รณรงค์เลิกบุหรี่

2,666 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รณรงค์เลิกบุหรี่

 1. 1. การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
 2. 2. ผลเสียของการสูบบ ุหรี่ ทุกปี จะมีผเู้ สียชีวิตจากบุหรี่ปีละ 400000 คนหรืออาจจะมาก ว่านันแต่ละปี รัฐบาลต้องเสียงบประมาณเป็ นค่ารักษาโรคที่ ้ เกิดจากบุหรี่มากมาย โทษของบุหรี่สมัยนีมมากว่า้ ี สมัยก่อนหลายเท่าเนืองจากบุหรี่ปัจจุบนมีสารนิโคตินและ ่ ั tar ตาทาให้คนสูดบุหรี่เข้าปอดให้ลึกๆ ่
 3. 3. โรคที่เกิดจากการสูบบ ุหรี่ 1. โรคหัวใจ 2. โรคมะเร็ง 3. โรคอัมพาตและสมองเสื่อม 4. โรคปอด
 4. 4. สารประกอบในบุหรี่ ประกอบด้วย !! 1. นิโคติน 2. ทาร์ 3. คาร์บอนมอนอกไซด์ 4. ไฮโดรเจนไซยาไนด์ 5. ไนโตรเจนไดออกไซด์ 6. แอมโมเนีย 7. สารกัมมันตรังสี
 5. 5. รูปส่วนประกอบของบุหรี่
 6. 6. การสูบบุหรี่มอสอง ื คุณไม่สบบุหรี่แต่คณก็มสทธิ์เป็ นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ู ุ ี ิ หากคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนสูบบุหรี่เราเรียกคนที่ได้รบั บุหรี่ โดยที่ไม่ได้สบว่า"สูบบ ุหรีมือสอง" ที่มาของควัน ู ่ บุหรี่มาได้ 2 ทางคือ - ควันที่เกิดจากการเผาบุหรี่หรือซิการ์ - ควันซึ่งเกิดจากหายใจออกของผูที่สบบุหรี่ ้ ู
 7. 7. วิธีปองกันสูบบ ุหรีมือสองที่บาน ้ ่ ้ -ให้สมาชิกที่สบบุหรี่ให้ไปสูบบุหรี่นอกบ้านโดยปรึกษากันถึง ู ผลเสียที่จะเกิดกับเด็ก -ถ้าผูสบไม่ยอมออกนอกบ้านให้หาห้องที่ถ่ายเทอากาศดีให้เขา ้ ู สูบ -ให้เปิ ดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท -สนับสนุนให้เลิกบุหรี่ -ถ้าแขกที่มาเยี่ยมสูบบุหรี่บอกเขาว่าบ้านนีปลอดบุหรี่ และอย่า ้ มีจานเขียบุหรี่ไว้ในบ้าน ่
 8. 8. วิธีปองกันสูบบ ุหรีมือสองที่ทางาน ้ ่ -ให้นายจ้างประกาศนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่ -ให้จดที่ทางานสาหรับผูที่ไม่สบบุหรี่ และให้ห่างไกล ั ้ ู จากผูที่สบบุหรี่ ้ ู -บอกผูที่สบบุหรี่ให้ไปสูบไกลๆคุณ ้ ู -ใช้พดลมหรือเปิ ดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท ั -ติดปาย "ขอบค ุณที่กร ุณาไม่สบบ ุหรี่“ ไว้ที่ทางาน ้ ู
 9. 9. วิธีปองกันสูบบ ุหรีมือสองในที่สาธารณะ ้ ่ -เลือกสถานที่ปลอดบุหรี่ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร หรือ รถเช่าที่ปลอดบุหรี่ -หากมีผที่สบบุหรี่ในสถานที่หามสูบให้แจ้งเจ้าหน้าให้ ู้ ู ้ จัดการ -ไม่พาเด็กไปในที่ๆมีการสูบบุหรี่
 10. 10. การเลิกสูบบ ุหรีดวยตัวเอง ่ ้ เพราะในบุหรี่หรือยาสูบมีสารนิโคติน ซึ่งออกฤทธิ์ตอระบบประสาท-สมอง มี ่ ฤทธิ์การเสพติดสูงมาก การสูบบุหรี่ทาให้สมอง และระบบประสาทส่วนกลาง ได้รบสารนิโคตินรวดเร็วมากคือประมาณ 6 วินาที เร็วกว่าการได้รบ ั ั ยาเสพย์ตดอื่นๆ เร็วกว่าการฉีดเฮโรอินเข้าเส้นเลือดเสียอีก ิ เมือสมองและระบบประสาทส่วนกลางได้รบสารนิโคตินอย่างรวดเร็วง่ายดาย ่ ั และฤทธิ์เสพติดของบุหรี่ ทาให้มความพอใจ มีความอยากบุหรี่เมือระดับ ี ่ นิโคตินในเลือดลดตาลง่ แต่โดยที่การสูบบุหรี่สวนหนึงเป็ นการติดพฤติกรรม หรือความเคยชินต่อ ่ ่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่คนเคยมาเป็ นระยะเวลาหนึง ทาให้ยากต่อการละ- ุ้ ่ เลิก แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ หากเราต้องการจะเอาชนะใจตนเองให้ได้
 11. 11. เลิกสูบบ ุหรีแล้วดีอย่างไร ่ในสัปดาห์แรกที่เลิกสูบบุหรี่ จะมีอาการอยากบุหรี่อยู่ สัปดาห์ตอมาอาการอยากจะน้อยลง ่ความอยากจะหายไปและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จริงจัง ตังใจเลิกพฤติกรรมที่เคยชินต่อ ้การสูบบุหรี่ เช่น ดืมกาแฟ ดืมสุรา นังเล่นที่โต๊ะอาหารหลังอิ่ม หากคุณคิดอยากเลิกสูบบุหรี่ ่ ่ ่คงอยากทราบว่าโดยทัวไปมีวิธีอะไรบ้าง ่- การดูแลตัวเอง พร้อมความตังใจสูง กาลังใจของผูตองการเลิกบุหรี่เอง และบุคคลรอบข้าง ้ ้ ้- การให้สขศึกษา เข้าคลินกอดบุหรี่ อาจเป็ นกลุมหรือรายบุคคล ุ ิ ่- การใช้ยาช่วยระงับ ลด อาการเครียด เช่นยานอนหลับ- การใช้สารนิโคตินทดแทน ในรูปแบบต่างๆเช่นหมากฝรัง แผ่นแปะผิวหนังนิโคติน ่- การฝังเข็มช่วยลดอาการอยาก คลายอาการหงุดหงิด- รับคาปรึกษาจากแพทย์- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง- การใช้สื่อต่างๆสร้างพลัง-กาลังใจ การรวมกลุมโปรแกรมอดบุหรี่สาหรับชุมชน ่
 12. 12. เมื่อค ุณเลิกบ ุหรี่ ร่างกายและปอดของคุณจะปลอดจากสารพิษในควันบุหรี่ ปอดจะ โปร่งจากนิโคติน สารทาร์หรือนามันดิน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ้ ก๊าซและสารเคมีอื่นๆอีกหลายพันชนิด ทางเดินหายใจจะรูสึกโล่ง้ สะดวกกว่าเดิมภายใน 2 สัปดาห์ เสมหะจะลดลง ลดความเสี่ยงต่อ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่นคออักเสบ หลอดลมอักเสบ เนืองจาก ่ ไม่มควันบุหรี่ที่เป็ นสารก่อระคายเคือง และเสี่ยงต่อการที่ทาให้ตด ี ิ เชื้อมากขึน ที่สาคัญคือลดอัตราเสี่ยงต่อมะเร็งของอวัยวะต่างๆ ้ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่ งพอง
 13. 13. ประโยชน์ของการเลิกบ ุหรี่1. การหยุดสูบบุหรี่เป็ นผลดีตอสุขภาพอย่างมาก และเป็ นผลดีที่เกิดทันทีที่เลิกบุหรี่ทงใน ่ ั้เพศชายและหญิง ไม่ว่าจะป่ วยจากโรคจากการสูบบุหรี่แล้วหรือไม่ก็ตาม2. ผูที่เลิกบุหรี่จะมีอายุยาวกว่าผูทยงคงสูบบุหรี่ตอไปโดยผูที่เลิกบุหรี่กอนอายุ 50 ปี จะมี ้ ้ ี่ ั ่ ้ ่โอกาสเสียชีวิตเพียงครึ่งหนึงของผูที่ยงสูบต่อ ่ ้ ั3. การเลิกบุหรี่จะลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด มะเร็งระบบอื่นๆหัวใจวายกะทันหัน เส้นเลือดสมองตีบตันกะทันหัน โรคถุงลมโป่ งพองและโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ4. ผูหญิงที่หยุดสูบบุหรี่กอนตังครรภ์หรือระหว่าง 3-4 เดือนแรกของการตังครรภ์จะลด ้ ่ ้ ้ความเสี่ยงที่ลกจะมีนาหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ ู ้5. ผลดีตอสุขภาพจากการหยุดสูบบุหรี่มมาก นาหนักเพิ่มขึน ซึ่งจะเพิ่มขึนโดยเฉลี่ย 2.3 ่ ี ้ ้ ้กิโลกรัม6. ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจะลดลงอย่างรวดเร็วเมือหยุดสูบบุหรี่ ่
 14. 14. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและพฤติกรรมหลังการหย ุดสูบบ ุหรี่ 1.ในระยะแรกของการหยุดสูบบุหรี่มกจะมีความกังวล หงุดหงิดอารมณ์รอน ั ้ โกรธง่าย ไม่มสมาธิ อยากอาหารมาก มีความอยากสูบบุหรี่ตลอดเวลา ี อาการเหล่านีจะหายไปในระยะเวลาอันสัน แต่ความรูสกอยากบุหรี่และ ้ ้ ้ึ ความรูสกว่ารสชาติอาหารดีขนจะยังคงอยูตอไประยะหนึง ้ึ ึ้ ่ ่ ่ 2.ในระยะแรกของการหยุดสูบบุหรี่ สมรรถภาพของการทางานง่ายๆหลาย ชนิดที่ตองใช้สมาธิจะลดลงเป็ นเวลาสันๆ แต่ไม่พบความผิดปกติของความจา ้ ้ และความสามารถในการเรียนรู้ และการทางานทีใช้ความสามารถสูงๆอื่นๆ ่ ภายหลังสูบบุหรี่ 3.เมือเทียบระหว่างผูที่ยงสูบบุหรี่กบผูที่หยุดแล้ว พบว่าผูที่หยุดสูบมีความ ่ ้ ั ั ้ ้ มันใจในตัวเองสูงกว่า และควบคุมตัวเองได้ดกว่า ่ ี 4.ผูที่หยุดสูบบุหรี่แล้วมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคอื่นๆ ้ ้ มากกว่าผูที่ยงสูบบุหรี่ตอไป ้ ั ่
 15. 15. ที่ มา :http://www.siamhealth.net/public_html/Health/smoking/bad_effect.htm
 16. 16. The End …
 17. 17. ผูจดทา ้ั1. น.ส. จิราพร สามารถ เลขที่ 112. น.ส. รติรตน์ ลอดคูบอน เลขที่ 13 ั3. น.ส. หทยา ไรทอง เลขที่ 204. น.ส. ญาใจ เจริญสุข เลขที่ 21 ชันมัธยมศึกษาปี ที่ ้ 4/1

×