மாணவ சமுதாயமும் ஒழுக்க மாண்புகளும்

994 views

Published on

அறிவியல் தகவல் தொழில் நுட்பம், இலத்திரனியல்
தொடர்பாடல், பொருளாதார அபிவிருத்தி போன்ற பல்வேறு
துறைகளில் தற்கால உலகம் துரித மாற்றங்களைக் கண்டு வரு
கிறது. இருப்பத்தோராம் நூற்றாண்டு மனிதகுலம் இன்டநெட்
யுகத்தை எட்டிப்பிடித்துள்ளது. கோள்களில் மனிதர்களைக் குடி
யேற்றலாமா என்று கூட ஆய்வுகள் நடாத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மொத்தத்தில் அறிவியல் ஆய்வுத் துறைகளில் மனித குலம் பாரிய
எட்டுக்களை வைத்து முன்னேறிச் சென்றுகொண்டிருக்கிறது
என்பதில் ஐயமில்லை.
ஆனால்...
இதே மனித குலம் ஒழுக்கம், தர்மம், ஆன்மீகம் போன்ற
துறைகளில் அதன் பாதாளத்தை நோக்கி மிக வேகமாக வீழ்ந்து
கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், இந்த வீழ்ச்சியும் அதன் பின்னால்
உள்ள பாரிய அழிவும் தூரநோக்குள்ள கண்களுக்கே புலனாகும்.
இதனால் தான் தற்கால தத்துவஞானியான ' ;'
என்பவர் 'வெள்ளைக்காரனின் யுகம் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கி
றது' எனக்குறிப்பிட்டார்.

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

மாணவ சமுதாயமும் ஒழுக்க மாண்புகளும்

  1. 1. WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH (LADIES WING - WAMY SRI LANKA) 658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09 Tel: 011-4928022 Fax:0112688606 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamylanka.org
  2. 2. m wptpay; jfty; njhopy; El;gk;> ,yj;jpudpay;njhlHghly;> nghUshjhu mgptpUj;jp Nghd;w gy;NtWJiwfspy; jw;fhy cyfk; Jhpj khw;wq;fisf; fz;L tUfpwJ. ,Ug;gj;Njhuhk; E}w;whz;L kdpjFyk; ,d;lnel;Afj;ij vl;bg;gpbj;Js;sJ. Nfhs;fspy; kdpjHfisf; FbNaw;wyhkh vd;W $l Ma;Tfs; elhj;jg;gl;L tUfpd;wd.nkhj;jj;jpy; mwptpay; Ma;Tj; Jiwfspy; kdpj Fyk; ghhpavl;Lf;fis itj;J Kd;Ndwpr; nrd;Wnfhz;bUf;fpwJvd;gjpy; Iakpy;iy.Mdhy;...,Nj kdpj Fyk; xOf;fk;> jHkk;> Md;kPfk; Nghd;wJiwfspy; mjd; ghjhsj;ij Nehf;fp kpf Ntfkhf tPo;e;Jnfhz;bUf;fpwJ. Mdhy;> ,e;j tPo;r;rpAk; mjd; gpd;dhy;cs;s ghhpa mopTk; J}uNehf;Fs;s fz;fSf;Nf GydhFk;.,jdhy; jhd; jw;fhy jj;JtQhdpahd ‘NgHld; u]y;’vd;gtH “nts;isf;fhudpd; Afk; moptpd; tpspk;gpy; ,Uf;fpwJ” vdf;Fwpg;gpl;lhH. mwptpay; Vw; g Lj; j pa Gusp!xU Gwk; Jhpj mwptpay; Kd;Ndw;wk;!kWGwk; ghhpa xOf;f tPo;r;rp!!,e;j vjpUk; GjpUkhd epiyf;Ff; fhuzk; ahJ?Gjpndl;lhk; E}w;whz;by; INuhg;ghtpy; Vw;gl;l ifj;njhopy;Gul;rpiaj; njhlHe;J cyfk; GjpanjhU Nghf;fpy; Gwg;gl;lJ. kjk;> xOf;fg; ngWkhdq;fs; vd;gtw;iw cjwpj;js;sptpl;L> mwptpay; Jiwapy; khj;jpuk; mjpf <LghL fhl;baJ.,g;Gjpa Nghf;fpd; jHf;f hPjpahd tpisthf Jhpj xOf;ftPo;r;rp> epk;kjpapd;ik> tsq;fisj; jkjhf;fpf;nfhs;tjw;fhdNghl;b> nghwhik> tpuf;jp> cyf kfhAj;jq;fs; Nghd;wtw;iw,d;;iwa kdpj Fyk; re;jpf;f Ntz;ba JHg;ghf;fpa epiyVw;gl;lJ. ,jd; fhuzkhfj;jhd;>“,d;iwa mwpthdJ gwitiag; Nghd;W tpz;zpy;vt;thW gwg;gJ? kPidg; Nghd;W ePhpy; vt;thW ePe;JtJvd;gij kdpjDf;Ff; fw;Wf;nfhLj;jJ. Mdhy;> G+kpapd;Nky; vt;thW kdpjdhf thoNtz;Lk; vd;gij mtDf;Ff;fw;Wf;nfhLf;fj; jtwpaJ” vd XH mwpQH Fwpg;gpLfpwhH.vdNt> fy;tp> mwptpay; tho;f;iff;F ve;jsT mtrpaNkh>mNj Nghd;W xOf;fKk; gz;ghLk; ,d;wpaikahjitfNs.,uz;Lk; xd;NwhL xd;W gpize;jit. gphpf;fKbahjit.,jdhy;jhd; ,];yhkpa %jwpQHfs; “xOf;fkpy;yhj ,y;k;(mwpT) tpwfpy;yhj neUg;G Nghd;wJ. mwptpy;yhj xOf;fk;caphpy;yhj clk;G Nghd;wJ” vdf; $wpitj;Js;sdH. 1
  3. 3. md;wpAk; fy;tp NjLk; khztHfsplj;jpy; mwpit tplTk;mjpfkhf xOf;fg;gz;ghLfNs fhzg;glNtz;Lk;. nuhl;brikf;Fk; nghOJ cg;gpd; msit tpl NrHf;fg;gLk; ‘kh’tpd; msNt mjpfkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. vdNt> ey;nyhOf;fq;fs; ‘kh’ Nghd;W mstpy; mjpfk; khztHfsplk;,Uf;f Ntz;Lk;. egp (]y;) mtHfs; xOf;fq;fspd; ciwtplk;mwpahik> topNfL> nksl;Bfk; vd;gtw;wpypUe;J tpLtpj;J NeHtopapd; ghy; kdpj ,dj;ij topelhj;jTk;newpg;gLj;jTk; mUs;khHf;fk; ,];yhk; cyfpw;F mUsg;gl;lJ. vdNtjhd; mjid Rke;J te;j ,Wjpj;J}jHK`k;kJ (]y;) mtHfspd; Kf;fpa gzpahf>kdpjFyj;jpw;F caHe;j xOf;f khz;Gfisg; Nghjpg;gJk;gapw;Wtpg;gJk; fhzg;gl;lJ.,jidNa egp (]y;) mtHfs; “ey; xOf;fq;fisg; ghpG+uzg;gLj;Jtjw;fhfNt ehd; mDg;gg;gl;Ls;Nsd;” vdf; $wpdhHfs;.egp (]y;) mtHfspd; tUif tuyhw;wpy; xU jpUg;GKidahFk;. mthpd; tUifiaj; njhlHe;J ,g;G+Tyfpy; xg;gw;wxU r%f mikg;G fl;b vOg;gg;gl;lJ. ,r;r%fk; RkhHMapuk; tUlq;fshf tho;f;ifapd; rfy JiwapYk; khdpl,dj;jpw;F topfhl;Lk; xsptpsf;fhfj; jpfo;e;jJ. egp (]y;)Nghjpj;J gapw;Wtpj;j ghpG+uz xOf;f khz;Gfis mbj;jskhff; nfhz;Nl ,e;j r%f mikg;G fl;b vOg;gg;gl;lJ. mjdhy;jhd; kdpj ,dj;ij topelhj;Jk; Kd;Ndhbr%fkhf K];ypk; r%fk; RkhH Xuhapuk; Mz;Lfs; epkpHe;Jepiyj;jpUf;f Kbe;jJ. xOf;fk;: r%fq;fspd; [PtehbkdpjHfs; capHtho;tjw;F fhw;Wk; ePUk; ,d;wpaikah[Pthjhuk;; MFk;. ,it ,uz;Lk; ,y;yhkNyh my;yJmjpy; xd;why; khj;jpuNkh kdpjdhy; capHtho KbahJ.,Nj Nghd;Wjhd; Kd;Ndhb r%fq;fs; jiyepkpHe;Jepw;gjw;Fk; mwptpaYk; xOf;fKk; ,d;wpaikahj [PtehbfshFk;. ,it ,uz;Lk; gytPdg;gl;l epiyapNyh my;yJ,jpy; xd;iw ,oe;j epiyapNyh ve;jnthU r%fKk;jiyikj;Jtj; jsj;jpy epd;Wgpbg;gJ mrhj;jpaNk!vdNtjhd;> “xOf;fj;jpd; ciwtplkhfj; jpfOk; r%fq;fNsepiyj;jpUf;Fk;. mtHfsplk; ,Ue;J xOf;fk; nrd;Wtpl;lhy; mtHfSk; tuyhw;Wf; fsj;ij tpl;L tpil ngw;WtpLthHfs;” vd etPdfhy muGf; ftpQH ‘t;fp’ mtHfs;ghbAs;shHfs;. 2
  4. 4. et ehfhpfk;: xU j[;[hy;!,e;j tifapy; jw;fhy Nkw;Fyf etehfhpfkhdJ mwptpay;Ma;TfSf;F khj;jpuNk Kd;Dhpik toq;fp> Kw;whfxOf;fg; ngWkhdq;fis Gwf;fzpj;J tUfpwJ.,jdhy;jhd; rpy ,];yhkpa mwpQHfs; ,e;ehfhpfj;ij“xw;iwf; fz; j[;[hy;” vd tHzpj;Js;sdH. xOf;fj;ij,j;j[;[hy; ehfhpfk; Gwf;fzpj;J tUtjhy;jhd; mjd;m];jkdNk mz;kpj;Jtpl;ljhf Nkw;Fyf mwpQHfs;Rl;bf;fhl;lj; Jtq;fpAs;sdH. j[;[hypd; gpbapy; khzt r%fk;!etPd fhy j[;[hypd; ghriwapy; tsHe;j Gj;jp[Ptpfs;> fy;tpkhd;fspd; topfhl;lYf;F Vw;gNt jw;fhy fyhgPlq;fspYk;fy;tpf;$lq;fspYk; Nghjpf;fg;gLk; “fiyj;jpl;lq;fs;”(Sylabus) tFf;fg;gLfpd;wd. ,jdhy; Md;kPf> xOf;fg;ngWkhdq;fs; ,uz;lhe;ju tplaq;fshfNt ,f;fiyj;jpl;lq;fspy; NrHf;fg;gl;Ls;sd. ,jdhy; Md;kPfg; NghjidfisAk; xOf;fg;gz;GfisAk; khzt rKjhak; czHTG+Htkhf cs;thq;fpf;nfhs;s Kd;tutpy;iy. ,jd; jtpHf;fKbahj tpisNt ,d;W khzt r%fj;jpdUf;F kj;jpapy;tpiuthd xOf;f tPo;r;rp> Nghijg;nghUs; ghtid> fy;tpNjlypy; ke;j epiy> ghy;ftHr;rp Nrl;ilfs;> ghypay; td;Kiwfs;> Mrhd;fis mtkjpj;jy;> kpUfj;jdkhd gfbtij> J}rd thHj;ijg; gpuNahfk;..... vdg; gy;NtWtpjkhdjPa gz;GfSk; nfl;l elj;ijfSk; Nktpf; fhzg;gLfpd;wd. jdJ rfghb khztHfis khj;jpukd;wp jdf;Fghlk; Nghjpj;j Mrhd;fisf; $l khztHfs; Rl;Lf;nfhiynra;j mNfhu rk;gtq;fSk; Nkw;Fyf fyhepiyaq;fspy;,lk;ngw;Ws;sd! ,JNghd;w Kul;Lj;jdkhd elj;ijfSk;> nfh^ukhd rk;gtq;fSk; fPioj;Nja ehLfspy; khztrKjhaj;jpdUf;F kj;jpapYk; ,g;nghOJ tpiuthfg; gutptUtij mtjhdpf;fyhk;. epidT+l;lg;gl Ntz;ba ew;Nghjidfs; rpy!K];ypk; fyhr;rhu R+oiyf;nfhz;l ghlrhiyfspYk;,g;nghOJ gbg;gbahf ,];yhkpa xOf;fg;NghjidfSk;‘MjhG’ xOq;F KiwfSk; mUfptUtijf; fhzyhk;.mtw;Ws; mOj;jk; nfhLj;J kPs;typAWj;jg;gl Ntz;baXhpU xOf;fg;ngWkhdq;fisAk; ,];yhkpag; gz;GfisAk;fPNo RUf;fkhf Rl;bf;fhl;LfpNwhk;.1. csj;J}a;ik (,f;yh];),d;W fy;tpfw;gjd; Nehf;fk; FWfpa cyf Mjhaq;fisg;ngWtijNa Kjd;ikg;gLj;JfpwJ. xU cj;jpNahfj;ijg; 3
  5. 5. ngw;Wf;nfhs;Sk; fpl;lba ,yf;F fy;tpNjLtjpd; ,Wjp,yl;rpakhf Cl;lg;gLk; xU khiaf; fhz;fpNwhk;.,jd; fhuzkhf my;yh`;it mwpe;J mQ;Rtjw;fhf>rj;jpaj;ij Njbj;jhprpg;gjw;fhf> kdpj Fyj;jpw;F eyid<l;bf;nfhLg;gjw;fhf vd;w J}a> J}u ,yl;rpaq;fs; ,d;WK];ypk; khzt rKjhaj;jplk; kpf mhpjhfNt fhzg;gLfpd;wd.“nray;fs; midj;Jk; vz;zq;fisg; nghWj;Nj” vd;wegp nkhopia gRkuj;J Mzp Nghy; gjpj;Jf;nfhs;SkhWK];ypk; khzt neQ;rq;fsplk; Nerf;fuk; ePl;bNtz;bf;nfhs;fpNwhk;.2. ,iwar;rk; (jf;th)eilKiwf; fiyj;jpl;lj;jpd; gpd;dzp ,iwepuhfhpg;Gk;kjr;rhHgw;w (Secularism) jd;ikAkhFk;. ,jdhy; khztHrKjhaj;jpw;F kj;jpapy; ,iw mr;rk; kq;fptUtijf;fhzyhk;. cs;sq;fspy; jf;th FiwAk; NghJ jPikfs; mjpfhpf;fNt nra;Ak;. ghlrhiy R+oypy; jPikfs; kpifj;Js;s,d;iwa R+oypy; “<khd; nfhz;ltHfNs! my;yh`;itcz;ikahd Kiwapy; gag;gLq;fs;! ePq;fs; K];ypk;fshfmd;wp kuzpf;f Ntz;lhk;” (My ,k;;uhd;-102)vd;w my;FHMd; trdj;ij xt;nthU K];ypk; khztDk;jdJ ,yhQ;rid (Motto) Mf vLj;Jf;nfhs;tjw;fhf,q;F rkHg;gpf;fpNwhk;.3. Mrhid kjpj;jy;FU flTSky;y! kjpg;gpy; Fiwe;jtUky;y! MtHfz;zpag;gLj;jg;gl Ntz;batH! vd;gNj ,];yhkpaf;fUj; j hFk; . ,e; j mbg; g ilapy; mwpQHfshdcykhf;fisAk;> Mrhd;fshd c];jhHkhHfisAk;fz;zpag;gLj;Jk; ,];yhkpa kuG K];ypk; khzhf;fs;kj;jpapy; kq;fptUtJ Ntjidf;Fhpa XH mk;rkhFk;.mwpQHfSk; Mrhd;fSk; egpkhHfspd; thhpRfs; vd egp(]y;) mtHfshy; Gfohuk; R+l;lg;gl;Ls;sdH. ngw;NwhHfistplTk; MrphpaHfs; mjpfk; nfsutpf;fg;gl Ntz;Lk; vda`;ah ,g;D kM]; vd;w mwpQH Fwpg;gpLtjhf ,khk;f];]hyp (u`;) jdJ ,`;ahtpy; vOjpAs;shH. Vnddpy;>cyf neUg;gpypUe;J jhd;> ngw;NwhHfs; jq;fsJgps;isfisf; fhg;ghw;Wfpd;wdH. Mdhy;> MrphpaHfNshkWikapd; neUg; g pypUe; J khzhf; f Hfisf;fhg;ghw;Wfpd;whHfs;!!!NkYk; egp (]y;) mtHfs; Fwpg;gpl;lhHfs; “nghpNahUf;Fkhpahij nra;ahNjhUk; rpwpNahUf;F md;G fhl;lhNjhUk; 4
  6. 6. vq;fsJ mwpQHfSf;F chpa me;j];ijf; nfhLf;fj;njhpahNjhUk; vk;ikr; rhHe;Njhuy;y” (]`P`_y; [hkpc)vdNt> MrphpaHfSf;F Kd;dhy; elj;jy;> mtHfsJ Kd;rg;jj;ij caHj;jpg;NgRjy;> mDkjpapd;wp Ngr;rpd; ,ilapy;FWf;fPL nra;jy;> mtHfNshL FjHf;fk; Ghpjy; Nghd;wgz;ghlw;w elj;ijfisj; jtpHj;J mtHfSf;F chpanfsutj;ij toq;Ftjpy; K];ypk; khzt rKjhak;Kd;Ndhbahfj; jpfOk; vd ey;nyz;zk; itf;fpNwhk;.4. cz;ik NgRjy; (]pj;F)“ngha;iaj; jpUg;gpj; jpUg;gpf; $Wq;fs;. mJ cz;ikahfptpLk;” vd;w eatQ;rfkhd fUj;J ,d;iwa rHtNjrmurpay; muq;fpy; filg;gpbf;fg;gl;L tUfpwJ. etPdClfq;fs; ngha;fis Nrhlid nra;J cz;ik Nghd;Wgug;gp tUtjhy; cyfpy; Vw;gl;Ls;s mepahaq;fSk; mf;fpukq;fSk; nrhw;fshy; tbf;fKbahJ. khzt rKjhaj;jpw;Fkj;jpapYk; ngha; NgRtJ xU rhJhpakhd nrayhfkjpf;fg;gl;L tUfpwJ.vdNt> K];ypk; khztH rKjhak; ,j;jPa gz;ig tpl;Lk;tpyfp elf;f Ntz;Lk;. Vnddpy; “tpRthrk; nfhz;NlhNu!ePq;fs; my;yh`;Tf;Fg; gae;J nfhs;Sq;fs;. NkYk; ePq;fs;cz;ikahsHfSlNd (NrHe;J) ,Uq;fs;” vd my;FHMd;vkf;F MizapLfpwJ. (mj;njsgh: 119)NkYk; “xU K/kpdplk; vy;yhj; jPikfSk; ,Uf;fyhk;.Mdhy;> mtdplk; ngha; ,Uf;ff;$lhJ” (m`;kj;) vd egp(]y;) mtHfs; typAWj;jpf; $wpAs;shHfs;.vdNt> K];ypk; khzt neQ;rq;fNs ,];yhk; $wpAs;sxOf;f khz;Gfis vkJ tho;f;ifapy; vLj;J ele;J<UyfpYk; ntw;wp ngWNthk;. “,d;iwa mwpthdJ gwitiag; Nghd;W tpz;zpy; vt;thW gwg;gJ? kPidg; Nghd;W ePhpy; vt;thW ePe;JtJ vd;gij kdpjDf;Ff; fw;Wf;nfhLj;jJ. Mdhy;> G+kpapd; Nky; vt;thW kdpjdhf thoNtz;Lk; vd;gij mtDf;Ff; fw;Wf;nfhLf;fj; jtwpaJ” 5

×