Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

2,022 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

 1. 1. น.ส. อารีย ์ บุญแสง เลขที46 ่ น.ส. สุภาพร บูชาพันธ ์ เลขที37 ่ น.ส. ณัฏฐรุจา ์ เพิมพร เลขที40 ่ ่น.ส. วัชรมณี ทองพันชัง เลขที38 ่ ่ ชันมัธยมศึ กษาปี ท4/4 ้ ี่ โรงเรียนบานสวน(จันอนุ สรณ) ้ ่ ์
 2. 2. อาจารย์ฉวีวรรณ นาคบุตรกลุ่มสาระการเรียนรูวชา วิทยาศาสตร์ ้ิ
 3. 3. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ (pleurisy) มีลกษณะเป็ นเยื่อบุสองชัน ชันในบุเนื้ อปอด ส่วน ั ้ ้ชันนอกบุผนังทรวงอก ระหว่างเยื่อหุ้มปอดทังสองชันเป็ นสารน้าหล่อลื่นปริมาณ 10- ้ ้ ้20 มิลลิลิตร โดยปกติสารน้าในเยื่อหุ้มปอด จะมีการดูดซึมและทดแทนตลอดเวลาโดยเซลล์บเยื่อหุ้มปอดชันนอกเป็ นหลัก... ุ ้
 4. 4. เวลาที่เกิดการอักเสบ จะพบว่ามีการสะสมของสารน้ าในโพรงเยือหุมปอดทีผดปกติ พบการ ่ ้ ่ ิเปลียนแปลงชนิดปฏิกรยาการอักเสบซึงอาจมีเซลล์ต่างๆ เข้ามาเกียวข้องด้วยเป็ นจานวน ่ ิิ ่ ่มาก เกิดการกระตุนประสาทรับความรูสกซึงมีอยูทวทังเยือหุมปอด ทาให้เกิดอาการเจ็บ ้ ้ ึ ่ ่ ั่ ้ ่ ้หน้าอกโดยเฉพาะอย่างยิงเวลาหายใจเข้า นอกจากนี้ยงเกิดการเปลียนแปลงความดันภายใน ่ ั ่เยือหุมปอดอีกด้วย ่ ้
 5. 5. เยื่อหุ้มปอดอักเสบสาเหตุ 1.เกิดจากการติดเชือ ไม่วาจะเป็ นเชือ ้ ่ ้แบคทีเรีย เชือไวรัส เชือรา หรือเชือปรสิต ้ ้ ้ต่างๆ ในกรณีทเี่ กิดจากการติดเชือไวรัส ้เช่น กลุ่มเชือไวรัสทีทาให้เกิดโรคติดเชือ ้ ่ ้ของทางเดินหายใจ มักพบในคนหนุ่มสาวที่สุขภาพทัวไปแข็งแรงดี อาการมักไม่ ่รุนแรงและหายได้เองภายใน 3-5 วัน ส่วนการติดเชือค็อกแซกกีไวรัสชนิดบี ผูป่วยจะ ้ ้มีอาการไข้สง เจ็บหน้าอกนานครังละ 15- ู ้30 นาที อาจมีอาการหายใจเร็ว มักเป็ นอยู่นาน 2-4 วัน ในประเทศไทยพบว่าเชือวัณ ้โรคเป็ นสาเหตุทสาคัญอีกชนิดหนึ่ง ่ี
 6. 6. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ2.เกิดจากการสูดดมสารเคมีทเี่ ป็ นพิษ เช่น แอมโมเนีย ั3.โรคของเนื้อเยือเกียวพัน เช่น โรคลูปส โรครูมาตอยด์ ่ ่4.มะเร็งปอด หรือมะเร็งเต้านม แพร่กระจายไปทีเยื่อหุมปอด ่ ้5.เกิดจากเนื้องอกของเยื่อหุมปอด ้6.เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว7.โรคก้อนเลือดอุดตันเส้นเลือดไปปอด มักเกิดในผูสงอายุ คนอ้วน หญิงตังครรภ์ หรือหลังคลอดบุตร หญิง ู้ ้ ้ ่ ้ ่ ้ ่ ่ ทีกนยาคุมกาเนิด ผูปวยหลังผ่าตัด ผูปวยกระดูกสะโพกหรือต้นขาหัก ผูปวยทีนอนบนเตียงนานๆ และ ่ ิ ไม่คอยได้เคลือนไหว บางรายอาจเกิดจากน้ าคร่า ไขกระดูก หรือฟองอากาศ ่ ่8.เกิดจากต่อมน้ าเหลืองอุดตัน ภาวะมีน้ าหรือหนองในโพรงเยือหุมปอด ่ ้9.เกิดจากการกระแทก อุบตเหตุททรวงอก กระดูกซีโครงหักตาถูกเยือหุมปอด ั ิ ่ี ่ ่ ้10.สาเหตุจากยาบางชนิด เช่น hydralazine, procan และ dilantin11.เกิดจากโรคในช่องท้อง เช่น ตับแข็ง ฝีในตับ ตับอ่อนอักเสบ12.โรคเนื้อปอดขาดเลือดไปเลียงบางส่วน ้
 7. 7. เยื่อหุ้มปอดอักเสบอาการผูป่วยจะมีลกษณะอาการที่เด่นชัดคือเจ็บแปลบที่ ้ ับริเวณหน้าอก ตรงตาแหน่งทีเยือหุมปอดอักเสบ ่ ่ ้คล้ายเข็มแทง เฉพาะเวลาหายใจเข้าลึกๆ ไอหรือจาม ทังนี้เนื่องจากมีการยืดตัวของเยื่อหุมปอดทีกาลัง ้ ้ ่อักเสบ เราเรียกว่าอาการเจ็บหน้าอกในลักษณะนี้เรียกว่า อาการเจ็บหน้าอกจากเยื่อหุมปอด ซึงมักมี ้ ่อาการเจ็บแปลบเพียงชัวไม่กวนาทีตรงหน้าอกซีกใด ่ ่ี ิซีกหนึ่ง เป็ นบางครังบางคราวเฉพาะเวลาหายใจเข้า ้ลึกๆ เวลาไอหรือจาม ถ้ากลันลมหายใจหรือหายใจ ้ค่อยๆ จะไม่มอาการแต่อย่างใด ี
 8. 8. เยื่อหุ้มปอดอักเสบการวินิจฉัยลักษณะอาการเจ็บหน้ าอกจากเยือหุมปอดค่อนข้างจาเพาะเจาะจง การตรวจ ่ ้ร่างกายระบบทางเดินหายใจ และการตรวจร่างกายทัวไปโดยละเอียดจะช่วยในการ ่วิเคราะห์หาสาเหตุของเยื่อหุมปอดอักเสบได้หลายกรณี ้1.การถ่ายภาพรังสีทรวงอกในท่ายืนตรง และท่านอนตะแคง ช่วยในการวินิจฉัยสารน้ าในเยือหุมปอด และประเมินปริมาณของสารน้ าในเยื่อหุมปอดได้จากภาพเอ็กซเรย์ ่ ้ ้2.การตรวจอัลตราซาวด์เป็ นวิธทมความไวสูงในการตรวจสารน้ าใน ี ่ี ีเยือหุมปอด ่ ้3.การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ นอกจากช่วยวินิจฉัยสารน้ าในเยือหุมปอดแล้ว ยังช่วยให้เห็นความผิดปกติของเนื้อเยือทีอยูรอบๆ อีกด้วย ่ ้ ่ ่ ่4.การเจาะเอาสารน้ าในเยือหุมปอดออกมาตรวจ ถือว่ามีความสาคัญอย่างยิงในการ ่ ้ ่วินิจฉัยหาสาเหตุ สารน้ าอาจเป็ นชนิดทีมโปรตีนสูง น้ าตาลต่า เอ็นไซม์สง ตรวจพบ ่ ี ูเซลล์เม็ดเลือดขาว หรือสารน้ าอาจเป็ นชนิดทีมระดับของสารเคมีในเกณฑ์ปกติกได้ ่ ี ็ลักษณะของสารน้ าในเยือหุมปอดช่วยบ่งบอกสาเหตุได้ตามสมควร ่ ้นอกจากนี้ การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ตรวจหาเชือวัณโรค หรือตรวจพบ ้เซลล์มะเร็ง
 9. 9. เยื่อหุ้มปอดอักเสบการรักษา1.เยื่อหุมปอดอักเสบมีสาเหตุ และความรุนแรงต่างๆ กัน จึงควร ้ซักถามอาการและตรวจร่างกายอย่างถีถวน ก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็ นภาวะ ่ ้ทีไม่รุนแรง และให้การรักษาตามอาการ ทีสาคัญต้องติดตามอาการของ ่ ่ ้ ่ผูปวยอย่างใกล้ชด ถ้าไม่ดขน หรือสงสัยมีความผิดปกติ ก็ควรจะส่ง ิ ี ้ึตรวจพิเศษเพิมเติม ่2.ถ้าเจ็บแปลบเพียงไม่กวนาทีเป็ นครังคราวไม่มอาการไข้ และหายใจ ่ี ิ ่ ้ ีเป็ นปกติ ให้ยาต้านอักเสบทีไม่ใช่ ่สเตอรอยด์, ถ้าไอมากและทาให้เจ็บหน้าอก ให้กนยาระงับการไอ-โคเด ิอิน 30 มิลลิกรัม ทุก 8 ชัวโมง, ถ้าไม่ดขนภายใน 7 วัน ควรส่ง ่ ี ้ึเอกซเรย์ และตรวจพิเศษเพิมเติมอืนๆ ่ ่
 10. 10. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ ้ ่3.ถ้าอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง ผูปวยอยูในภาวะช็อก หรือมีไข้สง ไอเป็ นเลือด หายใจหอบเหนื่อยมาก ควร ่ ู ตรวจหาสาเหตุให้แน่ชด และให้การรักษาไปตามสาเหตุทพบ ั ่ี4.การใช้ยาแก้ปวดช่วยบรรเทาอาการได้เป็ นอย่างดี โดยพิจารณาความรุนแรงของอาการปวดเป็ นหลัก ไม่ ควรใช้ยาหลายขนานพร้อมๆ กัน5.ในกรณีทมสารน้ าในเยือหุมปอดจานวนมาก อาจพิจารณาเจาะดูดออกตามสมควร แต่ตองพิจารณาเป็ น ่ี ี ่ ้ ้ รายๆ ไป และต้องทาการตรวจสารน้ าในเยือหุมปอดเพื่อหาสาเหตุดวยเสมอ ่ ้ ้6.ในกรณีทเี่ กิดจากการติดเชือ พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพทีเหมาะสม โดยทัวไปยาต้านจุลชีพจะถูกดูดซึม ้ ่ ่ เข้าสูเยือหุมปอดได้เป็ นอย่างดี รวมทังยาต้านวัณโรคด้วยเช่นกัน ่ ่ ้ ้7.ถ้าพบว่ามีหนองในโพรงเยือหุมปอด แพทย์อาจพิจารณาใส่ทอระบายหนอง หรือทาการผ่าตัดรักษา ่ ้ ่8.ในรายทีเกิดจากการกระจายของเซลล์มะเร็ง อาจพิจารณาฉีดยาบางชนิดเข้าไปในโพรงเยือหุมปอด ่ ่ ้ เพือให้เกิดการระคายเคืองและกระตุนให้เกิดเนื้อเยือพังผืด จึงเป็ นการปิดโพรงเยือหุมปอดไปโดย ่ ้ ่ ่ ้ ปริยาย

×