Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

இஸ்லாத்தை விளங்குவதிலும் செயற்படுத்துவதிலும் சமநிலை பேணல்

821 views

Published on

இஸ்லாம் ஒரு சமநிலையான மார்க்கம். எனவே அதற்கான உழைப்பும் சமநிலைத்தன்மை கொண்டதாக அமைவது அவசியமாகிறது. இந்தச் சமநிலை இஸ்லாத்தைப் புரிந்து கொள்ளல், அதனை நடைமுறைப்படுத்தல் ஆகிய இரண்டிலும் பிரதிபலிக்க வேண்டுமன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சமநிலை என்பது பிரபஞ்ச விதியாகும். முழுப்பிரபஞ்சமும் இச்சமநிலையின் அடிப்படையிலேயே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தவகையில்தான், அது மார்க்கத்தின் இயல்பாகவும், யதார்த்தமும் இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்களது அனுபவமும் வற்புறுத்துகின்ற அம்சமாகவும் உள்ளது. முஸ்லிம் சமூகம் இச்சமநிலைப் பண்பைக் கைவிட்டு, இரு தீவிரங்களில் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளும் போதே அதில் கோளாறு தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது.

இந்த உம்மத் ஒரு நடுநிலையான உம்மத். முன்பு வாழ்ந்த சமூகங்களிலிருந்து அது பெரிதும் வேறுபடுகிறது. யூதர்கள் இறை கட்டளைகளை நிறைவேற்றாமல் சமநிலை பிறழ்ந்தனர். கிறிஸ்தவர்களோ தீவிரமாகச் சென்று வழிதவறினர். எனவேதான், யூதர்களை 'கோபத்திற்குட்பட்டவர்கள்' என்றும், கிறிஸ்தவர்களை 'வழிதவறியவர்கள்' என்றும் அல்லாஹ் அடையாளப்படுத்தினான். யூதர்களது அறிவோடு செயல் இணையாதிருந்ததும், கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாஹ் பற்றிய சரியான அறிவின்றி அவனை வணங்கியதுமே இதற்கான காரணமாகும். இந்தப் பின்னணியிலேயே ஸுஃப்யான் பின் உயைனா (றஹ்)

Published in: Education
 • Be the first to comment

இஸ்லாத்தை விளங்குவதிலும் செயற்படுத்துவதிலும் சமநிலை பேணல்

 1. 1. Ö >züºé k V sD Ýe ç] KØ ÝDÄ mB] u K à | k ļ à W_ ç éð “kdpjHfSf;F ePq;fs; rhd;W gfHtjw;fhTk; u]_y; cq;fSf;F rhd;W gfHtjw;fhfTk; Ntz;b cq;fis ehk; eLepiy r%fkhf Mf;fpNdhk;” (my; gfuh-143) WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH WAMY SRI LANKA658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09, Tel: 0114616652 Fax:0112688606 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamylanka.org
 2. 2. ];yhk; xU rkepiyahd khh;f;fk;. vdNt mjw;fhd ciog;Gk; , rkepiyj;jd;ik nfhz;ljhf miktJ mtrpakhfpwJ. ,e;jr; rkepiy ,];yhj;ijg; Ghpe;J nfhs;sy;> mjid eilKiwg;gLj;jy; Mfpa ,uz;bYk; gpujpgypf;f Ntz;Lnkd vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. rkepiy vd;gJ gpugQ;r tpjpahFk;. KOg;gpugQ;rKk; ,r;rkepiyapd; mbg;gilapNyNa ,aq;fpf; nfhz;bUf;fpwJ. ,e;jtifapy;jhd;> mJ ð khh;f;fj;jpd; ,ay;ghfTk;> ajhh;j;jKk; ,];yhkpa miog;ghsh;fsJ mDgtk;Ö çz ØÃk ¼_ tw;GWj;Jfpd;w mk;rkhfTk; cs;sJ. K];ypk; r%fk; ,r;rkepiyg; gz;igf; iftpl;L> ,U jPtpuq;fspy; xd;iw vLj;Jf;nfhs;Sk; NghNj mjpy; NfhshW Njhd;w Muk;gpf;fpwJ.üs K | K é W Ã ,e;j ck;kj; xU eLepiyahd ck;kj;. Kd;G tho;e;j r%fq;fspypUe;J k Ä Ý Dç mJ nghpJk; NtWgLfpwJ. A+jh;fs; ,iw fl;lisfis epiwNtw;whky; rkepiy gpwo;e;jdh;. fpwp];jth;fNsh jPtpukhfr; nrd;W topjtwpdh;. vdNtjhd;> A+jh;fis Nfhgj;jpw;Fl;gl;lth;fs; vd;Wk;> fpwp];jth;fis topjtwpath;fs; vd;Wk; my;yh`; milahsg;gLj;jpdhd;. A+jh;fsJ mwpNthL nray; é e Du ]Ä ,izahjpUe;jJk;> fpwp];jth;fs; my;yh`; gw;wpa rhpahd mwptpd;wp mtid tzq;fpaJNk ,jw;fhd fhuzkhFk;. ,e;jg; gpd;dzpapNyNa ]{/g;ahd; gpd; ciadh (w`;) gpd;tUkhW $wpdhh;: ] Bm “vkJ mwpQh;fspy; vth; rPh; nfLfpwhNuh mthpy; A+jh;;fis xj;j jd;ik fhzg;gLk;. vkJ tzf;fthspfspy; vth; rPh; nfLfpwhNuh mthpy; fpwp];jth;fis xj;j jd;ik fhzg;gLk;.” my;yh`; ]_wj;Jy; ghj;jp`htpy; kdpjh;fis %d;W tifapduhf gphpj;Jf; fhl;Lfpd;whd;. xU gphptpdh;; mtdJ Nfhgj;jpw;Fl;gl;l A+jh;fs;. mLj;j gphptpdh;; topjtwpa fpwp];jth;fs;. ,t;tpU gphptpdUNk eLepiyg; gz;igAk; rkepiyg; gz;igAk; tpl;L tpyfpath;fshth;. %d;whtJ gphptpduhfpa K];ypk; r%fj;ij eLepiy (m];- ]pwhj; my;- V >º K];jfPk;) r%fkhf mtd; th;zpf;fpwhd;. mJNt mUs; ngw;w ghij; egpkhh;fs;> ]pj;jPf;Ffs;> {`jhf;fs;> ]hyp`Pd;fsJ ghij. K`k;kj;; (]y;) mth;fs; egpahf tUtjw;F Kd;gpUe;j r%f epiyiag; ghh;f;fpd;w NghJk; kdpjh;fs; ,U tifapduhf ,Ue;jijf; fhzKbfpwJ. Ý xU gphptpdh;: rpiy tzf;fk;> kJ> ngz; Foe;ijfis capUld; Gijj;jy;> nfhiy> mw;g fhuzq;fSf;fhf Aj;jk; Ghpjy; Kjypatw;wpy; <Lgl;l mwgpfs;. kW gphptpdh;: khh;f;fj;ijj; jphpGgLj;jp> ,iw thh;j;ijfis khw;wpaikj;J> ,iwtrdq;fis mw;g tpiyf;F tpw;W tho;e;j Ntjf;fhuh;fs;. 1
 3. 3. ,e;epiyapy;> ,];yhk; vd;w rkepiy khh;f;fj;ij Nehf;fp kdpj r%fj;jpw;Fmy;yh`; topfhl;bdhd;. ek;gpf;if> tzf;fk;> gz;ghL> nfhs;ifia Nehf;fpamiog;G Mfpa mjd; midj;Jg; gFjpfspYk; ,r;rkepiy Ngzg;gl;Ls;sJ.m];- ]pwhj; my;- K];jfPk; vd;w ,r;rkepiyg; ghijia jpdKk; xt;nthUnjhOifapYk; gy Kiw Nfl;Lg; gpuhh;j;jpf;FkhW mtd; vkf;Ff; fl;lisAk;gpwg;gpj;jpUf;fpwhd;. vdNt> ,r;rkepiyjhd; ,e;j ck;kj;jpd; mb ehjkhfpwJ. mjd; mwpT>nray;> Nfhl;ghL> eilKiw Mfpa midj;jpYk; mJNt gpujpgypf;fpwJ. ,e;jtifapy;> ,];yhj;jpy; ,r;rkepiy gpujpgypf;Fk; ghq;fpid gpd;tUkhWgFj;J Nehf;f KbAk; : 1- ek;gpf;if (mfPjh) gFjp: ek;gpf;ifapd; Kf;fpaj;Jtk; ehk; mwpe;jNj. mtatq;fspd; midj;Jnraw;ghLfSf;Fk; mbg;gilahf miktJ ,e;j ek;gpf;ifjhd;. cs;sj;jpd;nraw;ghlhf mikAk; ,J> clypd; nraw;ghl;il tpl mjpf ghjpg;Gf;nfhz;lJ. kl;Lkd;wp> cly; nraw;ghLfs; cs;sj;jpd; nraw;ghl;il gpujpgypg;gdthfTk; cs;sd. vdNtjhd;> vkJ ,];yhk; rhpahdjhf miktjw;Fk;>mjdbahd nraw;ghLfs; rhpahf miktjw;Fkhd epge;jidahf my;yh`;mfPjhit Mf;fpapUf;fpwhd;. ,];yhkpa mfPjh kdpj rpe;jidia %l ek;gpf;iffspypUe;J ghJfhj;Jmjw;nfhU rkepiyj;jd;ikia toq;FfpwJ. ,e;j tifapy;> xU K];ypk;jdJ Vf ,iwf; Nfhl;ghl;bd; %yk; epuhfhpg;ghsh;fsJ cs;sq;fspy; $Lfl;bapUf;Fk; A+fq;fspypUe;Jk; Nghyp ek;gpf;iffspypUe;Jk; tpLjiyngWfpwhd;. cyfpy; Njhd;wpa gy;NtW r%fq;fSf;F kj;jpapy; K];ypk; ck;kj;rkepiyahd mfPjhitf; nfhz;bUg;gJ Nghd;Nw> ,];yhkpa tuyhw;wpy;Njhd;wpa gy;NtW mfPjh gphpTfSf;F kj;jpapy; eLepiyahd mfPjh nfhz;ljhfm`;Y];]{d;dh ty;-[khM gphptpdh; fhzg;gLfpd;wdh;. ,th;fNs ,];yhkpamfPjhit kpfr; rhpahfTk; rkepiyNahLk; gpujpepjpj;Jtg; gLj;;Jgth;fshth;. me;j tifapy;> my;yh`;tpd; ngah;fs;> gz;Gfs; gw;wpa tplaj;jpy;Kmj;jpyhf;fs;> Kg;gp`hf;fs; Mfpa jPtpug; gphptpdUf;fpilapy; rkepiyNgZNthuhf ,th;fs; cs;sdh;. gilj;jYk; jpl;lkplYk; my;yh`;tpd;ghw;gl;lit vd;Wk;> ciog;Gk; nraw;ghLk; kdpjh;fspd; ghw;gl;lit vd;Wk;,th;fs; ek;Gth;. <khd; tplaj;jpy;> Kh;[pM gphptpdUf;Fk;> ngUk;ghtk; Ghpe;Njhiu fhgpuhff;fUJk; /fthhp[;fSf;Fkpilapy; $l ,th;fs; rkepiy NgZth;. 2
 4. 4. ]`hghf;fs; gw;wpa mgpg;gpuhaj;jpy;> mth;fis nja;tPf me;j];Jf;F cah;j;jhkYk; jho;epiyf;Ff; nfhz;L nrd;W J}w;whkYk; ghh;j;Jf; nfhs;tNjhL> ]`hghf;fSf;F kj;jpapy; Vw;gl;l Kuz;ghLfs; gw;wpa tpkh;rdj;jpypUe;Jk; mth;fs; jk;ik ghJfhj;Jf; nfhs;th;. ,t;thW mfPjh njhlh;ghd midj;J mk;rq;fspYk; mth;fsJ ek;gpf;ifapy; xU rkepiy fhzg;gLk;. 2- cyfk; - kWik gw;wpa KOikahd ghh;it: “my;yh`; cq;fSf;Fj; je;jpUg;gtw;wpd; %yk; kWik tho;itj; Njbf;; nfhs;Sq;fs;. cyfpy; cq;fSf;Fs;s gq;ifAk; kwe;J tplNtz;lhk;” (my;-f]]; 77)Ö çz ØÃk ¼_ð ,e;j ,iwtrdNk ,q;F rkepiyg; gz;ig epWj;Jg; ghh;g;gjw;fhd msT Nfhyhf cs;sJ. vdNt> cyf tho;it ehk; KOikahfg; Gwf;fzpf;f Ntz;baJkpy;iy;üs K | K é W Ã mjidNa ,yl;rpakhff; nfhz;L gpd;dhy; miya Ntz;baJkpy;iy. k Ä Ý Dç khw;wkhf> my;yh`;it tzq;Ftjw;fhd rhjdkhf> kWikf;Fr; nry;Yk; thfdkhf mjid ehk; vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;j tifapy;> G+kpapy; my;yh`;tpd; mUl;ghf;fpaq;fis Njbg;ngWtJ xU K];ypkpd; flikahfpwJ. é e Du ]Ä ,J ,];yhk; tw;GWj;Jfpd;w gw;ww;w tho;T vd;w rpe;jidNahL Kuz;gLtjhfhJ. Vnddpy;> gw;ww;wpUj;;jy; vd;gJ cs;sj;jpy; Njhd;Wk; xU ] Bm epiyahFk;. ek;kplk; cs;s nry;tk; mjNdhL vt;tifapYk; Kuz;gLtjpy;iy. ,khk; m`;kjplk; xU Kiw ,t;thW Nfl;fg;gl;lJ: “Xh; mbahd; Ik;gjhapuk; fhRfis itj;Jf; nfhz;L gw;ww;wtdhf (]h`pj;) ,Uf;f KbAkh?” mjw;fth;> “Mk;; mj;njhif mjpfhpj;jhy; mth; kfpo;r;rpailahkYk;> Fiwtile;jhy; ftiyg;glhkYk; ,Ug;ghuhapd;!” vdg; gjpyspj;jhh;. cyfpw;Fk; kWikf;Fkpilapyhd ,r;rkepiy Fok;gpaNj ,d;W gy K];ypk;fs; gytPdkhfTk; gpw;Nghf;Fj;jdkhfTk; ,Ug;gjw;fhd gpujhd V >º fhuzkhFk;. 3- tzf;f topghLfspy; rkepiy: Ý xUth; ,];yhj;jpy; ,ize;jpUg;gij nray;G+h;tkhf ntspg;gLj;JtdNt tzf;f topghLfs;. ,t;tzf;f topghLfs; rkepiyapd; mbg;gilapNyNa cUthf;fg;gl;Ls;sd. ,khk;- `]d; my;- g];hP (w`;) $Wfpwhh;: jPtpuk; fhl;LNthUf;Fk; Gwf;fzpg;NghUf;Fk; ,ilapy; ,k;khh;f;fk; njhiye;J NghdJ. w]{y; (]y;) mth;fsJ Njhoh;fspy; rpyh; ,utpy; 3
 5. 5. J}q;fhky; epd;W njhOtjhfTk;> tplhky; Nehd;G Nehw;gjhfTk;> rpyh;ngz;fisj; jtph;j;J tho tpUk;gpajhfTk; md;dhh; Nfs;tpg;gl;lNghJ> mJrkepiyahd nraw;ghlhf mikahJ vd mth;fSf;F tpsf;fpdhh;fs;. “ehDk;Nehd;G Nehw;fpNwd;; ngz;fisj; jpUkzKk; Kbf;fpNwd;. vdNt ahh; vdJ]{d;dhitg; Gwf;fzpf;fpwhNuh mth; vd;idr; rhh;e;jtuy;y” vd;Wk;$wpdhh;fs;.kw;nwhU jlit egp(]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;:“cq;fshy; Kbe;j mky;fisr; nra;Aq;fs;. epr;rakhf ePq;fs; rypg;gilAk; tiumy;yh`; rypg;gila khl;lhd;. nray;fspy; my;yh`;Tf;F kpftpUg;gj;jpw;FhpaJ njhlh;e;J nra;ag;gLtjhFk;; mJ Fiwthf ,Ug;gpDk;rhpNa!” kdpj cs;sk; Kd;Ndwpr; nry;tJ NghyNt gpd;jq;fp tpLtJKz;L. mJxU fhy;eil Nghd;wJ. Xa;Tk; czTk; nfhLj;J mjid ehk; guhkhpf;fNtz;bAs;sJ. vdNt> tzf;ftopghLfspy; mjpfk; <LgLtJ Nghd;NwXa;Tk; mtrpakhfpwJ. `d;oyh (wop) vd;w ]`hgp egpath;fsJ rigia tpl;L ntspNaWk; NghJjdJ <khdpa czh;T khWgLtjhff; $wpa NghJ md;dhh; $wpdhh;fs;:“ePq;fs; vd;Dld; ,Uf;Fk;NghJs;s mNj epiyapy; njhlh;e;Jk;,Ug;gPh;fshapd; kyf;Ffs; ghijfspy; cq;fSf;Ff; ifyhF nfhLg;ghh;fs;.Mdhy;> Neuj;Jf;F Neuk; ,e;epiy khWglNt nra;Ak;.” ,r;rkepiy fUjpj;jhd; %d;W ehl;fis tplf; Fiwthd fhyj;jpy; my;-Fh;Mid Xjp Kbf;f Ntz;lhk; vd ehk; jLf;fg;gl;Ls;Nshk;. vdNt> kdpj ,ay;ig ftdj;jpy; nfhz;L tzf;f topghLfspy; xUrkepiyj;jd;ik Ngzg;glNtz;baJ mtrpakhFk;. 4- mwpT NjLtjpy; rkepiy: mwpT vd;gJ ,U gFjpfisf; nfhz;lJ vd;gij ehk; mwpNthk;.mtw;wpnyhd;W Fh;Md;> ]{d;dhtpd; mbg;gilapyhd mwpT. ,jidNa ehk;hPMf; fiyfs; vd;fpNwhk;. kw;iwaJ> mtjhdj;ijAk; ghpNrhjidiaAk;mbg;gilahff; nfhz;l gFj;jwpT. ,e;j ,uz;lhtJ mwpitNa gpd;tUk;my;-Fh;Md; trdk; Rl;bf; fhl;LfpwJ:“ePq;fs; vijANk mwpahjpUf;Fk; epiyapy; cq;fsJ jha;khhpd;tapWfspypUe;J my;yh`; cq;fis ntspg;gLj;jpdhd;; cq;fSf;FNfs;tpiaAk; ghh;itfisAk; cs;sq;fisAk; Vw;gLj;jpj; je;jhd;”(me;-e`;y; 78) Mdhy; ,d;W K];ypk;fsplkpUe;J ,t;;twpT fhzhkw; Ngha;tpl;lJ.hPmj; mwpQh;fSf;Fk; ngsjPf-,aw;if tpQ;QhdpfSf;Fk; ,ilapy; ,d;Wghhpa ,ilntspnahd;W fhzg;gLfpwJ. ,;t;tpU mwpTfSk; xd;wpiztjd;%ykhfNt ,];yhk; vjph;ghh;f;fpd;w mwpTr; rkepiy cUthf KbAk;. 4
 6. 6. ,aw;if tpQ;Qhdj;ijf; fw;Fk; rpy K];ypk; ,isQh;fs; hPmj; mwptpd; topfhl;lypypUe;J J}ukhfpNa mjidf; fw;gij ehk; fhz;fpNwhk;. FUjpr; Rw;Nwhl;lk; gw;wpNah rkpghl;Lj; njhFjp gw;wpNah fw;Fk;NghJ rpU;bfspy; my;yh`; itj;jpUf;Fk; EZf;fq;fis mth;fs; cw;W Nehf;Ftjpy;iy; my;yh`;tpd; miog;ig gpwUf;F vj;jpitf;Fk; topahf mjid gad;gLj;jpf; nfhs;tJkpy;iy. Mahj; (mj;jhl;rpfs;) vd;gij mwpQh;fs; ,U tifahff; Fwpg;gpLth;: 1- my;yh`;tpd; Ntjj;jpy; ehk; thrpf;fpd;w Mahj; (trdq;fs;) 2- gpugQ;rk; vd;w tphpe;j Gj;jfj;jpy; ehk; fhZk; Mahj; (gilg;Gfs;). my;-Fh;MdpYs;s Maj;Jfisg; gbj;J> mtw;wpd; fUj;Jfs; gw;wpr; ð rpe;jpj;J> mtw;wpd; Vty; tpyf;fy;fSf;Nfw;g ehk; nraw;gLtJ NghyNt> gpugQ;r Maj;Jfs; gw;wpr; rpe;jpj;J my;yh`;tpd; kfj;jhd rf;jp gw;wpg; Ghpe;JÖ çz ØÃk ¼_ nfhs;tJk; mtrpakhFk;. Vnddpy;> ,t;tpuz;LNk my;yh`; xUtd; vd;gij cWjpg;gLj;Jk; Mjhuq;fshf cs;sd.üs K | K é W Ã ,t;thW ,t;tpU gFjpfSf;Fkpilapy; rkepiy NgZtjd; %yNk k Ä Ý Dç fpue;jq;fspYk; tpsf;fTiufspYk; mbf;Fwpg;GfspYk; epiwe;Js;s mwpit khj;jpuk; epiwaf; fw;W> jhk; tho;fpd;w cyfj;jpd; ajhh;j;jk; gw;wp vijANk Ghpe;J nfhs;shjth;fs; Njhd;Wtijj; jtph;f;f KbAk;. é e Du ]Ä kWGwj;jpy;> eilKiw cyfk; gw;wpAk; mjpy; nry;thf;Fr; nrYj;Jk; gy;NtW rpe;jidfs; gw;wpAk; XusT njhpe;J nfhz;bUf;Fk; mNjNtis> hPMf; fiyfNshL kpfg; gytPdkhd njhlh;ig khj;jpuk; itj;jpUf;Fk; ] Bm ,isQh;fshf khWtJk; ,jd;%yk; jtph;f;fg;gl KbAk;. Vnddpy;> ,t;tpU epiyfSNk jPtpukhdit. hPmj; gw;wpa njspTk;> ajhh;j;j cyfk; kw;Wk; ,aw;if tpQ;Qhdk; gw;wpa mwpTk; ,];yhkpa jh<f;fsplk; xd;whf mikag;ngWtJ mtrpakhFk;. mNjNghd;W> ,aw;if tpQ;Qhdk; rhh;e;jth;fs; hPmj; mwpit jk;NkhL ,izj;Jf;nfhs;tJk; mtrpakhFk;. mg;NghJjhd; my;yh`; gw;wpa ek;gpf;if mth;fsplk; Mokhf Nt&d;Wk;; kj;jpa fhy INuhg;ghtpy; fpwp];jtj; jpUr;rigf;Fk; tpQ;QhdpfSf;Fk; ,ilapy; Vw;gl;l NkhjYk;> kjk; kf;fSf;F mgpd; vd;gJ Nghd;w thrfq;fSk; kPz;Lk; Njhd;whky; mg;NghJjhd; jtph;f;fg;gLk;. V >º 5- gz;ghLfspy; rkepiy: gz;ghLfs; <khdpd; msTNfhyhf cs;sd. “K/kpd;fspy; rpwe;j Ý <khDs;sth; mth;fspy; kpf mofpa gz;ghL nfhz;ltNu!” vd;W $wpdhh;fs; egpath;fs;. vdpDk;> ,g;gz;ghLfSf;Fk; xU tiuaiw cs;sJ. me;j tiuaiwia jhz;br; nry;Yk;NghJ mJ mj;JkPwyhfTk;> ,Uf;f Ntz;ba msit tpl Fiwe;J tpLk;NghJ mJ ,opthfTk; khWfpwJ. 5
 7. 7. me;j tifapy;> gzpthf elj;jy; vd;gJ fh;tj;Jf;Fk; ,opTf;Fk;,ilapy; eLepiy NgZtjhFk;. Nfhgj;jpw;Fk; Xh; vy;iyAz;L. khh;f;ftplankhd;Wf;fhf Nfhgg;glYk;> tpUk;gj;jf;f tPuKNk me;j vy;iy.,t;nty;iyiaf; flf;Fk;NghJ mJ mepahakhfTk; tuk;G kPwyhfTk;khwptpLfpwJ. 6- hPmj; rl;lq;fspy; rkepiy: “hPmj; rl;lq;fs; tuk;G kPwpa jPtpuj;NjhLk;> Nkhrkhd rYif NjlNyhLk;>fl;Lg;gLtij gytPdg;gLj;Jk; fhuzj; NjlNyhLk; mZfg;glf; $lhJ” vd,];yhkpa rl;l tpjpnahd;W $WfpwJ.tuk;G kPwpa jPtpuk; vd;gJ vg;NghJk; f;lkhf ,Ug;gijNa Njbr;nry;Yk;,ay;ghFk;.Nkhrkhd rYif Njly; vd;gJ tpjptpyf;fhf toq;fg;gl;l /gj;thf;fisAk;>mwpQh;fs; tpl;l jtWfisAk;> epuhfhpf;fg;gl;l mgpg;gpuhaq;fisAk; Njbg;gpd;gw;w KidtjhFk;.fl;Lg;gLtij gytPdg;gLj;Jk; fhuzj; Njly; vd;gJ my;yh`;tpd;Vtnyhd;Wf;Fg; gpd;dhy; kiwe;Js;s Nehf;fj;ij my;yJ fhuzj;ijmwpe;J nfhs;Sk; tiu me;j Vtiy eilKiwg; gLj;jhjpUg;gjhFk;. Mdhy;> my;yh`; vg;NghJk; ey;ytw;iwNa MFkhf;Ffpwhd;.Nkhrkhdijnay;yhk; mtd; `uhkhf;fp tpLfpwhd;. Nehf;fkpd;wp vjidAk;mtd; rl;lkhf;Ftjpy;iy. me;j Nehf;fk; rpyNghJ ekf;Fj; njhpa tuyhk;;gyNghJ njhpahkYk; Nghfyhk;. ,e;j cz;ikia Mo;e;J ek;GtNj ekf;Fg;NghJkhdjhFk;. Vnddpy;> xU nghUs; gw;wp ekf;Fj; njhpatpy;iynadpy;>mg;gbnahU nghUNs ,y;iy vd mh;j;jkhfp tplhJ. ekJ GydwpTmy;yh`;tpd; vy;iyaw;w Qhdj;Jld; xg;gpLk;NghJ kpff; FWfpajhFk;.7- ed;ikia VTtjpYk; jPikiaj; jLg;gjpYk; rkepiy: ed;ikia Vtp> jPikiaj; jLf;Fk; gzp xU khh;f;ff; flik. mjd;%yNk ,e;j ck;kj; rpwe;j ck;kj; vd;w me;j];ijg; ngw;wpUf;fpwJ. vdpDk;>,g;gzpapy; epjhdj;NjhLk; rkepiyNahLk; <LgLtJ mtrpakhFk;. rpyh; jPikiaf; fz;l khj;jpuj;jpNyNa jLf;f Kw;gl;L tpLth;. ,jd;NghJftdpf;f Ntz;ba epge;jidfisNah xOq;FfisNah mth;fs;nghUl;gLj;Jtjpy;iy. NtW rpyNuh jPikiaf; fz;lhYk; mJgw;wp ve;j tifapYk; myl;bf;nfhs;tjpy;iy. gpd;tUk; ,iwtrdj;ij ,jw;fhd Mjhukhf mth;fs;nfhs;fpd;wdh;:“tpRthrpfNs! cq;fs; tptfhuj;ij ePq;fs; ghh;j;Jf; nfhs;Sq;fs;. ePq;fs;Neh;top ngw;wth;fshapd;> ahh; topnfl;Lg; NghdhYk; mJ cq;fis ghjpf;fg;Nghtjpy;iy”. (my;-khapjh 105)Mdhy; mG+gf;fh; (wop) ,t;trdk; gw;wp gpd;tUkhW kpfj; njspthff;$wpAs;shh;fs;: 6
 8. 8. kdpjh;fNs! ,t;trdj;ij ePq;fs; mjw;Fg; nghUj;jkw;w ,lj;jpy; gad;gLj;JfpwPh;fs;. Mdhy;> w]_y; (]y;) mth;fs; ,t;thW $Wtij ehd; Nfl;bUf;fpNwd;: “kdpjh;fs; Xh; mepahaf;fhuidf; fz;Lk; mtdJ fuj;ijg; gpbj;J mepahaj;jpypUe;J mtidj; jLf;ftpy;iynad;why;> my;yh`; jdJ jz;lidia midth; kPJk; nghJthf ,wf;Ftjw;Fj; jahuhfp tpLfpwhd;”. kWGwk;> jPikiaj; jLg;gjpy; msTf;fjpfk; jPtpuk; fhl;LNthh; ftdpf;f Ntz;ba rpy mk;rq;fSk; fhzg;gLfpd;wd. ,khk; ,g;Dy; ifapk; gpd;tUkhW $Wfpwhh;: jPikiaj; jLg;gjw;fhd gbj;juq;fs; ehd;fhFk;: 1-jPik ePq;fp mt;tplj;jpy; mjidtpl ey;y epiy Vw;gly;. ,jd;NghJ jPikia ePf;Fjy; th[pg; MfpwJ.Ö çz ØÃk ¼_ð 2-jPik nkhj;jkhf ePq;fp mt;tplj;jpy; my;yh`;Tk; mtdJ J}jUk; tpUk;gf;$ba epiynahd;W Vw;gly;. ,jd;NghJk; jPikia ePf;Fjy; th[pg; MfpwJ.üs K | K é W Ã 3-xU jPik Kw;whf ePq;fp mt;tplj;jpy; mJ Nghd;w kw;nwhU jPik k Ä Ý Dç Njhd;Wjy;. ,jd;NghJ Fwpj;j jPikia ePf;Ftjh ,y;iyah vd;gJ ,[;jp`hJf;F cl;gl;ljhfpwJ. é e Du ]Ä 4-xU jPik ePq;fp mt;tplj;jpy; mij tplg; ghhpa kw;nwhU jPik Njhd;Wjy;. ,jd;NghJ jPikia ePf;Fjy; `whk; MfpwJ. ] Bm 8- rNfhjuj;Jtj;jpy; rkepiy Ngzy;: rNfhjuj;Jtk; vd;gJ <khDf;F mLj;j epiyapy; my;yh`;tpdhy; toq;fg;glf;$ba mUshf cs;sJ. mJ <khdpd; mbg;gilahd gphpTfSs; xd;WkhFk;. egp (]y;) mth;fs; kjPdhTf;F `p[;uj; nrd;W k];[pij mikj;jjd; gpwF Nkw;nfhz;l Kjw;gzp K`h[ph;fSf;Fk; md;]hh;fSf;Fk; ,ilapy; rNfhjuj;Jtg; gpizg;ig Vw;gLj;jp itj;jjhFk;. K`h[ph;fNshL md;]hhpj; Njhoh;fs; jkJ midj;Jr; nry;tq;fisAk; gfph;e;J nfhs;SksTf;F ,e;j rNfhjuj;Jtk; mth;fsplk; cah;e;j epiyapy; fhzg;gl;lJ. V >º ,];yhk; rNfhjuj;Jtk; vd;w ,t;tk;rj;jpw;F ,t;tsT kfj;jhd ,lk; toq;fpAs;s NghjpYk;> mjpy; $l xU rkepiy Ngzg;gl Ntz;Lk; vd mJ vjph;ghh;f;fpwJ. ,khk; ,g;Dy; ifapk; ,jid gpd;tUkhW tpsf;Ffpwhh;: Ý “rNfhjuh;fSld; ,ize;jpUj;jy; vd;gJ ,UtifahdJ: Kjy; tif: xj;j ,ay;G nfhz;bUg;gjhYk;> nghOJ Nghf;F Nehf;fj;Jf;fhfTk; Nrh;e;jpUj;jy;. ,jpYs;s ed;ikia tpl jPikNa mjpfkhf ,Uf;Fk;. Fiwe;jJ cs;sk; rPh;nfLjy;> Neuk; tpuakhjy; Kjypa jPikfshtJ ,jd;NghJ Vw;gl tha;g;Gz;L. 7
 9. 9. ,uz;lhtJ tif: my;yh`;Tf;fhfTk; mtdJ ghijapy; ciog;gjw;fhfTk;,U rNfhjuh;fs; ,izjy;. ,JNt rhpahd ,izntdpDk;> ,jpy; $l rpymghaq;fs; cs;sd:1-xUth; kw; w tuJ Fiwfisf; fz; L k; mJ Fwpj; J Rl;bf;fhl;lhjpUg;gJk;> rpyNghJ mthplk; ,y;yhj ey;y gz;Gfis ,Ug;gjhff; $wpg; Gfo;tJk;. ,J mth;fs; ,UtUf;Fkpilapy; na;j;jhd; Eiotjw;fhd topahfp tpl KbAk;.2-Njitf;fjpfkhd Ngr;Rk; re;jpg;GfSk;.3-,UtUf;Fkpilyhd re;jpg;G xU tof;fkhfTk;> Nehf;fj;ij tpl;Lj; jpir jpUg;Gfpd;w ,d;gkhd epfo;r;rpahfTk; khwptply;. nkhj;jj;jpy;> re;jpg;G vd;gJ kfue;jr; Nrh;f;if Nghd;wJ. ve;j kfue;jr;Nrh;f;if ey;yjhf mikfpwNjh mjd; tpisr;rYk; ey;yjhfNt ,Uf;Fk;.vdNt> rNfhjuj;Jtk; njhlh;ghd xOq;FfisAk; tpjpfisAk; ehk; Ngzpf;nfhs;tJ mtrpakhFk;. mg;NghJjhd; mjd;%yk; vjph;ghh;f;fg;gLk; rpwe;jtpisTfis mWtil nra;aKbAk;.” 9- j/th gzpapy; rkepiy: ,];yhkpag; Nghjidfis rpyh; cs;sj;NjhLk; eilKiwNahLk;njhlh;GgLj;jhJ tul;Lj; njhdpapy; Kd;itf;fpd;wdh;. ,J ghhpa jtwhFk;.my;yh`; jd;id tzq;FkhW ek;ik miof;fpd;w NghJ $l ed;ikapd; ghy;MirA+l;bNa miof;fpwhd;. cjhuzkhf> Nehd;G gw;wpa fl;lisia vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;. “Nehd;Gcq;fs; kPJ flikahf;fg;gl;Ls;sJ” vd;W $WtNjhL khj;jpuk; epWj;jpf;nfhs;shky;> “tpRthrk; nfhz;lth;fNs!” vd Kjypy; mtd; tpspf;fpwhd;.“cq;fSf;F Kd;gpUe;Njhh; kPJ flikahf;fg;gl;lJ Nghd;W” vd;gjd; %yk;>mJ xU Gjpa flikay;y vd;Wk; czh;j;Jfpwhd;. gpd;dh;> “ePq;fs; jf;thcs;sth;fshf khw Ntz;Lk; vd;gjw;fhf” vd;W $wp Nehd;gpd; Nehf;fj;ijtpsf;Ffpwhd;. njhlh;e;J> me;j Nehd;G “Fwpg;gpl;l rpy ehl;fSf;F khj;jpuNk”vd;Wk;> “gpuahzpf;Fk; Nehahspf;Fk; mjpy; rYif cs;sJ” vd;Wk; tpsf;fpmjid ,yFgLj;jpf; nfhLf;fpwhd;. ]fhj;> `[; Mfpa flikfs; gw;wpf; Fwpg;gpLk; NghJk; ,Nj mZFKiwapidNa my;-Fh;Mdpy; ehk; ghh;f;fpNwhk;. kWGwj;jpy;> ,];yhkpag; Nghjidfis Nfl;Nghhpd; nrtpfspy; ,bahf,wf;Ffpd;w rpy miog;ghsh;fSk; ,Uf;fNt nra;fpd;wdh;. ed;ikapd; ghy;MirA+l;Lk; gz;G ,th;fsplk; rw;Wk; fhzg;gLtjpy;iy. ,th;fSf;Fj;njhpe;j cgNjrnky;yhk; fg;hpYk; kWikapYk; ,lk;ngwf;$ba Ntjidfs;khj;jpuNk. 8
 10. 10. rpyh; ed;ikapy; MirA+l;Lk; topKiwia khj;jpuNk ifahs;th;. ,JTk; jtwhdjhFk;. my;-Fh;Md; ,t;tpuz;ilAk; fye;j xU KiwapidNa gpd;gw;WfpwJ. ed;ikapy; Mh;t%l;Lk; mNjNtis> jPik Fwpj;J mr;r%l;lTk; mJ jtwtpy;iy. “epr;rakhf my;yh`; fLikahfj; jz;bg;gtdhfTk;> kpf;f kd;dpg;Gk; fUizAk; nfhz;ltdhfTk; ,Uf;fpwhd; vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;”. (my;-khapjh 98) vd my;-Fh;Md; Fwpg;gpLfpwJ. khh;f;fj;jpd; ghy; miof;fg;gLgth;fs; gw;wpAk;> mth;fsJ cstpay; epiyikfs; gw;wpAk; mwpe;J nfhs;s Ntz;ba mtrpag;ghl;il ,J vkf;F czh;j;JfpwJ. j/thtpy; rkepiy NgZjy; vd;gjw;Fs; my;-`pf;kh vd;w mk;rKk; ð cs;slq;Fk;. my;-`pf;kh vd;gJ mwpit tpl Nkk;gl;lNjhh; mk;rkhFk;. xUth; `yhy;-`whk; gw;wp mwpe;jpUf;f KbAk;. vdpDk;> xt;nthd;Wf;Fk;Ö çz ØÃk ¼_ nghUj;jkhd ,lj;jpy; mjidg; gpuNahfpg;gNj my;-`pf;kh MFk;. ,jidr; Rl;bf;fhl;Lk; tifapNyNa ,khk; G`hhp jdJ fpue;jj;jpy;> “mwpitAk; `pf;khitAk; njhlh;G gLj;Jk; tifapy; te;Js;sit” vd Xh; W Ã mj;jpahaj;jpw;Fg; ngahpl;Ls;shh;. ,t;tpuz;Lk; NtWNtwhd mk;rq;fs;üs K | K é k Ä Ý Dç vd;gij ,J vLj;Jf; fhl;LfpwJ. cgNjrk; nra;Ak; NghJ Nfl;Lf; nfhz;bUg;Nghh; rypg;gilahj tz;zk; mjid mikj;Jf; nfhs;tJk; ,r;rkepiyapd; ghw;gl;l mk;rNk. mG+gf;fh; é e Du ]Ä (wop) mth;fs; $Wfpwhh;fs;: “ePq;fs; cgNjrk; Ghpe;jhy; mjid RUf;fkhf mikj;Jf; nfhs;Sq;fs;. Vnddpy;> mjpfkhfg; NgRk;NghJ xd;W ,d;ndhd;iw kwf;fbj;J tpLfpwJ”. ] Bm egpath;fsJ ]{d;dhTk; ,f;fUj;ijNa typAWj;JfpwJ. 10- ,];yhkpa rpe;jidapy; rkepiy: ,];yhj;jpd; mbg;gilahd mk;rq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhs;tjpYk;> khwf;$ba mk;rq;fspy; Gj;jhf;fk; nra;tjpYk; $l xU rkepiy Ngzg;gl Ntz;Lnkd ,];yhkpa rpe;jid typAWj;JfpwJ. Vnddpy;> khh;f;fj;jpy; khwhj mk;rq;fSk; cs;sd; khWk; mk;rq;fSk; cs;sd. khwf;$batw;iw ehk; epue;jukhf;fpf; nfhs;s Ntz;bajpy;iy; epiyahdtw;iw khw;w V >º Ntz;baJkpy;iy. ,j;jifa epiyg;ghl;bd; %ykhf> khh;f;fj;jpd; ve;j mk;rKk; khw;wg;glf;$lhJ vd;w jPtpuj;jpypUe;Jk;> khh;f;fj;jpd; midj;J mk;rq;fSk; khw;wg;glf;$baitNa vd;w jPtpuj;jpypUe;Jk; ehk; tpLgLfpNwhk;. ,];yhj;jpd; epiyahd mk;rq;fshf gpd;tUtd fhzg;gLfpd;wd: Ý 1- ek;gpf;iff; Nfhl;ghL (my;-mfPjh) 2- tzf;f topghLfs; 3- kJ> R+jhl;lk; Nghd;w mbg;gilahd `whk;fs;. 4- cz;ik> ehzak; Nghd;w mbg;gilahd gz;ghLfs; 5- ngw;Nwhiug; NgZjy; Nghd;w mbg;gilahd flikfs; 9
 11. 11. ,t;tk;rq;fs; vf;fhyj;jpYk; khw;wg;gl KbahjitahFk;. vdpDk;> ,tw;Ws;rpytw;iw eilKiwg;gLj;Jk; Kiw fhy R+o;epiyf;Nfw;g khWgl KbAk;.xt;nthU fhyg;gphptpYk; Njhd;Wk; rthy;fis vjph;nfhs;sf;$ba tifapy;,];yhkpa mfPjh Kd;itf;fg;gLtij ,jw;F cjhuzkhff; $wyhk;. khw;wkilaf; $ba mk;rq;fSf;F kpfr; rpwe;j cjhuzkhf nfhLf;fy;-thq;fy; (my;-KMkyhj;) gFjp mikfpwJ. ,g;gFjpapy; Fh;Md;> ]{d;dhtpd;mbg;gilapy; rl;l mwpQh;fshy; tFf;fg;gl;l rpy mbg;gilahd rl;l tpjpfs;fhzg;gLfpd;wd. “ed;ikia Vw;gLj;Jtij tpl jPikia ePf;FtJKw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;”> “rq;flk; ePf;fg;gl Ntz;Lk;” vd;gd Nghd;wtpjpfis ,tw;Wf;F vLj;Jf;fhl;lhff; $wyhk;. ,t;thwhd tpjpfs;nghJthditahfTk;> rl;lk; ngWk;NghJ gad; juf; $baitahfTk; cs;sd.Vnddpy;> rl;l trdq;fs; tiuaWf;fg;gl;lit; epfo;TfNsh Kbtpd;wp GjpJGjpjhfg; gpwe;J nfhz;bUg;git. ,e;j tifapy;> cs;slf;fj;ijAk; ntspj;Njhw;wj;ijAk; ehk; NtWgphpj;Jg; ghh;f;f Ntz;bAs;sJ. cjhuzkhf>_wh(MNyhrid nra;jy;) vd;gJ ,];yhj;jpd; kpf mbg;gilahdNjhh;mk;rkhFk;. mJ ePjpia mbg;gilahff; nfhz;lJ. vdpDk;> ,e;j _whiteilKiwg; gLj;Jfpd;w tbtk; ,lj;jpw;Fk; fhyj;jpwFk; Vw;g NtWglKbAk;. Kd;Dhpikg; gLj;j Ntz;ba mk;rq;fisj; njhpT nra;Ak;NghJk;,r;rkepiy Ngzg;gl Ntz;baJ mtrpakhFk;. Vnddpy;> ,];yhj;jpd;rl;lq;fs; midj;Jk; xNu juj;ijf; nfhz;litay;y. r%f ePjpAk;> gy;Jyf;FtJk; ,];yhkpa rl;lj;jpYs;s mk;rq;fNs. vdpDk;> ,itapuz;Lk; rkjuj;jpYs;sitay;y. ,tw;wpnyhd;W ,y;yhkw; Ngha;tpLk; NghJ Vw;gLk;Nkhrkhd tpisTfis ftdpj;Jg; ghh;j;jhy; ,e;j cz;ikia ,yFthfg;Ghpe;J nfhs;s KbAk;. r%f ePjp kiwe;J tpLtNj mepahaq;fSk;rPh;NfLfSk; guTtjw;Fg; gpujhd fhuzkhfpwJ. Mdhy;> gy; Jyf;Fjy;njhlh;ghd gpur;rpid ,jid tpl kpfTNk mw;gkhdJ. ,iwj;Jhjh; (]y;) mth;fs; KMj; (wop) I nakDf;F mDg;gpa NghJgpd;tUkhW $wpdhh;fs;:“Ntjf;fhuh;fs; thOfpd;w xU r%fj;ij Nehf;fp ePq;fs; nry;fpwPh;fs;. vdNt>Kjypy; mth;fis my;yh`;itj; jtpu NtW ehad; ,y;iy; K`k;kj; (]y;)mtdJ J}jh; vd;w `hjj;ij Nehf;fp mioAq;fs;. mth;fs; mjidVw;Wf; nfhz;lhy;> my;yh`; ,utpYk; gfypYk; Ie;J njhOiffis mth;fs;kPJ flikahf;fpAs;shd; vd;gij mwptpAq;fs;”. ,e;j Kjd;ikg; gLj;jy; xOq;fpidNa ehk; ,];yhkpa miog;Gg; gzpapd;NghJk; ftdj;jpw; nfhs;s Ntz;bAs;sJ. Vnddpy;> `whk;fspy; <Lgl;Lflikfisg; Gwf;fzpj;J thOk; xUtiu> Kjypy; ]{d;dj;jhd mky;fisr;nra;AkhWk;> kf;&`hd fUkq;fis tpl;LtpLkhWk; miog;gJ nghUj;jkhfmikahJ. `jP]; Fj;]Papy; $l> my;yh`;it neUq;Ftjw;fhd khh;f;fkhf]{d;dj;jhd tzf;fq;fis tpl /gh;ohd tzf;fq;fNs Kw;gLj;jpf;$wg;gl;Ls;sd. 10
 12. 12. ,Wjpahf…gpd;tUk; mk;rq;fspy; ekJ ftdf;Ftpg;G efh;j;jg;gLtjd; %yk; rkepiyvd;w ,g;gz;gpid rhj;jpag;gLj;jpf; nfhs;s KbAk;:fpisfspypUe;J Nth;fis Nehf;fp…mtatq;fspd; nraw;ghl;bypUe;J cs;sj;jpd; nraw;ghl;il Nehf;fp…e/g;YfspypUe;J /gh;Ofis Nehf;fp…f;lg;gLj;JtjpypUe;J ,yFgLj;jiy Nehf;fp…jh;f;fq;fspypUe;J nraw;ghLfis Nehf;fp…czh;;rp trg;gliyAk; vOe;jkhwhd nraw;ghLfisAk; tpl;L mwpTG+h;tkhd- jpl;lkpl;l nraw;ghLfis Nehf;fp…Kuz;gLNthUld; gif nfhs;tijj; jtph;j;J tpl;Lf; nfhLg;ig Nehf;fp…vl;lhj fdTyfpy; rQ;rhpg;gij tpl;L rhj;jpakhd ajhh;j;jj;ij Nehf;fp…r%fj;ij tpl cah;e;jth;fs; vd;w ngUikiaj; jtph;j;J $l;L tho;f;ifiaNehf;fp…,we;j fhyj;Jld; RUq;fp tplhky;> epfo; fhyj;jpy; tho;e;J> vjph; fhyj;jpw;fhfj;jahh;gLj;Jtij Nehf;fp…gifAzh;itj; jUk; fUj;J NtWghLfis tpl;L xj;Jiog;ig Nehf;fp…tho;tpay; mk;rq;fisg; Gwf;fzpg;gij tpl;L mtw;iwj; jpwk;glr; nra;Jtzf;fkhf;fpf; nfhs;tij Nehf;fp…jw;ngUikia tpl;L Ra tprhuizia Nehf;fp…,t;thW gy efh;Tfs; ,d;W ekf;F mtrpag;gLfpd;wd. mg;NghJjhd; ekJrpe;jid> elj;ij> Nfhl;ghL Kjypa midj;ijAk; rkepiy my;yJ eLepiyvd;w cWjpahd mbg;gilapd; kPJ fl;bnaOg;GtJ rhj;jpakhFk;. WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH (WAMY SRI LANKA) 658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09 Tel: 0114616652 Fax:0112688606 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamylanka.org

×