Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

රමළානය ගැන ඔබ දන්නවාද? Ramadan-sinhala leaflet

2,958 views

Published on

මාසයක් පුරා මුස්ලිම්වරු උපවාස කරන්නේ කුමක් ඇයි?

Published in: Education
  • Be the first to comment

රමළානය ගැන ඔබ දන්නවාද? Ramadan-sinhala leaflet

  1. 1. ru<dkh 658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09 Tel: 0114616652 Fax:0112688606 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamysrilanka.com WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH wkqNj lsÍfuka fkdfhl=;a f,v frda. we;sfõ' kì uqyïuoa ;=ud ta ms<sn`oj fufia jod, fial' m%udKh blaujd wdydr wkqNj lr ;u l=i msrùu b;d Nhdklh' ;udf.a fld`ÿ weg fm< Rcqj ;ndf.k .uka l< yels ;rug wdydr wkqNj lsÍum%udKj;a fõ' fuho w;sßla;hla hehs ie<l=jfyd;a l=fiys ;=fkka tla fldgila wdydr j,skao wfkla fldgi c,fhkao b;sß fldgi ysiaj ;nd .ekSuo Tyqg m%udKj;a fõ' kì ;=udKkaf.a fï wkqYdikdj ñksidf.a ksfrda.S cSú;hg Wiia u`. fmkaùuls' kùk úoHd;aul m¾fhaIKhkaf.kao fuh uekúka Tmamq ù we;' l=i.skafkka miqùu idudkHfhka lhg jeo.;a m%;sldrhls' wdydr cS¾Kh ms<sn`o .eg¨j,g idudkHfhka ,nd.; yels m%;sldrh kï fõ,a lSmhla ksrdydrj isàuhs' l=i.skafkka miqùuhs' reêrfha we;s iSks m%udKh oek.ekSug flfkla meh lSmhlau wdydr mdk j,ska je<lS isáh hq;=hs' Tyqf.ka reêrh .kq ,en mßlaIdjg ,la lrkafka bkamiqjhs' tfukau Y,Hl¾uj,g fmr;a oshjeähdjg m%;sldr lsÍug fmr;a frda.shd ksrdydrj isàu wksjd¾h fõ' YÍrfha fïoh jeä ù f,v frda. rdYshla we;s ù cSú;hg mjd ;¾ckhla úh yels ;;ajh uev meje;aùug ksrdydrj miqùu jeo.;a nj fmfkahs' úoH lafIA;%fha fkdfn,a ;H.,dNS we,elais ld¾,hs,af.a m%ldYh wm wjOdkhg fhduq l< hq;a;ls' w;sßla; wdydr øjH YÍr .;ùu ksid ñksia j¾.hd wLKavj mj;ajdf.k hk l%shdldÍ wjhjhka wvmK lrjkq ,efí' fï ksid we;eï wh hï hï wjia:dj,oS Wmjdi YS,h rls;s' Wmjdih fya;= fldgf.k l=i.sks we;sjk ye`.Sï yd YÍrh ÿn,ùu we;s jqjo tys wjidk m%;sM,h b;du;a m%fhdackj;a jkjd fkdwkqudkhs' Wmdjifha fhoS isák úg wlaudfõ l%shdldß;ajho YÍr wNHka;r wjhjhkaf.a ls%hdldß;ajho iu;=,s;Ndjhg m;ajk w;r is; osß.ekaùfï Yla;sho we;sfõ' ;j;a úoajf;l= jk wdpd¾h ffjoH ud¾la fmfvdaka uy;d Wmjdifha fhoSu ms<sn`oj .%ka: lsysmhla ,shd ;sfí' Wmjdih u`.ska iakdhq iïnkaO jQ frda. flfia iqjjkafkao hkak ;udf.a w;aoelSï ;=<ska Tyq Tmamq lr we; ' bia,dóh ms<sfj;la jk Wmjdifha fhoSfuka ms<sld frda.h mjd u¾Okh l< yels nj we;eï úh;=ka m%ldY lr we; ' Wmjdi YS,fhka ,efnk fï fi!LHuh m%fhdack ms<sn`oj kì ;=ud fufia i`oyka l<y' Tn Wmjdi YS,h /l Tnf.a YÍrh ksfrda.Sj ;nd.kak' Wmjdifha ft;sydisl miqìu fukau tys jeo.;alu iy Wmjdi YS,fha wruqK ms<sn`oj jgyd .;a wms Wmjdi YS,h /lsh hq;= udih jk ru<dka udih ms<sn`ojo hï lsis wjfndaOhla ,nd .ekSu jeo.;ah' ru<dka udih ms<sn`oj Y=oaO jQ w,al=¾wdkh fufia i`oyka lrhs' ru<dka udih fln`ÿ udihla kï ukqIH j¾.hdg mßiudma; fukau ksjeros ud¾.h olajkakdjQo meyeos,s b.ekaùï j,ska hqla;jQo i;Hh yd wi;Hh fnod fjkalr .ekSfï ñkqï oKavh jQo Y=oaO jQ w,al=¾wdkh w,a,dya úiska msßkuk ,oafoa fï udifhaoSh' ru<dka udifha Wmjdi YS,h mkjd we;af;a bndo;a ^j;a ms<sfj;a l%uhla& jYfhka muKla fkdj ru<dka udifha Y=oaO jQ w,al=¾wdkh fy<sorõ lsÍfï ta fY%AIaG wkq.%yhg lD;fõoS Ndjh oelaùughs' ru<dka udih t<fUk wjia:dfõ kì;=ud fufia m%ldY lrkakg mqreÿ ù isáhy' n yuqjg wdYs¾jdod;aul udihla meñK we;' fï udifha Wmjdi YS,h /lSu ru<dka yd ff,,;=,a loa¾ wksjd¾hh' fï udifha iaj¾.fha fodrgq újD; jk w;r wmdfha fodrgq jikq ,efí' ffI;dkajre ^fkdu`. hjkakka&g ú,x.= oukq ,efí' udi oyilg jvd jeo.;a jk rd;%shla fï udifha ,efnkq we; ' tlS rd;%sfha wdYs¾jdoh w;alr .ekSfï Nd.Hh wysñ jQ ;eke;a;d ish,a, wysñ jQ ;eke;af;l= yd iudkh' ,hs,;=,a loa¾ keue;s fY%aIaG;u rd;%sh rdu<dka udifha fY%AIaG;ajh ;j;a Tmj;a lrhs' ,hs,;=,a loa¾ rd;%sh ms<sn`oj Y=oaO jQ w,al=¾wdkfha fufia i`oyka fjhs' ienúkau fï Y=oaO jQ w,al=¾wdkh fY%AIaG rd;%sfhaoS my< lf<ñ' fY%aIaG rd;%sh hkq l=ula oehs Tn okafkyso@ ta fY%aIG rd;%sh udi oyilg jvd w.kd rd;%shls' csíÍ,a ^f.aì%h,a& ;=udf.a wKmßos u,lajre ^iqr¥;hska& fï rd;%sfhaoS iEu l%shdjka iys;j uyfmd<jg nis;s' ish,a, Ydka; odka;j mj;s' fuh w¿hu ld,h Wodjk f;la isÿfjhs' ,hs,;=,a loa¾ ^fYA%IAG& rd;%sh ru<dka udih ;=< my<jkakla nj fï w,al=¾wdka mdGfhka wjfndaO fõ' tfy;a ta udih ;=< ljr osfkl th my< jkafkao hkak ms<sn`oj iaÒr fydavqjdjla i`oyka ù ke;' iEu uqia,sïjrfhl=u uq¿ ru<dka udih ;=<u Wiia j;ams<sfj;a yd i;a ls%hdjka j, ksr; ùug fmd<Ujkq msKsi fuu rd;%sh fhfok ksYaÑ; oskh olajd ke;s nj bia,dóh úh;=ka woyia lr;s' flfia kuq;a msú;=re ru<dka udifha wdYs¾jdoh yd ,hs,;=,a loa¾fyj;a fY%aIAG rd;%sfha odhdohka wm ieug ,efíjd' udihla mqrd uqia,sïjre Wmjdi lrkafka ru<dkh.ek Tn okakjdo@ 5 6 7 l=ula wehs@ ru<dka udih flnª udihla kï ukqIH j¾.hdg mßiudma; fukau ksjeros ud¾.h olajkakdjQo meyeos,s b.ekaùï j,ska hqla;jQo i;Hh yd wi;Hh fnod fjkalr .ekSfï ñkqï oKavh jQo Y=oaO jQ w,al=¾wdkh w,a,dya úiska msßkuk ,oafoa fï udifhaoSh'
  2. 2. 1 2 3 ru<dkh .ek Tn okafka l=ulao@ ru<dka hkq@ wiaiõï hkq@ wm msúi isák fï udih f,daljdis uqia,sï ne;su;=kag iqúfYaIs udihls' ru<dka hkqfjka y`ÿkajk fï udih mqrdu uqia,sïjre Wmjdi YS,h rls;s' fï ld,h ;=< Wmjdi YS,h rlskakd w¿hu isg ysre nei hk ikaOHdj olajd lsis`ÿ wdydrmdkhla fkdf.k isáh hq;=h' tfukau ta ld,h ;=< mdmldß jeros ls%hd lsÍu" wl=i,l¾u lsÍu" ;u ìß`o iu`. fyda ,sx.sl in`o;d meje;aùu Tjqkg ;ykï fõ' iEu uqia,sï ne;suf;l=u fun`ÿ lgql ÿIAlr w;aoelSula i`oyd ish leue;af;kau bosßm;a jkafka w,a,dya flfrys we;s oeä Nla;sh fya;=fldgf.khs' Wmjdi YS,h wrdìfhka y`ÿkajkq ,nkafka wiaiõï hkqfjkah' bia,dï O¾ufha l=¿Kq myls' tu l=¿Kq myka tlla fyj;a iEu uqia,sïjrfhlau wksjd¾hfhka bgql< hq;= hq;=lï mfyka tlls fuu iõuh' Y=oaO jQ w,al=¾wdkfha Wmjdi YS,h ms<sn`oj fuf,i i`oyka fõ' úYajdijka;hsksæ Tng fmr isáhjqkayg kshñ;j ;snQ mßoafokau Tngo Wmjdi YS,h /lSu wksjd¾H lr we;' fuu`.ska Tn ;=< ;lajd fyj;a Y%oaOdjka;Ndjh j¾Okh úh yelh' fuu udih ,enQ ljfrl= fyda fõjd Tyq wksjd¾hfhkau fï uq¿ udihhu Wmjdi YS,h /lsh hq;=hs' bia,dóh ksS;s Í;s ish,a, wdrïNfhaoS mkjk ,oafoa mshjfrka mshjrghs' Wmjdi YS,h iïnkaOfhkao bia,duh wkq.ukh lf<a fï ms<sfj;uhs' kì ;=ud wdrïNfhaoS uilg osk ;=kla Wmjdi YS,h rlsk f,i wkqYdikd lf<ah' tfy;a tfia lsÍu wksjd¾h jQfha ke;' wk;=rej yscaß fojk iõuh fyj;a Wmjdih ldgo@ wehs@ j¾Ifha isg ru<dka udifha Wmjdi YS,h /lSu iïnkaOj wKmk;a fy<sorõ lrkq ,eìKs' ^bi,dóh osk o¾Ykh mgka .kakd j¾Ih yscaß j¾Ih kñka ye`oskafõ' fï j¾Ih wdrïN jQfha kì;=ud ulalu k.rfha isg uoSkd k.rhg ixl%uKh jQ wjqreoafoah'& fï wjia:dfõoSo Wmjdi YS,h /lSfï yelshd ;snqKuq;a tfia fkdl< whg úl,amhla ;snqKs' tkï oskl Wmjdih fjkqjg iudjla jYfhka os<skafol=g wdydr mdkfhka i;aldr lrk f,i kshu jqKs' uo l,lg miq fï kshuh fjkia lrkq ,enqKs' ta wkqj ksis YÍr Yla;sfhka fyì whg ta iykh wfydais jqKs' tfy;a frda.Ska iy u`.Ska flfrys ta iykh tf,iskau wo olajd mj;s' tfukau .¾NkS ia;%shkag iy lsßfok uõjrekago" Wmjdi YS,h rlskakg fkdyels jfhdjDoaOhkago ta iykh wo olajd n, meje;afõ' fufia Wmjdi YS,h mshjfrka mshjrg l%ul%ufhka j¾;udkfha mj;akd ;;ajhg m;aj we;s njg wmg jgyd.; yelsh' fï wkql%uh bia,duh úiska wkq.ukh lrkq ,enqfõ ñksia iudcfha myiqj msKsihs' ulaksidoh;a tlajru uq¿ udih mqrdu Wmjdi YS,h /lSug kshu ù ;snqfKa kï tf;la kqmqreÿ fohla jQ Wmjdi YS,h ñksiqkag ÿIalr ld¾hhla jkakg bv ;snqKs' bia,duh wKmk;a u`.ska ñksidg lsisf,ilska ysßyerhla fyda wmyiq;djla we;s fkdjkakg j.n,d.kakd O¾uhls' Y=oaO jQ w,al=¾wdkh ta ms<sn`oj fufia mjihs' w,a,dyaf.a wNsu;h jkqfha Tnf.a myiqjhs' Tyq Tng lsisúfgl wmyiqjla m;kafka ke;' Wmjdi YS,fha ienE wruqK flfrys bia,duh wmf.a wjOdkh fuf,i fhduq lrhs' Wmjdi YS,fhaos yqfola l=i.skafkka yd msmdifhka miqùu muKla m%udKj;a fkdfõ' W;=ï ru<dka iufha l=i.skak" msmdih yd lduql wdYdjka uevmj;ajd .ekSu u`.ska ish¨u mdm l%shdjka" ÿIaG iõufha wruqK l=ulao l%shdjka j<lajd .ekSfï mqyqKqj ,nd.; hq;=hs' mßK;Ndjh ,nd.; hq;=hs' Wmdi YS,h /lSfuka foaj Nla;sh mßK;Ndjh iy Y%oaOdjka;Ndjh <`.dlr.; hq;= njg Y=oaO w,al=¾wdkh wjOdrKh lrhs' Wmjdi YS,h u`.ska fujeks fY%AIAG;ajhla ,nd.; hq;= njg kì ;=ud fkdfhla wjia:dj,oS wkqYdikd lr we;' jrla kì ;=ud fufia i`oyka l<y' fndrejla fyda ta iïnkaO l%shdjla w;afkdyßk ;eke;a;d wdydrmdk w;yer Wmjdi YS,h /lSfuka w,a,dyag ^Tyqf.ka& we;s wjYH;djhla ke;' Wmjdi YS,h rlsk fndfyda fofkla Tjqkaf.a WmjdifhaoS Tjqka l=i.skak iy msmdih ú`o ord.ekSu úkd fjk hïlsis M,la ^Tjqkag ,efnkafka& ke;' Wmdi YS,h u`.ska ñksid ,nk mßK;Ndjfhka Tyq ñksia ;;ajfhka u<lajreka ^iqr¥;hska&f.a ;;ajhg Wiia fõ' ulaksido h;a iqr¥;hska wdydrmdk yd ,sx.sl wdYdjka hkdosfhka f;drjQjka fj;s' u<lajreka ^iqr¥;hska& fuhska je<lS isàu mqÿuhla fkdfõ' tfy;a fuu wjYH;djhka iajNdjfhkau w;alr f.k isák ñksid thska neyerj Wmjdi YS,h /lSu tla;rd wkaoñka Wiia ;;ajhls' iõï fyj;a Wmjdi YS,h u`.ska ñksid w,a,dya iu`. úfYAI iïnkaO;djhla mj;ajd .kakg jrï ,nd .kS' flfkla Wmjdi YS,h rlskafkao ke;so hkak wka lsisfjl= úiska oek .ekSu wiSre ldrKhls' th okafka w,a,dya muKs' iõï fyj;a Wmjdi YS,hg wu;rj wfkla j;ams<sfj;a j, flfkl= ksr;jQ úg th fiiaikag oel.; yelsh' flfkla Wmjdi YS,h rlskafkl= f,i iudch uq<dl< yelsh' tksid hï flfkl= ienúkau Wmjdi YS,h rlskafka kï th w,a,dya fjkqfjkau bgqlrk nj meyeos<sh' hfula wkqkag fmfkkakg i,d;h fyj;a hd{dj bgql< yelsh' ild;a fyj;a ¥.S noao f.úh yelsh' tfy;a Wmjdi YS,h tf,i /lsh fkdyelsh' fï wkqj Wmjdi YS,fha úfYaI;ajhla mj;sk nj meyeos<sh' Wmjdi YS,fha fun`ÿ úfYAI;ajhla mj;sk neúka w,a,dya yoSia l=osishl fuf,i i`oyka lrhs' wdoïf.a mQ;%hdf.a iEu l%shdjlau Tyq i;=hs' Wmjdi YS,h /lSu yer' th ud i;=hs' ta i`oyd ;s<sK ,nd fokafka uuhs' kì ;=ud úiska Wmjdi YS,h ms<sn`oj jrla fuf,i w¾: l:kh lrk ,oS' iõï fyj;a Wmjdi YS,h hkq m,syls' i;=re myßka wdrlaId ùug m,sy Ndú; lrkakd fia ffI;dka ^id;ka-fkdu`. hjkakd& f.a myroSï j,ska ñoSug iõï WmldÍ fõ' tneúka hïlsisfjl= Wmjdi rlsk wjia:dfõoS Tyq ta m,sy Ndú; fldg iKavq" onrj,ska je<lS isáh hq;=hs' hï lsisfjl= Tyqg neK joskakg fyda onr lrkakg tkafka kï ud Wmjdi YS,h rlsñka isáñhs hkafkka fojrla lsj hq;=hs' Wmji YS,h rlsk ;;ajh ;=< ñksid ;j;j;a Y%eoaOdjka; l%shdjka j, ksr;jkakg bosßm;afõ' ;u ifydaorhska ms<sn`o lreKdj" ohdj oeä f,i Tyq ;=< ìysfjkakg bv we;' ulaksido h;a Tyq Wmjdi YS,h /lSfuka id.skafkka iy msmdifhka ÿla ú`osñka isák neúks' tksid l=i.skafkka fmf<kjqka ÿgq jydu is;a lïmdjg m;aj Tjqkag Woõ lsÍug Tyq bosßm;a fõ' ;u Okh ;uka muKla N=la;s ú`oSfï wd;aud¾:ldó wdl,amj,ska neyerj ish,a,kau iqÅ; uqos; cSú;fhka miqúh hq;= hehs Tyq wfmalaId lrhs' fufia Wmjdi YS,h u`.ska wdOHd;añl jYfhkao iudcuh jYfhkao fkdfhl=;a M, m%fhdack w;ajk nj wmg jgyd .; yelsh' Wmjdi YS,h u`.ska fi!LHuh jYfhkao hym;a M,m%fhdack /ila w;ajk nj fuysos i`oyka l< hq;=hs' m%udKh blaujd wdydr Wmjdih yd fi!LHh 4

×