โรคมะเร็งกล่องเสียง

1,245 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
466
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรคมะเร็งกล่องเสียง

 1. 1. โรคมะเร็งกล่ องเสียง (Laryngeal cancer) เสนอ อ.ฉวีวรรณ นาคบุตร จัดทาโดย น.ส. วศินี ทวีปัญญายศ ชันม.4/3 เลขที่ 36 ้โรงเรียนบ้ านสวน(จั่นอนุสรณ์ ) อ.เมือง จ.ชลบุรี
 2. 2. สารบัญโรคมะเร็งกล่ องเสียงสาเหตุอาการการปองกัน ้การวินิจฉัยโรคการกระจายของโรคการดาเนินโรคการรักษา
 3. 3. โรคมะเร็งกล่ องเสียงมะเร็งกล่ องเสียง เป็ นมะเร็ งที่พบบ่อยในเพศชาย โดยพบ 1-2 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยพบในอัตราส่วน ชายต่อหญิง เป็ น10 ต่อ 1 ซึงพบได้ ประมาณ 2.8% ่ของมะเร็ งทังหมด และพบมาก ้ในช่วงอายุ 50 – 60 ปี ปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่เป็ นสาเหตุของการเกิดมะเร็ งกล่องเสียงก็คือการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้ า สารบัญ
 4. 4. สาเหตุสาเหตุที่บงชี ้ได้ ชดเจน คือ การสูบบุหรี่ และจะพบ ่ ัมากขึ ้นในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วย รวมถึงการสูดเอาสารระคายเข้ าไป หรื อการใช้ เสียงผิดปกติ ทาให้กล่องเสียงมีการอักเสบบ่อยๆ สารบัญ
 5. 5. อาการผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการเสียบแหบที่เป็ นมานานกว่า 2 สัปดาห์เสียงเปลี่ยน โดยไม่คอยมีอาการเจ็บคอ ซึงหากรอยโรคอยูที่ตาแหน่งของ ่ ่ ่สายเสียง (Laryngeal cancer) จะแสดงอาการนี ้ตังแต่ระยะ ้เริ่ มแรก ทาให้ วินิจฉัยโรคได้ เร็ ว มีโอกาสรักษาให้ หายขาดได้ แต่หากเป็ นที่ตาแหน่งคอหอยส่วนล่าง (hypopharyngeal cancer) ในระยะแรกเสียงจะไม่แหบ แต่จะรู้สกเจ็บหรื อร้ อนในคอ อาการคล้ าย ึก้ างปลาติดคอ กลืนแล้ วเจ็บ ผู้ป่วยมักคิดว่าคออักเสบ อาจซื ้อยามากินเองต่อมามะเร็งลุกลามไปยังส่วนต่างๆ ของกล่องเสียง จึงทาให้ เกิดเสียงแหบนอกจากนี ้อาจพบอาการอื่นได้ อีก เช่น dysphagia (กลืนลาบาก),odynophagia (กลืนเจ็บ), shortness of breath,referred otalgia (ปวดหู) และเบื่ออาหาร น ้าหนักลด สารบัญ
 6. 6. การปองกัน ้1. เลิกการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด2. ออกกาลังกายสม่าเสมอ สูดอากาศบริสทธิ์ ระวังฝุ่ น สารเคมี ที่ทาให้ ระคาย ุเคืองทางเดินหายใจ และกล่องเสียง3. หากพบว่ามีอาการเสียงแหบ เจ็บในคอเรื อรังหาสาเหตุไม่ได้ กลืนลาบาก ไอ ้มีเสมหะเหนียวติดคอ ผอมลง ควรรี บไปตรวจก่อนที่โรคจะลุกลาม สารบัญ
 7. 7. การวินิจฉัยโรคอาศัยการตรวจโดยใช้ กระจกส่องในคอ เพื่อดูกล่องเสียง (Indirectlaryngoscopes) วิธีนี ้สามารถตรวจหาบริเวณที่เป็ นมะเร็งได้ แต่การวินิจฉัยที่แน่นอนจะต้ องทาการส่องกล้ องเข้ าไปดูโดยตรง (Directlaryngoscopes) แล้ วตัดชิ ้นเนื ้อบริเวณที่เป็ นส่งตรวจทางพยาธิวิทยา สารบัญ
 8. 8. การกระจายของโรคมะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal cancer) เจริญและกระจายช้ ากว่ามะเร็งคอหอยส่วนล่าง(hypopharyngeal cancer) เนื่องจากสายเสียงมีเส้ นเลือดและท่อน ้าเหลืองน้ อย อาการที่แสดงว่ามีการกระจายของโรค คือ ต่อมน ้าเหลืองบริเวณกลางลาคอด้ านข้ างโต และจะกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายต่อไป สารบัญ
 9. 9. การดาเนินโรคหากไม่ได้ รับการรักษา มะเร็ งก็มกจะ ัลุกลามแพร่กระจาย จนทาให้ เสียชีวิตได้ แต่หากได้ รับการรักษาตังแต่ ้ระยะแรก ก็สามารถช่วยให้ หายขาดและพูดได้ เป็ นปกติ ในรายที่เป็ นระยะลุกลาม และได้ รับการผ่าตัดกล่องเสียงก็มกจะมีชีวิตยืนยาว และสามารถฝึ ก ัพูดจนสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ สารบัญ
 10. 10. การรักษาแพทย์จะให้ การรักษาตามแนวทางดังนี ้ ระยะแรกเริ่ม จะรักษาโดยการฉายรังสี เป็ นหลัก หรื อผ่าตัดด้ วยแสงเลเซอร์ ทาให้ รักษากล่องเสียงไว้ ได้ และผู้ป่วยสามารถพูด ได้ เป็ นปกติ ระยะลุกลาม ก็จะรักษาด้ วยการผ่าตัด กล่องเสียงร่วมกับการฉายรังสี บางรายอาจ ใช้ เคมีบาบัดร่วมด้ วย ผู้ป่วยจะพูดไม่ได้ เป็ น ปกติ และต้ องฝึ กพูดด้ วยการเปล่งเสียงผ่าน หลอดอาหาร (esophageal speech) หรื อใช้ อปกรณ์ช่วยพูด (electrolarynx) ุ สารบัญ

×