><li>Terdapat banyak punca yang menyumbang pada terjadinya fenomena sosial </li></ul><ul><li>Ia bergabung untuk menimbulkan satu fenomena sosial yang sama. </li></ul><ul><li>Pelbagai faktor ini telah menyebabkan ia agak sukar untuk menentukan punca utama yang menyebabkan terjadinya sesuatu fenomena. </li></ul><ul><ul><li>Cth: Penagihan Dadah di Kalangan Remaja </li></ul></ul>
 10. 10. Samb… <ul><li>Fenomena fizikal jelas mempunyai sebab musabab (cause & effect) sesuatu isu/kes itu berlaku. </li></ul><ul><li>Ia dikaji dengan menggunakan peralatan ukuran tepat. </li></ul><ul><li>Kaedah penyelesaiannya adalah lebih mudah </li></ul><ul><ul><li>Cth: Faktor Utama Kemalangan Jalanraya Adalah Kerana Tayar Tidak Memenuhi Spesifikasi Yang Telah Diteptakan Oleh SIRIM </li></ul></ul>
 11. 11. Samb.. <ul><li>Ia akan saling berkaitan di antara satu sama lain </li></ul><ul><li>Ia membantu menghasilkan ilmu generik bersifat gunaan ( applied ) yang saling melengkapi di antara satu salain. </li></ul><ul><li>Terdapat beberapa ilmu utama dalam disiplin sains sosial: </li></ul><ul><ul><li>Antropologi , Ekonomi , Geografi , Psikologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Politik , Sejarah , Sosiologi </li></ul></ul>
 12. 12. Disiplin Sains Sosial <ul><li>Umum telah menentukan disiplin utama Sains Sosial ialah mengkaji manusia dalam konteks sosial mereka. </li></ul><ul><li>Namun ia berbeza mengikut pecahan disiplin ilmu itu sendiri: </li></ul><ul><ul><li>Ilmu itu luas & manusia tidak berupaya menguasi semua ilmu & ia perlu dikhususkan mengikut bidang yang tertentu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilmu akan semakin bertambah setiap hari. Maka ia perlu kepada sub-bidang untuk memudahkan manusia mempelajarinya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Setiap bidang itu mempunyai fokus & kepentingan yang berbeza. Minat akan mendorong manusia untuk meningkatkan tahap kefahaman terhadap sesuatu bidang ilmu. </li></ul></ul>
 13. 13. Pendekatan Kajian Sains Sosial <ul><li>Wujud 2 pendekatan untuk mengkaji sains sosial. </li></ul><ul><ul><li>Kualitatif </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kajian berasaskan fakta &analisis kepustakaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lebih subjektif </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kuantitatif </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kajian berasaskan angka. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menggunakan statistik & eksperimen </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Sejarah Perkembangan Sains Sosial <ul><li>Sejarah ilmu mengalami 2 pertembungan hebat </li></ul><ul><li>Ia disebabkan salah faham manusia terhadap nilai yang wujud dalam ilmu </li></ul><ul><li>Pertamanya ilmu agama yang hanya terangkum dalam pemikiran ‘religious’ yang sempit. </li></ul><ul><li>Keduanya ilmu rasional yang menolak salam sekali pandangan agama kerana ia berasaskan logika fikiran manusia. </li></ul>
 15. 15. Ilmu Zaman Yunani & Greek <ul><li>Peringkat awal ilmu manusia wujud pd zaman Greek & Yunani </li></ul><ul><li>Zaman ini ilmu diasaskan oleh sifat rasional yang digabungkan dengan nilai falsafah. </li></ul><ul><li>Ilmu dicerna oleh akal dengan memikirkan punca kejadian alam & fenmena yang berlaku berasaskan logika & praktikal. </li></ul><ul><li>Namun ia belum mencapai tahap saintifik </li></ul>
 16. 16. Samb… <ul><li>Tokoh pd zaman ini ialah: </li></ul><ul><ul><li>Aristotle (384-322 S.M.) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banyak menulis ilmu berasaskan pemerhatian empirik yang menekankan ‘pembuktian’ dalam pemerhatian beliau. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megunakan kaedah Penakkulan induktif (memerhati perisiwa & membuat generalisasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menjelaskan bahawan ilmu itu perlu dofahami dalam konteks epistemoloigi (falsafah) terlebih dahulu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tokoh lain ialah Plato (428-348 S.M.) dan Socrates (470-399 S.M.) </li></ul></ul>
 17. 17. Zaman Pertengahan <ul><li>Bermula 476-1453 M dengan penguasaan golongan agama (Kristian) ke atas institusi ilmu. </li></ul><ul><li>Ilmu rasional (logika) disekat kerana mereka mempercayai bahawa segala fenomena (peristiwa) yang berlaku adalah ‘takdir’ yang perlu diterima tanpa perlu memikikan sebab musabab ia berlaku. </li></ul>
 18. 18. Samb… <ul><li>Telah berlaku paradigma pemikiran di antara gol. Agama dengan gol. Rasionalis dalam menentukan fenomena sesuatu kejadian. </li></ul><ul><li>Tokoh pd zaman ini: </li></ul><ul><ul><li>Galileo Galilei (1564-1642 M) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengemukakan idea melalui Teori Copernicus yang meletakkan matahari di pusat cakrawala. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beliau dituduh sebagai pengamali ajaran sesat (heresy). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beliau telah menarik balik idea tersebut dan ‘bertaubat’ kerana melanggar ajaran agama </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Zaman Renaissance <ul><li>Renaissance bermaksud Kelahiran Semula </li></ul><ul><li>Zaman ini dianggap penting dalam mengembangkan institusi ilmu berasaskan logika & rasional. </li></ul><ul><li>Bermula 1453-1690 M hasil penguasaan semula ilmu oleh para sarjana. </li></ul><ul><li>Ilmu mula dipecahkan kepada 3 bahagian </li></ul><ul><ul><li>Ilmu fizik </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilmu metafizik </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilmu kemanusiaan </li></ul></ul>
 20. 20. Zaman Enlightenment <ul><li>Ia bermaksud zaman Pencerahan setelah pudarnya pengaruh gereja dalam masyarakat Eropah. </li></ul><ul><li>Bermula 1650-1700 M dan lebih dikenali sebagai The Age of Reason. </li></ul><ul><li>Sains diterokai secara meluas dan dikaji secara saintifik (bersistem) </li></ul>
 21. 21. Samb… <ul><li>Ia mengalami 2 perubahan dimensi </li></ul><ul><ul><li>Perkembangan pemikiran saintifik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Refleksi Revolusi Indusri (1750-an) telah melonjak sains fizikal apabila terciptanya peralatan baru spt James Watts (1769M) enjin wap, James Hargreaves (1765M) mesin tenunan ‘Spinning Jenny’ dll. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perkembangan alat cipta ini telah menjadi pemangkin kepada perkembangan ilmu lain spt ekonomi, sosial, politik dsb. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Samb… <ul><ul><li>Perubahan sosial masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ia berlaku secara tidak langsung akibat dr revolusi alat cipta zaman tersebut. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kesannya juga dirasai dalam konteks ilmu ekonomi, politik, sosial dsb. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tranformasi berlaku dr masyarakat tradisional yang berasaskan tanaman kepada masyarakat industri yang banyak menggunakan mesin. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hasilnya muncul pelbagai masalah sosial masyarakat yang berpunca dr sikap manusia yang terlalu mengajar perubahan dalam hidup. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Teori & Pendekatan Sains Sosial <ul><li>Sains Sosial mempunyai pelbagai teori & pendekatan yang berfungsi memberi penjelasan saintifik terhadap fenomena sosial. </li></ul><ul><li>Ia terbina sejak abad ke 19 M secara umum bagi menyatukan disiplin sains sosial yang berbeza di bawah gagasan ilmu kemanusiaan </li></ul>
 24. 24. Peranan Teori Dalam Sains Sosial <ul><li>Dalam sains sosial TEORI mempunyai peranan tersendiri & menjadi sebahagian dr prosedur penyelidikan. </li></ul><ul><li>Ia sebagai panduan kepada pengkaji untuk meneroka subjek pemerhatian mereka dengan lebih jelas. </li></ul>
 25. 25. Samb… <ul><li>Ahli sains sosial talah menggariskan 5 ciri tentang fungsi teori dalam membantu pemahaman. </li></ul><ul><ul><li>Mewujudkan pengklasifikasian </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjangka perkara yang bakal berlaku </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjelaskan perkara yang telah berlaku </li></ul></ul><ul><ul><li>Membantu memahami sebab musabab berlakuny sesuatu perkara </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberi panduan tentang perkara yang hendak di kaji. </li></ul></ul>
 26. 26. Definisi Teori <ul><li>Kenyataan/andaian abstrak tentang perhubungan antara pembolehubah bg menjelaskan sesuatu fenomena. </li></ul><ul><li>Ia terhasil dr pemerhatian & usaha untuk memahami sesuatu fenomena. </li></ul><ul><li>Teori mestilah berupaya diuji, berjaya menghasilkan kebenaran dan boleh mewujudkan fakta. </li></ul>
 27. 27. Samb.. <ul><li>Dalam sains sosial, teori akan diuji secara berterusan (berulang kali) kerana fenomena sosial sukar untuk dibuktikan secara tepat. </li></ul><ul><li>Teori umum pula menjadi lebih sukar diuji kerana jaringan pembolehubah adalah terlalu kompleks. </li></ul><ul><li>Dan kebanyakkan teori sains sosial adalah bersifat umum kerana ia berupaya untuk digeneralisasikan ke atas fenomena sosial secara umum dan tidak terhad kepada sesuatu konteks sahaja. </li></ul>
 28. 28. Teori Umum Sains Sosial <ul><li>Teori umum wujud bagi membantu manusia melihat fenomena sosial secara bersistem (skima) dan menghasilkan pemahaman secara sistematik tentang hubungan sosial manusia dan persekitaran mereka. </li></ul><ul><li>Cth: Teori Relativiti – Albert Einstein </li></ul>
 29. 29. Perspektif Sistem <ul><li>Perspektif sistem adalah pendekatan untuk melihat kehidupan masyarakat sebagai sebuah entiti yang wujud di dalamnya pelbagai unsur yang kompleks. </li></ul><ul><li>Justeru, apabila masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem maka kajian akan lebih terfokus kepada komponen han hubungkait di antara komponen-komponen tersebut. </li></ul>
 30. 30. Samb… <ul><li>Semakin besar sistem semakin kompleks susunatur sistemnya & semakin kompleks komponen yang terdapat di dalamnya. </li></ul><ul><li>Maka secara analitikalnya, sistem sosial manusia itu terbahagi kepada 3: </li></ul><ul><ul><li>Makro </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistem yang bezar dr segi saiz & komponen yang berinteraksi di dalamnya CTH: Organisasi & Komuniti </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Meso </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistem yang sederhana saiz & komponennya tidak terlalu kompleks CTH: Sebuah Keluarga </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mikro </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistem paling kecil atau sistem asas masyarakat CTH: individu </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Samb… <ul><li>Wujud 2 bahagian dalam perspektif sistem: </li></ul><ul><ul><li>Sistem Terbuka </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistem yang menerima dan menyumbang kepada persekitaran (sentiasa berinteraksi) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ia memiliki 4 ciri: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menerima sesuatu dr persekitaran </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menyumbang sesuatu kepada persekitaran </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Melakukan proses menukar unsur kemasukan (input) menjadi produk (output) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Memiliki mekanisme keseimbangan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mengalami perubahan. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CTH: Manusia </li></ul></ul></ul>
 32. 32. Samb… <ul><ul><li>Sistem tertutup </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertujuan menampung kewujudan secara bersendiri tanpa berinteraksi dengan persekitaran. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perkembangan amatlah terhad dan kadangkala tidak berkembang langsung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ia berguna kepada ahli sains sosial bagi memerhati fenomena tahap dinamik rendah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CTH: Masyarakat terpencil yang mengalami perubahan secara perlahan. </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Teori Strukturalisme / Fangsionalisme <ul><li>Struktulisme – kajian ke atas fenomena sosial & budaya dengan mengandaikan bahawa wujud struktur tertentu spt mitos & nilai dalam pembentukan sesebuah masyarakat </li></ul><ul><li>Struktur tersebut mungkin sesuatu yang abstrak tetapi kewujudannya telah memberi tafsiran yang tersendiri. </li></ul>
 34. 34. Samb… <ul><li>Fungsionalisme – kajian ke atas fungsi sesuatu elemen sosial memberi kesan tertentu dalam operasi & kewujudan masyarakat. </li></ul><ul><li>Ia menekankan kepentingan struktur dalam mempengaruhi keseluruhan fenomena sosial yang merangkumi tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat. </li></ul>
 35. 35. Samb… <ul><li>Tindakan yang selari dengan nilai masyarakat dikira sebagai berfungsi (functional) </li></ul><ul><li>Tindakan yang salah dalam masyarakat akan dikira sebagai sesuatu yang pincang (disfunctional) </li></ul><ul><li>Teori ini juga menekankan saling bergantungan struktur & fungsi antara komponan di dalam masyarakat. </li></ul><ul><li>Keseimbangan amat bergantung kepada peranan yang dilakukan oleh komponen-komponen masyarakat tersebut. </li></ul><ul><li>Justeru, kestabilan & keharmonian sosial bergantung kepada keupayaan masyarakat memelihara keseimbangan fungsi & struktur dalam masyarakat. </li></ul>
 36. 36. Teori Evolusi <ul><li>Asasnya Teori Evolusi mengandaikan bahawa masyarakat akan berubah secara seragam berasaskan peraturan yang telah ditetapkan. </li></ul><ul><li>Ia banyak melihat perubahan2 yang berlaku di dalam sistem sosial masyarakat. </li></ul><ul><li>Idea evolusi sering dikaitkan dengan tokoh2 seperti Charles Darwin, Auguste Comte, Herbert Spencer dan Karl Marx. </li></ul>
 37. 37. Samb.. <ul><li>August Comte (1798-1857) </li></ul><ul><ul><li>Membuat andaian bhw wujud 3 tahap pemikiran manusia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teologi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pemikiran manusia berasaskan agama & kepercayaan ghaib </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metafizik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh idea abstrak tentang kejadian & fenomena fizikal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Positivisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Manusia berfikir dengan menggunakan kaedah sains untuk meneroka fenomena dan kejasian di sekeliling mereka </li></ul></ul></ul></ul>
 38. 38. Samb… <ul><li>Herbert Spencer (1820-1903) </li></ul><ul><ul><li>Andaian bhw wujud persamaan proses evolusi antara organisme biologi dengan manusia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Idea beliau dipengaruhi oleh idea Darwin yang menekankan konsep ‘Suvival of The Fittest’ dalam menerangkan perubahan masyarakat itu berlaku secara semulajadi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yang kuat akan menonjol & yang lemah akan terhapus secara ‘nature’ mengikut hukum alam. </li></ul></ul><ul><ul><li>Justeru, idea ini menolak unsur paksaan dalam sistem sosial manusia. </li></ul></ul>
 39. 39. Samb… <ul><li>Lewis Henry Morgan (1818-1881) </li></ul><ul><ul><li>Mempopularkan Teori Evolusi Budaya </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat andaian bhw masyarakat dibahagikan kepada 3 tahap ‘suvival’ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Savagery </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Masyarakt hidup secara nomad & menjalankan aktiviti berburu dan mengutip makanan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Barbarisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Masyarakat manusia tinggal setempat & bercucuk tanam secara asas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Civilization </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Masyarakat manusia hidup setempat & mula menggunakan teknologi </li></ul></ul></ul></ul>
 40. 40. Samb… <ul><li>Karl Marx (1818-1883) & Frederick Engels (1820-1895) </li></ul><ul><ul><li>Terpengaruh dengan idea Morgan tetapi lebih tertumpu kepada aspek perubahan material. </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolusi berlaku dalam konteks pengeluaran sumber & mod pengeluaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Ia seiring dengan perubahan material dalam kehidupan manusia </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasilnya wujud Teori Materialisme Sejarah </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan hidup manusia wujud kerana dorongan ekonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Konflik & kuasa antara kelas menjadi asas utama dan sumber perubahan (evolusi) dalam masyarakat. </li></ul></ul>
 41. 41. Kesimpulan <ul><li>Ilmu sains sosial seharusnya dipelajari oleh semua ahli masyarakat. </li></ul><ul><li>Dengan mengetahui kepentingan sains sosial maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui betapa kompleks penjanaan struktur dalam ilmu pengethuan </li></ul><ul><li>Ini menjadikan kita berupaya untuk menilai kepentingan sesuatu ilmu tanpa memandang serong kepentingan ilmu yang lain. </li></ul>

×