ภาษาไทย ม.3

5,436 views

Published on

Pre O-net Thai-55

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาษาไทย ม.3

 1. 1. แบบทดสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ ไม่อนุญาตให้ขีดเขียนหรือทาเครื่องหมายใด ๆลงในแบบทดสอบ และห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือนาไปเผยแพร่ สงวนลิขสิทธิ์
 2. 2. ภาษาไทย ม.3 หนา 1 แบบทดสอบภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทั้งหมด 42 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนนใหเวลา 60 นาทีตอนที่ 1 แบบระบาย 1 คําตอบ แตละขอมีคาตอบทีถกตองทีสดเพียงคําตอบเดียว ํ ู่ ุ่ จํานวน 34 ขอ (ขอ 1 - 34) ขอละ 2 คะแนน รวม 68 คะแนน ตัวอยาง 0. คําในขอใดใชบนเขียนถูกตอง ั 1) บันทุก 2) บันทม 3) บัณฑิต 4) บันลัย วิธีตอบ ใหนกเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยระบายทับหมายเลข ัที่ตรงกับตัวเลือกที่ตองการลงในกระดาษคําตอบ ถานักเรียนคิดวาตัวเลือกที่ 3 เปนคําตอบที่ถูกตองใหนกเรียนระบายทับหมายเลข ดังนี้ ั ขอ 0.    อานขอความตอไปนีแลวตอบคําถามขอ 1 ้ กอนหินหากกลิงไปในน้าเชียว ้ ํ ่ ตะไครเขียวไมจับทับลนหลาม บางกอนดูกลมขาวเปนวาววาม มองเห็นตามลําหวยสวยจับใจ ................................................. ............................................. พบปญหาหลายปญหาหาทางแก มุงดวงแดมานะสูขยัน ไมปลอยเลยตามเลยเฉยเฉยกัน เหมือนหินนั้นไมเคลื่อนไหวตะไครมี1. จากขอความขางตน "หินกลิ้ง" ใชเปรียบเทียบกับคนประเภทใด 1) คนทีรหลบเปนปกรูหลีกเปนหาง ่ ู  2) คนทีรจกเอาตัวรอดเปนยอดดี ่ ู ั 3) คนทีรจกวางแผนในการดําเนินชีวต ่ ู ั ิ 4) คนทีมมานะพากเพียรเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ่ี
 3. 3. ภาษาไทย ม.3 หน้า 2อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 2 หลายคนบอกว่าประกันชีวิตไม่สาคัญ เพราะหลายคนหวังว่าตั วเองจะไม่เป็นอะไร คุณห้ามไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วย ห้ามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และห้ามการจากไปของคุณได้หรือไม่ ถ้าคุณตอบว่าไม่ได้ อะไรคือหลักประกันความมั่นคงของการดารงชีวิตของคุณ การประกัน อนาคตด้ ว ยการเก็ บ ออมก็ ค วรวางแผนแต่ เ นิ่ น ๆ การประกั น ประเภทออมทรั พ ย์ ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ยังสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย2. อะไรคือใจความสาคัญของข้อความนี้ 1) การประกันอนาคตด้วยการฝากเงิน 2) การประกันอนาคตด้วยการดูแลสุขภาพ 3) การประกันอนาคตด้วยการทาประกันชีวิต 4) การประกันอนาคตด้วยการวางแผนการใช้จ่าย3. สานวนในข้อใดที่ไม่ใช้ในการโน้มน้าว 1) ดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ 2) เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด 3) น้าขุ่นไว้ในน้าใสไว้นอก 4) ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 4 ช่วงอายุของคนเรามีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยเหมือนวั ฏจักรชีวิต เริ่มจากวัยเด็กที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่ พอเริ่มโตก็ต้องศึกษาเล่าเรียน เพื่อหางาน สร้างเงิน และสร้างตัว ซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเงิน และปัญหาของคนส่ วนใหญ่ ที่พบคือ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จึงไม่สามารถเก็บออมเงินเพื่ออนาคตได้ จากสถิติ การสุ่ มตั ว อย่ างของผู้ที่มี อ ายุเกิ น 65 ปี ของกรมแรงงานแห่ง ชาติ ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ฐานะ ทางการเงินของผู้ที่เริ่มทางานตั้งแต่อายุ 25 ปี จนเกษียณอายุ พบว่า มีฐานะทางการเงิน ที่ติดลบจนน่าใจหาย4. จากข้อความนี้ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดเห็น 1) ผู้มีอายุเกิน 65 ปี มีฐานะทางการเงินติดลบ 2) ปัญหาของคนส่วนมากคือมีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย 3) คนเรามีบทบาทและภาระแตกต่างกันตามช่วงวัย 4) คนเราไม่สามารถเก็บออมเงินเพื่ออนาคตได้
 4. 4. ภาษาไทย ม.3 หน้า 3อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 5 ชีวิตเปรียบเหมือนทะเล มีขึ้นและมีลง มีความหวัง สมหวังและมีผิดหวัง บางครั้งทะเล ก็ราบเรียบ บางครั้งคลื่นทะเลก็ถาโถมโหมกระหน่าซัดเข้าหาฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่า คลื่นชีวิตก็เช่นกัน ความทุกข์ ความผิดหวัง อุปสรรคต่างๆ โหมกระหน่าซัดซ้าตลอดเวลา ทะเลงามเมื่อมีคลื่น แน่นอนว่าชีวิตที่แท้ย่อมมีอุปสรรค5. ข้อความในข้อใดสนับสนุนคากล่าวที่ว่า "ชีวิตเปรียบเหมือนทะเล" ย่อมมีอุปสรรค 1) มีคลื่นซัดเข้าหาฝั่งทุกวัน 2) มีความงดงามตามธรรมชาติ 3) มีทั้งความสุขและความทุกข์ 4) มีอุปสรรคปัญหาตลอดเวลาอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 6 ไม่ ใช่ เพีย งธุรกิ จที่ เกิ ด ขึ้น เพีย งเพื่ อรองรั บ กระแส จากสวนสวยสู่ ถ้ว ยคุณ ขอแนะน า การทาธุรกิจเฟรนไชน์ในรูปแบบใหม่ เฟรนด์ช้อยส์ กาแฟสวัสดี ร่วมกันดาเนินธุรกิจในรูปแบบ “ทางเลือกของเพื่อน” ที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการเฟรนไชน์ไม่มีข้อจากัดหรือค่าใช้จ่ายยุ่งยาก มากมาย พร้อมทั้งสอนอบรมวิชาการกาแฟทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกาแฟ6.ในวงเงินลงทุ่วยให้เต้นเพียง 36,500 บาท นมากที่สุด ข้อมูลใดที่ช นเริ่ม กิดความสนใจอยากลงทุ 1) ไม่เรียกเก็บค่าบริการเฟรนไชน์ 2) สอนอบรมวิชาการกาแฟทั้งหมด 3) วงเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 36,500 บาท 4) ธุรกิจเฟรนไชน์รูปแบบใหม่ "ทางเลือกของเพื่อน"อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 7 ยอดการตายมะเร็ง ไทยพุ่ ง อี ก สถาบั น มะเร็ ง แห่ ง ชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข รายงาน เมื่อไม่นานมานี้ว่า จานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว จากสถิติปี พ.ศ. 2554 มีผู้ป่วย มะเร็งรายใหม่ถึง 128,000 คน และเสียชีวิต 74,000 คน โดยมีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ตามลาดับ7. จากข้อมูลนี้พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งใดสูงสุด 1) มะเร็งปากมดลูก 2) มะเร็งเต้านม 3) มะเร็งปอด 4) มะเร็งตับ
 5. 5. ภาษาไทย ม.3 หน้า 4อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 8 บุคคลสาคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กก็คือแม่ เพราะแม่เป็นต้นธารของ สายน้าชีวิตทุกสาย แม่เป็นครูคนแรกที่สามารถเป็นผู้หว่านเพาะเมล็ดพั นธุ์แห่งความรักแก่เจ้า ตั ว น้ อ ยนั บ แต่ วั น ที่ เริ่ ม มี ป ฏิ ส นธิ ใ นครรภ์ อั น อบอุ่ น ด้ ว ยเลื อ ดเนื้ อ และความรั ก ของแม่ โดยปลูกฝังความรักการอ่านผ่านความรักการอ่านของแม่ (คู่มือการอ่านคิดวิเคราะห์ )8. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้นมากที่สุด 1) แม่เป็นผู้นาทางความคิดของลูก 2) ลูกควรรักแม่ให้มากกว่าทุกคน 3) แม่ที่รักการอ่านทาให้ลูกรักการอ่านด้วย 4) ลูกดีเพราะมีแม่ที่คอยแก้ขัดเกลาเฝ้าสั่งสอนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 9 เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง เหล่านี้คือโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุ การเสี ย ชี วิ ต อั น ดั บ ต้ น ๆ ของคนไทย สถิ ติ จ ากส านั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ และส านั ก นโยบายและ ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยมีแนวโน้มเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังมากขึ้นทุกปี ปัญหาโรคเรื้อรังจึงเป็นปัญหาระดับชาติ เพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนส่วนใหญ่และ เป็นสาเหตุให้ประเทศสูญเสียงบประมาณด้านค่ารักษาพยาบาลจานวนมหาศาล9. จากข้อความนี้อะไรไม่ใช่ประเด็นสาคัญของเรื่อง 1) คนไทยไม่รักษาสุขภาพ 2) กระทรวงสาธารณสุขมีคนไข้ที่ต้องดูแลมาก 3) เบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคอันตราย 4) โรคหลอดเลือดสามารถป้องกันได้โดยการดูแลสุขภาพ
 6. 6. ภาษาไทย ม.3 หน้า 5อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 10 คนทุกคนย่อมมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองทั้งสิ้น หากว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่หลงติดในทิฐิ มานะ ตัณหาเกินไปนัก และเมื่อพัฒนาตนเองได้ก็จะพลิกหายนะสู่วัฒนา ได้ทีเดียว (เล่าเรื่องสั้นนิทานไทย หน้า 107)10. การกระทาในข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น 1) สุธีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพายเรือรับ-ส่ง ผู้ประสบอุทกภัย 2) สมพรทาการ์ดอวยพรวันขึ้นปีใหม่จาหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 3) สนองชนะการประกวดแต่งบทร้อยกรองเพราะได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เล็ก ๆ 4) สุเมธพูดสุนทรพจน์ได้ดีขึ้นมากหลังจากได้ฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ11. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกัน 1) เครือข่ายคุณธรรมร่วมใจของโรงเรียนเป็นนวัตกรรมที่นาไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม 2) นั่นคือผลงานดีเด่นที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดว่าผู้ปกครองนักเรียนจะช่วยเหลือการศึกษาได้ 3) ผลงานนี้เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจอันเกิดจากการมีจิตอาสาเพื่อมวลชน ของประธาน เครือข่ายผู้ปกครอง 4) การใช้ห้องประชุมของโรงเรียนต้องจองคิว เพราะหน่วยงานต่างๆ เข้ามาขอใช้ห้องประชุม เป็นจานวนมากอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 12 กลุ่มศิลปินระดับชาติกลุ่มหนึ่ง ทั้งจิต รกร สถาปนิก นักดนตรี กวี มารวมกันทั้งหญิงชาย เพื่อร่วมศึกษาสภาพความเป็นจริงของป่าต้นน้า เพื่อให้เห็นสภาพป่าที่หลากหลายและหลากฤดู เป็นการจุดประกายพลังความคิด ให้ศิลปินรังสรรค์ผลงานศิลปะ และบทกวีตามแนวถนัดของตนเอง12.จากข้อความข้างต้นข้อใดย่อความได้ครอบคลุมที่สุด 1) กลุ่มศิลปินรวมกันสร้างผลงานตามความถนัด 2) กลุ่มศิลปินได้สร้างผลงานจากการศึกษาป่าต้นน้า 3) กลุ่มศิลปินร่วมศึกษาสภาพความเป็นจริงของป่าต้นน้า 4) การจุดประกายพลังความคิดของศิลปินทาให้เกิดผลงานที่หลากหลาย
 7. 7. ภาษาไทย ม.3 หน้า 613. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสมในการเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์วิทยากร 1) ชุมนุมภาษาไทย พิจารณาเห็นว่าท่านมีความรอบรู้ในเรื่องสุนทรภู่ จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านเป็นวิทยากร 2) ชุมนุมภาษาไทย เห็นว่าท่านมีความรอบรู้ในเรื่องสุนทรภู่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน เป็นวิทยากร 3) ชุมนุมภาษาไทย ทราบว่าท่านมีความรอบรู้ในเรื่องสุนทรภู่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน เป็นวิทยากร 4) ชุมนุมภาษาไทย ได้ยินชื่อเสียงท่านมานานว่ามีความรอบรู้ในเรื่องสุนทรภู่ จึงขอความ อนุเคราะห์ท่านเป็นวิทยากร14. ข้อใดเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมที่สุด 1) ควรแก้ปัญหานักเรียนนักเลง โดยรัฐบาลออกกฎหมายปราบปราม 2) ควรแก้ปัญหานักเรียนนักเลงโดยการลงโทษสถานหนัก เพื่อให้หลาบจา 3) ควรจัดให้มีตารวจออกตรวจตามสถานศึกษาต่างๆ เป็นประจาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนนักเลง 4) ควรจัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหานักเรียนนักเลงอย่างเป็นระบบโดยขอความร่วมมือ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 15 "ครับท่าน!15. จากข้อความข้างต้นผู้พูดแสดงความรู้สึกใด 1) ยอมรับ 2) เบื่อหน่าย 3) น้อยใจ 4) ไม่พอใจ
 8. 8. ภาษาไทย ม.3 หน้า 7อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 16 ถ้าหากคนเลือกเกิดได้ ทุกคนคงอยากเกิดมาอย่างพรั่งพร้อมด้วยเงินทองสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครสามารถเลือกเกิดได้16. ข้อความต่อไปนี้ควรพูดในโอกาสใด 1) ปลอบโยน 2) แสดงความเห็นใจ 3) อบรมสั่งสอน 4) แนะแนวทาง17. ข้อใดเป็นคาพูดโน้มน้าวที่น่าเชื่อถือมากที่สุด 1) เงินฝากประจาตามใจยิ่งกว่าแฟนอีกเพราะให้เรากาหนดวันถอนได้ตามใจตัวเองสุด ๆ 2) เลือกรับข้อเสนอเหนือระดับสาหรับคุณมากกว่าเอกลักษณ์แห่งดีไซน์คือเทคโนโลยี ที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่า 3) ถ้าลูกไม่บวชแล้วใครจะบวช อย่ารอให้ท่านจากไป บวชให้ท่านเถอะตอนที่ท่าน ยังมีลมหายใจให้ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูก 4) ซาลอนพาส พลาสเตอร์บรรเทาปวดให้ความรู้สึกเย็น พร้อมกลิ่นหอมเมนทอล พกพาสะดวก ลอกออกง่าย ใช้ง่ายไม่เลอะเปรอะเปื้อน ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่คิดถึง18. ข้อใดมีเสียงสระประสม 1) ทะเลเรียบเงียบอยู่เหมือนปูผ้า เชิญตะวันเวลามาเฉิดฉาย 2) ตะวันแย้มแต้มสาดจัดกระจาย มะพร้าวพรายร่ายรับระยับยิบ 3) อีกไม่นานหรอกนะทะเลจะร้อน คลื่นจะซอนทรายกระเซ็นทุกเส้นหญ้า 4) วันจะยืนคืนจะยาวราวป่าช้า คลื่นเงินถาโถมทับดับเพชรพลอย19. ข้อใดมีคาสรรพนามบุรุษที่ 3 1) ดิฉันไม่ได้พบคุณมานานเท่าไรแล้ว 2) ครูอยากให้เธอตั้งใจเรียน 3) หล่อนมาทางานที่นี่ตั้งแต่เมื่อไร 4) เธอรีบไปขอโทษท่านดีกว่านะ
 9. 9. ภาษาไทย ม.3 หน้า 820. ข้อใดใช้สานวนไม่ถูกต้อง 1) เขาเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอยู่เสมอ 2) หล่อนชอบยุคนโน้นคนนี้เป็นการเสี้ยมเขาควายให้ชนกันแน่ ๆ 3) รายงานฉบับนี้เขาทาผ่าน ๆ ไป อย่างขายผ้าเอาหน้ารอดจริง ๆ 4) เขาเป็นคนประเภทนกสองหัวไม่น่าไว้วางใจเดี๋ยวเข้าฝ่ายโน้นฝ่ายนี้อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 21 ดอกไม้ยิ่งบานเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งร่วงโรยเร็วเท่านั้น ชีวิตไม่จาเป็นต้องก้าวให้เร็ว ทุกครั้งก้าวช้าๆ แต่ว่ามั่นคงดีกว่ารีบก้าวขึ้นสูงแต่ตกลงมาเร็วๆ21.จากข้อความข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง 1) มีคาประสม 3 คา คาซ้อน 1 คา คาซ้า 1 คา 2) มีคาประสม 2 คา คาซ้อน 2 คา คาซ้า 1 คา 3) มีคาประสม 1 คา คาซ้อน 2 คา คาซ้า 2 คา 4) มีคาประสม 1 คา คาซ้อน 3 คา คาซ้า 1 คา22. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว 1) นักท่องเที่ยวไปตากอากาศทุกวันหยุด 2) เธอจะเชื่อฉันหรือเขาก็แล้วแต่เธอนะ 3) รถทุกคันแล่นออกต่างจังหวัด ทาให้การจราจรสะดวก 4) โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นการทาลายสิงแวดล้อม ่23. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว 1) สุดสาครเขาจะไปก็ใจหาย 2) ดูโน่นแน่ะ แม่อรุณรัศมี 3) คิดก่อนจึงค่อยทาจาเอาไว้ 4) ฉันเป็นคนขี้สงสัยอ่านอะไรก็ต้องถาม
 10. 10. ภาษาไทย ม.3 หน้า 924. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง 1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการปฏิบัติงานต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 2) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไว้หลายปีแล้ว 3) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเด็กพิการ เป็นคนไข้ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 4) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดาเนินเป็นประธานใน พิธีเปิดการสัมมนาอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 25 แมวลายอ้วนตัวใหญ่สีน้าตาลไล่กวดจับหนูตัวเล็กที่อยู่ในตะกร้า ห้องรับแขก25. ข้อใดกล่าวถึงประโยคที่อ่านถูกต้องที่สุด 1) มีประโยคความเดียวหลายประโยค 2) มีประโยคความเดียวซ้อนกันมาก 3) มีส่วนขยายทั้งภาคประธานและภาคแสดง 4) มีส่วนขยายประธาน กริยา และกรรม26. ประโยคข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกัน 1) ครูสอนศิลปะบอกนักเรียนว่า การวาดภาพนั้นเป็นสิ่งที่ง่าย 2) แม้ว่าดิฉันจะทาอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ถ้าพวกคุณไม่ร่วมมืองานนี้อาจไม่สาเร็จ 3) ในวันอาทิตย์นี้เวลาตีหนึ่งครึ่งจะมีการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 รอบชิงชนะเลิศ 4) เด็กๆ ควรจะได้พบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามตลอดจนได้รับความเอาใจใส่จากผู้ใหญ่อย่างเต็มที่27. คาในข้อใดไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเป็นคาไทย ก็นามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 1) อย่าซีเรียสนักเลย ทาใจให้สบายๆ ดีกว่า 2) แวะปั๊มนี้หน่อยนะ ฉันอยากจะเข้าห้องน้าด้วย 3) มีอะไรก็ขอให้มาเคลียร์กันก่อน ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ 4) เรื่องที่นัดเอาไว้เมื่อวานนี้ ฉันขอแคนเซิลนะ ติดธุระจริงๆ ปลีกตัวไปไม่ได้เลย
 11. 11. ภาษาไทย ม.3 หน้า 1028. ข้อใดเป็นคาศัพท์ทางวิชาชีพที่ต่างจากพวก 1) บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว คอลัมน์ 2) แหล่งข่าว พิสูจน์อักษร ฝ่ายโฆษณา 3) กรรมการตัดสิน นักวิจารณ์ รางวัลซีไรต์ 4) ฝ่ายตลาด ฝ่ายผลิต ศิลปกรรมสร้างสรรค์29. การแต่งกลอนในข้อใดที่ต้องอ่านอย่างมีลูกเก็บ (อ่านรวบคา) 1) อนึ่งวันชาระสระพระเกล้า อังคารเสาร์สิ้นวิบัติปัดไถม 2) อนึ่งเฝ้าทรงจงนุ่งเหน็บข้างขวา ก้นเขี้ยวงาจระเข้เดรัจฉาน 3) อนึงนังบังคนอย่ายลต่า อย่าม้วนน้าลายพาเสียราศี ่ ่ 4) อนึ่งเล่าเข้าที่ศรีไสยาสห์ อย่าประมาทหมั่นคานับลงกับหมอนอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 30 คนใดละพ่อทั้ง มารดา อันทุพพลชรา ภานแล้ว ขับไล่ไป่มีปรา- ณีเนตร คนดั่งนี้ฤาแคล้ว คลาดพ้นไภยัน30. จากบทประพันธ์ข้างต้นผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด 1) ความกตัญญู 2) ความปลอดภัย 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความชราภาพอ่านบทประพันธ์นี้แล้วตอบคาถามข้อ 31 เมื่อตะวันระยับลาลับเลือน คราดวงเดือนดาราจะมาถึง ส่งแสงนวลชวนใจใฝ่คะนึง สักวันหนึ่งจะบรรจบครบอีกครา แสงจันทร์ฉายเรไรก็เริงร้อง เปล่งเสียงก้องทั่วไปในพฤกษา เป็นนิมิตสีสันวันเวลา ย้าคุณค่าธรรมชาติพิลาสชม31.บทประพันธ์ข้างต้นให้คุณค่าทางด้านใดเด่นชัดที่สุด 1) สีสันของธรรมชาติ 2) ความงามของธรรมชาติ 3) ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ 4) ความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ
 12. 12. ภาษาไทย ม.3 หน้า 11อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 32 อนาคตของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน แล้วแต่การวางแผนในอนาคตของคนนั้นๆการวางแผนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น เพราะถ้าหากไม่มีการวางแผนก่อนล่วงหน้าก็อาจจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตแน่นอน ตัวอย่างเช่นการรบออกศึกกัน ยังต้องมีการวางแผนการรบเพื่อให้ได้ความสาเร็จและมีชัยจากคูต่อสู้ ่32. บุคคลใดมีพฤติกรรมตรงกับสาระสาคัญของข้อความที่ยกมานี้ 1) ชมพู่ชวนน้องสาวไปซื้อกระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่ลดราคา 2) สรยุทธ์เขียนรายงานการเดินทางส่งต่อผู้บังคับบัญชา 3) ตุ๊กตาทาตารางการสอบล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบปลายปี 4) เคนเขียนจดหมายเล่าเรื่องการไปอยู่ชายแดนภาคใต้ให้แม่ฟังอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 33 ความดีมีอยู่แล้ว ในตน ความขยันในสกล หนึ่งไซร้ ปัญญาพลาพล รวมศักดิ์ เขาผู้นั้นจักได้ รุ่งแท้ชีวัน33. จากบทประพันธ์ข้างต้น ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด 1) ความสุข 2) ความฉลาด 3) ความขยัน 4) ความดีอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 34 ยามเด็กไม่ศึกษา เรียนวิทยาทุกสิ่งสรรพ์ ไม่ยึดประพฤติมั่น ในศีลธรรม์เป็นครรลอง ไม่ขยันในหน้าที่ แก่แล้วมีแต่เศร้าหมอง ไร้สินสิ้นเงินทอง น้าตานองไร้ของกิน ฃ34. บทประพันธ์นี้ให้คุณค่าทางด้านใดเด่นชัดที่สุด 1) ด้านคติธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านสังคม 4) ด้านภาษา
 13. 13. ภาษาไทย ม.3 หน้า 12ตอนที่ 2 แบบระบาย 3 คาตอบ เลือกคาตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันจากประเด็นคาถาม ที่มีความสัมพันธ์กับข้อความที่กาหนดให้อ่านแล้วตอบคาถาม มีทั้งหมด 3 ประเด็นคาถาม ให้นักเรียนเลือกคาตอบ 1,2,3 และ 4 จานวน 8 ข้อ ข้อ 35 - 42 ข้อละ 4 คะแนน รวม 32 คะแนน (ตอบถูกทั้ง 3 ประเด็นคาถาม ได้ 4 คะแนน ตอบถูก 2 ประเด็นคาถามได้ 2 คะแนน และตอบถูก 1 ประเด็นคาถาม ได้ 1 คะแนน) ตัวอย่าง 00. อ่านบทประพันธ์ข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 00. ผจญคนโกรธด้วย ไมตรี ผจญหมู่ทรชนดี ต่อตั้ง ผจญหมู่โลภจงมี ทรัพย์แผ่ อวยนา ผจญอสัตย์จงยั้ง ต่อด้วยสัตยา 00. ให้นักเรียนเลือกตอบคาถามในแต่ละประเด็นคาถาม โดยเลือกคาตอบจากประเด็นคาตอบ 1,2,3 และ 4 ให้ครบทั้ง 3 ประเด็นคาถามให้สัมพันธ์กับบทประพันธ์ข้างต้น ประเด็นคาตอบ ประเด็นคาถาม 1 2 3 4ข้อใดเป็นข้อคิด การเตรียมตัว การคบคน การมีเพื่อน การวางตัวที่ได้จากบทประพันธ์นี้พฤติกรรมของ นภาฝึกมารยาท อเนกคบแต่เพื่อน บุญทันเตรียม ภูบดีเลือกวิธีใครที่นาข้อคิด การวางตัวให้เป็น ที่มีฐานะดีและ ตัวอย่างดีเวลามี ปฏิบัติกับเพื่อนจากบทประพันธ์ กุลสตรี เรียนเก่ง แขกมาเยี่ยมบ้าน ทุกคนได้อย่างไปใช้ เหมาะสมพฤติกรรมจาก คบคนให้ดูหน้า เพื่อกินหาง่าย เข้าเมืองตาหลิ่ว เข้าฝูงหงส์เป็นข้อคิดสอดคล้อง ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ เพื่อนตายหายาก ต้องหลิ่วตาตาม หงส์เข้าฝูงกาตรงกับสานวนใด เป็นกามากที่สุดวิธีตอบ ถ้านักเรียนคิดว่าคาถามที่ 1 ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้องที่สุด และคาถามที่ 2 ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้องที่สุด คาถามที่ 3 ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้องที่สุด ให้ระบายทับตัวเลข ดังนี้ ข้อ 00.            
 14. 14. ภาษาไทย ม.3 หน้า 13อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 35 พ่อตายคือฉัตรกั้ง หายหัก แม่ดับดุจรถจักร จากด้วย ลูกตายบ่วายรัก แรงร่า เมียมิ่งตายวายม้วย มืดคลุ้มแดนไตร" (ประชุมโคลงโลกนิติ) พ ยา า35. จากบทประพันธ์ข้างต้น ให้เลือกคาตอบในประเด็นคาตอบ 1,2,3 และ 4 ตอบคาถาม ให้สัมพันธ์กับประเด็นคาถามให้ครบทั้ง 3 ประเด็น ประเด็นคาตอบ ประเด็นคาถาม 1 2 3 4สาระสาคัญของ การพลัดพราก พ่อ แม่ ลูก เมีย รักใครไหนเล่า ทุกสิ่งในโลกย่อมบทประพันธ์นี้ จากสิ่งที่รัก คือสิ่งมีค่าในชีวิต เท่าพ่อแม่รัก ไม่แน่นอนคือข้อใด เป็นทุกข์คาในข้อใดมี ลูกตายบ่วายรัก พ่อตายคือ แม่ดับดุจรถจักร เมียมิ่งตายวายความหมาย แรงร่า ฉัตรกั้งหายหัก จากด้วย ม้วยมืดคลุ้มโดยนัย แดนไตรข้อใดบอก บ่วายรักคือรัก ฉัตรคือสิ่งสูงส่ง จักรคือ เมียมิ่งคือเมียความหมาย ไม่รู้ลืม ที่คุ้มครอง เครื่องหมายของ ที่รักยิ่งโดยนัยได้ถูกต้อง ป้องกันภัย พระนารายณ์
 15. 15. ภาษาไทย ม.3 หน้า 14อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 36 เจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริง คือความคิดของเราที่ฆ่าเราเอง แต่เป็นความคิดที่ไร้ปัญหา เป็นความคิดที่ไม่เข้าใจ ไม่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริง ความคิดเหล่านี้ต่างหากที่มันฆ่าเรา ทาร้ายเชือดเฉือนเรา แล้วผลกรรมที่ต ามมาจากความโง่ของเรามันก็คือทุกข์ พระพุทธเจ้า แสดงสมุ ทั ย เหตุ ให้ เ กิ ด ทุ ก ข์ คื อ ตั ณ หา ตั ณ หาคื อ ความทะยานอยาก เราอยากให้ เ ขารั ก เราก็ทุกข์ เราอยากให้เขาเห็นเราสาคัญที่สุดเราก็ทุกข์ ชีวิตที่เจือไปด้วยกิเลสความเศร้าหมอง อันเกิดจากโลภะความไม่รู้จักอิ่มจักพอ ย่ อมเป็นทุกข์ หรือโทสะ ความคิดประทุษร้ายทาลาย ล้างย่อมเป็นทุกข์ ทั้งโลภะ โทสะ ล้วนมีรากเหง้ามาจากโมหะ คือความหลง ทาอย่างไรจึงจะ รู้เท่าทันเจ้ากรรมนายเวร คาตอบคือ การรู้เท่าทันตนเอง รู้เท่าทันชีวิต เราจึงเรียนรู้ธรรมะ เรี ย นรู้ ก ฎธรรมชาติ แล้ ว วางตั ว ให้ ส อดคล้ อ งและด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ไ ม่ เ บี ย ดเบี ย นและท าตน ได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่36. ให้นักเรียนเลือกตอบคาถามในแต่ละประเด็นคาถาม โดยเลือกคาตอบจากประเด็นคาตอบ 1,2,3 และ 4 ให้ครบทั้ง 3 ประเด็นคาถาม ให้สัมพันธ์กับข้อความที่อ่านข้างต้น ประเด็นคาตอบ ประเด็นคาถาม 1 2 3 4ข้อใดเป็น วิธีการแก้ปัญหา การรู้เท่าทัน การละกิเลสเพื่อ ความทุกข์เกิดสาระสาคัญ เจ้ากรรมนายเวร ความคิดชีวิตมีสุข ให้หลุดพ้นจาก จากความรักของข้อความนี้ ความทุกข์ ความโลภ ความ โกรธ ความหลงพฤติกรรม สุดาไปวัดเพื่อให้ เอกชัยให้อภัย เสมายอมรับ ดวงแขทาอุบายของใคร พระรดน้ามนต์ เพื่อนทีมาไม่ตรง ่ ความจริงที่ ให้เสมากับเรไรสอดคล้อง สะเดาะเคราะห์ เวลานัดเพราะรถ แม่หญิงเรไร ผิดใจกัน เพื่อจะกับข้อความนี้ ติด รับหมั้นนายขัน ได้รับรักจากเสมาเปรียบเทียบกับ ที่ใดมีรักที่นั่น เวรย่อมระงับ ทาดีได้ดี ธรรมะย่อมสานวนไทย มีทุกข์ ด้วยการไม่ ทาชั่วได้ชั่ว คุ้มครองได้อย่างไร จองเวร ผู้ประพฤติธรรม
 16. 16. ภาษาไทย ม.3 หน้า 15อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 37 บัวแดงแทงดอกระดาษดื่น บัวหลวงช่วงชื่นชูในร่ม ดวงดอกจอกลอยสาหร่ายจม ผักตบเตอะตมเต็มขอบบึง นกย่าจ้าจอกเหยียบจอกจ้า ปากจิกขยิกย้าแล้วอ้าอึ้ง วิ่งไล่ไขว่คว้าอยู่อึงคะนึง ถีบทะลึ่งทึ้งโถมกระโจมบิน" (เขียนแผ่นดิน หน้า 162)37. ให้นักเรียนเลือกตอบคาถามในแต่ละประเด็นคาถาม โดยเลือกคาตอบจากประเด็นคาตอบ 1,2,3 และ 4 ให้ครบทั้ง 3 ประเด็นคาถาม ให้สัมพันธ์กับบทประพันธ์ข้างต้น ประเด็นคาตอบ ประเด็นคาถาม 1 2 3 4ข้อใดที่มีลักษณะ บัวหลวงช่วง ผักตบเตอะตม ปากจิกขยิกย้า วิ่งไล่ไขว่คว้าอยู่เด่นต่างจาก ชื่นชูในร่ม เต็มขอบบึง แล้วอ้าอึ้ง อึงคะนึงข้ออื่นบทประพันธ์นมี เสียงสระ ี้ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์ การเลียนเสียงลักษณะเด่นใน ธรรมชาติเรื่องใดบทประพันธ์ ทุ่งนา แม่น้า บึงใหญ่ ลาคลองเกี่ยวข้องในบริบทใด
 17. 17. ภาษาไทย ม.3 หน้า 16อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 38 การเสียสละนี้ดี เป็นบุญที่บริสุทธิ์ และทาให้ทุกอย่างดารงอยู่ได้ การเสียสละแต่ละคน อาจจะหวังผลไม่เหมือนกัน บางคนอาจหวังความสะอาดทางใจ บางคนก็หวังจะได้ชื่อเสียง บางคนก็อยากจะได้บุญ อยากไปสวรรค์ บางคนก็เพื่อตัดความราคาญ การเสียสละไม่ว่า จะ หวังด้วยอะไรก็ไม่มีทางเสีย ขอแต่ให้เสียสละเท่านั้น38. ให้นักเรียนเลือกตอบคาถามในแต่ละประเด็นคาถาม โดยเลือกคาตอบจากประเด็นคาตอบ 1,2,3 และ 4 ให้ครบทั้ง 3 ประเด็นคาถามให้สัมพันธ์กับข้อความข้างต้น ประเด็นคาตอบ ประเด็นคาถาม 1 2 3 4ประโยคใดที่เป็น การเสียสละนี้ดี การเสียสละแต่ บางคนอาจหวัง การเสียสละไม่ว่าใจความสาคัญ เป็นบุญที่บริสุทธิ์ ละคนอาจจะหวัง ความสะอาด จะหวังด้วยอะไรของข้อความ และทาให้ทุก ผลไม่เหมือนกัน ทางใจ ก็ไม่มีทางเสียข้างต้น อย่างดารงอยู่ได้สาระสาคัญของ ยิ่งให้ยิ่งได้ ยอมเสียก็จะไม่ การเสียที่ยิ่งใหญ่ โลกดารงอยู่ได้ข้อความคือข้อใด เสีย คือการเสียสละ เพราะการ เสียสละวัตถุประสงค์ของ หว่านล้อม โน้มน้าว ชี้นา บอกให้รู้ผู้เขียนข้อความ
 18. 18. ภาษาไทย ม.3 หน้า 17อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 39 บ่อยไปที่ร้านอาหาร สินค้า หรือบริการที่ได้รับความนิยม ขายดิบขายดีมักเป็นไป ตามกระแสปากต่อปาก เห่อกันเป็นพักๆ เหมือนแฟชั่น ขอให้ได้ใช้ ขอให้ได้กิน ขอให้ได้ไป แล้วเอามาคุยฟังว่า “เคยแล้ว” เฮ่อ...แม้แต่เรื่องทาบุญก็เถอะ ต้องไปวัดดัง ๆ เกจิอาจารย์ มีชื่อเสียง แล้วกลับมาโอ้อวด ขณะวัดใกล้บ้ านของตัวเองทรุดโทรม ขาดเงินบูรณะหรื อ เอาแต่ตะลอนทาบุญ แต่ลูกติดยาบ้างอมแงม39. ให้นักเรียนเลือกตอบคาถามในแต่ละประเด็นคาถาม โดยเลือกคาตอบจากประเด็นคาตอบ 1,2,3 และ 4 ให้ครบทั้ง 3 ประเด็นคาถาม ให้สัมพันธ์กับข้อความข้างต้น ประเด็นคาตอบ ประเด็นคาถาม 1 2 3 4ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมาย เย้ยหยัน เสียดสีเหน็บแนม ดูถูกดูแคลน ตาหนิติเตียนของผู้พูดผู้พูดน่าจะอยู่ใน เป็นครู พระสงฆ์ นักหนังสือพิมพ์บุคคลทุกสาขาสถานะอะไร อาชีพแนวคิดสาคัญของ สะท้อนนิสัยขี้ เอือมระอา ตักเตือนและให้ ชี้ให้เห็นสภาพคาพูด เห่อของคนไทย ค่านิยมที่ผิดๆ ข้อคิดแก่คนไทย ของสังคมไทย ของคนไทย ในปัจจุบัน
 19. 19. ภาษาไทย ม.3 หน้า 18อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 40 นักจิตวิทยาบาบัดชาวอเมริกันคนหนึ่งได้เขียนโครงการผู้ป่ วยระยะสุดท้าย โดยวิถี พุทธในประเทศไทยขึ้น คอนเซ็ปต์ของโครงการดีมากเขาคิดว่าผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ที่ถูกทอดทิ้ง น่าจะมีบ้านพักผู้ป่วยโดยความร่วมมือของพระสงฆ์ แม่ชี แพทย์ที่มีจิตเมตตา และมี ม นุ ษ ยธรรมต่ อ ผู้ ป่ ว ยเหล่ า นี้ โดยใช้ วั ด เป็ น สถานที่ ใ ห้ ก ารดู แ ลรั ก ษาทางกาย และเจริญสติก่อนตาย40. ให้นักเรียนเลือกตอบคาถามในแต่ละประเด็นคาถาม โดยเลือกคาตอบจากประเด็นคาตอบ 1,2,3 และ 4 ให้ครบทั้ง 3 ประเด็นคาถามให้สัมพันธ์กับข้อความข้างต้น ประเด็นคาตอบ ประเด็นคาถาม 1 2 3 4ภาษาต่างประเทศ ภาษาบาลี ภาษาบาลี ภาษาบาลี ภาษาบาลีใดที่ปรากฏใน ภาษาสันสกฤต ภาษาสันสกฤต ภาษาสันสกฤต ภาษาสันสกฤตข้อความนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเขมร ภาษาชวาข้อใดเป็นคา สงฆ์ จิตวิทยา สติ จิตวิทยาภาษาบาลีทุกคา เมตตา แพทย์ เจริญ รักษา วิถีพุทธ มนุษยธรรม ประเทศ วิถีพุทธข้อใดเป็นคา สติ ประเทศ สงฆ์ เจริญภาษาสันสกฤต เจริญ แพทย์ จิตวิทยา แพทย์ทุกคา เมตตา มนุษยธรรม รักษา มนุษยธรรม
 20. 20. ภาษาไทย ม.3 หน้า 19อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 41 1.ไอ้ ทิ ห รื อ พ่ อ กะทิ ช ายหนุ่ ม โผงผางผู้ ก าพร้ า พ่ อ แม่ อยู่ ตั ว คนเดี ย ว พู ด จริ ง ท าจริ ง ขยั น ขั น แข็ ง เอางานเอาการ 2. เสร็ จ จากงานนาก็ ม ารั บ จ้ า งขี่ ค วายส่ ง คนเข้ า ซอย 3. ทุ ก คนในหมู่ บ้ า นล้ ว นรั ก และเอ็ น ดู ไ อ้ ทิ ย กเว้ น ผู้ ใ หญ่ ป ลั่ ง 4. เพราะผู้ ใ หญ่ ป ลั่ ง มีลูกสาวสวยที่ดันมาหลงรักไอ้ทิด้วยเช่นกัน ทั้งคู่ขี่ควายสัญญากันต่อหน้าพระจันทร์ ไม่ว่าข้างหน้าจะมีอุปสรรคขวางกั้นเพียงใด ทั้งคู่ก็จะขอเอาความรักแท้ที่จริงใจฝ่าฟันข้ามไป41. ให้นักเรียนเลือกตอบคาถามในแต่ละประเด็นคาถาม โดยเลือกคาตอบจากประเด็นคาตอบ 1,2,3 และ 4 ให้ครบทั้ง 3 ประเด็นคาถามให้สัมพันธ์กับข้อความข้างต้น ประเด็นคาตอบ ประเด็นคาถาม 1 2 3 4ข้อความ หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4หมายเลขใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่นๆโดยภาพรวมแล้ว ทางการ กึ่งทางการ สนทนา กันเองเรื่องนี้ใช้ภาษาระดับใดข้อใดเป็น ไอ้ทิหรือพ่อกะทิ ทั้งคู่ขี่ควาย เพราะผู้ใหญ่ปลั่ง ไม่ว่าข้างหน้าจะภาษาระดับ ชายหนุ่มโผงผาง สัญญากันต่อหน้า มีลูกสาวสวย ที่ มีอุปสรรคขวางเดียวกันกับระดับ ผู้กาพร้าพ่อแม่ พระจันทร์ ดันมาหลงรักไอ้ทิ กั้นเพียงใด ทั้งคู่ภาษาโดย อยู่ตัวคนเดียว ด้วยเช่นกัน ก็จะขอเอาความภาพรวมของ พูดจริงทาจริง รักแท้ที่จริงใจข้อความ ฝ่าฟันข้ามไป
 21. 21. ภาษาไทย ม.3 หน้า 20อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 42 จุดประสงค์พื้นฐานของการพูด ไม่ว่าการพูดทั่วไป การพูดส่วนตัว การพูดปกติ หรือการกล่าวคาปราศรัยต่อคนฟังจานวนมากในโอกาสสาคัญ ๆ ย่อมมีจุดประสงค์ที่จะ ได้รับการยอมรับอย่ างสนใจ เข้าใจ เชื่อและยอมทาตามในหลายๆ โอกาสผู้พูดต้องการ เพียงบอกแก่ผู้ฟังโดยอธิบายเรื่องราวให้ฟังเท่านั้น ในบางโอกาสผู้พูดปรารถนาที่จะทาให้ ผู้ฟังสนุก เพลิดเพลิน ในโอกาสที่เป็นพิธี ผู้พูดจะพยายามพูดให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ โดยยกย่ อ งผู้ ฟั ง หรือ ทาให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของผู้ ฟั ง แต่ ล ะคน หรื อ เป็ น กลุ่ ม ถ้ า เป็ น เรื่ อ งที่ ขั ด แย้ ง กั น ผู้ พู ด จะท าให้ ผู้ ฟั ง เกิ ด ความแน่ ใ จ เขาจะชั ก ชวน โดยพยายามชั ก น าให้ ทาตามในสิ่งที่เขาปรารถนา42. ให้นักเรียนเลือกตอบคาถามในแต่ละประเด็นคาถาม โดยเลือกคาตอบจากประเด็นคาตอบ 1,2,3 และ 4 ให้ครบทั้ง 3 ประเด็นคาถามให้สัมพันธ์กับข้อความข้างต้น ประเด็นคาตอบ ประเด็นคาถาม 1 2 3 4ใจความสาคัญ พูดชักชวนโดย พูดให้ผู้ฟังเกิด พูดอธิบาย จุดประสงค์ของข้อความนี้ พยายามชักนาให้ ความประทับใจ เรื่องราวแก่ผู้ฟัง พื้นฐานของคือข้อใด ทาตามในสิ่งที่ การพูด คือ ปรารถนา ต้องการให้ผู้ฟัง คล้อยตามพฤติกรรมของ กุ้งเสนอตนเอง ก้องแต่งกาย ก้อยจะใช้คาพูด กลอยพูดจาใครที่นาข้อคิด เป็นผู้รายงานเมื่อ เรียบร้อยเมื่อเป็น ที่ให้ข้อคิดคาคม ทักทายเพื่อนจากประเด็น ทางานกลุ่มกับ พิธีกรหน้าเสาธง อย่างหลากหลาย อย่างสุภาพจนคาถามแรก เพื่อนๆ ในตอนเช้าทุกวัน เมื่อได้รับ ได้รับการยกย่องไปใช้ คัดเลือกพูด จากเพื่อนๆ หน้าชั้นเรียนบุคคลใดสรุป จ้อ "ความสาคัญ จุ๋ม "การพูดอยู่ที่ จ้อย "พูดดีเป็น จ๋อย "พิธีกรดีอยู่ข้อคิดได้ถูกต้อง ของการพูด" โอกาส" ศรีแก่ปาก" ที่การพูด"ที่สุด

×