Successfully reported this slideshow.

เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

2,900 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

  1. 1. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ ( ) ผู้จัดทานางสาว กุลธิดา ทาระ เลขที่ 21 ม.4/3นางสาว กันติชา เชื้อชาวนา เลขที่ 30 ม.4/3นางสาว สายธาร สุรสิทธิ์ เลขที่ 34 ม.4/3นางสาว อนุสรา ศรีภมู เลขที่ 39 ม.4/3 โรงเรียนบ้านสวนจั่น(อนุสรณ์) เสนอ อ.ฉวีวรรณ นาคบุตร
  2. 2. เป็นปฏิกิริยาการอักเสบที่เกิดขึ้นกับเยื่อหุ้มปอด ซึ่งมีลกษณะเป็นเยื่อบุสอง ัชั้น ชั้นในบุเนื้อปอด ส่วนชั้นนอกบุผนังทรวงอก ระหว่าง เยื่อหุ้มปอดทั้งสองชั้นเป็นสารน้าหล่อลื่นปริมาณ 10-20มิลลิลิตร โดยปกติสารน้าในเยื่อหุม ้ปอดซึ่งถือว่ามีน้อยมาก จะมีการดูดซึมและทดแทนตลอดเวลาโดยเซลล์บุเยื่อหุ้มปอดชั้นนอกเป็นหลัก
  3. 3. สาเหตุของโรค เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งการติดเชื้อไวรัสนี้สามารถพบได้ในบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่อาการไม่รุนแรง และในผูป่วยบางรายอาการจะ ้หายไปเองภายใน 3-5 วัน
  4. 4. การให้อาหารผูป่วยจะมีลักษณะอาการที่เด่นชัดคือเจ็บ ้แปลบที่บริเวณหน้าอก ตรงตาแหน่งที่เยื่อหุ้มปอดอักเสบ คล้ายเข็มแทงเฉพาะเวลาหายใจเข้าลึกๆ ไอหรือจาม ทั้งนี้เนื่องจากมีการยืดตัวของเยื่อหุ้มปอดที่กาลังอักเสบ เราเรียกว่าอาการเจ็บหน้าอกในลักษณะนี้เรียกว่า อาการเจ็บหน้าอกจากเยื่อหุ้มปอด ซึ่งมักมีอาการเจ็บแปลบเพียงชั่วไม่กี่วินาทีตรงหน้าอกซีกใดซีกหนึ่ง เป็นบางครั้งบางคราวเฉพาะเวลาหายใจเข้าลึกๆเวลาไอหรือจาม ถ้ากลั้นลมหายใจหรือหายใจค่อยๆ จะไม่มีอาการ
  5. 5. การวินิจฉัยการตรวจวินิจฉัยของโรคเนื่องจากอาการเจ็บหน้าอกจากเยื่อหุมปอด้อักเสบนั้นมีลกษณะเฉพาะ ดังนั้นแพทย์จะตรวจ ัวินิจฉัย โดย การถ่ายภาพรังสีทรวงอก ซึ่งแพทย์สามารถวินิจฉัยปริมาณสารน้าในเยื่อหุ้มปอดว่ามีมากเกินไปหรือไม่ การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจวินิจฉัยสารน้าในเยื่อหุ้มปอดอีกทั้งแพทย์สามารถเห็นความผิดปกติ ของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ด้วย การเจาะสารน้าจากเยื่อหุมปอด ้เพื่อนาไปตรวจโปรตีน น้าตาล และเอ็นไซม์ ว่ามีระดับที่สูงหรือต่า อีกทั้งยังตรวจวินิจฉัย เพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค และเซลล์มะเร็ง
  6. 6. การรักษาเยื้อหุ้มปอดอักเสบมีสาเหตุ และความรุนแรงที่ต่างๆกันในแต่ผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์ จะซักถามอาการและตรวจร่างกายอย่างละเอียด เพื่อที่จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะรุนแรงหรือไม่ หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บแปลบแต่ ไม่บ่อยครั้งและมีระยะเวลาที่สั้น ไม่มีไข้ หายใจเป็นปกติ แพทย์จะสั่งยาเพื่อต้านอักเสบให้ผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอก ที่รนแรง หรือ ุอยู่ในภาวะช็อก มีไข้สูง ไอเป็นเลือด หายใจหอบเหนื่อยแพทย์จะตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชด และให้การ ัรักษาการตรวจวินิจฉัย ในกรณีท่ผู้ป่วยมีสารน้้าในเยื่อหุ้มปอดเกิน ีปริมาณ แพทย์จะท้าการเจาะสารน้้าเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียเชื้อวัณโรค และเซลล์มะเร็ง ในกรณีท่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อ ีแพทย์จะให้การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ และยาต้านวัณโรค
  7. 7. ข้อน่ารู้1.ปกติผวปอดทัง 2 ข้างของคนเราจะมีเยื่อหุมอยู่ ิ ้ ้ 2.การอักเสบของเยื่อหุมปอดอาจเกิดจาก ้2 ชัน ซึ่งมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ปอดสามารถหด ้ สาเหตุได้หลายประการที่พบบ่อยก็คือ การและขยายตามจังหวะการหายใจออก-เข้า และ ติดเชือไวรัสหรือแบคทีเรีย บางครังเชืออาจ ้ ้ ้ระหว่างเยื่อหุมปอด 2 ชันนัน จะมีชองว่างอยู่ ้ ้ ้ ่ ลุกลามมาจากโรคที่เกิดในเนือปอดก็ได้ เช่น ้เรียกว่า “ช่องเยื่อหมปอด” ุ้ วัณโรคปอด ปอดอักเสบ (ปอดบวม) เป็ นต้นเยื่อหุมปอดที่อยูชนนอกจะมีประสาทรับสัมผัส ้ ่ ั้ ในภาวะทีมีนาหรือหนอง หรือลมรัวออกมา ่ ้ ่กระจายอยู่ทวไป เมื่อมีการอักเสบเกิดขึนที่เยื่อหุม ั่ ้ ้ ขังอยู่ในช่องเยื่อหุมปอดก็อาจทาให้เกิดการ ้ปอด ก็ทาให้เกิดอาการเจ็บปวดขึนได้หากมีการ ้ อักเสบของเยื่อหุมปอด เกิดอาการเจ็บแปลบ ้อักเสบรุนแรงเกิดขึน ก็อาจมีนาหรือหนองซึม ้ ้ หน้าอกได้เช่นกันออกมาขังอยูใน “ช่องเยื่อหมปอด” ถ้ามีปริมาณ ่ ุ้ สาเหตุที่พบได้นอย แต่รายแรงก็คือ การ ้ ้มากก็จะดันให้เนือปอดแฟบลง สูญเสียเนือที่ที่ใช้ใน ้ ้ แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งมาที่เยื่อหุมปอด ้การหายใจ ทาให้เกิดอาการหายใจหอบเหนือยได้ ่ ซึ่งมะเร็งต้นเหตุอาจอยู่ที่เนือปอด เต้านม ้บางครังก็อาจมีการแตกของถุงลมปอด ทาให้มีลม ้ หรือรังไข่ก็ได้ เยื่อหุมปอดอักเสบจึงมีความ ้รัวเข้าไปขังอยู่ใน “ช่องเยื่อหมปอด” ดันให้เนือ ่ ุ้ ้ รุนแรงมากน้อยขึนกับสาเหตุทพบ ้ ี่ปอดแฟบ เกิดอาการหอบเหนือยได้เช่นกัน ่

×