Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ஒரு முஸ்லிம் மற்றய முஸ்லிமின் சகோதரன்

192 views

Published on

ஒரு முஸ்லிம் மற்றய முஸ்லிமின் சகோதரன்

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ஒரு முஸ்லிம் மற்றய முஸ்லிமின் சகோதரன்

  1. 1. xU K];ypk; kw;wa K];ypkpd; rNfhjud; 210, Maligakanda Road, Colombo-10 Tel: 0114616652 Fax:0112694024 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamysrilanka.com mofhdtd;: mtd; moif tpUk;Gfpd;whd; vd;w `jP]{k; ,Nj fUj;ijj;jhd; Kd;itf;fpd;wJ. kdpjd; mofhfTk;> MSikAilatdhfTk; ,Uf;f Ntz;Lnkd;gij w]_y; (]y;) mtHfs; nghJthfTk; Fwpg;ghfTk; mwpTWj;jpapUf; fpwhHfs;. Fspg;G flikahf ,y;yhtpl;lhYk; [{k;M ehspy; Fspj;Jf; nfhs;Sk;gbAk;> kzk; g+rpf; nfhs;Sk;gbAk; mtHfs; cgNjrpj;jpUf;fpwhHfs;. INtisj; njhOifapy; TOr; nra;tJk;> Fspj;jYk; K];ypk;fs; Rj;jkhf ,Ug;gjw;fhd xU gapw;rpahFk;. kdpjd; Rj;jkhf ,Uf;Fk;NghJk;> eWkzj;Jld; ,Uf;Fk;NghJk; kw;wtHfs; mtid neUq;FthHfs;. mRj;jkhf ,Uf;Fk;NghJ mtdpypUe;J xJq;FthHfs;. Rj;jk; <khdpy; ghjp. my;yh`; J}a;ikahdtd;: J}a;ikahf ,Ug;gij tpUk;Gfpwhd; vd;w `jP];fSf;$lhf w]_y; (]y;) mtHfs; Rj;jj;ij <khDld; njhlHGgLj;jp tw;GWj; JfpwhHfs;. Rj;jkhf ,Ug;gJ mofhf ,Ug;gjd; xU gFjpahFk;. vtUf;F KbapUf;fpwNjh mtH mjw;F fz;zpakspf;fl;Lk; vd;W $wpa w]_y; (]y;) mtHfs;> jiyKbiar; rPthJ epd;w xUtiug; ghHj;J> ,k;kdpjDf;F jiyKbiar; rPHgLj;jpf; nfhs;Sk; rhjdq;fs; vJTk; fpilf;ftpy;iyah vd;W ftiyNahL Nfl;lhHfs;. w]_y; (]y;) mtHfs; ePHf; Ftisiag; ghHj;J jiyKbiaAk;> jhbiaAk; rPH nra;tijg; ghHj;J Mr;rhpag;gl;l xUtUf;F> 'xU kdpjd; jd; rNfhjuidr; re;jpf;fr; nrd;why; jd;id rPHgLj;jpf; nfhs;sl;Lk;. epr;rakhf my;yh`; mofhdtd;;; mtd; moif tpUk;Gfpwhd;' vd;W gjpyspj;jhHfs;. ,jdhy;jhd;> ahNuDk; xU FOtpdH w]_y; (]y;) mtHfis re;jpf;f te;jhy;> mofpa Mil mzpe;J nfhs;tNjhL> neUq;fpa NjhoHfisAk; mt;thW mzpe;J nfhs;SkhW Nfl;Lf; nfhs;thHfs;. ,itnay;yhk; r%f cwTf;fhd topfs; vd;gij w]_y; (]y;) mtHfs; fhz;gpj;Jr; nrd;Ws;shHfs;. rNfhjuj;Jtk; Vw;fdNt xUtH kw;nwhUtUld; njhlHG nfhs;tjw;F ghrk; fhuzkhf mikfpwJ vdf; $wpNdhk;. me;jg;ghrk; ngUk;ghYk; ,uj;j cwthy; Vw;gLfpd;w ghrkhFk;. Mdhy; mijtpl gykhd xU ghrj;ij ,];yhk; vkf;F mwpKfg;gLj;jpapUf;fpd;wJ. mJjhd; nfhs;ifg; ghrkhFk;. K];ypk;fs; me;jf; nfhs;ifg; ghrj;jhy; xUtUf;nfhUtH gpizf;fg;gl;bUf;fpwhHfs;. ,jdhy;jhd;> xU K];ypk; kw;w K];ypKf;F rNfhjud; vd my;FHMDk;> ]{d;dhTk; Rl;bf; fhl;Lfpd;wd. me;j rNfhjuj;Jtj;ij fl;llj;jpd; fw;fSf;Fk;> clypd; cWg;GfSf;Fk; w]_y; (]y;) mtHfs; ctkpj;Jf; fhl;bAs;shHfs;. clypd; VjhtNjhH cWg;G NehAw;why; Vida cWg;Gf;fs; fha;r;ry; %ykhfNth> epj;jpiuapd;ik %ykhfNth mjid mDgtpf;fpd;wd vd;whHfs;. ,t;thwhd rNfhjuj;Jtk; kdpjid jdpj;J tho ,lkspg;gjpy;iy. xU K];ypk; kw;w K];ypKf;F nra;a Ntz;ba flikfs; Mwpid w]_y; (]y;) mtHfs; Fwpg;ghf nrhy;ypf; fhl;bdhHfs;. ePH mtiu re;jpj;jhy; mtUf;F ]yhk; $WtPuhf. mtH ck;ik tpUe;Jf;fioj;jhy; fye;J nfhs;tPuhf. mtH ck;kplk; cgNjrk; nra;AkhW tpz;zg;gpj;jhy; mtUf;F mwpTiu gfHtPuhf. mtH Jk;kp my;`k;Jypy;yh`; vd;W $wpdhy; mjw;Fg; gjpy; nrhy;tPuhf. mtH Neha; tha;g;gl;lhy; mtiu Neha; tprhhpf;fr; nry;tPuhf. mtH kuzpj;jhy; mtuJ [dh]hitg; gpd;njhlHe;J nry;tPuhf. (K];ypk;) ,it K];ypk;fs; gu];guk; fye;JwthlTk;> rNfhjuj;Jtj;ij tsHf;fTk; Jiz nra;fpd;wdntd;gij tpsf;f Ntz;ba mtrpakpy;iy. ,it kpf ,yFthditahfTk;> md;whlk; nra;af; $badthfTk; fhzg;gLfpd;wd. ,];yhk; xU r%f khHf;fk;. mjdhy;jhd; mjd; nraw;ghLfs; ahTk; $l;lhf epiwNtw;wg;gLfpd;wd. gs;spthrypy; [khmj;jhf njhOif ,lk;ngWtJ> wkohd; khjj;jpy; $l;lhf Nehd;G Nehw;gJ> ]fhj;ij $l;lhf epiwNtw;WtJ> mfpy cyf K];ypk;fSk; xd;W$b xNu ,lj;jpy; xNu fhyj;jpy; `[; flikia epiwNtw;WtJ Kjypa mbg;gilf; flikfNs ,jid vLj;Jf; fhl;Lfpd;wd. ,];yhk; $l;lhf thoTk; nraw;glTNk gapw;Wtpf;fpd;wJ. njhOifapy; jdpj;Jj; njhOk;NghJ $l> ]_wJy; ghjp`hit XJk;NghJ> 'cd;idNa tzq;FfpNwhk;. cd;dplNk cjtp NjLfpNwhk;. eP vq;fis Neuhd topapy; elj;Jthahf' vd;W KO r%fj;Jf;FkhfNt tpz;zg;gpj;Jf; nfhs;fpwhd;. ,J K];ypk; r%fj;jpd; rNfhjuj;Jtg; gpizg;ig vkf;F vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. xU K];ypk; kw;w K];ypkpd; rNfhjudhthd;. mtd; (kw;w) mtDf;F mepahak; nra;a khl;lhd;. (mepahafhudplk;) mtid xg;gilf;fTkhl;lhd;. ahH jd; rNfhjudpd; Njitia eptHj;jpf;fpd;whNdh mtdpd; Njitia my;yh`; eptHj;jpj;J itf;fpwhd;. ahH xU K];ypkpd; f;lj;ij ePf;FfpwhNdh mthpd; f;lj;ij my;yh`; (fpahkj;jpy;) ePf;fp tpLfpwhd;. ahH xU K];ypkpd; Fiwia kiwf;fpwhNdh mtdJ Fiwia (fpahkj;jpy;) my;yh`; kiwj;J tpLfpwhd;. (Gfhhp) vd;Wk;> mtd; kw;w K];ypKf;F Nkhrb nra;akhl;lhd;; ngha; nrhy;yTkhl;lhd;; cjtp nra;ahJ tpl;LtplTk; khl;lhd;. xU K];ypKf;F kw;w K];ypKila khdKk;> nghUSk;> capUk; `uhkhf;fg;gl;Ls;sd. xU kdpjd; jdJ K];ypkhd rNfhjuid mw;gkhff; fUJtNj mtH nfl;ltH vd;gjw;Fg; NghJkhdJ (jpHkpjp) vd;Wk; w]_y; (]y;) mtHfs; rNfhjuj;Jtj;ij kpfj; Jy;ypakhf vLj;Jf; fhl;bAs;shHfs;. ,q;F Fwpj;Jf; fhl;bAs;s ey;yd midj;Jk; rNfhjuj;Jtj;ij tYg;gLj;JtdthfTk;> $lhjd midj;Jk; rNfhjuj;Jtj;ijf; Fiyg;gdthfTk; mike;jpUg;gij mtjhdpf;fyhk;. ,j;jifa gz;Gfisf; nfhz;l jdpegHfis cUthf;fpa w]_y; (]y;) mtHfs;> me;j kf;fis $l;lhf thog;gof;fp ,g;gz;Gfspd; ngWNgw;iw cyfwpar; nra;jhHfs;. ]`hghr; r%fj;ij xU gz;gl;l r%fkhf cUthf;fpf; fhl;bdhHfs;. mtHfisg; gw;wpj;jhd;> mtHfs; jkf;Fs; ghrKs;stHfshf - ,uf;fkhf ,Ug;ghHfs; (48:49) vd;W my;FHMd; ghuhl;Lfpd;wJ. mtHfis Kd;khjphpahff; nfhz;L ehKk; gu];guk; el;Gld; gofp ey;ytHfshf elf;f my;yh`; mUs;ghypg;ghdhf. WAMY Sri Lanka 5 6
  2. 2. itf;fpd;wJ. FLk;gj;Jf;F ntspNa ,J el;ghf cUkhw;wk; ngWfpwJ. MrphpaH khztH cwT> ez;gH fSf;fpilapyhd cwT Nghd;wd ,jd;gb tsHfpd;wd. ,t;thW cs;sj;jpnyOk; md;GzHNt xUtiuf; fhZk;NghJ Kfj;jpy; kyHr;rpia Vw;gLj;Jfpd;wJ - Gd;rphpg;ig ntspg;gLj;Jfpd;wJ. ,jd; mLj;j fl;lkhf ciuahly; Muk;gpf;fpd;wJ. ciuahlypd;NghJ csnefpo;it> kdkfpo;r;rpia> RajpUg;jpia> nkd;ikahd Fuypy; ,dpikahd thHj;ijfSf;$lhf kdpjd; ntspg;gLj;Jfpwhd;. ,t;thwhd ntspg;ghLfSf;$lhfj;jhd; kdpj ey;YwT tsHr;rpailfpd;wJ. ,];yhk; ,jw;Fg; nghUj;jkhd> gbKiwahd Nghjidfis toq;fpapUf;fpd;wJ. xU K];ypk; kw;nwhU K];ypik Nerpg;gjhf ,Ue;jhy; mtiu Nerpg;gjhf mwptpj;JtpLk;gb u]_y; (]y;) mtHfs; $wpAs;shHfs;. `jP]; Fj;]pnahd;W gpd;tUkhW $Wfpd;wJ : vd;Dila kfj;Jtj;jpw;fhf xUtiu xUtH Nerpj;Jf; nfhz;lhy; mtHfSf;fhf xspapdhyhd Nkilfs; cz;L. mtiuf; fz;L egpkhHfSk; {`jhf;fSk; Mir nfhs;thHfs; (jpHkpjp) ,q;F my;yh`;Tf;fhf xUtiu xUtH Nerk; nfhs;tJ cj;jk gz;G vd;gJ Rl;bf; fhl;lg;gLfpwJ. ,jid typAWj;jp kw;nwhU `jP]; ,t;thW $WfpwJ : vdJ capH vtd; iftrk; ,Uf;fpwNjh mtd; kPJ rj;jpakhf> ePq;fs; <khd; nfhs;shjtiu Rtdj;jpy; Eioa khl;BHfs;. cq;fSf;fpilNa Nerpj;Jf; nfhs;shjtiu <khd; nfhz;ltHfshf khl;BHfs;. ehd; cq;fSf;F xU tplaj;ij mwptpf;fl;Lkh? mij ePq;fs; nra;jhy; xUtUf;nfhUtH Nerpj;Jf; nfhs;tPHfs;. mJNt cq;fSf;fpilapy; ]yhj;ijg; gug;GtjhFk; (K];ypk;) ,q;F w]_y; (]y;) mtHfs; xUtUf;nfhUtH Nerpg;gij <khDld; njhlHGgLj;jpf; fhl;LtNjhL njhlHG nfhs;tjw;fhd topahf ]yhk; $WtijAk; fhz;gpj;Jj; jUfpwhHfs;. ]yhk; vd;gJ xU Kfkd; thHj;ij kl;Lky;y. mJ rNfhjuDf;F toq;Ffpd;w xU fhzpf;ifahfTk;> gpuhHj;jidahfTk; mike;Js;sJ. me;j ]yhk; cjl;bdhy; kl;Lk; ntspahtjhf mikahky; cs;sj;jpypUe;J ntspahtjhf mika Ntz;Lk;. vdNtjhd;> ]yhKk;> G d ; K W t Y k ; , i z e ; J t u N t z ; L n k d vjpHghHf;fg;gLfpwJ. rNfhjudpd; Kfj;ij Gd;KWtNyhL ghHg;gJk; jHkkhFk;. ed;ikahd fhhpaq;fs; vjidAk; mw;gkhff; fUjptplhjPHfs;. kyHe;j Kfj;Jld; rNfhjuid re;jpg;gjhf ,Ue;jhYk; rhpNa vd w]_y; (]y;) mtHfs; mwpTWj;JfpwhHfs;. ,J xUtH kw;nwhUtUld; cwT nfhs;tjw;F rpwe;j rhjdkhFk;. ehd; ,];yhj;ijj; jOtpajpypUe;J w]_y; (]y;) mtHfisg; ghHg;gjw;F mtHfs; vd;idj; jLj;jjpy;iy. mtHfs; vd;idg; ghHf;Fk; Nghnjy;yhk; Gd;dif nra;gtHfshfNt ,Ue;jhHfnsd [hPH gpd; mg;Jy;yh (uop) mtHfs; $WfpwhHfs;. ciuahly; ,t;thW ]yhj;JlDk; Gd;KWtYlDk; cwthl Muk;gpf;fpd;w K];ypkpd; ciuahlypd; nkd;ikAk;> ey;y thHj;ijfSk; fye;jpUf;f Ntz;Lk;. my;yh`; nkd;ikahdtd;. nkd;ikiaNa tpUk;Gfpwhd;. mtd; fbd jd;ikf;Fk; Ntnwe;j gz;GfSf;Fkspf;fhj ew;$ypia nkd;ikf;F mspf;fpwhd;. (K];ypk;) vd;W w]_y; (]y;) mtHfs; nkd;ikia caHj;jpf; fhl;bapUf;fpwhHfs;. khwhf> td;ikiaf; fz;bj;jpUf;fpwhHfs;. w]_y; (]y;) mtHfs; mUtUg;ghd nray;fspy; <LgLgtHfshfNth> rgpg;gtHfshfNth> VRgtuhfNth ,Uf;ftpy;iy. Nfhgkhd re;jHg;gq;fspy; 'mtUf;nfd;d NeHe;jJ?' vd;W Nfl;gtuhf kl;LNk ,Ue;jhHfnsd ]`hghf;fs; gyH mwptpf;fpwhHfs;. ciuahlypy; nkd;ik vd;gJ xypAld; khj;jpuk; njhlHGilajy;y. gpuNahfpf;Fk; nrhw;fspYk; mJ mike;jpUf;fpd;wJ. ,jidj;jhd; NkYs;s mwptpg;G Rl;bf; fhl;Lfpd;wJ. ehtpd; tpghPjq;fs; epiwa cs;sd. mjdhy;jhd; mJ ,ul;ilf; Nfhl;ilahy; rpiwitf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. m w p e ; J N g R k h W k ; m s e ; J N g R k h W k ; mwpTWj;jg;gl;bUf;fpwJ. ,ijg;gw;wp vr;rhpj;j w]_y; (]y;) mtHfs; kdpjid eufpy; Fg;Gwj; js;StJ mtHfsJ ehTfs; mWtil nra;jdNt vdf; Fwpg;gpl;Ls;shHfs;. MfNt> mUtUg;ghd> cs;sj;ijg; Gz;gLj;jf;$ba> kw;wtHfs; Nfl;f tpUk;ghj> Nfhgj;ijj; J}z;lf;$ba thHj;ijfis ntspg;gLj;jhky; jd;idf; fl;Lg;gLj;jpf; nfhs;tJ kf;fSld; cwit tsHj;Jf; nfhs;gthpd; gz;ghlhf mikjy; Ntz;Lk;. ,jdhy;jhd; w]_y; (]y;) mtHfs; jkJ ciuahlypy; eifr;RitiaAk; NrHj;Jf; nfhz;lhHfs;. cwit ePbg;gjw;F mJ gad;gLtjhf mikAk;. my;yh`;tpd; J}jNu> ePq;fs; eifr;Ritahf ele;J nfhs;fpwPHfNs vd xU ]`hgp Nfl;lNghJ> ehd; cz;ikiaj; jtpu NtnwjidAk; $wkhl;Nld; vd;W tpsf;fkspj;jhHfs;. ,jw;Fjhuzkhf gpd;tUk; epfo;it Rl;bf; fhl;lyhk;. w]_y; (]y;) mtHfisr; re;jpj;j xU %jhl;b> jhd; Rtdk; nry;y my;yh`;tplk; JMf; Nfl;FkhW tpz;zg;gpj;Jf; nfhz;lhH. mg;NghJ> 'fpotpfs; RtHf;fk; Eioa khl;lhHfs;' vd;W gjpyspj;jhHfs;. %jhl;bNah kpFe;j ftiyf;Fs;shdhs;. gpd;dH> fpotpfSk; Fkhpfspd; tdg;gpy;jhd; Rtdk; nry;thHfnsd tpsf;fkspj;jhHfs;. moFk;MSikAk; cs;sKk;> ciuahlYk; kw;wtHfNshL cwthlypy; vt;thW ghjpg;ig Vw;gLj;Jfpd;wdNth mt;thW xUthpd; moFk; MSikAk; r%f cwtpy; gq;F nfhs;fpd;wd vd;gij kWf;f KbahJ. epr;rakhf ehk; kdpjid kpf mofhd mikg;gpy; gilj;Njhk; (95:5) vd;W my;FHMd; $Wfpd;wJ. ,J kdpjdpd; moFk;> MSikAk; ,ize;jpUg;gijr; Rl;bf; fhl;Lfpd;wJ. my;yh`; kdpjd; Nru;e;J tho;gtd;. jdpj;J tho;tnjd;gJ mtdhy; KbahjjhFk;. mtd; NrHe;J thOk; ,ay;GilatdhfNt gilf;fg;gl;Ls;shd;. kdpjdpd; NrHe;J thOk; ,ay;Ng gy;NtW topfspYk; mtid Kd;Ndw itj;Js;sJ. Mjk; (miy) mtHfisg; gilj;j my;yh`; mtidj; jdpNa tplhJ `t;th mk;ikahiuAk; gilj;jhd;. mtHfSf;Fg; Ngrf; fw;Wf; nfhLj;jhd; (55:3-4) nghUs;fspd; ngaHfisf; fhl;bf; nfhLj;jhd; (2:31) re;jjpfisAk; cUthf;fpf; nfhLj;jhd;. kdpjdpd; ,e;jf; fye;Jwthly;jhd; nkhopfis tpUj;jp nra;jd. (30:20) nkhoptpUj;jp epy vy;iyfisAk; jhz;b kdpjd; cwthLtjw;F toptFj;jJ. Ngr;rpdhy; kl;Lkd;wp vOj;jpdhYk; njhlHGnfhs;s tha;g;ig Vw;gLj;jpaJ. kdpjd; Vida gilg;Gf;fisg; Nghd;wtdy;yd;. mtd; g+kpapy; my;yh`;tpd; gpujpepjp - fyPgh. Mjyhy; mtDf;F ,t;thwhd cwTk;> njhlHghlYk;> nkhopAk;> mgptpUj;jpAk; ,d;wpaikahjdthf mike;Jtpl;ld. kdpjDf;F ,ay;ghfNt rpy Njitfs; cs;sd. mtw;iw clypay; Njit (grp> jhfk;> jpUkzk;) fhg;Gj;Njit (tPL> njhopy;> Rfk;) md;Gj;Njit (ez;gH> cwtpdH> ngw;NwhH) fzpg;Gj;Njit (ghuhl;L> Gfo;r;rp> ghpR) Rajpwd;Njit (jpwikfis tsHj;Jf; nfhs;sy;) vd tFj;Jf; $WtH. kdpjdpd; ,e;jj; Njitfs; kw;w kdpjHfSf;$lhfNt epiwNtw;wg;gl Ntz;bapUf;fpd;wd. Mjyhy; kdpjHfSld; njhlHG nfhs;shky; tho KbahJ vd;w epHg;ge;j epiy mtDf;F cz;L. kdpjj; njhlHGfs; FLk;g tho;f;iff;$lhfNt gapw;Wtpf;fg;gLfpd;wd. mjid Foe;ijg; gUtj;jpy; jhAk;> je;ijANk fw;Wf; nfhLf;fpwhHfs;. mOtjw;Fk;> rphpg;gjw;Fk;> neUq;fpapUg;gjw;Fk;> J}ukhf epw;gjw;Fk;> kfpo;tpg;gjw;Fk;> t U j ; j K w r ; n r a ; t j w ; F k ; > c z H T f i s ntspg;gLj;Jtjw;Fk;> Njitfis eptHj;jpj;Jf; nfhs;tjw;Fk; ngw;NwhH kw;Wk; FLk;g cWg;gpdHfs; %ykhfNt gps;isfs; fw;Wf; nfhs;fpwhHfs;. ,jd; fhuzkhf jd;id mz;bapUf;Fk; ngw;NwhH> rNfhjuHfs;> cwtpdHfs;> maytHfs; Nghd;NwhHfSld; njhlHG nfhs;tjw;Fk;> Ngr;Rnkhopia tpsq;fpf; nfhs;tjw;Fk; gofpf; nfhs;fpwhHfs;. kw;wtHfSld; NgRtjw;Fk; kw;wtHfs; NgRtijf; Nfl;gjw;Fk; FLk;gk; kdpjDf;Fg; gapw;rpaspf;fpwJ. ghrKk;NerKk; xUtH kw;wtUld; fye;JwthLtjw;F kdpj cs;sj;jpd; ce;jNy fhuzkhf mikfpwJ. Njit ,jw;Ff; fhuzkhf ,Uf;fyhk;. my;yh`; mt;thwhd xU epiyapy; kdpjid mikj;Js;shd; (3:159) my;yh`; Vw;gLj;Jk; cs;sq;fSf;fpilapyhd gpizg;Gj;jhd;. ngw;NwhH gps;isfsplj;Jk;> rNfhjuHfs; jkf;Fs;Sk;> fztd; kidtpahplj;Jk; ghrj;ijAk; Nerj;ijAk; Vw;gLj;jp 1 2 3

×